Quyết định 69/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định 69/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 69/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I (2003-2005)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 69/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng chÝnh phñ sè 69/2003/Q§-TTg ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003 Phª duyÖt Ch¬ng tr×nh x©y dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc giai ®o¹n I (2003-2005) thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 06/2001/NQ-CP cña ChÝnh phñ ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt Ch¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc giai ®o¹n 2001 - 2010; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô, quyÕt ®Þnh: § iÒu 1. Phª duyÖt Ch¬ng tr×nh x©y dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc giai ®o¹n I (2003 - 2005). §iÒu 2. Giao Bé Néi vô chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan híng dÉn c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng triÓn khai thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh nµy. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé trëng Bé Néi vô, c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ tr- ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 ch¬ng tr×nh x©y dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò C¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc giai ®o¹n I (2003 - 2005) (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 69/2003/Q§-TTg ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) PhÇn I Bèi c¶nh chung cña ch¬ng tr×nh X©y dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh. V× vËy, trong Ch¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc giai ®o¹n 2001 - 2010 (QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ), x©y dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc lµ mét trong b¶y Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cã ý nghÜa quan träng gãp phÇn x©y dùng mét nÒn hµnh chÝnh d©n chñ, trong s¹ch, v÷ng m¹nh, chuyªn nghiÖp, tõng bíc hiÖn ®¹i, ho¹t ®éng cã hiÖu lùc hiÖu qu¶. Ch ¬ng tr×nh x©y dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2010 ® - îc ph©n lµm hai giai ®o¹n: giai ®o¹n I tõ n¨m 2003 ®Õn hÕt n¨m 2005 vµ giai ®o¹n II tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2010 víi nh÷ng néi dung, nhiÖm vô träng t©m cña tõng giai ®o¹n. Tõ nay ®Õn hÕt n¨m 2005, ph¶i tËp trung thùc hiÖn cã kÕt qu¶ nh÷ng néi dung cÊp thiÕt ®Æt ra trªn c¬ së kÕt qu¶ vµ kinh nghiÖm cña giai ®o¹n nµy tiÕp tôc x©y dùng vµ thùc hiÖn néi dung ch ¬ng tr×nh cho giai ®o¹n tiÕp theo. I. Thùc tr¹ng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc TÝnh ®Õn th¸ng 12 n¨m 2002, c¶ níc cã 1.529.852 c¸n bé, c«ng chøc (kh«ng tÝnh c¸n bé, c«ng chøc trong lùc lîng vò trang), trong ®ã 209.171 c¸n bé, c«ng chøc trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc;1.218.446 c«ng chøc sù nghiÖp; 19.235 c¸n bé, c«ng chøc khèi lËp ph¸p, t ph¸p, cßn l¹i lµ c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ. Ngoµi ra, cã kho¶ng trªn 200.000 c¸n bé c¬ së. Trong nh÷ng n¨m qua, viÖc x©y dùng vµ n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc ®· cã nh÷ng tiÕn bé râ rÖt, bªn c¹nh ®ã cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ, yÕu kÐm. 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc: VÒ chÊt lîng, phÇn lín ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hiÖn ®ang c«ng t¸c ®· ®îc rÌn luyÖn, thö th¸ch qua qu¸ tr×nh ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, x©y dùng ®Êt níc cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, trung thµnh víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng. KiÕn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc tõng bíc ®îc n©ng cao vÒ mäi mÆt, gãp phÇn tÝch cùc vµo thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc trong giai ®o¹n võa qua.
 3. 3 C«ng t¸c qu¶n lý, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc qua 15 n¨m ®æi míi ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn quan träng vÒ nhËn thøc, quan ®iÓm t tëng, ®îc thÓ hiÖn trong c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, luËt ph¸p tõ kh©u tuyÓn dông, bè trÝ, sö dông, ®µo t¹o vµ qu¶n lý, tõng bíc ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. 2. Nh÷ng h¹n chÕ, yÕu kÐm: a) VÒ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc: - Cha cã ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh æn ®Þnh vµ chuyªn nghiÖp. Tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cha ngang tÇm víi yªu cÇu nhiÖm vô, cßn bÊt cËp, hÉng hôt vÒ nhiÒu mÆt: tri thøc vµ n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc vÒ x· héi, kinh tÕ thÞ trêng, ph¸p luËt, hµnh chÝnh, kü n¨ng thùc thi c«ng vô còng nh kh¶ n¨ng vËn dông khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý cßn rÊt h¹n chÕ. - Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ý thøc tæ chøc kû luËt cña mét bé phËn c¸n bé, c«ng chøc cßn yÕu, phong c¸ch lµm viÖc chËm ®æi míi; tinh thÇn phôc vô nh©n d©n cha cao; tÖ quan liªu, tham nhòng, s¸ch nhiÔu nh©n d©n ch a ®îc ng¨n chÆn g©y nªn sù tr× trÖ, trë ng¹i lín cho c«ng cuéc c¶i c¸ch, lµm gi¶m hiÖu lùc cña bé m¸y nhµ níc. - Sè lîng, c¬ cÊu ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc ch a ®¸p øng ®îc yªu cÇu tr- íc m¾t vµ l©u dµi; t×nh tr¹ng hÉng hôt gi÷a c¸c thÕ hÖ c¸n bé, c«ng chøc trong mçi c¬ quan, ®¬n vÞ cßn phæ biÕn; thiÕu ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nßng cèt kÕ cËn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ c¸c chuyªn gia ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ë c¸c cÊp. §Æc biÖt, ë nh÷ng vïng s©u, vïng xa vµ miÒn nói, h¶i ®¶o, ®¹i bé phËn c¸n bé, c«ng chøc yÕu vÒ n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n, thiÕu nguån nh©n lùc bæ sung vµo bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc. Sè lîng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së (x·, phêng, thÞ trÊn) ®«ng nhng chÊt lîng thÊp. b) VÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc: - ViÖc bè trÝ c¸n bé, c«ng chøc ë nhiÒu c¬ quan, ®¬n vÞ ch a cã tû lÖ phï hîp víi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt vµ yªu cÇu chuyªn m«n, nghiÖp vô cña mçi lo¹i c¬ quan, tæ chøc nhµ n íc. Tiªu chuÈn chøc danh chuyªn m«n nghiÖp vô c¸c ng¹ch c«ng chøc cha ®îc bæ sung, söa ®æi, hoµn chØnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm, yªu cÇu cña tõng lo¹i c«ng chøc. - C¬ chÕ qu¶n lý, sö dông vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc cßn nhiÒu bÊt hîp lý, cha t¹o ®îc ®éng lùc khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc ®Ò cao tr¸ch nhiÖm, phÊn ®Êu rÌn luyÖn n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc, n¨ng lùc c«ng t¸c. - C«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc chËm ®îc ®æi míi, c¶i tiÕn, cha g¾n víi yªu cÇu x©y dùng mét ®éi ngò c«ng chøc chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i, phôc vô nhu cÇu cña sù nghiÖp ®æi míi. Néi dung ®µo t¹o, båi d - ìng vÉn nÆng vÒ h×nh thøc tiªu chuÈn b»ng cÊp, cha chó träng båi dìng n©ng cao n¨ng lùc thùc hµnh vµ kh«ng g¾n víi chøc tr¸ch, nhiÖm vô cña tõng lo¹i c«ng chøc. Ph¬ng thøc ®µo t¹o cha chó träng khuyÕn khÝch tÝnh tÝch cùc cña ngêi häc. N¨ng lùc, tr×nh ®é ®éi ngò gi¶ng viªn kh«ng ®ång ®Òu, cßn thiÕu kiÕn thøc thùc tiÔn, kü n¨ng s ph¹m h¹n chÕ. HÖ thèng c¸c c¬ së ®µo t¹o cha ®îc tæ chøc ph©n cÊp hîp lý, chång chÐo vÒ néi dung ch ¬ng tr×nh, c¬ së vËt chÊt cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu gi¶ng d¹y.
 4. 4 3. Nguyªn nh©n: NhËn thøc cña l·nh ®¹o c¸c cÊp vÒ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc cha chuyÓn biÕn kÞp thêi ngang tÇm ®ßi hái cña thêi kú míi. Trong tæ chøc, chØ ®¹o thiÕu kiªn quyÕt, phèi hîp kh«ng chÆt chÏ nªn nhiÒu néi dung, yªu cÇu míi vÒ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc ch a thùc sù ®i vµo cuéc sèng. NhËn thøc cña mét bé phËn c¸n bé, c«ng chøc vÒ vai trß, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña m×nh trong bé m¸y nhµ níc cha râ rµng, cha thÊy râ ®ßi hái vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng c«ng t¸c trong thùc thi nhiÖm vô cña m×nh, tõ ®ã cha thùc sù tÝch cùc phÊn ®Êu v¬n lªn, tu dìng rÌn luyÖn. - HÖ thèng ph¸p luËt ®iÒu chØnh ®èi víi c«ng chøc vµ nÒn c«ng vô ch- a hoµn chØnh, ph¸p chÕ cha nghiªm minh, chÕ tµi cha chÆt chÏ. C¬ chÕ qu¶n lý míi ®îc h×nh thµnh, nhng thùc tiÔn ¸p dông cßn nhiÒu bÊt cËp g©y trë ng¹i cho c«ng chøc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh. - Sù ph©n c«ng, ph©n cÊp vÒ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc võa trïng lÆp chång chÐo, võa ph©n t¸n thiÕu tËp trung, thiÕu sù ph©n c«ng hîp lý gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh, gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc. Tr¸ch nhiÖm cña Thñ trëng c¬ quan cha râ rµng, cha thùc sù g¾n víi thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh bè trÝ, sö dông, qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc. - ViÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé, c«ng chøc cha thêng xuyªn, cha ®îc quan t©m ®Çy ®ñ. Quan ®iÓm, tiªu chÝ ®¸nh gi¸ kh«ng râ rµng, cha g¾n víi chøc tr¸ch, nhiÖm vô vµ kÕt qu¶ hoµn thµnh c«ng viÖc cña c¸n bé, c«ng chøc. II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong viÖc x©y dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc 1. ThuËn lîi: - NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc qua c¸c nhiÖm kú ®· thÓ hiÖn râ quan ®iÓm, ®êng lèi cña §¶ng vÒ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé. Nh÷ng quan ®iÓm ®ã ®îc cô thÓ ho¸ trong c¸c NghÞ quyÕt c¸c Héi nghÞ cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng. §Æc biÖt, Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 8 (Kho¸ VII), Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 6 (Kho¸ IX) cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc vµ chiÕn lîc c¸n bé, trong ®ã cã néi dung x©y dùng vµ n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc lµ vÊn ®Ò thuéc ® êng lèi chiÕn lîc cña §¶ng ta. - X©y dùng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc lµ mét trong nh÷ng néi dung c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ lµ mét trong 7 ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña Ch¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n íc giai ®o¹n 2001 - 2010 ®· ®îc Thñ tíng phª duyÖt (QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2001). Thùc hiÖn c¸c Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng trong Ch- ¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc, t¹o ra sù ®ång bé, hç trî lÉn nhau sÏ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ thiÕt thùc. - TiÕn tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh: chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c bé, ngµnh ® îc x¸c ®Þnh râ, gi¶m bít sù chång chÐo, trïng lÆp; tæ chøc bé m¸y ® îc s¾p xÕp t¬ng ®èi hîp lý, gi¶m bít nhiÒu ®Çu mèi trung gian kh«ng cÇn thiÕt; sù ph©n c«ng, ph©n cÊp gi÷a c¸c bé, ngµnh, gi÷a Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng ®îc
 5. 5 ph©n ®Þnh; c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ chÕ ®é c«ng chøc, c«ng vô ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn. - Qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc hîp t¸c, trao ®æi kinh nghiÖm trong lÜnh vùc c«ng chøc, c«ng vô, t¹o c¬ së cho viÖc tiÕp tôc nghiªn cøu, ®æi míi vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn hµnh chÝnh hiÖn ®¹i. - TruyÒn thèng yªu níc, tinh thÇn ®oµn kÕt d©n téc, ý chÝ tù lùc, tù c - êng ®îc toµn §¶ng, toµn d©n ta ph¸t huy cao ®é sÏ tiÕp thªm søc m¹nh cho c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. §éi ngò c¸n bé, c«ng chøc níc ta cã truyÒn thèng hiÕu häc, ®îc rÌn luyÖn thö th¸ch vµ tõng bíc trëng thµnh, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi. 2. Khã kh¨n: - Bé m¸y hµnh chÝnh cña níc ta hiÖn nay ®ang trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch vÒ tæ chøc vµ c¬ chÕ vËn hµnh. Chøc tr¸ch, nhiÖm vô, yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn chuyªn m«n nghiÖp vô cÇn thiÕt ®èi víi tõng lo¹i c«ng chøc ch a ®îc chuÈn ho¸, g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc quy ho¹ch, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc t¬ng xøng víi yªu cÇu x©y dùng nÒn hµnh chÝnh hiÖn ®¹i. - Nh÷ng yÕu kÐm kÐo dµi cña bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc, tÖ quan liªu, tham nhòng, sù tho¸i hãa vÒ phÈm chÊt cña mét bé phËn c¸n bé, c«ng chøc cha ®îc h¹n chÕ vµ kh¾c phôc; t tëng û l¹i, søc ú cña c¬ chÕ tËp trung bao cÊp cßn ¶nh hëng kh¸ nÆng nÒ ®Õn t tëng, lÒ lèi lµm viÖc cña mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé, c«ng chøc. - Quan niÖm ®æi míi vÒ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc ch a th«ng suèt, thùc hiÖn thiÕu tÝch cùc vµ thêng xuyªn. Sù ®æi míi t duy, nghiªn cøu lý luËn vµ tæng kÕt thùc tiÔn cßn chËm so víi yªu cÇu x©y dùng nÒn hµnh chÝnh trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. PhÇn II Môc tiªu cña ch ¬ng tr×nh 1. Môc tiªu tæng qu¸t: Môc tiªu chung cña Ch¬ng tr×nh nµy lµ: x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh cã sè lîng, c¬ cÊu phï hîp víi yªu cÇu thùc tiÔn, tõng bíc tiÕn tíi chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i; cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt vµ n¨ng lùc thi hµnh c«ng vô, tËn tuþ phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt níc vµ phôc vô nh©n d©n. 2. Môc tiªu cô thÓ: a) TiÕp tôc hoµn thiÖn thÓ chÕ, c¬ chÕ x©y dùng, qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc, quy chÕ ho¹t ®éng c«ng vô phï hîp víi yªu cÇu, môc tiªu cña nÒn hµnh chÝnh hiÖn ®¹i. X¸c ®Þnh tiªu chuÈn chøc danh ng¹ch c«ng chøc cho tõng lÜnh vùc, tõng cÊp ë Trung ¬ng, cÊp tØnh - thµnh phè, quËn - huyÖn vµ x· - phêng, thÞ trÊn; x©y dùng chøc tr¸ch, nhiÖm vô cña tõng lo¹i c«ng chøc; tr¸ch nhiÖm x©y dùng, qu¶n lý c«ng chøc cña ngêi ®øng ®Çu c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ tæ chøc sù nghiÖp vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi
 6. 6 c«ng chøc. §Õn n¨m 2005 x©y dùng xong c¬ cÊu c«ng chøc ë c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc; x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ c«ng chøc dù bÞ ®Ó t¹o nguån tuyÓn chän, bæ sung vµo ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc. b) Thùc hiÖn viÖc bè trÝ, ®¸nh gi¸ vµ sö dông c¸n bé, c«ng chøc trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn cô thÓ. Cã quy chÕ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc theo híng b¶o ®¶m nguyªn t¾c ®Ò cao vai trß, quyÒn h¹n cña thñ tr ëng c¬ quan hµnh chÝnh c¸c cÊp vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm cña mçi tæ chøc, c¸ nh©n c¬ quan qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc; chÊn chØnh, x©y dùng n©ng cao chÊt l îng ho¹t ®éng cña c¬ quan qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc; cã quy ®Þnh th ëng ph¹t nghiªm minh ®Ó b¶o ®¶m kû luËt, kû c¬ng hµnh chÝnh vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý. c) C¸n bé, c«ng chøc ®îc ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô, kü n¨ng thùc hµnh theo yªu cÇu nghÒ nghiÖp cña tõng lo¹i c«ng chøc, biÕt sö dông m¸y vi tÝnh vµ ngo¹i ng÷ trong ho¹t ®éng c«ng vô. §Õn hÕt n¨m 2005, 100% c«ng chøc hµnh chÝnh thuéc c¸c ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp, chuyªn viªn chÝnh vµ chuyªn viªn ®îc ®µo t¹o, båi dìng ®¸p øng yªu cÇu theo tiªu chuÈn ng¹ch vÒ kiÕn thøc qu¶n lý nhµ níc vµ lý luËn chÝnh trÞ; 70% c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së ®¹t tû lÖ ®îc ®µo t¹o, båi dìng c¬ b¶n vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng hµnh chÝnh, kiÕn thøc vÒ qu¶n lý nhµ níc trªn ®Þa bµn, ®¶m b¶o tiªu chuÈn c¸c chøc danh chuyªn m«n cña c¬ quan hµnh chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn. d) Tõng bíc c¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ nh»m hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc. C«ng nghÖ th«ng tin vµ c¸c c«ng cô qu¶n lý hiÖn ®¹i kh¸c ®îc ¸p dông réng r·i trong viÖc qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc. ®) X©y dùng ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së v÷ng m¹nh, cã n¨ng lùc tæ chøc, c«ng t©m víi nhiÖm vô, th¹o viÖc, tËn tôy víi d©n, biÕt ph¸t huy søc d©n, t¨ng cêng mèi quan hÖ gi÷a chÝnh quyÒn víi nh©n d©n; n©ng cao tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c, ý thøc tæ chøc kû luËt vµ ®¹o ®øc c«ng vô cña c¸n bé, c«ng chøc. PhÇn III néi dung cña ch¬ng tr×nh I. nh÷ng néi dung chñ yÕu TiÕn hµnh tæng ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc, trªn c¬ së ®ã x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d ìng c¸n bé, c«ng chøc, x©y dùng hÖ thèng d÷ liÖu qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc b»ng hÖ thèng tin häc. Hoµn thiÖn hÖ thèng tiªu chuÈn chøc danh c«ng chøc phï hîp víi thùc tiÔn, yªu cÇu chuyªn m«n cña tõng lo¹i c«ng chøc vµ chÕ ®é tuyÓn dông c¸n bé, c«ng chøc, thùc hiÖn quy chÕ míi vÒ ®¸nh gi¸, khen thëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc. X¸c ®Þnh c¬ cÊu c«ng chøc hîp lý phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc. Söa ®æi viÖc ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc. N©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan vµ c¸n bé lµm c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé. X©y dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng cho c¸c ®èi tîng c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c tham mu x©y dùng chÝnh s¸ch; c¸n bé, c«ng
 7. 7 chøc hµnh chÝnh vµ c¸n bé chÝnh quyÒn c¬ së. §æi míi néi dung ch¬ng tr×nh, ph¬ng thøc ®µo t¹o; ®iÒu chØnh, s¾p xÕp tæ chøc hÖ thèng c¬ së ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc. T¨ng cêng gi¸o dôc n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®¹o ®øc c«ng vô; x©y dùng tiªu chuÈn ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp c¸n bé, c«ng chøc tiÕn tíi x©y dùng LuËt C«ng vô. T¨ng cêng kû luËt, kû c¬ng trong ho¹t ®éng c«ng vô, ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh chèng quan liªu, tham nhòng trong bé m¸y nhµ níc. II. c¸c ®Ò ¸n Néi dung cña Ch¬ng tr×nh nµy ®îc thùc hiÖn th«ng qua 4 §Ò ¸n sau ®©y: §Ò ¸n 1: Tæng ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc 1. Môc tiªu: - X¸c ®Þnh sè lîng, chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së. ThiÕt lËp hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu th«ng tin quèc gia vÒ c¸n bé, c«ng chøc phôc vô cho c«ng t¸c ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ chÊt l îng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc. - §¸nh gi¸ t×nh h×nh c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d ìng c¸n bé, c«ng chøc. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o, båi dìng ®èi víi tõng lo¹i c¸n bé, c«ng chøc. Dù b¸o sè lîng c¸n bé, c«ng chøc nghØ chÕ ®é vµ nhu cÇu tuyÓn dông míi bæ sung vµo bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc. - Th«ng qua c¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ ®îc thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d ìng c«ng chøc vµ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý. 2. Néi dung a) TiÕn hµnh tæng ®iÒu tra, kh¶o s¸t ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc víi c¸c néi dung chÝnh sau ®©y: - Tæng ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh, thèng kª ®îc th«ng tin ®Çy ®ñ ®Õn tõng ngêi theo c¸c tiªu chÝ vÒ qu¸ tr×nh ®µo t¹o, tr×nh ®é chuyªn m«n, lý luËn chÝnh trÞ, tuæi ®êi, thêi gian c«ng t¸c, chøc danh chuyªn m«n, chøc vô qu¶n lý, ®¶ng viªn, ng¹ch bËc c«ng chøc, th©n nh©n gia ®×nh. - Tæ chøc kh¶o s¸t thùc tÕ theo khèi bé, ngµnh Trung ¬ng, khu vùc vïng, miÒn vµ mét sè c¬ së ®µo t¹o, båi d ìng c¸n bé, c«ng chøc ®Ó kÕt hîp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh ë c¸c cÊp vµ t×nh h×nh, nhu cÇu c«ng t¸c ®µo t¹o. Chó träng u tiªn kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së. - TiÕn hµnh thèng kª l¹i ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nhµ n íc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp (gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, y tÕ, v¨n ho¸ th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao vµ nghiªn cøu khoa häc...) ®Ó tæng hîp, ph©n tÝch nh÷ng sè liÖu c¬ b¶n vÒ sè lîng, chøc danh, ngµnh nghÒ, tr×nh ®é, häc hµm, häc vÞ cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, lµm c¬ së cho viÖc nghiªn cøu, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch qu¶n lý.
 8. 8 - Tæng hîp, ph©n tÝch c¸c sè liÖu ®· thu thËp, h×nh thµnh c¬ së d÷ liÖu th«ng tin vÒ c¸n bé, c«ng chøc ®Ó tõng bíc x©y dùng ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc. b) Nh÷ng viÖc cô thÓ cÇn triÓn khai: - X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®iÒu tra, kh¶o s¸t c¸n bé, c«ng chøc; lËp lÞch tr×nh tæng ®iÒu tra kh¶o s¸t; x©y dùng c¸c mÉu biÓu thèng kª, phiÕu ®iÒu tra, kh¶o s¸t; chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt, kü thuËt phôc vô tæng ®iÒu tra, kh¶o s¸t. - Tæ chøc tËp huÊn, híng dÉn biÓu mÉu thèng kª, phiÕu ®iÒu tra kh¶o s¸t. C¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng c¨n cø yªu cÇu, néi dung tæng ®iÒu tra tæ chøc tËp huÊn ®iÒu tra, kh¶o s¸t cho c¸n bé ®iÒu tra ë c¬ së. - C¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng triÓn khai ®iÒu tra, kh¶o s¸t, thèng kª, ®¸nh gi¸ c¸n bé, c«ng chøc vµ rµ so¸t viÖc bè trÝ c¸n bé, c«ng chøc hiÖn cã; tæng hîp sè liÖu chung theo mÉu biÓu göi vÒ Bé Néi vô; ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së giao cho c¸c Ban tæ chøc chÝnh quyÒn c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tiÕn hµnh ®iÒu tra, kh¶o s¸t vµ tæng hîp b¸o c¸o theo sù chØ ®¹o thèng nhÊt. - Tæ chøc c¸c ®oµn kh¶o s¸t thùc tÕ, pháng vÊn trùc tiÕp theo träng ®iÓm tõng khu vùc bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ mét sè c¬ së ®µo t¹o phôc vô viÖc ®¸nh gi¸ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc vµ t×nh h×nh c«ng t¸c ®µo t¹o (gåm 10 Bé, ngµnh Trung ¬ng; kho¶ng 25 tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ mét sè c¬ së ®µo t¹o cña bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng). ViÖc kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ dùa trªn c¬ së ¸p dông ph¬ng ph¸p ®iÒu tra x· héi häc, kÕt hîp pháng vÊn trùc tiÕp mét sè c¸n bé, c«ng chøc theo ph©n lo¹i chuyªn m«n nghiÖp vô, khu vùc vïng, miÒn vµ theo c¸c cÊp tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tÕ chÊt lîng, c¬ cÊu, nhu cÇu vÒ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc trong thêi kú ®æi míi. - Tæng hîp, ph©n tÝch sè liÖu ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ph©n tÝch sè liÖu tõ kÕt qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t thùc tÕ, x©y dùng b¸o c¸o tæng hîp chung vÒ chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc vµ t×nh h×nh c«ng t¸c ®µo t¹o b¸o c¸o Ban ChØ ®¹o C¶i c¸ch hµnh chÝnh cña ChÝnh phñ (gåm b¸o c¸o tæng hîp chung vµ c¸c phô lôc sè liÖu kÌm theo) ®Ó xin ý kiÕn. - Tæ chøc héi nghÞ ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh nhµ níc, c¸n bé, c«ng chøc c¬ së, vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông c¸n bé, c«ng chøc ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. B¸o c¸o kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vµ nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ. 3. Dù kiÕn kÕt qu¶: - B¸o c¸o tæng hîp chung, thèng kª vÒ chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh (kÌm c¸c phô lôc sè liÖu b¸o c¸o). - B¸o c¸o t×nh h×nh thùc tr¹ng ®µo t¹o, båi d ìng c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së. - HÖ thèng c¬ së d÷ liÖu th«ng tin vÒ c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh. - B¶n b¸o c¸o ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ vÒ tæ chøc triÓn khai néi dung ch ¬ng tr×nh. 4. C¬ quan thùc hiÖn:
 9. 9 - C¬ quan chñ tr×: Bé Néi Vô. - C¬ quan phèi hîp: Tæng côc Thèng kª; c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 5. Thêi gian thùc hiÖn: Quý II n¨m 2003 ®Õn quý IV n¨m 2003. ®Ò ¸n 2: X©y dùng, hoµn thiÖn thÓ chÕ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc 1. Môc tiªu: - TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ x©y dùng, qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh, c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së nh»m ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp víi mçi lo¹i ®èi tîng c¸n bé, c«ng chøc. T¨ng cêng kû luËt, kû c¬ng trong ho¹t ®éng c«ng vô, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®¹o ®øc c«ng vô. - Nghiªn cøu chuÈn bÞ c¬ së lý luËn, thùc tiÔn ®Ó chuÈn bÞ x©y dùng LuËt C«ng vô vµ tiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy trong giai ®o¹n sau n¨m 2005. 2. Néi dung: a) Söa ®æi, bæ sung néi dung c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh theo quy ®Þnh míi t¹i Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc (söa ®æi): - Trªn c¬ së Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ® îc söa ®æi, tiÕn hµnh chØnh söa néi dung NghÞ ®Þnh sè 95/1998/N§-CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c«ng chøc; NghÞ ®Þnh sè 96/1998/N§-CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é th«i viÖc ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc; NghÞ ®Þnh sè 97/1998/N§-CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ xö lý kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi c«ng chøc. - Söa ®æi Quy chÕ ®¸nh gi¸ c«ng chøc theo c¸c tiªu chÝ phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi c«ng t¸c ®¸nh gi¸ c¸n bé, c«ng chøc. b) TiÕp tôc hoµn chØnh vµ x©y dùng mét sè v¨n b¶n cña ChÝnh phñ cô thÓ ho¸ mét sè quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc: - NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc ®Ó quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, thÈm quyÒn cña c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vÒ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc. - NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ viÖc n©ng ng¹ch, n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô. - NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ c¬ cÊu c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c tæ chøc, c¬ quan nhµ n íc ®Ó b¶o ®¶m viÖc bè trÝ c¸c ng¹ch c«ng chøc phï hîp víi yªu cÇu sö dông c¸n bé, c«ng chøc, ph¸t huy ®îc tÝnh hiÖu qu¶ cña bé m¸y hµnh chÝnh vµ lµm c¬ së cho viÖc ®µo t¹o, tuyÓn dông, sö dông, n©ng ng¹ch c¸n bé, c«ng chøc s¸t víi yªu cÇu nhiÖm vô cña mçi c¬ quan, ®¬n vÞ. - NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ ban hµnh mét sè chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc khi ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn nh»m b¶o ®¶m thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng cña Bé ChÝnh trÞ vÒ lu©n chuyÓn c¸n bé.
 10. 10 - NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh xö lý tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý ®Ó x¶y ra c¸c vô tiªu cùc tham nhòng trong c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý nh»m t¨ng cêng kû c¬ng trong c«ng t¸c qu¶n lý cña nh÷ng ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ. - C¸c quyÕt ®Þnh, th«ng t híng dÉn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc ®· ®îc ban hµnh. c) Hoµn thiÖn hÖ thèng tiªu chuÈn, chøc danh c¸c ng¹ch c«ng chøc: - TiÕn hµnh rµ so¸t, ®¸nh gi¸ l¹i hÖ thèng tiªu chuÈn chøc danh c«ng chøc ®· ban hµnh, ®a ra nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt söa ®æi nh÷ng tiªu chuÈn chøc danh kh«ng cßn phï hîp víi yªu cÇu, t×nh h×nh thùc tiÔn x©y dùng ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc. - X©y dùng tiªu chuÈn chøc danh c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së gåm c¸c chøc danh c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ chuyªn m«n cña ñy ban nh©n d©n x·, ph- êng, thÞ trÊn. - X©y dùng chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô c¸c ng¹ch c«ng chøc míi. d) ChuÈn bÞ x©y dùng LuËt C«ng vô: - Kh¶o s¸t nghiªn cøu kinh nghiÖm tæ chøc ho¹t ®éng c«ng vô cña níc ngoµi. - Tæng kÕt thùc tiÔn vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng c«ng vô trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc tõ khi triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. Trªn c¬ së ®ã nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c nguyªn t¾c néi dung LuËt C«ng vô ®Ó chuÈn bÞ tiÕn hµnh x©y dùng trong giai ®o¹n sau n¨m 2005. 3. Dù kiÕn kÕt qu¶: - B¸o c¸o ®¸nh gi¸ vÒ hÖ thèng tiªu chuÈn chøc danh c¸c ng¹ch c«ng chøc. - Tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ x©y dùng, qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh, c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së vµ c«ng chøc dù bÞ. - Ban hµnh tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ chuyªn m«n x·, phêng, thÞ trÊn; tiªu chuÈn chøc danh nghiÖp vô c¸c ng¹ch c«ng chøc míi. - B¸o c¸o nghiªn cøu, ®Ò xuÊt vÒ x©y dùng LuËt C«ng vô. 4. Thêi gian thùc hiÖn: Quý II n¨m 2003 ®Õn quý IV n¨m 2005. 5. C¬ quan thùc hiÖn: - C¬ quan chñ tr×: Bé Néi vô. - C¬ quan phèi hîp: Bé T ph¸p, V¨n phßng ChÝnh phñ, V¨n phßng Quèc héi, c¸c bé qu¶n lý c¸c ng¹ch c«ng chøc c¬ b¶n. §Ò ¸n 3: §µo t¹o, båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc 1. Môc tiªu:
 11. 11 - TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®µo t¹o, båi d- ìng c¸n bé, c«ng chøc t¹o khu«n khæ ph¸p lý ®Ó qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l- îng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc. - N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¶ng viªn chuyªn ngµnh vÒ qu¶n lý nhµ níc, c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý, ®éi ngò chuyªn gia ®Çu ngµnh lµm c«ng t¸c tham mu ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. - X©y dùng vµ hoµn thiÖn ch¬ng tr×nh, néi dung vµ ph¬ng thøc ®µo t¹o, båi dìng theo híng n©ng cao kiÕn thøc, kü n¨ng hµnh chÝnh cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc theo ng¹ch vµ theo chøc vô ®ang ®¶m nhËn, kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, kiÕn thøc vµ kü n¨ng. - C¸n bé, c«ng chøc ®îc ®µo t¹o, båi dìng theo tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi tõng ng¹ch, tõng chøc danh; bæ sung vµ cËp nhËt c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng qu¶n lý theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña c¸c chøc danh mµ c«ng chøc ®¶m nhËn. §Õn hÕt n¨m 2005 phÊn ®Êu ®¹t c¸c chØ tiªu: 100% c«ng chøc hµnh chÝnh ®ang thiÕu tiªu chuÈn ng¹ch vÒ kiÕn thøc qu¶n lý nhµ n íc, lý luËn chÝnh trÞ ®îc ®µo t¹o, båi dìng ®¸p øng yªu cÇu tiªu chuÈn ng¹ch; 70% c¸n bé chuyªn tr¸ch lµ c¸n bé chuyªn m«n ë c¬ së x·, phêng, thÞ trÊn ®îc ®µo t¹o, båi dìng ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh. 2. Néi dung: a) Hoµn thiÖn vµ x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc: - TiÕn hµnh rµ so¸t c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý vµ tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh. - X©y dùng míi quy chÕ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc; quy chÕ göi c¸n bé, c«ng chøc ®i ®µo t¹o, båi d ìng ë níc ngoµi; quy chÕ vÒ gi¶ng viªn chuyªn ngµnh qu¶n lý nhµ níc; quy chÕ ho¹t ®éng c¸c c¬ së ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc cña bé, c¬ quan ngang bé. b) X©y dùng, chuÈn ho¸ ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh; c¶i tiÕn ph ¬ng ph¸p ®µo t¹o, båi dìng: - VÒ ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh: + X©y dùng hÖ thèng ch¬ng tr×nh khung lµm c¬ së thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ ch¬ng tr×nh ®µo t¹o; trªn c¬ së ®ã tæ chøc nghiªn cøu, biªn so¹n gi¸o tr×nh theo ch¬ng tr×nh khung ®· ®îc phª duyÖt; tæ chøc thÈm ®Þnh vµ ban hµnh sö dông gi¸o tr×nh míi. + X©y dùng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng cho ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý, c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh, kÕt hîp båi dìng n©ng cao tr×nh ®é cao vÒ khoa häc hµnh chÝnh víi viÖc ®¶m b¶o cËp nhËt nh÷ng kiÕn thøc, th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng t¸c tham mu, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. + §èi víi ch¬ng tr×nh båi dìng gi¶ng viªn chuyªn ngµnh qu¶n lý nhµ n íc, ngoµi viÖc bæ sung nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n, sÏ tËp trung trang bÞ vµ rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p s ph¹m hµnh chÝnh phôc vô cho viÖc ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý theo híng hiÖn ®¹i ho¸ qu¸ tr×nh ®µo t¹o. + X©y dùng néi dung ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh ®µo t¹o, båi dìng c«ng chøc dù bÞ theo yªu cÇu chøc tr¸ch, hiÓu biÕt cña ng¹ch c«ng chøc quy ®Þnh.
 12. 12 - VÒ ph¬ng ph¸p ®µo t¹o, båi dìng: c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p ®µo t¹o, båi d- ìng theo híng ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tiÕn tiÕn, hiÖn ®¹i, ®ång thêi ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ngêi häc trong viÖc tiÕp nhËn kiÕn thøc. c) X©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc ®Õn hÕt n¨m 2005 bao gåm: - KÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc ë trong níc vµ tæ chøc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch hµng n¨m ®Õn hÕt n¨m 2005, u tiªn c¸c ®èi tîng: c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý (cao cÊp vµ trung cÊp), ®éi ngò chuyªn gia ®Çu ngµnh, c«ng chøc hµnh chÝnh (chuyªn viªn cao cÊp, chuyªn viªn chÝnh vµ chuyªn viªn), gi¶ng viªn chuyªn ngµnh vÒ qu¶n lý nhµ níc. Riªng ®èi víi ®µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc ngoµi níc, cÇn x©y dùng quy ho¹ch tiªu chuÈn vÒ ®èi t îng ®µo t¹o vµ viÖc bè trÝ sö dông sau khi ®µo t¹o. - KÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së: viÖc båi dìng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë cÊp x·, ph êng, thÞ trÊn do c¸c trêng chÝnh trÞ, trêng c¸n bé ®Þa ph¬ng ®¶m nhiÖm. Tæ chøc ®µo t¹o, båi d ìng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë c¬ së, chó träng kÕt hîp gi÷a ®µo t¹o chuyªn m«n qu¶n lý theo môc tiªu cña ch¬ng tr×nh víi ®µo t¹o theo t×nh huèng; tiÕn tíi thùc hiÖn ®µo t¹o theo ®Þa chØ ®èi víi c¸c chøc danh chuyªn m«n ë ñy ban nh©n d©n x·, ph- êng, thÞ trÊn. d) X©y dùng hÖ thèng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng: - X©y dùng hÖ thèng tiªu chÝ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng c«ng t¸c ®µo t¹o lµm c¬ së thèng nhÊt xem xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ cña c¸c c¬ së ®µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc. - Nghiªn cøu, x©y dùng chuÈn ho¸ c¸c lo¹i v¨n b»ng, chøng chØ vÒ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc ®Ó thèng nhÊt qu¶n lý. - Tæ chøc tuyªn truyÒn, phæ biÕn hÖ thèng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸. - TiÕn hµnh thÝ ®iÓm gi¸m s¸t ®¸nh gi¸, trªn c¬ së ®ã hoµn thiÖn hÖ thèng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ tæ chøc ban hµnh thùc hiÖn. ®) HiÖn ®¹i ho¸ c¬ së ®µo t¹o, båi d ìng c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh: TiÕn hµnh x©y dùng c¸c tiªu chuÈn mÉu vÒ chÊt l îng ®éi ngò gi¶ng viªn vµ vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c cho tõng lo¹i c¬ së ®µo t¹o, båi dìng c«ng chøc theo c¸c tiªu chÝ phï hîp víi quy m«, ®èi tîng ®µo t¹o ë tõng cÊp: häc viÖn, c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. 3. Dù kiÕn kÕt qu¶: - B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t vÒ thùc tr¹ng vµ nhu cÇu ®µo t¹o, båi dìng; b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ®µo t¹o, båi dìng. - CÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh c¸c quy chÕ vÒ ®µo t¹o, nghÞ ®Þnh vÒ hÖ thèng tæ chøc ®µo t¹o. - Ban hµnh kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d ìng cho c¸c ®èi tîng c¸n bé, c«ng chøc. - C¸c quy ®Þnh vÒ hÖ thèng ch¬ng tr×nh khung vµ gi¸o tr×nh theo ch- ¬ng tr×nh khung ®îc thÈm ®Þnh.
 13. 13 - Ban hµnh hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn cña c¸c c¬ së ®µo t¹o, båi dìng. - Ban hµnh c¸c mÉu v¨n b»ng, chøng chØ. - KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®Õn n¨m 2005 ®¹t môc tiªu cña ®Ò ¸n ®· ®Ò ra. 4. Thêi gian thùc hiÖn: Quý II n¨m 2003 ®Õn qóy IV n¨m 2005. 5. C¬ quan thùc hiÖn: - C¬ quan chñ tr×: Bé Néi vô. - C¬ quan phèi hîp: Ban Tæ chøc Trung ¬ng, Bé T ph¸p, V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Gi¸o ®ôc vµ §µo t¹o, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. §Ò ¸n 4: X©y dùng vµ hoµn thiÖn khung ph¸p lý qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi vµ hoµn thiÖn hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý nh: thiÕt lËp khu«n khæ ph¸p lý chÆt chÏ, tæ chøc qu¶n lý khoa häc vµ ®¶m b¶o c¬ së vËt chÊt, ph¬ng tiÖn qu¶n lý hiÖn ®¹i. Theo néi dung Ch¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc, trong giai ®o¹n I (2003 - 2005), viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c«ng cô qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc tËp trung vµo nh÷ng môc tiªu, néi dung chñ yÕu sau ®©y: 1. Môc tiªu: - X©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ qu¶n lý hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc ¸p dông thèng nhÊt trong hÖ thèng hµnh chÝnh nhµ níc nh»m phôc vô tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ c«ng chøc. - Hoµn thiÖn néi dung hå s¬ qu¶n lý c«ng chøc vµ thiÕt kÕ l¹i bé hå s¬ c«ng chøc phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý trong ®iÒu kiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc; x©y dùng thèng nhÊt quy c¸ch b¶o ®¶m tÝnh chÊt ph¸p lý c¸c v¨n b¶n qu¶n lý: phiÕu lý lÞch c«ng chøc, thÎ c«ng chøc, c¸c quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm vµo ng¹ch, bæ nhiÖm chøc vô, quyÕt ®Þnh l¬ng, v.v...) - N©ng cao chÊt lîng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c c¸n bé ë c¸c bé, c¬ quang ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. - N©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn qu¶n lý c«ng chøc nh»m n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý c«ng chøc. 2. Néi dung: a) X©y dùng quy chÕ thèng nhÊt vÒ néi dung c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c, sö dông hå s¬ c«ng chøc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc: b) Hoµn thiÖn néi dung hå s¬ qu¶n lý c«ng chøc bao gåm: - TiÕn hµnh rµ so¸t, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ c«ng chøc ë ViÖt Nam hiÖn nay (bao gåm: néi dung hå s¬, quy tr×nh vµ ph ¬ng ph¸p qu¶n lý hå s¬, trang thiÕt bÞ qu¶n lý vµ lu tr÷...) ®Ó chuÈn ho¸ danh môc vµ c¸c tiªu chÝ th«ng tin trong tõng lo¹i tµi liÖu cña bé hå s¬ c«ng chøc.
 14. 14 - X©y dùng hÖ thèng c¸c tiªu chÝ th«ng tin vµ tµi liÖu trong hå s¬ lu tr÷ cña c«ng chøc ®Ó thèng nhÊt néi dung qu¶n lý ®¶m b¶o yªu cÇu theo dâi ® - îc th«ng tin cña tõng c«ng chøc kÓ tõ khi tuyÓn dông vµo c¬ quan ®Õn khi ra khái bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc. - ThiÕt kÕ c¸c mÉu biÓu th«ng tin phôc vô cho viÖc thu thËp vµ khai th¸c (mÉu biÓu thèng kª, b¸o c¸o) th«ng tin vÒ c«ng chøc. ThiÕt kÕ bé hå s¬ c«ng chøc ®Ó ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc. c) Båi dìng, huÊn luyÖn: tæ chøc c¸c líp båi dìng, tËp huÊn cho c¸n bé qu¶n lý c«ng chøc vÒ kü n¨ng sö dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc, ph¬ng thøc x©y dùng vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n, quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh theo yªu cÇu míi. d) N©ng cÊp hiÖn ®¹i ho¸ c«ng cô qu¶n lý c«ng chøc: - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin ®ang øng dông trong qu¶n lý c«ng chøc hiÖn nay, chØ ra nh÷ng bÊt cËp vÒ n¨ng lùc cña hÖ thèng, qua ®ã x©y dùng ph¬ng ¸n tõng bíc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng cô th«ng tin trong qu¶n lý c«ng chøc. - N©ng cÊp trang thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý c«ng chøc, ®Æc biÖt u tiªn cho ®Þa ph¬ng vïng s©u, vïng xa, miÒn nói. - ¸p dông c«ng nghÖ m· v¹ch, m· sè vµo c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ c«ng chøc vµ thÎ c«ng chøc ®¸p øng yªu cÇu hiÖn ®¹i ho¸ nÒn c«ng vô. 3. Dù kiÕn kÕt qu¶: - B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vÒ chÊt l îng c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ c«ng chøc. - B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, n¨ng lùc hÖ thèng c«ng cô th«ng tin qu¶n lý c«ng chøc hiÖn nay. - Tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh quy chÕ qu¶n lý hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc. - Ban hµnh c¸c biÓu tæng hîp, mÉu phiÕu, hå s¬ c«ng chøc, c¸c mÉu v¨n b¶n quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh theo quy ®Þnh míi. - Më c¸c líp båi dìng tËp huÊn vÒ c«ng nghÖ th«ng tin vµ qu¶n lý hå s¬ c«ng chøc. 4. Thêi gian thùc hiÖn: Quý II n¨m 2003 ®Õn quý IV n¨m 2005 5. C¬ quan thùc hiÖn: - C¬ quan chñ tr×: Bé Néi vô. - C¬ quan phèi hîp: Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, V¨n phßng ChÝnh phñ. PhÇn IV Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn:
 15. 15 §Ó ®¹t ®îc môc tiªu x©y dùng vµ n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc ®Õn n¨m 2005, cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu sau: a) T¨ng cêng chØ ®¹o thèng nhÊt tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng: Ch¬ng tr×nh x©y dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc ®îc triÓn khai trªn diÖn réng trong bé m¸y hµnh chÝnh c¸c cÊp. §Ó thèng nhÊt thùc hiÖn kÕ ho¹ch chung theo lé tr×nh cña Ch ¬ng tr×nh, cÇn b¶o ®¶m sù chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña ChÝnh phñ, Thñ t íng ChÝnh phñ ®Õn c¸c bé, ngµnh ë Trung ¬ng vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ë ®Þa ph¬ng. L·nh ®¹o, cÊp uû vµ Thñ trëng c¸c c¬ quan qu¶n lý ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng cÇn chØ ®¹o x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn ch ¬ng tr×nh ®· ®Ò ra, coi ®ã lµ mét néi dung, nhiÖm vô träng t©m trong c¸c ho¹t ®éng chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc c¸c cÊp. b) B¶o ®¶m phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp, gi÷a c¸c ch- ¬ng tr×nh, ®Ò ¸n: Ch¬ng tr×nh x©y dùng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc ®îc triÓn khai ®ång thêi víi c¸c ch¬ng tr×nh hµnh ®éng kh¸c trong Ch¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, do ®ã cÇn b¶o ®¶m sù phèi hîp chÆt chÏ, thêng xuyªn gi÷a c¸c tæ chøc, c¬ quan chñ tr× c¸c ch ¬ng tr×nh t¹o ra sù thóc ®Èy hç trî lÉn nhau gi÷a c¸c ch¬ng tr×nh. c) Cung cÊp ®Çy ®ñ tµi chÝnh vµ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt: Nguån tµi chÝnh ®îc cung cÊp ®Çy ®ñ ®Ó triÓn khai c«ng viÖc, v× vËy ph¶i dùa vµo ng©n s¸ch nhµ níc lµ chÝnh, huy ®éng sù hç trî cña c¸c tæ chøc trong níc vµ quèc tÕ díi h×nh thøc c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh. Nguån nh©n lùc ®Ó triÓn khai còng ph¶i ®îc chuÈn bÞ, huÊn luyÖn n¾m v÷ng chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó thùc hiÖn. d) T¨ng cêng c«ng t¸c t tëng: Ch¬ng tr×nh x©y dùng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc khi thùc hiÖn sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn vÞ trÝ c«ng t¸c vµ c«ng viÖc tõng ng- êi, v× vËy cÇn lµm tèt c«ng t¸c t tëng, gi¶i thÝch ®Çy ®ñ ®Ó mäi ngêi th«ng suèt, yªn t©m phÊn khëi ñng hé thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh. C«ng t¸c t t- ëng ®îc lµm trong néi bé, ë mçi ®¬n vÞ vµ tuyªn truyÒn gi¶i thÝch réng r·i trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. 2. Ph©n c«ng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh a) C¬ quan chñ tr×: Bé Néi vô chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn ch- ¬ng tr×nh, x©y dùng néi dung chi tiÕt c¸c ®Ò ¸n ®Ó triÓn khai thùc hiÖn; lµ ®Çu mèi tæ chøc híng dÉn, phèi hîp víi c¸c c¬ quan bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan ®Õn viÖc triÓn khai c¸c ®Ò ¸n cña ch ¬ng tr×nh; tæ chøc tiÕn hµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ vµ tæng hîp kÕt qu¶ theo ®Þnh kú b¸o c¸o Ban ChØ ®¹o c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña ChÝnh phñ vµ Thñ tíng ChÝnh phñ. b) C¬ quan phèi hîp: - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh c¨n cø vµo ch¬ng tr×nh, néi dung c¸c ®Ò ¸n x©y dùng kÕ ho¹ch b¶o ®¶m nguån lùc kinh phÝ theo yªu cÇu. - C¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trong ph¹m vi chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm cïng phèi hîp víi c¬ quan chñ tr× triÓn khai nh÷ng néi dung cã liªn quan ®· nªu trong c¸c ®Ò ¸n cô thÓ cña ch¬ng tr×nh; tæ chøc thèng kª, tæng
 16. 16 hîp ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc thuéc quyÒn, triÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc theo ph©n cÊp; ®Þnh kú b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Bé Néi vô ®Ó tæng hîp chung b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn. 3. TiÕn ®é thùc hiÖn: Thêi gian cña Ch¬ng tr×nh ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña mçi ®Ò ¸n ®· x¸c ®Þnh. §Õn cuèi n¨m 2005 tæ chøc tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ tiÕp tôc x©y dùng Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cho giai ®o¹n II (2006 - 2010). 4. Kinh phÝ vµ nh©n lùc: - VÒ kinh phÝ: c¨n cø vµo Ch¬ng tr×nh ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt, Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé Néi vô tÝnh to¸n x©y dùng kÕ ho¹ch ng©n s¸ch b¶o ®¶m thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh nµy. - VÒ nh©n lùc: Bé Néi vô, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé Tµi chÝnh, V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé T ph¸p vµ c¸c ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cÇn bè trÝ c¸n bé, c«ng chøc cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô tham gia Ch¬ng tr×nh; kÕt hîp tranh thñ sù hç trî cña c¸c chuyªn gia t vÊn trong níc vµ níc ngoµi khi triÓn khai thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n cña Ch¬ng tr×nh. 5. Ban Chñ nhiÖm Ch¬ng tr×nh: Thµnh lËp Ban Chñ nhiÖm Ch¬ng tr×nh x©y dùng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc. Mét ®¹i diÖn l·nh ®¹o Bé Néi vô lµm Chñ nhiÖm Ch¬ng tr×nh; c¸c Phã Chñ nhiÖm Ch¬ng tr×nh lµ ®¹i diÖn l·nh ®¹o Bé T ph¸p, V¨n phßng ChÝnh phñ. Tæ th ký gåm mét sè chuyªn viªn cña Bé Néi vô, V¨n phßng ChÝnh phñ vµ Bé T ph¸p. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh, nÕu cã víng m¾c, c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cÇn b¸o c¸o, ph¶n ¶nh vÒ Bé Néi vô ®Ó tæng hîp b¸o c¸o, ®Ò xuÊt víi Ban ChØ ®¹o c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña ChÝnh phñ vµ Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, cho ý kiÕn chØ ®¹o.
Đồng bộ tài khoản