Quyết định 69/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định 69/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 69/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I (2003-2005) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 69/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 69/2003/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG, NÂNG CAO CH T LƯ NG I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C NHÀ NƯ C GIAI O N I (2003-2005) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 06/2001/NQ-CP c a Chính ph ngày 06 tháng 6 năm 2001; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010; Theo ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c nhà nư c giai o n I (2003 - 2005). i u 2. Giao B N i v ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan hư ng d n các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Chương trình này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B N i v , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH
 2. XÂY D NG, NÂNG CAO CH T LƯ NG I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C NHÀ NƯ C GIAI O N I (2003 - 2005) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2003/Q -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) Ph n 1: B I C NH CHUNG C A CHƯƠNG TRÌNH Xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c nhà nư c là m t trong nh ng n i dung quan tr ng c a công tác c i cách hành chính. Vì v y, trong Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 (Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ), xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c là m t trong b y Chương trình hành ng có ý nghĩa quan tr ng góp ph n xây d ng m t n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh, chuyên nghi p, t ng bư c hi n i, ho t ng có hi u l c hi u qu . Chương trình xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c t năm 2003 n năm 2010 ư c phân làm hai giai o n: giai o n I t năm 2003 n h t năm 2005 và giai o n II t năm 2006 n năm 2010 v i nh ng n i dung, nhi m v tr ng tâm c a t ng giai o n. T nay n h t năm 2005, ph i t p trung th c hi n có k t qu nh ng n i dung c p thi t t ra trên cơ s k t qu và kinh nghi m c a giai o n này ti p t c xây d ng và th c hi n n i dung chương trình cho giai o n ti p theo. I. TH C TR NG I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C NHÀ NƯ C Tính n tháng 12 năm 2002, c nư c có 1.529.852 cán b , công ch c (không tính cán b , công ch c trong l c lư ng vũ trang), trong ó 209.171 cán b , công ch c trong cơ quan hành chính nhà nư c;1.218.446 công ch c s nghi p; 19.235 cán b , công ch c kh i l p pháp, tư pháp, còn l i là cán b , công ch c trong các cơ quan ng, oàn th . Ngoài ra, có kho ng trên 200.000 cán b cơ s . Trong nh ng năm qua, vi c xây d ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c nhà nư c ã có nh ng ti n b rõ r t, bên c nh ó còn b c l nhi u h n ch , y u kém. 1. Nh ng k t qu t ư c: V ch t lư ng, ph n l n i ngũ cán b , công ch c hi n ang công tác ã ư c rèn luy n, th thách qua quá trình u tranh gi i phóng dân t c, xây d ng t nư c có b n lĩnh chính tr v ng vàng, trung thành v i s nghi p cách m ng. Ki n th c, trình chuyên môn nghi p v và năng l c ho t ng th c ti n c a i ngũ cán b , công ch c t ng bư c ư c nâng cao v m i m t, góp ph n tích c c vào thành công c a s nghi p i m i t nư c trong giai o n v a qua. Công tác qu n lý, xây d ng i ngũ cán b , công ch c qua 15 năm i m i ã có nh ng chuy n bi n quan tr ng v nh n th c, quan i m tư tư ng, ư c th hi n trong cơ ch , chính sách, lu t pháp t khâu tuy n d ng, b trí, s d ng, ào t o và qu n lý, t ng bư c ã áp ng ư c yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. 2. Nh ng h n ch , y u kém:
 3. a) V i ngũ cán b , công ch c: - Chưa có i ngũ cán b , công ch c hành chính n nh và chuyên nghi p. Trình và năng l c c a i ngũ cán b , công ch c chưa ngang t m v i yêu c u nhi m v , còn b t c p, h ng h t v nhi u m t: tri th c và năng l c qu n lý nhà nư c v xã h i, kinh t th trư ng, pháp lu t, hành chính, k năng th c thi công v cũng như kh năng v n d ng khoa h c công ngh hi n i trong công tác qu n lý còn r t h n ch . - Tinh th n trách nhi m, ý th c t ch c k lu t c a m t b ph n cán b , công ch c còn y u, phong cách làm vi c ch m i m i; tinh th n ph c v nhân dân chưa cao; t quan liêu, tham nhũng, sách nhi u nhân dân chưa ư c ngăn ch n gây nên s trì tr , tr ng i l n cho công cu c c i cách, làm gi m hi u l c c a b máy nhà nư c. - S lư ng, cơ c u i ngũ cán b , công ch c chưa áp ng ư c yêu c u trư c m t và lâu dài; tình tr ng h ng h t gi a các th h cán b , công ch c trong m i cơ quan, ơn v còn ph bi n; thi u i ngũ cán b , công ch c nòng c t k c n có trình chuyên môn cao và các chuyên gia ho ch nh chính sách các c p. c bi t, nh ng vùng sâu, vùng xa và mi n núi, h i o, i b ph n cán b , công ch c y u v năng l c trình chuyên môn, thi u ngu n nhân l c b sung vào b máy hành chính nhà nư c. S lư ng cán b chuyên trách cơ s (xã, phư ng, th tr n) ông nhưng ch t lư ng th p. b) V công tác qu n lý cán b , công ch c: - Vi c b trí cán b , công ch c nhi u cơ quan, ơn v chưa có t l phù h p v i c i m, tính ch t và yêu c u chuyên môn, nghi p v c a m i lo i cơ quan, t ch c nhà nư c. Tiêu chuNn ch c danh chuyên môn nghi p v các ng ch công ch c chưa ư c b sung, s a i, hoàn ch nh phù h p v i c i m, yêu c u c a t ng lo i công ch c. - Cơ ch qu n lý, s d ng và ch chính sách i v i cán b , công ch c còn nhi u b t h p lý, chưa t o ư c ng l c khuy n khích i ngũ cán b , công ch c cao trách nhi m, ph n u rèn luy n nâng cao phNm ch t o c, năng l c công tác. - Công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ch m ư c i m i, c i ti n, chưa g n v i yêu c u xây d ng m t i ngũ công ch c chuyên nghi p, hi n i, ph c v nhu c u c a s nghi p i m i. N i dung ào t o, b i dư ng v n n ng v hình th c tiêu chuNn b ng c p, chưa chú tr ng b i dư ng nâng cao năng l c th c hành và không g n v i ch c trách, nhi m v c a t ng lo i công ch c. Phương th c ào t o chưa chú tr ng khuy n khích tính tích c c c a ngư i h c. Năng l c, trình i ngũ gi ng viên không ng u, còn thi u ki n th c th c ti n, k năng sư ph m h n ch . H th ng các cơ s ào t o chưa ư c t ch c phân c p h p lý, ch ng chéo v n i dung chương trình, cơ s v t ch t chưa áp ng ư c yêu c u gi ng d y. 3. Nguyên nhân: Nh n th c c a lãnh o các c p v i m i công tác qu n lý cán b , công ch c chưa chuy n bi n k p th i ngang t m òi h i c a th i kỳ m i. Trong t ch c, ch o thi u kiên quy t, ph i h p không ch t ch nên nhi u n i dung, yêu c u m i v qu n lý i ngũ cán b , công ch c chưa th c s i vào cu c s ng. Nh n th c c a m t b ph n cán b , công ch c v vai trò, v trí, nhi m v c a mình trong b máy nhà nư c chưa rõ
 4. ràng, chưa th y rõ òi h i v ki n th c và k năng công tác trong th c thi nhi m v c a mình, t ó chưa th c s tích c c ph n u vươn lên, tu dư ng rèn luy n. - H th ng pháp lu t i u ch nh i v i công ch c và n n công v chưa hoàn ch nh, pháp ch chưa nghiêm minh, ch tài chưa ch t ch . Cơ ch qu n lý m i ư c hình thành, nhưng th c ti n áp d ng còn nhi u b t c p gây tr ng i cho công ch c trong quá trình th c hi n nhi m v c a mình. - S phân công, phân c p v trách nhi m, quy n h n qu n lý cán b , công ch c v a trùng l p ch ng chéo, v a phân tán thi u t p trung, thi u s phân công h p lý gi a các c p, các ngành, gi a các cơ quan qu n lý cán b , công ch c. Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan chưa rõ ràng, chưa th c s g n v i thNm quy n quy t nh b trí, s d ng, qu n lý cán b , công ch c. - Vi c ánh giá cán b , công ch c chưa thư ng xuyên, chưa ư c quan tâm y . Quan i m, tiêu chí ánh giá không rõ ràng, chưa g n v i ch c trách, nhi m v và k t qu hoàn thành công vi c c a cán b , công ch c. II. NH NG THU N L I VÀ KHÓ KHĂN TRONG VI C XÂY D NG, NÂNG CAO CH T LƯ NG I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C 1. Thu n l i: - Ngh quy t i h i i bi u toàn qu c qua các nhi m kỳ ã th hi n rõ quan i m, ư ng l i c a ng v xây d ng i ngũ cán b . Nh ng quan i m ó ư c c th hoá trong các Ngh quy t các H i ngh c a Ban ch p hành Trung ương ng. c bi t, H i ngh Trung ương l n th 8 (Khoá VII), H i ngh Trung ương l n th 6 (Khoá IX) c a ng ã kh ng nh c i cách hành chính nhà nư c và chi n lư c cán b , trong ó có n i dung xây d ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c là v n thu c ư ng l i chi n lư c c a ng ta. - Xây d ng nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c là m t trong nh ng n i dung c i cách hành chính và là m t trong 7 chương trình hành ng c a Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 ã ư c Th tư ng phê duy t (Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001). Th c hi n các Chương trình hành ng trong Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c, t o ra s ng b , h tr l n nhau s t ư c hi u qu thi t th c. - Ti n trình c i cách hành chính trong nh ng năm qua ã t ư c nh ng k t qu nh t nh: ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các b , ngành ư c xác nh rõ, gi m b t s ch ng chéo, trùng l p; t ch c b máy ư c s p x p tương i h p lý, gi m b t nhi u u m i trung gian không c n thi t; s phân công, phân c p gi a các b , ngành, gi a Trung ương và a phương ư c phân nh; các văn b n quy ph m pháp lu t v ch công ch c, công v ngày càng ư c hoàn thi n. - Quá trình h i nh p khu v c và qu c t t o nhi u i u ki n thu n l i trong vi c h p tác, trao i kinh nghi m trong lĩnh v c công ch c, công v , t o cơ s cho vi c ti p t c nghiên c u, i m i v cơ ch , chính sách xây d ng i ngũ cán b , công ch c phù h p v i yêu c u c a n n hành chính hi n i.
 5. - Truy n th ng yêu nư c, tinh th n oàn k t dân t c, ý chí t l c, t cư ng ư c toàn ng, toàn dân ta phát huy cao s ti p thêm s c m nh cho công cu c xây d ng t nư c. i ngũ cán b , công ch c nư c ta có truy n th ng hi u h c, ư c rèn luy n th thách và t ng bư c trư ng thành, áp ng yêu c u nhi m v trong tình hình m i. 2. Khó khăn: - B máy hành chính c a nư c ta hi n nay ang trong quá trình c i cách v t ch c và cơ ch v n hành. Ch c trách, nhi m v , yêu c u v tiêu chuNn chuyên môn nghi p v c n thi t i v i t ng lo i công ch c chưa ư c chuNn hoá, gây nhi u khó khăn cho vi c quy ho ch, ào t o i ngũ cán b , công ch c tương x ng v i yêu c u xây d ng n n hành chính hi n i. - Nh ng y u kém kéo dài c a b máy hành chính nhà nư c, t quan liêu, tham nhũng, s thoái hóa v phNm ch t c a m t b ph n cán b , công ch c chưa ư c h n ch và kh c ph c; tư tư ng l i, s c ỳ c a cơ ch t p trung bao c p còn nh hư ng khá n ng n n tư tư ng, l l i làm vi c c a m t b ph n không nh cán b , công ch c. - Quan ni m i m i v xây d ng i ngũ cán b , công ch c chưa thông su t, th c hi n thi u tích c c và thư ng xuyên. S i m i tư duy, nghiên c u lý lu n và t ng k t th c ti n còn ch m so v i yêu c u xây d ng n n hành chính trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Ph n 2: M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH 1. M c tiêu t ng quát: M c tiêu chung c a Chương trình này là: xây d ng i ngũ cán b , công ch c hành chính có s lư ng, cơ c u phù h p v i yêu c u th c ti n, t ng bư c ti n t i chuyên nghi p, hi n i; có phNm ch t o c t t và năng l c thi hành công v , t n tu ph c v s nghi p phát tri n t nư c và ph c v nhân dân. 2. M c tiêu c th : a) Ti p t c hoàn thi n th ch , cơ ch xây d ng, qu n lý cán b , công ch c nhà nư c, quy ch ho t ng công v phù h p v i yêu c u, m c tiêu c a n n hành chính hi n i. Xác nh tiêu chuNn ch c danh ng ch công ch c cho t ng lĩnh v c, t ng c p Trung ương, c p t nh - thành ph , qu n - huy n và xã - phư ng, th tr n; xây d ng ch c trách, nhi m v c a t ng lo i công ch c; trách nhi m xây d ng, qu n lý công ch c c a ngư i ng u các cơ quan hành chính và t ch c s nghi p và ch chính sách i v i công ch c. n năm 2005 xây d ng xong cơ c u công ch c các cơ quan hành chính nhà nư c; xây d ng và th c hi n quy ch công ch c d b t o ngu n tuy n ch n, b sung vào i ngũ cán b , công ch c nhà nư c. b) Th c hi n vi c b trí, ánh giá và s d ng cán b , công ch c trên cơ s các tiêu chuNn c th . Có quy ch qu n lý cán b , công ch c theo hư ng b o m nguyên t c cao vai trò, quy n h n c a th trư ng cơ quan hành chính các c p và ch trách nhi m c a m i t ch c, cá nhân cơ quan qu n lý cán b , công ch c; ch n ch nh, xây
 6. d ng nâng cao ch t lư ng ho t ng c a cơ quan qu n lý cán b , công ch c; có quy nh thư ng ph t nghiêm minh b o m k lu t, k cương hành chính và hi u qu c a công tác qu n lý. c) Cán b , công ch c ư c ào t o, b i dư ng nghi p v , k năng th c hành theo yêu c u ngh nghi p c a t ng lo i công ch c, bi t s d ng máy vi tính và ngo i ng trong ho t ng công v . n h t năm 2005, 100% công ch c hành chính thu c các ng ch chuyên viên cao c p, chuyên viên chính và chuyên viên ư c ào t o, b i dư ng áp ng yêu c u theo tiêu chuNn ng ch v ki n th c qu n lý nhà nư c và lý lu n chính tr ; 70% cán b chuyên trách cơ s t t l ư c ào t o, b i dư ng cơ b n v ki n th c, k năng hành chính, ki n th c v qu n lý nhà nư c trên a bàn, m b o tiêu chuNn các ch c danh chuyên môn c a cơ quan hành chính xã, phư ng, th tr n. d) T ng bư c c i ti n công tác qu n lý h sơ nh m hi n i hoá công tác qu n lý cán b , công ch c. Công ngh thông tin và các công c qu n lý hi n i khác ư c áp d ng r ng rãi trong vi c qu n lý i ngũ cán b , công ch c. ) Xây d ng i ngũ cán b chuyên trách cơ s v ng m nh, có năng l c t ch c, công tâm v i nhi m v , th o vi c, t n t y v i dân, bi t phát huy s c dân, tăng cư ng m i quan h gi a chính quy n v i nhân dân; nâng cao trách nhi m công tác, ý th c t ch c k lu t và o c công v c a cán b , công ch c. Ph n 3: N I DUNG C A CHƯƠNG TRÌNH I. NH NG N I DUNG CH Y U Ti n hành t ng i u tra, ánh giá i ngũ cán b , công ch c nhà nư c, trên cơ s ó xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, xây d ng h th ng d li u qu n lý cán b , công ch c b ng h th ng tin h c. Hoàn thi n h th ng tiêu chuNn ch c danh công ch c phù h p v i th c ti n, yêu c u chuyên môn c a t ng lo i công ch c và ch tuy n d ng cán b , công ch c, th c hi n quy ch m i v ánh giá, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c. Xác nh cơ c u công ch c h p lý phù h p v i ch c năng, nhi m v c a các cơ quan hành chính nhà nư c. S a i vi c phân c p trách nhi m qu n lý cán b , công ch c. Nâng cao năng l c ho t ng c a các cơ quan và cán b làm công tác t ch c cán b . Xây d ng và tri n khai k ho ch ào t o, b i dư ng cho các i tư ng cán b , công ch c làm công tác tham mưu xây d ng chính sách; cán b , công ch c hành chính và cán b chính quy n cơ s . i m i n i dung chương trình, phương th c ào t o; i u ch nh, s p x p t ch c h th ng cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c. Tăng cư ng giáo d c nâng cao tinh th n trách nhi m, o c công v ; xây d ng tiêu chuNn o c ngh nghi p cán b , công ch c ti n t i xây d ng Lu t Công v . Tăng cư ng k lu t, k cương trong ho t ng công v , Ny m nh cu c u tranh ch ng quan liêu, tham nhũng trong b máy nhà nư c. II. CÁC ÁN
 7. N i dung c a Chương trình này ư c th c hi n thông qua 4 án sau ây: ÁN 1: T ng i u tra, kh o sát, ánh giá i ngũ cán b , công ch c 1. M c tiêu: - Xác nh s lư ng, ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c hành chính và cán b chuyên trách cơ s . Thi t l p h th ng cơ s d li u thông tin qu c gia v cán b , công ch c ph c v cho công tác phân lo i, ánh giá ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c. - ánh giá tình hình công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c. Xác nh nhu c u ào t o, b i dư ng i v i t ng lo i cán b , công ch c. D báo s lư ng cán b , công ch c ngh ch và nhu c u tuy n d ng m i b sung vào b máy hành chính nhà nư c. - Thông qua các k t qu i u tra, kh o sát, ánh giá ư c th c tr ng tình hình qu n lý cán b , công ch c c a các cơ quan, ơn v , làm cơ s cho vi c xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng công ch c và i m i công tác qu n lý. 2. N i dung a) Ti n hành t ng i u tra, kh o sát i ngũ cán b , công ch c v i các n i dung chính sau ây: - T ng i u tra, kh o sát, ánh giá th c tr ng i ngũ cán b , công ch c hành chính, th ng kê ư c thông tin y n t ng ngư i theo các tiêu chí v quá trình ào t o, trình chuyên môn, lý lu n chính tr , tu i i, th i gian công tác, ch c danh chuyên môn, ch c v qu n lý, ng viên, ng ch b c công ch c, thân nhân gia ình. - T ch c kh o sát th c t theo kh i b , ngành Trung ương, khu v c vùng, mi n và m t s cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c k t h p ánh giá tình hình qu n lý cán b , công ch c hành chính các c p và tình hình, nhu c u công tác ào t o. Chú tr ng ưu tiên kh o sát ánh giá i ngũ cán b chuyên trách cơ s . - Ti n hành th ng kê l i i ngũ cán b , công ch c nhà nư c trong các cơ quan, ơn v s nghi p (giáo d c và ào t o, y t , văn hoá thông tin, th d c th thao và nghiên c u khoa h c...) t ng h p, phân tích nh ng s li u cơ b n v s lư ng, ch c danh, ngành ngh , trình , h c hàm, h c v c a i ngũ cán b , công ch c, làm cơ s cho vi c nghiên c u, ho ch nh chính sách qu n lý. - T ng h p, phân tích các s li u ã thu th p, hình thành cơ s d li u thông tin v cán b , công ch c t ng bư c xây d ng chương trình qu c gia v qu n lý cán b , công ch c. b) Nh ng vi c c th c n tri n khai: - Xây d ng chương trình, k ho ch i u tra, kh o sát cán b , công ch c; l p l ch trình t ng i u tra kh o sát; xây d ng các m u bi u th ng kê, phi u i u tra, kh o sát; chuNn b các phương ti n v t ch t, k thu t ph c v t ng i u tra, kh o sát.
 8. - T ch c t p hu n, hư ng d n bi u m u th ng kê, phi u i u tra kh o sát. Các b , ngành và a phương căn c yêu c u, n i dung t ng i u tra t ch c t p hu n i u tra, kh o sát cho cán b i u tra cơ s . - Các b , ngành, a phương tri n khai i u tra, kh o sát, th ng kê, ánh giá cán b , công ch c và rà soát vi c b trí cán b , công ch c hi n có; t ng h p s li u chung theo m u bi u g i v B N i v ; i ngũ cán b chuyên trách cơ s giao cho các Ban t ch c chính quy n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành i u tra, kh o sát và t ng h p báo cáo theo s ch o th ng nh t. - T ch c các oàn kh o sát th c t , ph ng v n tr c ti p theo tr ng i m t ng khu v c b , ngành, a phương và m t s cơ s ào t o ph c v vi c ánh giá i ngũ cán b , công ch c và tình hình công tác ào t o (g m 10 B , ngành Trung ương; kho ng 25 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và m t s cơ s ào t o c a b , ngành và a phương). Vi c kh o sát ánh giá d a trên cơ s áp d ng phương pháp i u tra xã h i h c, k t h p ph ng v n tr c ti p m t s cán b , công ch c theo phân lo i chuyên môn nghi p v , khu v c vùng, mi n và theo các c p t ch c hành chính nhà nư c ánh giá th c t ch t lư ng, cơ c u, nhu c u v i ngũ cán b , công ch c trong th i kỳ i m i. - T ng h p, phân tích s li u i u tra, kh o sát, phân tích s li u t k t qu i u tra, kh o sát th c t , xây d ng báo cáo t ng h p chung v ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c và tình hình công tác ào t o báo cáo Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph (g m báo cáo t ng h p chung và các ph l c s li u kèm theo) xin ý ki n. - T ch c h i ngh ánh giá v tình hình i ngũ cán b , công ch c hành chính nhà nư c, cán b , công ch c cơ s , v công tác qu n lý, s d ng cán b , công ch c các b , ngành và a phương. Báo cáo k t qu ánh giá và nh ng xu t, ki n ngh v i Chính ph , Th tư ng Chính ph . 3. D ki n k t qu : - Báo cáo t ng h p chung, th ng kê v ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c hành chính (kèm các ph l c s li u báo cáo). - Báo cáo tình hình th c tr ng ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hành chính và cán b chuyên trách cơ s . - H th ng cơ s d li u thông tin v cán b , công ch c hành chính. - B n báo cáo xu t, ki n ngh v t ch c tri n khai n i dung chương trình. 4. Cơ quan th c hi n: - Cơ quan ch trì: B N i V . - Cơ quan ph i h p: T ng c c Th ng kê; các b , ngành, a phương. 5. Th i gian th c hi n: Quý II năm 2003 n quý IV năm 2003.
 9. ÁN 2: Xây d ng, hoàn thi n th ch qu n lý i ngũ cán b , công ch c 1. M c tiêu: - Ti p t c xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t quy nh v xây d ng, qu n lý i ngũ cán b , công ch c hành chính, cán b chuyên trách cơ s nh m i m i cơ ch qu n lý phù h p v i m i lo i i tư ng cán b , công ch c. Tăng cư ng k lu t, k cương trong ho t ng công v , nâng cao tinh th n trách nhi m, o c công v . - Nghiên c u chuNn b cơ s lý lu n, th c ti n chuNn b xây d ng Lu t Công v và ti p t c hoàn thi n h th ng văn b n pháp quy trong giai o n sau năm 2005. 2. N i dung: a) S a i, b sung n i dung các văn b n hi n hành theo quy nh m i t i Pháp l nh Cán b , công ch c (s a i): - Trên cơ s Pháp l nh Cán b , công ch c ư c s a i, ti n hành ch nh s a n i dung Ngh nh s 95/1998/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c; Ngh nh s 96/1998/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v ch thôi vi c i v i cán b , công ch c; Ngh nh s 97/1998/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v x lý k lu t và trách nhi m v t ch t i v i công ch c. - S a i Quy ch ánh giá công ch c theo các tiêu chí phù h p v i yêu c u im i công tác ánh giá cán b , công ch c. b) Ti p t c hoàn ch nh và xây d ng m t s văn b n c a Chính ph c th hoá m t s quy nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c: - Ngh nh c a Chính ph v phân c p qu n lý cán b , công ch c quy nh rõ trách nhi m, thNm quy n c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v qu n lý cán b , công ch c. - Ngh nh c a Chính ph v vi c nâng ng ch, nâng b c lương trư c th i h n iv i cán b , công ch c hoàn thành xu t s c nhi m v . - Ngh nh c a Chính ph quy nh v cơ c u cán b , công ch c trong các t ch c, cơ quan nhà nư c b o m vi c b trí các ng ch công ch c phù h p v i yêu c u s d ng cán b , công ch c, phát huy ư c tính hi u qu c a b máy hành chính và làm cơ s cho vi c ào t o, tuy n d ng, s d ng, nâng ng ch cán b , công ch c sát v i yêu c u nhi m v c a m i cơ quan, ơn v . - Ngh nh c a Chính ph ban hành m t s chính sách i v i cán b , công ch c khi i u ng, luân chuy n nh m b o m th c hi n t t ch trương c a B Chính tr v luân chuy n cán b .
 10. - Ngh nh c a Chính ph ban hành quy nh x lý trách nhi m i v i cán b lãnh o, qu n lý x y ra các v tiêu c c tham nhũng trong cơ quan, ơn v qu n lý nh m tăng cư ng k cương trong công tác qu n lý c a nh ng ngư i ng u cơ quan, ơn v . - Các quy t nh, thông tư hư ng d n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý cán b , công ch c ã ư c ban hành. c) Hoàn thi n h th ng tiêu chu n, ch c danh các ng ch công ch c: - Ti n hành rà soát, ánh giá l i h th ng tiêu chuNn ch c danh công ch c ã ban hành, ưa ra nh ng ki n ngh xu t s a i nh ng tiêu chuNn ch c danh không còn phù h p v i yêu c u, tình hình th c ti n xây d ng phát tri n i ngũ cán b , công ch c. - Xây d ng tiêu chuNn ch c danh cán b chuyên trách cơ s g m các ch c danh cán b chuyên trách v chuyên môn c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. - Xây d ng ch c danh, tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c m i. d) Chu n b xây d ng Lu t Công v : - Kh o sát nghiên c u kinh nghi m t ch c ho t ng công v c a nư c ngoài. - T ng k t th c ti n và ánh giá th c tr ng ho t ng công v trong các cơ quan hành chính nhà nư c t khi tri n khai th c hi n Pháp l nh Cán b , công ch c. Trên cơ s ó nghiên c u, xu t các nguyên t c n i dung Lu t Công v chuNn b ti n hành xây d ng trong giai o n sau năm 2005. 3. D ki n k t qu : - Báo cáo ánh giá v h th ng tiêu chuNn ch c danh các ng ch công ch c. - Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh v xây d ng, qu n lý i ngũ cán b , công ch c hành chính, cán b chuyên trách cơ s và công ch c d b . - Ban hành tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v cán b chuyên trách v chuyên môn xã, phư ng, th tr n; tiêu chuNn ch c danh nghi p v các ng ch công ch c m i. - Báo cáo nghiên c u, xu t v xây d ng Lu t Công v . 4. Th i gian th c hi n: Quý II năm 2003 n quý IV năm 2005. 5. Cơ quan th c hi n: - Cơ quan ch trì: B N i v . - Cơ quan ph i h p: B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , Văn phòng Qu c h i, các b qu n lý các ng ch công ch c cơ b n.
 11. ÁN 3: ào t o, b i dư ng nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c 1. M c tiêu: - Ti p t c hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c t o khuôn kh pháp lý qu n lý và nâng cao ch t lư ng công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c. - Nâng cao ch t lư ng i ngũ gi ng viên chuyên ngành v qu n lý nhà nư c, cán b lãnh o qu n lý, i ngũ chuyên gia u ngành làm công tác tham mưu ho ch nh chính sách. - Xây d ng và hoàn thi n chương trình, n i dung và phương th c ào t o, b i dư ng theo hư ng nâng cao ki n th c, k năng hành chính cho i ngũ cán b , công ch c theo ng ch và theo ch c v ang m nh n, k t h p gi a lý lu n và th c ti n, ki n th c và k năng. - Cán b , công ch c ư c ào t o, b i dư ng theo tiêu chuNn quy nh i v i t ng ng ch, t ng ch c danh; b sung và c p nh t các ki n th c, k năng qu n lý theo tiêu chuNn quy nh c a các ch c danh mà công ch c m nh n. n h t năm 2005 ph n u t các ch tiêu: 100% công ch c hành chính ang thi u tiêu chuNn ng ch v ki n th c qu n lý nhà nư c, lý lu n chính tr ư c ào t o, b i dư ng áp ng yêu c u tiêu chuNn ng ch; 70% cán b chuyên trách là cán b chuyên môn cơ s xã, phư ng, th tr n ư c ào t o, b i dư ng t tiêu chuNn quy nh. 2. N i dung: a) Hoàn thi n và xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c: - Ti n hành rà soát các quy nh hi n hành v qu n lý và t ch c công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hành chính. - Xây d ng m i quy ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; quy ch g i cán b , công ch c i ào t o, b i dư ng nư c ngoài; quy ch v gi ng viên chuyên ngành qu n lý nhà nư c; quy ch ho t ng các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a b , cơ quan ngang b . b) Xây d ng, chu n hoá chương trình, giáo trình; c i ti n phương pháp ào t o, b i dư ng: - V chương trình, giáo trình: + Xây d ng h th ng chương trình khung làm cơ s th ng nh t qu n lý nhà nư c v chương trình ào t o; trên cơ s ó t ch c nghiên c u, biên so n giáo trình theo chương trình khung ã ư c phê duy t; t ch c thNm nh và ban hành s d ng giáo trình m i. + Xây d ng chương trình ào t o, b i dư ng cho i ngũ cán b lãnh o qu n lý, các chuyên gia u ngành, k t h p b i dư ng nâng cao trình cao v khoa h c hành
 12. chính v i vi c m b o c p nh t nh ng ki n th c, thông tin c n thi t cho công tác tham mưu, ho ch nh chính sách. + i v i chương trình b i dư ng gi ng viên chuyên ngành qu n lý nhà nư c, ngoài vi c b sung nh ng ki n th c chuyên môn, s t p trung trang b và rèn luy n phương pháp sư ph m hành chính ph c v cho vi c ào t o cán b qu n lý theo hư ng hi n i hoá quá trình ào t o. + Xây d ng n i dung chương trình, giáo trình ào t o, b i dư ng công ch c d b theo yêu c u ch c trách, hi u bi t c a ng ch công ch c quy nh. - V phương pháp ào t o, b i dư ng: c i ti n phương pháp ào t o, b i dư ng theo hư ng áp d ng nh ng phương pháp gi ng d y ti n ti n, hi n i, ng th i phát huy tính tích c c c a ngư i h c trong vi c ti p nh n ki n th c. c) Xây d ng, t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c n h t năm 2005 bao g m: - K ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c trong nư c và t ch c th c hi n theo k ho ch hàng năm n h t năm 2005, ưu tiên các i tư ng: cán b lãnh o, qu n lý (cao c p và trung c p), i ngũ chuyên gia u ngành, công ch c hành chính (chuyên viên cao c p, chuyên viên chính và chuyên viên), gi ng viên chuyên ngành v qu n lý nhà nư c. Riêng i v i ào t o cán b , công ch c ngoài nư c, c n xây d ng quy ho ch tiêu chuNn v i tư ng ào t o và vi c b trí s d ng sau khi ào t o. - K ho ch ào t o, b i dư ng cán b chuyên trách cơ s : vi c b i dư ng cán b chuyên trách c p xã, phư ng, th tr n do các trư ng chính tr , trư ng cán b a phương m nhi m. T ch c ào t o, b i dư ng cán b chuyên trách cơ s , chú tr ng k t h p gi a ào t o chuyên môn qu n lý theo m c tiêu c a chương trình v i ào t o theo tình hu ng; ti n t i th c hi n ào t o theo a ch i v i các ch c danh chuyên môn y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. d) Xây d ng h th ng ki m tra, ánh giá công tác ào t o, b i dư ng: - Xây d ng h th ng tiêu chí ki m tra, ánh giá v ch t lư ng công tác ào t o làm cơ s th ng nh t xem xét, ánh giá v hi u qu c a các cơ s ào t o cán b , công ch c. - Nghiên c u, xây d ng chuNn hoá các lo i văn b ng, ch ng ch v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c th ng nh t qu n lý. - T ch c tuyên truy n, ph bi n h th ng giám sát, ánh giá. - Ti n hành thí i m giám sát ánh giá, trên cơ s ó hoàn thi n h th ng ki m tra, ánh giá và t ch c ban hành th c hi n. ) Hi n i hoá cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hành chính: Ti n hành xây d ng các tiêu chuNn m u v ch t lư ng i ngũ gi ng viên và v cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v công tác cho t ng lo i cơ s ào t o, b i dư ng công
 13. ch c theo các tiêu chí phù h p v i quy mô, i tư ng ào t o t ng c p: h c vi n, các b , ngành và a phương. 3. D ki n k t qu : - Báo cáo k t qu kh o sát v th c tr ng và nhu c u ào t o, b i dư ng; báo cáo ánh giá các quy nh hi n hành v ào t o, b i dư ng. - C p có thNm quy n ban hành các quy ch v ào t o, ngh nh v h th ng t ch c ào t o. - Ban hành k ho ch ào t o, b i dư ng cho các i tư ng cán b , công ch c. - Các quy nh v h th ng chương trình khung và giáo trình theo chương trình khung ư c thNm nh. - Ban hành h th ng các tiêu chuNn c a các cơ s ào t o, b i dư ng. - Ban hành các m u văn b ng, ch ng ch . - K t qu th c hi n k ho ch ào t o n năm 2005 t m c tiêu c a án ã ra. 4. Th i gian th c hi n: Quý II năm 2003 n qúy IV năm 2005. 5. Cơ quan th c hi n: - Cơ quan ch trì: B N i v . - Cơ quan ph i h p: Ban T ch c Trung ương, B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Giáo c và ào t o, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. ÁN 4: Xây d ng và hoàn thi n khung pháp lý qu n lý cán b , công ch c nâng cao hi u qu công tác qu n lý cán b , công ch c, c n thi t ph i i m i và hoàn thi n h th ng công c qu n lý như: thi t l p khuôn kh pháp lý ch t ch , t ch c qu n lý khoa h c và m b o cơ s v t ch t, phương ti n qu n lý hi n i. Theo n i dung Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c, trong giai o n I (2003 - 2005), vi c xây d ng và hoàn thi n công c qu n lý cán b , công ch c t p trung vào nh ng m c tiêu, n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu: - Xây d ng và ban hành quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c áp d ng th ng nh t trong h th ng hành chính nhà nư c nh m ph c v t t công tác qu n lý và ánh giá công ch c. - Hoàn thi n n i dung h sơ qu n lý công ch c và thi t k l i b h sơ công ch c phù h p v i yêu c u qu n lý trong i u ki n c i cách hành chính nhà nư c; xây d ng th ng nh t quy cách b o m tính ch t pháp lý các văn b n qu n lý: phi u lý l ch công
 14. ch c, th công ch c, các quy t nh b nhi m vào ng ch, b nhi m ch c v , quy t nh lương, v.v...) - Nâng cao ch t lư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c làm công tác cán b các b , cơ quang ngang b , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Nâng c p, hi n i hoá trang thi t b và phương ti n qu n lý công ch c nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a công tác qu n lý công ch c. 2. N i dung: a) Xây d ng quy ch th ng nh t v n i dung công tác qu n lý, khai thác, s d ng h sơ công ch c trong các cơ quan hành chính nhà nư c: b) Hoàn thi n n i dung h sơ qu n lý công ch c bao g m: - Ti n hành rà soát, ánh giá công tác qu n lý h sơ công ch c Vi t Nam hi n nay (bao g m: n i dung h sơ, quy trình và phương pháp qu n lý h sơ, trang thi t b qu n lý và lưu tr ...) chuNn hoá danh m c và các tiêu chí thông tin trong t ng lo i tài li u c a b h sơ công ch c. - Xây d ng h th ng các tiêu chí thông tin và tài li u trong h sơ lưu tr c a công ch c th ng nh t n i dung qu n lý m b o yêu c u theo dõi ư c thông tin c a t ng công ch c k t khi tuy n d ng vào cơ quan n khi ra kh i b máy hành chính nhà nư c. - Thi t k các m u bi u thông tin ph c v cho vi c thu th p và khai thác (m u bi u th ng kê, báo cáo) thông tin v công ch c. Thi t k b h sơ công ch c áp d ng th ng nh t trong c nư c. c) B i dư ng, hu n luy n: t ch c các l p b i dư ng, t p hu n cho cán b qu n lý công ch c v k năng s d ng công ngh thông tin và công tác qu n lý h sơ cán b , công ch c, phương th c xây d ng và ban hành các văn b n, quy t nh hành chính theo yêu c u m i. d) Nâng c p hi n i hoá công c qu n lý công ch c: - ánh giá hi u qu h th ng công ngh thông tin ang ng d ng trong qu n lý công ch c hi n nay, ch ra nh ng b t c p v năng l c c a h th ng, qua ó xây d ng phương án t ng bư c hi n i hoá công c thông tin trong qu n lý công ch c. - Nâng c p trang thi t b và phương ti n ph c v cho công tác qu n lý công ch c, c bi t ưu tiên cho a phương vùng sâu, vùng xa, mi n núi. - Áp d ng công ngh mã v ch, mã s vào công tác qu n lý h sơ công ch c và th công ch c áp ng yêu c u hi n i hoá n n công v . 3. D ki n k t qu :
 15. - Báo cáo ánh giá hi n tr ng v ch t lư ng công tác qu n lý h sơ công ch c. - Báo cáo ánh giá hi u qu , năng l c h th ng công c thông tin qu n lý công ch c hi n nay. - Trình c p có thNm quy n ban hành quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c. - Ban hành các bi u t ng h p, m u phi u, h sơ công ch c, các m u văn b n quy t nh hành chính theo quy nh m i. - M các l p b i dư ng t p hu n v công ngh thông tin và qu n lý h sơ công ch c. 4. Th i gian th c hi n: Quý II năm 2003 n quý IV năm 2005 5. Cơ quan th c hi n: - Cơ quan ch trì: B N i v . - Cơ quan ph i h p: B Khoa h c và Công ngh , Văn phòng Chính ph . Ph n 4: T CH C TH C HI N 1. Các gi i pháp th c hi n: t ư c m c tiêu xây d ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c nhà nư c n năm 2005, c n ph i th c hi n các gi i pháp ch y u sau: a) Tăng cư ng ch o th ng nh t t Trung ương n a phương: Chương trình xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c ư c tri n khai trên di n r ng trong b máy hành chính các c p. th ng nh t th c hi n k ho ch chung theo l trình c a Chương trình, c n b o m s ch o t p trung th ng nh t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph n các b , ngành Trung ương và các c p chính quy n a phương. Lãnh o, c p u và Th trư ng các cơ quan qu n lý các b , ngành, a phương c n ch o xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình ã ra, coi ó là m t n i dung, nhi m v tr ng tâm trong các ho t ng ch o i u hành c a cơ quan qu n lý nhà nư c các c p. b) B o m ph i h p ch t ch gi a các ngành, các c p, gi a các chương trình, án: Chương trình xây d ng nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c ư c tri n khai ng th i v i các chương trình hành ng khác trong Chương trình t ng th c i cách hành chính, do ó c n b o m s ph i h p ch t ch , thư ng xuyên gi a các t ch c, cơ quan ch trì các chương trình t o ra s thúc Ny h tr l n nhau gi a các chương trình. c) Cung c p y tài chính và các ngu n l c c n thi t:
 16. Ngu n tài chính ư c cung c p y tri n khai công vi c, vì v y ph i d a vào ngân sách nhà nư c là chính, huy ng s h tr c a các t ch c trong nư c và qu c t dư i hình th c các d án, chương trình. Ngu n nhân l c tri n khai cũng ph i ư c chuNn b , hu n luy n n m v ng chuyên môn nghi p v th c hi n. d) Tăng cư ng công tác tư tư ng: Chương trình xây d ng nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c khi th c hi n s tác ng tr c ti p n v trí công tác và công vi c t ng ngư i, vì v y c n làm t t công tác tư tư ng, gi i thích y m i ngư i thông su t, yên tâm ph n kh i ng h th c hi n nghĩa v c a mình. Công tác tư tư ng ư c làm trong n i b , m i ơn v và tuyên truy n gi i thích r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng. 2. Phân công th c hi n chương trình a) Cơ quan ch trì: B N i v ch u trách nhi m t ch c th c hi n chương trình, xây d ng n i dung chi ti t các án tri n khai th c hi n; là u m i t ch c hư ng d n, ph i h p v i các cơ quan b , ngành, a phương có liên quan n vi c tri n khai các án c a chương trình; t ch c ti n hành ki m tra, giám sát, ánh giá và t ng h p k t qu theo nh kỳ báo cáo Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph và Th tư ng Chính ph . b) Cơ quan ph i h p: - B K ho ch và u tư, B Tài chính căn c vào chương trình, n i dung các án xây d ng k ho ch b o m ngu n l c kinh phí theo yêu c u. - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng có trách nhi m cùng ph i h p v i cơ quan ch trì tri n khai nh ng n i dung có liên quan ã nêu trong các án c th c a chương trình; t ch c th ng kê, t ng h p i ngũ cán b , công ch c thu c quy n, tri n khai th c hi n chương trình ào t o, b i dư ng cán b , công ch c theo phân c p; nh kỳ báo cáo k t qu v B N i v t ng h p chung báo cáo c p có thNm quy n. 3. Ti n th c hi n: Th i gian c a Chương trình ư c th c hi n theo quy nh c a m i án ã xác nh. n cu i năm 2005 t ch c t ng k t ánh giá k t qu th c hi n chương trình và ti p t c xây d ng Chương trình hành ng cho giai o n II (2006 - 2010). 4. Kinh phí và nhân l c: - V kinh phí: căn c vào Chương trình ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư, B N i v tính toán xây d ng k ho ch ngân sách b o m th c hi n Chương trình này. - V nhân l c: B N i v , B K ho ch và u tư, B Tài chính, Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n b trí cán b , công ch c có trình chuyên môn nghi p v tham gia Chương
 17. trình; k t h p tranh th s h tr c a các chuyên gia tư v n trong nư c và nư c ngoài khi tri n khai th c hi n các án c a Chương trình. 5. Ban Ch nhi m Chương trình: Thành l p Ban Ch nhi m Chương trình xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c nhà nư c. M t i di n lãnh o B N i v làm Ch nhi m Chương trình; các Phó Ch nhi m Chương trình là i di n lãnh o B Tư pháp, Văn phòng Chính ph . T thư ký g m m t s chuyên viên c a B N i v , Văn phòng Chính ph và B Tư pháp. Trong quá trình tri n khai th c hi n Chương trình, n u có vư ng m c, các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n báo cáo, ph n nh v B N i v t ng h p báo cáo, xu t v i Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph và Th tư ng Chính ph xem xét, cho ý ki n ch o.
Đồng bộ tài khoản