Quyết định 69/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:56

0
132
lượt xem
16
download

Quyết định 69/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 69/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 69/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 69/2004/Q§­BTC  ngµy 24 th¸ng 08  n¨m 2004 Ban hµnh Quy ®Þnh vÒ  thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ gia c«ng  víi th¬ng nh©n níc ngoµi Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø  LuËt H¶i quan sè 29/2001­QH10 ®îc Quèc héi   níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X, kú häp thø   9 th«ng qua ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh 101/2001/N§­CP ngµy 31/12/2001 cña   ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt   H¶i quan vÒ thñ tôc h¶i quan, chÕ ®é kiÓm tra, gi¸m s¸t   h¶i quan; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31/7/1998   cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i   vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua   b¸n   hµng   ho¸   víi   níc   ngoµi,   NghÞ   ®Þnh   sè   44/2001/N§­CP  ngµy 2/8/2001 söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­ CP; ­ XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan; QUYÕT §ÞNH §iÒu  1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy: a­ Quy ®Þnh vÒ thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ gia  c«ng víi th¬ng nh©n níc ngoµi; b­ MÉu tê khai hµng gia c«ng chuyÓn tiÕp, ký hiÖu HQ/ 2004­GCCT; c­   C¸c   biÓu   mÉu   sè   01/HQ­GC,   02/HQ­GC,   03/HQ­GC,  04/HQ­GC, 05/HQ­GC, 06/HQ­GC, 07/HQ­GC, 08/HQ­GC, 09/HQ­ GC, 10/HQ­GC, 11/HQ­GC.
 2. 2 §iÒu   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. B∙i bá Th«ng t sè 07/2000/ TT­TCHQ ngµy 2/11/2000 cña Tæng côc H¶i quan vµ c¸c v¨n  b¶n híng dÉn liªn quan. §iÒu   3.   Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, Thñ tr­ ëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.  QUY §ÞNH VÒ THñ TôC H¶I QUAN §èI VíI HµNG HO¸  GIA C¤NG VíI TH¦¥NG NH¢N N¦íC NGOµI (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 69/2004/Q§­BTC ngµy 24  th¸ng 08 n¨m 2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) PHÇN 1: QUI §ÞNH CHUNG 1. Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®Ó lµm thñ tôc h¶i quan ®èi  víi hµng gia c«ng víi th¬ng nh©n níc ngoµi cña c¸c ®èi t­ îng sau: ­ Doanh nghiÖp ViÖt Nam ®îc thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh  doanh theo LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc, LuËt doanh nghiÖp ; ­ Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t  níc ngoµi ®îc thµnh lËp  theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ; ­ Hîp t¸c x∙ ®îc thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh theo  LuËt Hîp t¸c x∙ ; ­ Hé  kinh doanh  c¸  thÓ ®îc ®¨ng  ký kinh  doanh  theo  NghÞ ®Þnh sè 109/2004/N§­CP ngµy 02/4/2004 cña ChÝnh phñ. C¸c ®èi tîng nµy díi ®©y gäi chung lµ doanh nghiÖp. 2. Gi¶i thÝch tõ ng÷: Trong  Quy  ®Þnh  nµy, c¸c  tõ ng÷  díi  ®©y ®îc  hiÓu nh  sau: ­  Gi¸m ®èc doanh nghiÖp:   ®èi víi doanh nghiÖp ViÖt  Nam,   doanh   nghiÖp   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi   lµ   Gi¸m   ®èc  (Tæng gi¸m ®èc) doanh nghiÖp hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p  cña doanh  nghiÖp  tríc ph¸p luËt;  ®èi  víi  Hîp  t¸c  x∙ lµ  Chñ nhiÖm hîp t¸c x∙ ; ®èi víi Hé kinh doanh c¸ thÓ lµ c¸  nh©n hoÆc ®¹i diÖn hé gia ®×nh ghi trong GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký kinh doanh.
 3. 3 ­  Nguyªn   liÖu   gia   c«ng:   bao   gåm   nguyªn   liÖu,   phô  liÖu, vËt t gia c«ng. ­ PhÕ liÖu gia c«ng: bao gåm phÕ liÖu tõ nguyªn liÖu  gia c«ng; m¸y mãc, thiÕt bÞ thuª mîn phôc vô gia c«ng bÞ  h  háng kh«ng cßn sö dông ®îc ph¶i lo¹i ra díi d¹ng phÕ  liÖu. 3.   ViÖc   lµm   thñ   tôc   h¶i   quan   ®èi   víi   hîp   ®ång   gia  c«ng (tiÕp nhËn hîp ®ång, ®¨ng ký ®Þnh møc, lµm thñ tôc  h¶i quan cho tõng l« hµng xuÊt, nhËp khÈu cña hîp ®ång,  thanh kho¶n hîp ®ång) ®îc thùc hiÖn t¹i mét Chi côc H¶i  quan thuéc Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i cã c¬ së s¶n  xuÊt ®ang thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng hoÆc n¬i cã trô së  cña doanh nghiÖp (trô së chÝnh cña doanh nghiÖp hoÆc trô  së cña Chi nh¸nh doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo qui ®Þnh  cña ph¸p luËt).  Trêng  hîp  t¹i  ®Þa  ph¬ng  ®ã kh«ng  cã tæ  chøc H¶i quan, doanh nghiÖp ®îc chän mét ®¬n vÞ H¶i quan  thuËn tiÖn nhÊt ®Ó lµm thñ tôc h¶i quan.  4. TÊt c¶ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña hîp ®ång  gia c«ng ®Òu ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan, chÞu sù kiÓm tra  gi¸m   s¸t   cña   H¶i   quan   vµ   nép   lÖ   phÝ   h¶i   quan   theo   qui  ®Þnh cña ph¸p luËt.  Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng hîp ®ång gia c«ng,  doanh  nghiÖp  cã thÓ lùa chän h×nh  thøc  ®¨ng ký tê khai  tõng lÇn cho tõng l« hµng xuÊt, nhËp khÈu hoÆc lùa chän  h×nh thøc ®¨ng ký tê khai mét lÇn ®Ó lµm thñ tôc h¶i quan  nhËp   khÈu   nguyªn   liÖu,   xuÊt   khÈu   s¶n   phÈm   cho   c¶   hîp  ®ång/phô kiÖn hîp ®ång gia c«ng.  5.   Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   ViÖt   Nam   ký   kÕt   hîp   ®ång  nhËn   gia   c«ng  cho  th¬ng  nh©n   níc   ngoµi   nhng   kh«ng   trùc  tiÕp gia c«ng mµ thuª doanh nghiÖp ViÖt Nam kh¸c gia c«ng  (gia c«ng l¹i), th× doanh nghiÖp ký kÕt hîp ®ång gia c«ng  víi th¬ng nh©n níc ngoµi lµ ngêi lµm thñ tôc xuÊt khÈu,  nhËp khÈu, thanh kho¶n hîp ®ång gia c«ng víi c¬ quan H¶i  quan vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn  hîp ®ång gia c«ng nµy. Hµng hãa giao nhËn gi÷a c¸c doanh  nghiÖp phÝa ViÖt Nam víi nhau kh«ng ph¶i lµm thñ tôc h¶i  quan. 6. Hîp ®ång gia c«ng ®∙ ®îc c¸c bªn ký kÕt b»ng v¨n  b¶n (®iÖn  b¸o,  telex,  fax,  th  ®iÖn tö vµ c¸c  h×nh  thøc  th«ng tin ®iÖn tö kh¸c còng ®îc coi lµ h×nh thøc v¨n b¶n)  víi   néi   dung   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   12,   NghÞ   ®Þnh  57/1998/N§­CP ngµy 31/7/1998 cña ChÝnh phñ lµ c¨n cø ®Ó  c¬ quan H¶i quan lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ theo  dâi viÖc xuÊt khÈu, nhËp khÈu liªn quan ®Õn hîp ®ång gia  c«ng. Mäi sù thay ®æi, bæ sung, ®iÒu chØnh c¸c ®iÒu kho¶n  cña hîp ®ång gia c«ng  (kÓ  c¶ thay  ®æi,  ®iÒu chØnh  ®Þnh 
 4. 4 møc) ®Òu ph¶i th«ng qua ký kÕt phô kiÖn hîp ®ång vµ ph¶i  nép c¸c phô kiÖn bæ sung nµy cho c¬ quan H¶i quan tríc  hoÆc cïng thêi ®iÓm doanh nghiÖp lµm thñ tôc xuÊt khÈu,  nhËp khÈu l« hµng ®Çu tiªn theo phô kiÖn hîp ®ång ®ã. 7.  Nguyªn liÖu d thõa; phÕ liÖu, phÕ phÈm; m¸y mãc,  thiÕt bÞ thuª mîn sau khi kÕt thóc hîp ®ång gia c«ng ®îc  xö lý theo sù tho¶ thuËn trong hîp ®ång gia c«ng phï hîp  víi qui ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c   ph¬ng   thøc   xö   lý:   t¸i   xuÊt;   mua,   b¸n   theo   h×nh  thøc   xuÊt,   nhËp   khÈu   t¹i   chç;   biÕu,   tÆng;   tiªu   huû;  chuyÓn sang thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng kh¸c. Thñ tôc h¶i  quan thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 1.3, môc VIII, phÇn  2 Quy ®Þnh nµy.  8. §Þnh møc sö dông, ®Þnh møc tiªu hao (sau ®©y gäi  chung lµ ®Þnh møc), tû lÖ hao hôt nguyªn liÖu do c¸c bªn  tho¶ thuËn trong hîp ®ång gia c«ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  13 NghÞ ®Þnh 57/1998/N§­CP ngµy 31/7/1998 cña ChÝnh phñ.  NÕu trong hîp ®ång gia c«ng kh«ng quy ®Þnh tû lÖ hao hôt  nguyªn liÖu th× coi nh hîp ®ång gia c«ng ®ã cã tû lÖ hao  hôt nguyªn liÖu b»ng 0%. §Þnh møc, tû lÖ hao hôt nguyªn liÖu doanh nghiÖp ®¨ng  ký víi H¶i quan (theo mÉu 10/HQ­GC ) ph¶i lµ ®Þnh møc, tû  lÖ hao hôt thùc tÕ doanh nghiÖp thùc hiÖn. NÕu ®Þnh møc,  tû lÖ hao hôt nguyªn liÖu tho¶ thuËn trong hîp ®ång gia  c«ng cao h¬n ®Þnh møc, tû lÖ hao hôt thùc tÕ   th× doanh  nghiÖp ph¶i ®¨ng ký theo ®Þnh møc, tû lÖ hao hôt thùc tÕ  nµy.  Thêi ®iÓm ®¨ng ký ®Þnh møc, tû lÖ hao hôt nguyªn liÖu  cña m∙ hµng lµ tríc hoÆc cïng thêi ®iÓm lµm thñ tôc xuÊt  khÈu (®èi víi trêng hîp nhËn gia c«ng cho th¬ng nh©n níc  ngoµi), nhËp khÈu (®èi víi trêng hîp ®Æt gia c«ng ë níc  ngoµi) l« s¶n phÈm ®Çu tiªn cña m∙ hµng ®ã. §Þnh møc, tû lÖ hao hôt nguyªn liÖu doanh nghiÖp ®∙  ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan  t¹i mét trong c¸c thêi ®iÓm  trªn lµ ®Þnh møc, tû lÖ hao hôt ®Ó thanh kho¶n hîp ®ång  gia c«ng. 9. KiÓm tra ®Þnh møc: 9.1­ ChÕ ®é kiÓm tra vµ ®èi tîng kiÓm tra:  9.1.1­ KiÓm tra ®Þnh møc tÊt c¶ c¸c m∙ hµng nÕu thuéc  mét trong c¸c trêng hîp sau: 9.1.1.1­ Doanh nghiÖp lÇn ®Çu tiªn thùc hiÖn hîp ®ång  gia c«ng. 9.1.1.2­ Doanh nghiÖp bÞ ph¸t hiÖn vi ph¹m liªn quan  ®Õn ®Þnh møc: ­ Doanh nghiÖp ®∙ cã hµnh vi gian lËn ®Þnh møc;
 5. 5 ­ Doanh nghiÖp bÞ ph¸t hiÖn nhËp thõa so víi khai h¶i  quan ®èi víi hµng nhËp khÈu; xuÊt thiÕu so víi khai h¶i  quan ®èi víi hµng xuÊt khÈu. 9.1.1.3­   H¶i   quan   cã   c¨n   cø   ®Ó   nghi   vÊn   ®Þnh   møc  doanh   nghiÖp   ®¨ng   ký   víi   H¶i   quan   lµ   kh«ng   chÝnh   x¸c,  kh«ng trung thùc; 9.1.1.4­ Doanh nghiÖp kh«ng chÊp hµnh tèt chÕ ®é qu¶n  lý, sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ (do Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng th«ng  b¸o). Sau   12   th¸ng,   nÕu   doanh   nghiÖp   kh«ng   t¸i   ph¹m   (®èi  víi c¸c trêng hîp nªu t¹i ®iÓm 9.1.1.2) hoÆc ®îc Côc ThuÕ  ®Þa ph¬ng th«ng b¸o doanh nghiÖp ®∙ chÊp hµnh tèt chÕ ®é  qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ (®èi víi trêng hîp nªu  t¹i ®iÓm 9.1.1.4) th× ®îc chuyÓn sang ¸p dông chÕ ®é kiÓm  tra nªu t¹i ®iÓm 9.1.2 díi ®©y. 9.1.2­   KiÓm   tra   x¸c   suÊt:   C¸c   trêng   hîp   cßn   l¹i   c¬  quan H¶i quan thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra x¸c suÊt ®Þnh møc  khi cÇn thiÕt.  NÕu ph¸t hiÖn cã sai ph¹m th× sÏ chuyÓn  sang chÕ ®é kiÓm tra ®Þnh møc tÊt c¶ c¸c m∙ hµng nh  quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 9.1.1 trªn ®©y. 9.2­ BiÖn ph¸p kiÓm tra:  Tæng   côc   H¶i   quan   híng   dÉn   biÖn   ph¸p   kiÓm   tra   ®Þnh  møc. 10. ViÖc thanh kho¶n hîp ®ång hoÆc phô kiÖn hîp ®ång  gia c«ng ph¶i ®îc hoµn thµnh chËm nhÊt 90 ngµy kÓ tõ khi  chÊm døt hîp ®ång, phô kiÖn hîp ®ång gia c«ng ®ã (trõ tr­ êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 10.4 díi ®©y). Cô thÓ nh sau: 10.1­ ChËm nhÊt 45 ngµy kÓ tõ khi chÊm døt hîp ®ång  gia c«ng,  doanh  nghiÖp  nhËn gia c«ng ph¶i  nép  ®ñ hå s¬  thanh kho¶n hîp ®ång gia c«ng theo quy ®Þnh t¹i môc VIII,  phÇn   2   Quy   ®Þnh   nµy   (bao   gåm   c¶   ph¬ng   ¸n   gi¶i   quyÕt  nguyªn liÖu d, m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹m nhËp, phÕ liÖu, phÕ  phÈm) cho c¬ quan H¶i quan. §èi víi nh÷ng hîp ®ång gia c«ng cã thêi h¹n trªn 01  n¨m, th× ph¶i  t¸ch  ra tõng  phô kiÖn nhá, thêi  h¹n  thùc  hiÖn mét phô kiÖn kh«ng qu¸ 01 n¨m. Thêi h¹n nép hå s¬  thanh  kho¶n  ®èi víi phô kiÖn hîp ®ång  gia  c«ng  ¸p dông  nh thêi h¹n nép hå s¬ thanh kho¶n hîp ®ång gia c«ng. 10.2­ ChËm nhÊt 15 ngµy kÓ tõ ngµy doanh nghiÖp nép  ®ñ hå s¬ thanh kho¶n, Chi côc H¶i quan qu¶n lý hîp ®ång  gia c«ng ph¶i hoµn thµnh viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu hå s¬  thanh kho¶n. 10.3­ ChËm nhÊt 30 ngµy kÓ tõ ngµy c¬ quan H¶i quan  hoµn   thµnh   viÖc   kiÓm   tra,   ®èi   chiÕu   hå   s¬   thanh   kho¶n  doanh nghiÖp ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan ®Ó gi¶i quyÕt sè 
 6. 6 nguyªn liÖu d; m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹m nhËp; phÕ liÖu, phÕ  phÈm (nÕu cã) theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.3, môc VIII, phÇn  2 Quy ®Þnh nµy. 10.4­ Trong mét sè trêng hîp ®Æc biÖt, thêi h¹n nªu  t¹i   ®iÓm   10.1   vµ   10.3   ®îc   gia   h¹n   thªm   nhng   tæng   thêi  gian gia h¹n kh«ng qu¸ 30 ngµy. ViÖc gia h¹n nµy do Côc  trëng Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè qu¶n lý hîp ®ång gia  c«ng xem xÐt quyÕt ®Þnh. 10.5­ Chi côc H¶i quan qu¶n lý hîp ®ång gia c«ng ph¶i  tæ chøc theo dâi t×nh h×nh thanh kho¶n hîp ®ång/phô kiÖn  hîp ®ång gia c«ng; nÕu doanh nghiÖp vi ph¹m thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 10.1 hoÆc 10.3 trªn ®©y th×   lËp biªn b¶n  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ níc vÒ h¶i  quan vµ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t. Trong quyÕt ®Þnh xö ph¹t  ph¶i cã ®iÒu kho¶n yªu cÇu doanh nghiÖp hoµn thµnh  viÖc  thanh  kho¶n   hîp   ®ång   gia   c«ng  trong   thêi   h¹n   chÊp  hµnh  quyÕt ®Þnh xö ph¹t. HÕt thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, nÕu doanh nghiÖp vÉn kh«ng hoµn  thµnh viÖc thanh kho¶n th× xö lý nh sau: 10.5.1­   NÕu   nguyªn   liÖu,   m¸y   mãc   thiÕt   bÞ   mîn,   phÕ  liÖu, phÕ phÈm kh«ng thuéc danh môc hµng cÊm nhËp khÈu,  t¹m ngõng  nhËp  khÈu th× ngay sau khi hÕt thêi  h¹n  chÊp  hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, Chi côc H¶i  quan   qu¶n   lý   hîp   ®ång   gia   c«ng   c¨n   cø   vµo   c¸c   tê   khai  nhËp khÈu lu t¹i H¶i quan (®èi víi trêng hîp cha nép hå  s¬ thanh kho¶n) hoÆc kÕt qu¶ ®èi chiÕu thanh kho¶n (®èi  víi trêng hîp doanh nghiÖp ®∙ nép hå s¬ thanh kho¶n, nhng  vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm 10.3 trªn ®©y) ®Ó t¹m tÝnh thuÕ  nhËp khÈu vµ ra th«ng b¸o thuÕ göi doanh nghiÖp. Sau 30  ngµy kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o thuÕ, nÕu doanh nghiÖp vÉn  kh«ng   thùc   hiÖn   viÖc   thanh   kho¶n   hîp   ®ång/phô   kiÖn   hîp  ®ång gia c«ng th×  ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ vÒ thñ tôc  h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu (kÓ c¶ nhËp khÈu kinh  doanh) c¸c l« hµng tiÕp theo cña doanh nghiÖp. 10.5.2­   NÕu   nguyªn   liÖu,   m¸y   mãc   thiÕt   bÞ   mîn,   phÕ  liÖu, phÕ phÈm thuéc danh môc hµng hãa cÊm nhËp khÈu, t¹m  ngõng  nhËp   khÈu   th×   Côc   trëng  Côc  H¶i  quan   tØnh,   thµnh  phè qu¶n lý hîp ®ång gia c«ng göi v¨n b¶n yªu cÇu doanh  nghiÖp thùc hiÖn ngay viÖc thanh kho¶n vµ t¸i xuÊt hµng  ho¸ cßn tån ®äng. Sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn v¨n b¶n,  doanh nghiÖp vÉn kh«ng thùc hiÖn, th× xö lý theo quy ®Þnh  t¹i   kho¶n   4,   §iÒu   34,   NghÞ   ®Þnh   sè   138/2004/N§­CP   ngµy  17/6/2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   viÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan. 11. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi viÖc xuÊt nhËp khÈu m¸y  mãc,   thiÕt   bÞ   thuª   mîn   ®Ó   phôc   vô   gia   c«ng;   nhËp   khÈu  hµng mÉu ®Ó gia c«ng; nhËp khÈu s¶n phÈm gia c«ng ®Ó t¸i  chÕ; t¸i xuÊt nguyªn liÖu nhËp khÈu thùc hiÖn nh sau:
 7. 7 11.1. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ mîn  ®Ó phôc vô gia c«ng thùc hiÖn nh  ®èi víi hµng t¹m nhËp­ t¸i xuÊt cã thêi h¹n qui ®Þnh t¹i §iÒu 33 LuËt H¶i quan. 11.2. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ thuª  thùc hiÖn  theo  v¨n b¶n híng  dÉn  thùc  hiÖn Quy chÕ thuª  m¸y mãc, thiÕt bÞ cña níc ngoµi ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh 1447/1999/Q§­BTM ngµy 10/12/1999 cña Bé Th¬ng m¹i. 11.3. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt  t, phô tïng bªn thuª gia c«ng cho mîn hoÆc cung cÊp ®Ó  thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng nhng kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc  miÔn thuÕ th× thùc hiÖn theo lo¹i h×nh nhËp kinh doanh. 11.4.   Thñ   tôc   h¶i   quan   ®èi   víi   hµng   mÉu   xuÊt,   nhËp  khÈu ®Ó lµm mÉu gia c«ng thùc hiÖn theo thñ tôc h¶i quan  ®èi víi hµng phi mËu dÞch (sö dông tê khai phi mËu dÞch  ký hiÖu HQ/2002­PMD ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1473/Q§­ TCHQ   ngµy   24/5/2002   cña   Tæng   côc   trëng   Tæng   côc   H¶i  quan).  Hµng  mÉu  ®Ó lµm mÉu  gia c«ng  ph¶i  ®¸p øng  c¸c ®iÒu  kiÖn: H×nh thøc mÆt hµng thÓ hiÖn chØ sö dông ®îc vµo môc  ®Ých lµm mÉu ®Ó gia c«ng, kh«ng cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i; bé  chøng tõ l« hµng thÓ hiÖn lµ chøng tõ hµng mÉu. §èi víi  hµng mÉu nhËp khÈu mçi m∙ hµng chØ ®îc nhËp tèi ®a 05 ®¬n  vÞ. 11.5.   Thñ   tôc   h¶i   quan   ®èi   víi   trêng   hîp   xuÊt   tr¶  nguyªn liÖu nhËp khÈu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång  gia c«ng theo yªu cÇu cña bªn thuª gia c«ng   thùc hiÖn  nh  thñ tôc xuÊt tr¶ nguyªn liÖu d  sau khi kÕt thóc hîp  ®ång gia c«ng. 11.6. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi s¶n phÈm gia c«ng nhËp  khÈu trë l¹i ®Ó t¸i chÕ thùc hiÖn theo v¨n b¶n riªng quy  ®Þnh thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng xuÊt khÈu bÞ tr¶ l¹i. P H Ç N   2 ­   T H ñ   T ô C   H ¶ I   Q U A N   § è I   V í I   H µ N G   H O ¸   G I A   C ¤ N G  CHO TH¦¥NG NH¢N N¦íC NGOµI I­ THñ TôC TIÕP NHËN HîP §åNG GIA C¤NG: 1. Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp: ChËm nhÊt 01 ngµy tríc khi lµm thñ tôc nhËp khÈu l«  hµng ®Çu tiªn cña hîp ®ång gia c«ng, doanh nghiÖp nép vµ  xuÊt tr×nh hå s¬ h¶i quan ®Ó c¬ quan H¶i quan lµm thñ tôc  tiÕp nhËn hîp ®ång. Hå s¬ h¶i quan gåm:
 8. 8 ­ Hîp ®ång gia c«ng vµ c¸c phô kiÖn hîp ®ång kÌm theo  (nÕu cã): 01 b¶n chÝnh vµ 01 b¶n dÞch (nÕu hîp ®ång lËp  b»ng tiÕng níc ngoµi); ­ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc GiÊy phÐp  ®Çu   t  ®èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi  (nÕu lµm thñ tôc tiÕp nhËn lÇn ®Çu): 01 b¶n photocopy; ­ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký m∙ sè kinh doanh xuÊt nhËp  khÈu: 01 b¶n photocopy; ­ GiÊy phÐp cña Bé Th¬ng m¹i, nÕu mÆt hµng gia c«ng  thuéc Danh môc hµng ho¸ Nhµ níc ViÖt Nam cÊm xuÊt khÈu,  cÊm nhËp khÈu vµ t¹m ngõng xuÊt khÈu, nhËp khÈu; hoÆc cña  c¬ quan chuyªn ngµnh, nÕu mÆt hµng gia c«ng theo v¨n b¶n  híng  dÉn  qu¶n   lý  xuÊt,   nhËp   khÈu  chuyªn   ngµnh   ph¶i   xin  phÐp c¸c c¬ quan nµy: nép 01 b¶n photocopy , xuÊt tr×nh  b¶n chÝnh; Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp   hoÆc   ngêi   ®îc   gi¸m   ®èc   doanh  nghiÖp uû quyÒn ký x¸c nhËn, ®ãng dÊu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm  tríc ph¸p luËt ®èi víi c¸c b¶n dÞch, b¶n photocopy trªn  ®©y vµ  nªu t¹i v¨n b¶n nµy.  2. NhiÖm vô cña c«ng chøc H¶i quan khi tiÕp nhËn hîp  ®ång: 2.1­ KiÓm tra sù ®ång bé, hîp lÖ cña hå s¬ theo quy  ®Þnh. 2.2­ §èi chiÕu néi dung cña hîp ®ång gia c«ng víi quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   12   NghÞ   ®Þnh   sè   57/1998/N§­CP   ngµy  31/7/1998.   2.3­   Ghi   ngµy,   th¸ng,   n¨m   tiÕp   nhËn;   ký,   ghi   râ   hä  tªn; ®ãng dÊu cña Chi côc H¶i quan (mÉu sè 02 Phô lôc ban  hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1200/2001/Q§­TCHQ   ngµy  23/11/2001)   lªn   hîp   ®ång   vµ   c¸c   giÊy   tê   kh¸c   kÌm   theo;  vµo sæ tiÕp nhËn vµ theo dâi thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng. Sæ tiÕp nhËn vµ theo dâi thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng  gåm cã c¸c tiªu chÝ sau: sè thø tù; tªn doanh nghiÖp, ®Þa  chØ doanh  nghiÖp;  hä tªn,  ®Þa  chØ  c  tró, sè chøng minh  th  cña Gi¸m ®èc doanh nghiÖp; sè hîp ®ång gia c«ng, ngµy  th¸ng   n¨m   ký   kÕt   hîp   ®ång;   bªn   ®Æt   gia   c«ng   (tªn,   ®Þa  chØ); mÆt hµng gia c«ng; thêi h¹n hîp ®ång; ngµy nép hå  s¬ thanh kho¶n, ngµy hoµn thµnh thanh kho¶n. 2.4­ Lu b¶n chÝnh vµ b¶n dÞch hîp ®ång, phô kiÖn hîp  ®ång kÌm theo (nÕu cã) vµ b¶n photocopy c¸c giÊy tê kh¸c  ®Ó theo dâi; tr¶ chñ hµng c¸c giÊy tê cßn l¹i. 2.5­   Vµo   m¸y   vi   tÝnh   c¸c   th«ng   sè   cña   hîp   ®ång/phô  kiÖn hîp ®ång theo c¸c tiªu chÝ cã s½n trªn m¸y.
 9. 9 II­ THñ TôC NHËP KHÈU NGUY£N LIÖU: 1­ Hå s¬ h¶i quan khi lµm thñ tôc nhËp khÈu tõng l«  hµng: 1.1­ GiÊy tê ph¶i nép: ­ Tê khai hµng nhËp khÈu: 02 b¶n chÝnh; ­ VËn  t¶i ®¬n:  01 b¶n  sao tõ  c¸c b¶n  original  hoÆc  b¶n surrendered hoÆc b¶n chÝnh cña c¸c b¶n vËn t¶i ®¬n cã  ghi ch÷  copy;  ­ Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i: 01 b¶n chÝnh; ­ B¶n kª chi tiÕt hµng ho¸ (nÕu nguyªn liÖu ®ãng gãi  kh«ng ®ång nhÊt): 01 b¶n chÝnh vµ 01 b¶n photocopy. 1.2­ GiÊy tê ph¶i nép thªm: ­ GiÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch (®èi víi hµng yªu cÇu ph¶i  kiÓm dÞch): 01 b¶n chÝnh; ­   GiÊy   phÐp   cña   Bé   Th¬ng   m¹i,   nÕu   nguyªn   liÖu   nhËp  khÈu   thuéc   danh   môc   hµng   ho¸   cÊm   nhËp   khÈu,   t¹m   ngõng  nhËp   khÈu,   hµng   nhËp   khÈu   theo   giÊy   phÐp   cña   Bé   Th¬ng  m¹i: 01 b¶n photocopy; ­   GiÊy   phÐp   cña   c¬   quan   qu¶n   lý   chuyªn   ngµnh,   nÕu  nguyªn liÖu nhËp khÈu thuéc mÆt hµng theo quy ®Þnh riªng  ®èi víi hµng gia c«ng ph¶i cã giÊy phÐp cña c¬ quan qu¶n  lý chuyªn ngµnh: 01 b¶n photocopy. 1.3­ GiÊy tê ph¶i xuÊt tr×nh: GiÊy phÐp nªu t¹i ®iÓm 1.2 trªn ®©y: 01 b¶n chÝnh ®Ó  H¶i quan cÊp phiÕu  theo dâi trõ lïi (®èi víi trêng  hîp  nhËp khÈu l« hµng nguyªn liÖu ®Çu tiªn cña hîp ®ång) hoÆc  01 b¶n chÝnh kÌm phiÕu theo dâi, trõ lïi (®èi víi trêng  hîp ®∙ ®îc H¶i quan cÊp phiÕu theo dâi trõ lïi). 2.  Quy tr×nh  thñ  tôc h¶i  quan ®Ó  nhËp khÈu  l« hµng  nguyªn liÖu gia c«ng thùc hiÖn nh  Quy tr×nh thñ tôc h¶i  quan ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 56/2003/Q§­BTC ngµy 16/4/2003, nh­ ng kh«ng thùc hiÖn bíc kiÓm tra tÝnh thuÕ. Ngoµi ra ph¶i  thùc hiÖn thªm: 2.1­ §èi víi c«ng chøc H¶i quan: 2.1.1­   Khi   ®¨ng   ký   tê   khai:   C«ng   chøc   H¶i   quan   lµm  nhiÖm vô nµy ph¶i ghi ®Çy ®ñ sè, ngµy tê khai vµo B¶ng  thèng kª tê khai theo mÉu 08/HQ­GC. B¶ng thèng kª nµy chØ  lu   t¹i   H¶i   quan   ®Ó   ®èi   chiÕu   víi   thèng   kª   cña   doanh  nghiÖp khi lµm thñ tôc thanh kho¶n. 2.1.2­ Khi kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸: KiÓm ho¸ viªn  ph¶i lÊy mÉu lu díi sù chøng kiÕn cña chñ hµng ®èi víi 
 10. 10 nguyªn liÖu chÝnh (trõ nh÷ng trêng hîp do tÝnh chÊt mÆt  hµng kh«ng thÓ lÊy mÉu, lu mÉu ®îc). KiÓm ho¸ viªn ph¶i  ghi   ®Çy   ®ñ,   chÝnh   x¸c   c¸c   tiªu   chÝ   trªn   PhiÕu   lÊy   mÉu  theo mÉu 07/HQ­GC vµ ph¶i niªm phong h¶i quan mÉu lu cïng  víi PhiÕu  lÊy  mÉu  nµy;  x¸c nhËn ®∙ lÊy mÉu nguyªn  liÖu  (ghi râ nh÷ng chñng lo¹i nguyªn liÖu ®∙ lÊy mÉu) vµo tê  khai h¶i quan; giao mÉu nguyªn liÖu cho doanh nghiÖp b¶o  qu¶n. ViÖc   lÊy   mÉu   nµy   ¸p   dông   cho   c¶   nh÷ng   l«   hµng   ®îc  miÔn kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸. 2.2­ §èi víi doanh nghiÖp: ­ B¶o qu¶n mÉu lu nguyªn liÖu cho ®Õn khi thanh kho¶n  xong hîp ®ång gia c«ng;  ­ XuÊt tr×nh mÉu lu nguyªn liÖu nµy cho H¶i quan khi  kiÓm tra s¶n phÈm  gia  c«ng  xuÊt khÈu hoÆc  trong  mét sè  trêng hîp kh¸c khi H¶i quan yªu cÇu;  3. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi nh÷ng l« hµng nhËp khÈu  chuyÓn  cöa khÈu ph¶i kiÓm  tra  thùc  tÕ hµng  ho¸ t¹i cöa  khÈu nhËp vµ nh÷ng l« hµng nhËp khÈu chuyÓn cöa khÈu ®îc  miÔn kiÓm tra thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè  53/2003/Q§­BTC ngµy 16/4/2003 vµ QuyÕt ®Þnh 145/2003/Q§­ BTC ngµy 12/9/2003. Ngoµi ra ph¶i thùc hiÖn thªm: 3.1­ §èi víi Chi côc H¶i quan qu¶n lý hîp ®ång gia  c«ng:  Thùc   hiÖn   theo  quy  ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2.1.1  trªn   ®©y.  Chi côc trëng quyÕt ®Þnh nguyªn liÖu nµo cÇn lÊy mÉu lu  (¸p dông cho c¶ nh÷ng l« hµng ®îc miÔn kiÓm tra thùc tÕ  hµng ho¸). 3.2­ §èi víi Chi côc H¶i quan cöa khÈu nhËp: LÊy mÉu  nguyªn liÖu theo quyÕt ®Þnh cña Chi côc H¶i quan qu¶n lý  hîp ®ång gia c«ng; LËp phiÕu lÊy mÉu, niªm phong mÉu vµ  giao cho doanh nghiÖp b¶o qu¶n nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1.2  trªn ®©y.  3.3­   §èi   víi   doanh   nghiÖp:  Thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh  t¹i ®iÓm 2.2 trªn ®©y. 4. §èi víi nh÷ng Chi côc H¶i quan øng dông c«ng nghÖ  th«ng tin ®Ó qu¶n lý hµng gia c«ng: ­ Khi ®¨ng ký tê khai ph¶i vµo m¸y c¸c sè liÖu cña tê  khai theo  c¸c  tiªu  chÝ trªn m¸y hoÆc ®èi chiÕu  sè liÖu  doanh nghiÖp truyÒn ®Õn; ­ Sau khi cã kÕt qu¶ kiÓm ho¸ ph¶i vµo m¸y sè liÖu  thùc nhËp. 5. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi nh÷ng hîp ®ång hoÆc phô  kiÖn hîp ®ång gia c«ng ¸p dông h×nh thøc ®¨ng ký tê khai  01 lÇn thùc hiÖn theo v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký tê khai  01 lÇn.
 11. 11 6.   Thñ   tôc   h¶i   quan   ®èi   víi   nguyªn   liÖu   nhËp   khÈu  theo   h×nh   thøc   nhËp   khÈu   t¹i   chç   thùc   hiÖn   theo   QuyÕt  ®Þnh 153/2002/Q§­BTC ngµy 17/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh. 7.  Thñ tôc  h¶i quan  ®èi víi  s¶n phÈm  hoµn  chØnh  do  bªn thuª gia c«ng cung cÊp ®Ó g¾n hoÆc ®ãng chung víi s¶n  phÈm gia c«ng thµnh mÆt hµng ®ång bé vµ xuÊt khÈu ra níc  ngoµi thùc hiÖn nh nguyªn liÖu gia c«ng, nÕu ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn sau: ­ Tªn  s¶n phÈm  hoµn  chØnh  vµ môc  ®Ých cung  cÊp  s¶n  phÈm hoµn chØnh ®Ó g¾n hoÆc ®ãng chung víi s¶n phÈm gia  c«ng   thµnh   mÆt   hµng   ®ång   bé   vµ   xuÊt   khÈu   ra   níc   ngoµi  ph¶i ®îc ghi râ trong hîp ®ång gia c«ng hoÆc phô kiÖn bæ  sung hîp ®ång gia c«ng; ­   Trong   b¶ng   ®Þnh   møc   sö   dông   nguyªn   liÖu   cho   s¶n  phÈm gia c«ng  ph¶i  cã ®Þnh  møc cña s¶n phÈm hoµn chØnh  nµy. III­ THñ TôC H¶I QUAN §èI VíI NGUY£N LIÖU DO B£N NHËN  GIA C¤NG Tù CUNG øNG CHO HîP §åNG GIA C¤NG: 1.   §èi   víi   trêng   hîp   nguyªn   liÖu   cung   øng   do   doanh  nghiÖp mua t¹i thÞ trêng ViÖt Nam:  1.1­ Nguyªn liÖu do bªn nhËn gia c«ng cung øng ph¶i  ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång gia c«ng hoÆc phô kiÖn hîp  ®ång vÒ tªn gäi, ®Þnh møc, tû lÖ hao hôt, sè lîng, ®¬n  gi¸, ph¬ng thøc thanh to¸n, thêi h¹n thanh to¸n. 1.2­   Khi   mua   nguyªn   liÖu   ®Ó   cung   øng,   doanh   nghiÖp  kh«ng  ph¶i  lµm thñ tôc h¶i quan, nhng ph¶i  xin  phÐp  c¬  quan   cã   thÈm   quyÒn   nÕu   nguyªn  liÖu   cung   øng   thuéc  danh  môc hµng ho¸ xuÊt khÈu ph¶i cã giÊy phÐp. 1.3­   Khi   lµm   thñ   tôc   xuÊt   khÈu   s¶n   phÈm   gia   c«ng,  doanh  nghiÖp  ph¶i  khai  râ tªn  gäi,  ®Þnh møc, tû lÖ hao  hôt thùc tÕ, lîng sö dông cña nguyªn liÖu cung øng t¬ng  øng víi s¶n phÈm xuÊt khÈu ®Ó tÝnh thuÕ xuÊt khÈu nguyªn  liÖu cung øng (nÕu cã) vµ H¶i quan trõ lïi vµo giÊy phÐp  (nÕu   nguyªn   liÖu   cung  øng  thuéc   danh   môc   hµng  ho¸  xuÊt  khÈu ph¶i cã giÊy phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn). NÕu   t¹i   thêi   ®iÓm   xuÊt   khÈu   s¶n   phÈm   doanh   nghiÖp  kh«ng  khai   b¸o   ®óng   quy   ®Þnh   nµy,  th×  nguyªn   liÖu  cung  øng sÏ kh«ng ®îc ®a vµo thanh  kho¶n  hîp ®ång gia c«ng.  §èi   víi   trêng   hîp   nguyªn   liÖu   cung   øng   thuéc   danh   môc  hµng ho¸ xuÊt khÈu ph¶i cã giÊy phÐp cña c¬ quan cã thÈm  quyÒn,   nÕu   khi   lµm   thñ   tôc   xuÊt   khÈu   s¶n   phÈm   doanh  nghiÖp   kh«ng   khai  b¸o  hoÆc   cã  khai   b¸o   nhng   kh«ng   xuÊt 
 12. 12 tr×nh ®îc giÊy phÐp th× tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ xö lý  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. §èi víi trêng hîp nguyªn liÖu do doanh nghiÖp trùc  tiÕp mua tõ níc ngoµi ®Ó cung øng cho hîp ®ång gia c«ng: 2.1­ §iÒu kiÖn cung øng nh  ®iÓm 1.1 trªn ®©y. 2.2­ Thñ tôc h¶i quan: ­ Thñ tôc nhËp khÈu nguyªn liÖu thùc hiÖn theo lo¹i  h×nh nhËp s¶n xuÊt xuÊt khÈu. ­ Khi lµm thñ tôc xuÊt khÈu s¶n phÈm gia c«ng, doanh  nghiÖp ph¶i khai râ tªn gäi; lîng sö dông; ®Þnh møc, tû  lÖ   hao   hôt   thùc   tÕ;   sè,   ngµy,   th¸ng,   n¨m   tê   khai   nhËp  khÈu   cña   nguyªn   liÖu   nhËp  theo   lo¹i   h×nh   s¶n   xuÊt  xuÊt  khÈu   ®∙   sö   dông   ®Ó   s¶n   xuÊt   ra   l«   hµng   gia   c«ng   xuÊt  khÈu. ­ Thanh kho¶n tê khai nhËp khÈu nguyªn liÖu theo lo¹i  h×nh nhËp nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu; tê khai  xuÊt khÈu lµ tê khai xuÊt khÈu gia c«ng; ®Þnh møc nguyªn  liÖu   lµ   ®Þnh   møc   cña   hîp   ®ång   gia   c«ng;   hîp   ®ång   xuÊt  khÈu lµ hîp ®ång gia c«ng. 3.   Khi   thanh   kho¶n   hîp   ®ång   hoÆc   phô   kiÖn   hîp   ®ång  gia   c«ng,   doanh   nghiÖp   ph¶i   thèng   kª   ®Çy   ®ñ   toµn   bé  nguyªn   liÖu   ®∙   cung   øng   cho   hîp   ®ång/phô   kiÖn  hîp  ®ång  gia c«ng ®ã vµo b¶ng theo mÉu 04/HQ­GC. IV­ THñ TôC XUÊT KHÈU S¶N PHÈM GIA C¤NG: 1. Hå s¬ h¶i quan: 1.1­ GiÊy tê ph¶i nép: ­ Tê khai xuÊt khÈu: 02 b¶n chÝnh; ­ B¶n kª chi tiÕt hµng ho¸ cña l« hµng xuÊt khÈu: 02  b¶n chÝnh; ­   B¶ng   ®Þnh   møc   cña   tõng   m∙   hµng   cã   trong   l«   hµng  xuÊt khÈu (®èi víi m∙ hµng cha ®¨ng ký ®Þnh møc víi H¶i  quan): 02 b¶n chÝnh ; ­ B¶ng khai nguyªn liÖu do doanh nghiÖp tù cung øng  (nÕu cã) t¬ng øng víi lîng s¶n phÈm gia c«ng trªn tê khai  xuÊt khÈu (mÉu 11/HQ­GC): 02 b¶n chÝnh 1.2­ GiÊy tê ph¶i nép thªm: ­ GiÊy  phÐp  cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn  nÕu  bªn nhËn  gia   c«ng   cung   øng   nguyªn   liÖu   thuéc   danh   môc   hµng   ho¸  xuÊt khÈu ph¶i cã giÊy phÐp: 01 b¶n photocopy.  1.3­ GiÊy tê ph¶i xuÊt tr×nh:
 13. 13 GiÊy phÐp nªu t¹i ®iÓm 1.2 trªn ®©y: 01 b¶n chÝnh ®Ó  ®èi chiÕu víi b¶n photocopy ph¶i nép khi cÊp phiÕu theo  dâi trõ lïi hoÆc b¶n chÝnh  kÌm theo phiÕu  theo  dâi trõ  lïi (nÕu ®∙ ®îc H¶i quan cÊp phiÕu theo dâi trõ lïi). 2. Quy tr×nh thñ tôc h¶i quan ®Ó xuÊt khÈu s¶n phÈm  gia c«ng: thùc hiÖn nh Quy tr×nh thñ tôc h¶i quan ®èi víi  hµng xuÊt khÈu theo hîp ®ång mua b¸n quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh   sè   56/2003/Q§­BTC   ngµy   16/4/2003,   nhng   kh«ng   thùc  hiÖn bíc kiÓm tra tÝnh thuÕ (trõ trêng hîp s¶n phÈm s¶n  xuÊt tõ nguyªn  liÖu tù cung øng mua t¹i thÞ trêng  ViÖt  Nam,   th×   ph¶i   tÝnh   thuÕ   xuÊt   khÈu   ®èi   víi   nguyªn   liÖu  nµy). Ngoµi ra, ph¶i thùc hiÖn thªm: 2.1­ §èi víi c«ng chøc H¶i quan: ­ Khi ®¨ng ký tê khai xuÊt khÈu, c«ng chøc H¶i quan  ®¨ng ký tê khai ph¶i kiÓm tra viÖc ®¨ng ký ®Þnh møc ®èi  víi nh÷ng m∙ hµng cã trong tê khai xuÊt khÈu (nÕu m∙ hµng  nµo   cha   ®¨ng   ký   ®Þnh   møc   th×   yªu   cÇu   doanh   nghiÖp   nép  B¶ng   ®Þnh   møc   ®Ó   ®¨ng   ký   );   ®iÒn   sè,   ngµy   tê   khai   vµo  B¶ng   thèng   kª   tê   khai   xuÊt   khÈu   (mÉu   09/HQ­GC)   nh  khi  ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu. ­ §èi víi l« hµng xuÊt khÈu quyÕt ®Þnh ph¶i kiÓm tra  thùc   tÕ   hµng   ho¸,   khi   kiÓm   tra   ph¶i   ®èi   chiÕu   mÉu   lu  nguyªn   liÖu   chÝnh   víi   nguyªn   liÖu   cÊu   thµnh   trªn   s¶n  phÈm,  ®èi  chiÕu  b¶n ®Þnh møc víi s¶n phÈm  thùc  tÕ xuÊt  khÈu.  2.2­ NghÜa vô cña doanh nghiÖp: ­ XuÊt tr×nh mÉu lu nguyªn liÖu vµ B¶ng ®Þnh møc ®∙  ®¨ng ký víi H¶i quan ®Ó H¶i quan ®èi chiÕu. ­ §èi víi nh÷ng l« hµng xuÊt khÈu ®îc miÔn kiÓm tra  thùc tÕ hµng ho¸, nh÷ng trêng hîp nguyªn liÖu kh«ng lÊy  mÉu ®îc hoÆc nguyªn liÖu bÞ biÕn ®æi trong qu¸ tr×nh s¶n  xuÊt (vÝ dô sîi len tríc khi dÖt ph¶i qua c«ng ®o¹n tÈy,  nhuém...) H¶i quan kh«ng thÓ ®èi chiÕu ®îc, doanh nghiÖp  tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông ®óng nguyªn liÖu nhËp  khÈu cña hîp ®ång gia c«ng. 3. §èi víi nh÷ng Chi côc H¶i quan øng dông c«ng nghÖ  th«ng tin ®Ó qu¶n lý hµng gia c«ng: ­ Khi ®¨ng ký tê khai ph¶i vµo m¸y c¸c th«ng sè cña  tê khai theo c¸c tiªu chÝ trªn m¸y hoÆc kiÓm tra sè liÖu  doanh nghiÖp truyÒn ®Õn. ­ Sau khi cã kÕt qu¶ kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸ ph¶i  vµo m¸y sè liÖu thùc xuÊt. 4. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi nh÷ng hîp ®ång hoÆc phô  kiÖn hîp ®ång gia c«ng ¸p dông h×nh thøc ®¨ng ký tê khai 
 14. 14 01 lÇn thùc hiÖn theo v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký tê khai  01 lÇn. 5.  Thñ tôc  h¶i quan  ®èi víi  nh÷ng  l« hµng  gia c«ng  xuÊt khÈu chuyÓn cöa khÈu thùc hiÖn theo thñ tôc h¶i quan  ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu chuyÓn cöa khÈu quy ®Þnh t¹i  QuyÕt ®Þnh sè 53/2003/Q§­BTC ngµy 16/4/2003 vµ QuyÕt ®Þnh  sè 145/2003/Q§­BTC ngµy 12/9/2003.  §èi víi nh÷ng l« hµng ph¶i kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸  t¹i cöa khÈu, doanh nghiÖp xuÊt tr×nh mÉu lu nguyªn liÖu  vµ B¶ng ®Þnh møc ®∙ ®¨ng ký víi H¶i quan ®Ó H¶i quan ®èi  chiÕu; Chi côc H¶i quan cöa khÈu ph¶i thùc hiÖn viÖc ®èi  chiÕu mÉu lu nguyªn liÖu vµ B¶ng ®Þnh møc nh   quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 2.1 trªn ®©y. V­ THñ TôC XUÊT NHËP KHÈU T¹I CHç  §èI VíI S¶N PHÈM GIA C¤NG: 1. §iÒu kiÖn xuÊt nhËp khÈu t¹i chç: Thùc hiÖn theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 11, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 44/2001/N§­CP  ngµy 2/8/2001 cña ChÝnh phñ vµ ®iÓm 1.2, ®iÓm 1.3, phÇn  II Th«ng t  sè 20/2001/TT­BTM ngµy 17/8/2001 cña Bé Th¬ng  m¹i. §èi víi s¶n phÈm gia c«ng hoµn chØnh nhËp khÈu t¹i  chç   ®Ó   tiªu   dïng   trùc  tiÕp   (kh«ng  ph¶i   lµm   nguyªn  liÖu  s¶n xuÊt) th× ph¶i thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ Quy chÕ ghi  nh∙n hµng ho¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 178/1999/Q§­ TTg ngµy 30/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. Thñ tôc h¶i quan: 2.1. §èi víi s¶n phÈm gia c«ng nhËp khÈu t¹i chç ®Ó  lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt: ­ Tê khai h¶i quan, thñ tôc h¶i quan thùc hiÖn theo  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4, ®iÓm 5 môc I vµ môc III b¶n Quy ®Þnh  vÒ thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu  t¹i chç ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 153/2002/Q§­BTC ngµy  17/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh.  ­ Hå s¬ h¶i quan: §èi víi xuÊt khÈu t¹i chç nh hå s¬  h¶i quan khi lµm thñ tôc xuÊt khÈu s¶n phÈm gia c«ng ra  níc ngoµi. §èi víi nhËp khÈu t¹i chç nh  hå s¬ h¶i quan  khi lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ tõ níc ngoµi (trõ vËn  t¶i ®¬n) 2.2. §èi víi s¶n phÈm gia c«ng hoµn chØnh nhËp khÈu  t¹i   chç   ®Ó   tiªu   dïng   trùc   tiÕp,   thñ   tôc   h¶i   quan   thùc  hiÖn t¹i Chi côc H¶i quan qu¶n lý hîp ®ång gia c«ng cã  s¶n phÈm xuÊt khÈu t¹i chç. Cô thÓ nh sau: 2.2.1­ Doanh nghiÖp nhËn gia c«ng cho th¬ng nh©n níc  ngoµi: 
 15. 15 ­ Lµm thñ tôc ®¨ng ký tê khai xuÊt khÈu t¹i chç nh  ®èi víi xuÊt khÈu s¶n phÈm gia c«ng ra níc ngoµi (sö dông  mÉu   tê   khai   HQ/2002­XK   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  1257/2001/Q§­TCHQ ngµy 4/12/2001).  ­ XuÊt tr×nh hµng ho¸ cho H¶i quan kiÓm tra. 2.2.2­ Doanh nghiÖp nhËp khÈu: lµm thñ tôc ®¨ng ký tê  khai   nhËp  khÈu   t¹i   chç   (sö   dông   mÉu   tê   khai   HQ/2002­NK  ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1257/2001/Q§­TCHQ   ngµy  4/12/2001) vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ nhËp khÈu hµng  ho¸, chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi hµng nhËp khÈu theo ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.2.3­ Chi côc H¶i quan qu¶n lý hîp ®ång gia c«ng:  ­ §¨ng ký tê khai xuÊt khÈu t¹i chç cho doanh nghiÖp  nhËn gia c«ng nh  ®èi víi xuÊt s¶n phÈm gia c«ng ra níc  ngoµi; ­ §¨ng ký tê khai nhËp khÈu t¹i chç cho doanh nghiÖp  nhËp khÈu t¹i chç nh  quy ®Þnh ®èi víi mét l« hµng nhËp  khÈu   tõ   níc   ngoµi   (trong   hå   s¬   h¶i   quan   kh«ng   yªu   cÇu  ph¶i cã vËn t¶i ®¬n); ­ KiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸ nh ®èi víi hµng gia c«ng  xuÊt khÈu ra níc ngoµi; ghi kÕt qu¶ kiÓm ho¸ lªn c¶ tê  khai xuÊt khÈu vµ tê khai nhËp khÈu; ­ Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra tÝnh thuÕ; ­   X¸c   nhËn   ®∙   lµm   thñ   tôc   h¶i   quan   cho   c¶   tê   khai  xuÊt vµ tê khai nhËp; ­ X¸c nhËn thùc xuÊt vµo tê khai xuÊt (ghi sè, ngµy,  ký hiÖu cña tê khai nhËp khÈu t¬ng øng, n¬i ®¨ng ký, n¬i  giao hµng); ­ Tr¶ tê khai nhËp khÈu (b¶n chñ hµng lu) cho doanh  nghiÖp nhËp khÈu t¹i chç; Tr¶ tê khai xuÊt khÈu (b¶n chñ  hµng lu) cho doanh  nghiÖp  nhËn  gia c«ng; Hå s¬ cßn l¹i  Chi côc H¶i quan qu¶n lý hîp ®ång gia c«ng lu theo quy  ®Þnh.   VI­ THñ TôC GIAO NHËN S¶N PHÈM GIA C¤NG CHUYÓN TIÕP: 1.   NhiÖm   vô   cña   doanh   nghiÖp   trong   viÖc   giao   nhËn  hµng:  ­ Trªn c¬ së v¨n b¶n chØ ®Þnh cña c¸c bªn thuª gia  c«ng,   doanh   nghiÖp   giao   s¶n   phÈm   gia   c«ng   chuyÓn   tiÕp  (Bªn giao) vµ doanh nghiÖp nhËn s¶n phÈm gia c«ng chuyÓn  tiÕp (Bªn nhËn) tù tæ chøc viÖc giao, nhËn hµng theo c¸c  bíc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 díi ®©y. 
 16. 16 ­ Gi¸m ®èc Bªn giao, Bªn nhËn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc  ph¸p luËt  vÒ viÖc  giao,  nhËn s¶n phÈm  ®óng  nh  khai  b¸o  trªn tê khai hµng gia c«ng chuyÓn tiÕp (díi ®©y gäi t¾t  lµ tê khai chuyÓn tiÕp). ­ Gi¸m ®èc Bªn giao ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc s¶n  phÈm   gia   c«ng   chuyÓn   tiÕp   ®îc   s¶n   xuÊt   tõ   nguyªn   liÖu  nhËp khÈu cña hîp ®ång gia c«ng. ­ NÕu hîp ®ång gia c«ng cã s¶n phÈm gia c«ng chuyÓn  tiÕp   (hîp   ®ång   gia   c«ng   giao)   vµ   hîp   ®ång   gia   c«ng   sö  dông   s¶n   phÈm  gia  c«ng   chuyÓn  tiÕp   lµm   nguyªn  liÖu   gia  c«ng (hîp ®ång gia c«ng nhËn) ®Òu cïng mét doanh nghiÖp  nhËn gia c«ng, th× doanh nghiÖp nµy thùc hiÖn   nhiÖm vô  cña c¶ Bªn giao vµ Bªn nhËn. 2.  Tê khai  chuyÓn  tiÕp  ®îc  sö dông  lµm chøng  tõ ®Ó  thanh   kho¶n   hîp   ®ång   gia   c«ng   nÕu   ®¸p   øng   ®îc   c¸c   yªu  cÇu: 2.1­ §èi víi hîp ®ång gia c«ng giao:  ­ C¸c tiªu chÝ trªn tê khai ph¶i ®îc kª khai ®Çy ®ñ,  kh«ng   tÈy   xo¸;   cã   x¸c   nhËn,   ký   tªn,   ®ãng   dÊu   cña   c¶   4  bªn: Bªn giao;  Bªn nhËn; H¶i quan  qu¶n  lý hîp  ®ång  gia  c«ng giao (H¶i quan bªn giao); H¶i quan qu¶n lý hîp ®ång  gia c«ng nhËn (H¶i quan bªn nhËn). ­ Thêi ®iÓm xuÊt tr×nh ®Ó H¶i quan bªn giao x¸c nhËn  lªn tê khai ph¶i n»m trong thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång  gia c«ng giao vµ kh«ng qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy H¶i quan  bªn nhËn ký x¸c nhËn hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan lªn tê  khai. 2.2­ §èi víi hîp ®ång gia c«ng nhËn: ­ C¸c tiªu chÝ trªn tê khai ph¶i ®îc kª khai ®Çy ®ñ,  kh«ng tÈy xo¸; cã x¸c nhËn, ký tªn, ®ãng dÊu cña 3 bªn  (trõ H¶i quan bªn giao). ­ Thêi ®iÓm xuÊt tr×nh ®Ó H¶i quan bªn nhËn x¸c nhËn  lªn tê khai ph¶i n»m trong thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång  gia c«ng nhËn vµ kh«ng qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy Bªn giao  lËp tê khai chuyÓn tiÕp. 3. Quy tr×nh thñ tôc h¶i quan:     :  Bíc 1 ­ Bªn giao kª khai ®Çy ®ñ c¸c tiªu chÝ dµnh cho ngêi  giao hµng khai, ghi râ ngµy th¸ng n¨m, ký tªn, ®ãng dÊu  vµo   «   quy   ®Þnh   trªn   c¶   4   tê   khai   (mÉu   HQ/2004­GCCT   do  Tæng côc H¶i quan Ên hµnh). ­ Giao s¶n phÈm kÌm 04 tê khai cho Bªn nhËn.     : Bíc 2
 17. 17 ­ Sau khi nhËn ®ñ s¶n phÈm vµ 04 tê khai h¶i quan ®∙  kª khai, ký tªn, ®ãng dÊu cña Bªn giao, Bªn nhËn khai ®Çy  ®ñ   c¸c   tiªu   chÝ   dµnh   cho   ngêi   nhËn   hµng,   ghi   râ   ngµy  th¸ng n¨m, ký tªn, ®ãng dÊu vµo « quy ®Þnh trªn c¶ 04 tê  khai. ­   Mang   hå   s¬   h¶i   quan   gåm   04   tê   khai,   v¨n   b¶n   chØ  ®Þnh nhËn hµng cña bªn thuª gia c«ng, mÉu hµng gia c«ng  chuyÓn tiÕp ®Õn H¶i quan bªn nhËn ®Ó ®¨ng ký tê khai.     :  Bíc 3 H¶i quan bªn nhËn: ­   TiÕp   nhËn   hå   s¬   H¶i   quan   vµ   mÉu   hµng   gia   c«ng  chuyÓn tiÕp. ­ TiÕn  hµnh  ®¨ng  ký tê khai;  ®iÒn  sè, ngµy  tê khai  vµo B¶ng thèng kª tê khai nhËp khÈu (mÉu 08/HQ­GC); lËp  PhiÕu lÊy mÉu, niªm phong mÉu hµng theo ®óng qui ®Þnh. ­ X¸c nhËn ®∙ lµm thñ tôc h¶i quan, ký tªn ®ãng dÊu  lªn c¶ 04 tê khai. ­ Lu 01 tê khai vµ v¨n b¶n chØ ®Þnh nhËn hµng cña bªn  thuª gia c«ng; Tr¶ cho Bªn nhËn 03 tê khai; giao mÉu hµng  ®∙ niªm phong h¶i quan cho Bªn nhËn tù b¶o qu¶n ®Ó xuÊt  tr×nh cho H¶i quan khi lµm thñ tôc xuÊt khÈu s¶n phÈm gia  c«ng hoÆc c¸c trêng hîp kh¸c khi H¶i quan yªu cÇu. Bªn  nhËn:  Lu 01  tê khai;  chuyÓn  02 tê  khai cßn  l¹i  cho Bªn giao.     : Bªn giao sau khi nhËn ®îc 02 tê khai h¶i quan  Bíc 4 do Bªn nhËn chuyÓn ®Õn ®∙ cã ®Çy ®ñ kª khai, ch÷ ký, ®ãng  dÊu cña Bªn nhËn vµ H¶i quan bªn nhËn, mang 02 tê khai  nµy vµ v¨n b¶n chØ ®Þnh giao hµng ®Õn H¶i quan bªn giao  ®Ó ®¨ng ký tê khai.     : H¶i quan bªn giao: Bíc 5 ­ TiÕp nhËn hå s¬ h¶i quan (gåm 02 tê khai h¶i quan  ®∙ cã ®Çy ®ñ kª khai, x¸c nhËn, ch÷ ký, ®ãng dÊu cña Bªn  giao,   Bªn   nhËn   vµ   H¶i   quan   bªn   nhËn;   v¨n   b¶n   chØ   ®Þnh  giao hµng cña bªn thuª gia c«ng). ­   §¨ng   ký   tê   khai;   ®iÒn   vµo   b¶ng   thèng   kª   tê   khai  xuÊt   khÈu   (mÉu   09/HQ­GC)   theo   qui   ®Þnh;   x¸c   nhËn   hoµn  thµnh   thñ   tôc   h¶i   quan;   ký   tªn,   ®ãng   dÊu   vµo   c¶   02   tê  khai. ­ Tr¶ Bªn giao 01 tê khai; Lu 01 tê khai vµ v¨n b¶n  chØ ®Þnh giao hµng. T¹i c¸c bíc trªn ®©y, nÕu hîp ®ång gia c«ng giao vµ  hîp ®ång gia c«ng nhËn ®Òu do mét Chi côc H¶i quan qu¶n  lý th× Chi côc H¶i quan nµy thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¶ H¶i  quan bªn giao vµ H¶i quan bªn nhËn.
 18. 18 Thñ tôc giao nhËn s¶n phÈm gia c«ng chuyÓn tiÕp nµy  ¸p dông cho c¶ trêng hîp hîp ®ång gia c«ng giao vµ hîp  ®ång gia c«ng nhËn kh¸c ®èi t¸c thuª gia c«ng. VII. THñ TôC H¶I QUAN §èI VíI S¶N PHÈM GIA C¤NG  DïNG §Ó THANH TO¸N TIÒN GIA C¤NG: Thñ tôc h¶i quan ®èi víi viÖc nhËn s¶n phÈm gia c«ng  ®Ó thanh to¸n tiÒn gia c«ng thùc hiÖn nh thñ tôc h¶i quan  ®èi víi xuÊt nhËp khÈu t¹i chç s¶n phÈm gia c«ng quy ®Þnh  t¹i môc V trªn ®©y. Hîp ®ång mua b¸n thay b»ng v¨n b¶n  tho¶   thuËn   gi÷a   bªn   thuª   vµ   bªn   nhËn   gia   c«ng   vÒ   viÖc  thanh to¸n tiÒn gia c«ng b»ng s¶n phÈm gia c«ng.  Doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch qu¶n lý  hµng ho¸ nhËp khÈu, chÝnh s¸ch thuÕ nh hµng nhËp khÈu tõ  níc   ngoµi;   tu©n   thñ   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ   ghi   nh∙n  hµng ho¸ lu th«ng trong níc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§­TTg ngµy  30/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. S¶n phÈm gia c«ng nµy  ®îc ®a vµo ®Ó thanh kho¶n hîp ®ång gia c«ng. VIII. THñ TôC THANH KHO¶N HîP §åNG GIA C¤NG: 1. Quy tr×nh thñ tôc thanh kho¶n: 1.1­ Doanh nghiÖp nép hå s¬ thanh kho¶n ( Bíc 1): Mçi   hå   s¬   thanh   kho¶n   nép   02   bé   b¶ng   biÓu   vµ   xuÊt  tr×nh  kÌm  theo  b¶n chÝnh c¸c tê khai h¶i quan  (b¶n  chñ  hµng lu), gåm: ­ B¶ng tæng hîp nguyªn liÖu nhËp khÈu (MÉu 01/HQ­GC)  kÌm theo tê khai nhËp khÈu (kÓ c¶ tê khai nhËp khÈu t¹i  chç; tê khai nhËn s¶n phÈm gia c«ng chuyÓn tiÕp; tê khai  nhËn nguyªn liÖu chuyÓn tõ hîp ®ång gia c«ng kh¸c sang)  hoÆc tê khai nhËp khÈu 01 lÇn, nÕu ¸p dông h×nh thøc ®¨ng  ký tê khai 01 lÇn. ­   B¶ng   tæng   hîp   s¶n   phÈm   gia   c«ng   xuÊt   khÈu   (mÉu  02/HQ­GC) kÌm tê khai xuÊt khÈu s¶n phÈm (kÓ c¶ tê khai  xuÊt khÈu t¹i chç; tê khai giao s¶n phÈm gia c«ng chuyÓn  tiÕp;   tê   khai   giao   nguyªn   liÖu   sang   hîp   ®ång   gia   c«ng  kh¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng) hoÆc tê  khai xuÊt khÈu 01 lÇn, nÕu ¸p dông h×nh thøc ®¨ng ký tê  khai 01 lÇn. ­   B¶ng   tæng   hîp   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   t¹m   nhËp   (mÉu  03/HQ­GC) kÌm tê khai t¹m nhËp m¸y mãc, thiÕt bÞ mîn; tê 
 19. 19 khai   nhËn   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   tõ   hîp   ®ång   gia   c«ng   kh¸c  (nÕu cã). ­ B¶ng tæng hîp nguyªn liÖu do bªn nhËn gia c«ng cung  øng (nÕu cã)­MÉu 04/HQ­GC, kÌm c¸c b¶ng khai nguyªn liÖu  cung øng khi xuÊt khÈu s¶n phÈm vµ ho¸ ®¬n mua hµng hoÆc  tê khai nhËp khÈu (nÕu cung øng b»ng nguån tù nhËp khÈu  tõ níc ngoµi). ­ B¶ng  tæng  hîp nguyªn   liÖu ®∙  sö dông  ®Ó s¶n xuÊt  thµnh s¶n phÈm xuÊt khÈu (mÉu 05/HQ­GC). ­ B¶ng thanh kho¶n hîp ®ång gia c«ng (mÉu 06/HQ­GC).  Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp   ký   tªn,   ®ãng   dÊu   (nÕu   lµ   hé  kinh doanh c¸ thÓ th× ký, ghi râ hä tªn; sè chøng minh  th nh©n d©n, n¬i cÊp) vµo c¸c b¶ng biÓu nªu trªn vµ chÞu  tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ hå s¬ thanh kho¶n nép cho  H¶i quan. 1.2­ H¶i quan kiÓm tra hå s¬ thanh kho¶n (Bíc 2) : ­   KiÓm   tra   sù   ®ång   bé,   hîp   lÖ   cña   bé   hå   s¬   thanh  kho¶n; ­   §èi   chiÕu   sè,   ngµy   tê   khai   do   chñ   hµng   thèng   kª  trong hå s¬ thanh kho¶n víi sè, ngµy tê khai do H¶i quan  thèng kª t¹i c¸c B¶ng 08/HQ­GC vµ 09/HQ­GC ­ KiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c sè liÖu trªn tê khai víi sè  liÖu kª khai cña doanh nghiÖp trong hå s¬ thanh kho¶n. ­ KiÓm  tra,  ®èi chiÕu  sè  liÖu kh¸c  trªn  hå s¬ (nÕu  thanh kho¶n hµng gia c«ng b»ng m¸y vi tÝnh th× ®èi chiÕu  biÓu   mÉu   thanh   kho¶n   in   ra   tõ   m¸y   víi   biÓu   mÉu   thanh  kho¶n do doanh nghiÖp nép). ­ X¸c nhËn kÕt qu¶ kiÓm tra, ®èi chiÕu vµo b¶ng thanh  kho¶n   hîp   ®ång   gia   c«ng   (mÉu   06/HQ­GC)   vµ   tr¶   l¹i   cho  doanh nghiÖp c¸c tê khai ®∙ xuÊt tr×nh. ­   NÕu   ph¸t   hiÖn   cã   sù   gian   lËn   trong   hå   s¬   thanh  kho¶n   th×   lËp   biªn   b¶n   vi   ph¹m   ®Ó   xö   lý   theo   quy   ®Þnh  ph¸p luËt.  NÕu ph¸t hiÖn dÊu hiÖu  gian  lËn vÒ ®Þnh  møc  hoÆc nh÷ng dÊu hiÖu gian lËn kh¸c th× b¸o c¸o Chi côc tr­ ëng ®Ó chuyÓn cho bé phËn kiÓm tra sau th«ng quan.  ­ Thêi gian kiÓm tra, ®èi chiÕu thùc hiÖn nh quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 10, phÇn I Quy ®Þnh nµy. 1.3­ Gi¶i quyÕt nguyªn liÖu thõa, phÕ liÖu, phÕ phÈm,  m¸y mãc, thiÕt bÞ mîn (Bíc 3): §èi   víi   nh÷ng   hîp   ®ång   gia   c«ng   cã   nguyªn   liÖu   d thõa, phÕ liÖu, phÕ phÈm, m¸y mãc, thiÕt bÞ mîn, thñ tôc  h¶i quan thùc hiÖn theo mét trong c¸c ph¬ng thøc sau:
 20. 20 1.3.1­   Thùc   hiÖn   theo   ph¬ng   thøc   XNK   t¹i   chç   nÕu  nguyªn liÖu d, phÕ liÖu, phÕ phÈm, m¸y mãc, thiÕt bÞ mîn  sau khi kÕt thóc hîp ®ång gia c«ng bªn thuª gia c«ng b¸n  l¹i cho doanh nghiÖp ViÖt Nam. 1.3.1.1­ §iÒu kiÖn xuÊt nhËp khÈu t¹i chç: Thùc hiÖn  theo   qui   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   44/2001/N§­CP   ngµy  2/8/2001 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn cña Bé Th¬ng m¹i t¹i  Th«ng t sè 20/2001/TT­BTM ngµy 17/8/2001.  1.3.1.2­ Thñ tôc h¶i quan:  ­ Thùc  hiÖn  theo  quy ®Þnh  t¹i ®iÓm  2.1,  môc V trªn  ®©y (Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu ®ång thêi lµ ngêi  nhËn   gia   c«ng   th×   tê   khai   h¶i   quan   chØ   cÇn   01   b¶n   chñ  hµng lu vµ 01 b¶n H¶i quan lu). NÕu hîp ®ång gia c«ng t¸ch ra thµnh nhiÒu phô kiÖn ®Ó  thùc hiÖn, th× t¹i « 43 tê khai HQ/2002­TC ghi sè, ngµy,  th¸ng, n¨m cña phô kiÖn cã hµng xuÊt khÈu t¹i chç. ­ Sau khi lµm xong thñ tôc h¶i quan Chi côc H¶i quan  lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu t¹i chç photo tê khai lu cïng  hå s¬ cña hîp ®ång gia c«ng; tr¶ tê khai (b¶n chñ hµng l­ u) vµ c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cho doanh nghiÖp, hå s¬ cßn  l¹i lu theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.  ­ Doanh nghiÖp nhËp khÈu t¹i chç ph¶i nép thuÕ theo  qui ®Þnh cña c¸c LuËt thuÕ hiÖn hµnh nh ®èi víi hµng nhËp  khÈu tõ níc ngoµi. 1.3.2­ T¸i xuÊt ra níc ngoµi: Thñ tôc h¶i quan thùc  hiÖn nh ®èi víi l« hµng t¸i xuÊt kh¸c. KiÓm ho¸ viªn ph¶i  ®èi chiÕu nguyªn liÖu t¸i xuÊt víi mÉu lu nguyªn liÖu lÊy  khi nhËp khÈu. 1.3.3­   ChuyÓn   sang   hîp   ®ång   gia   c«ng   kh¸c   theo   chØ  ®Þnh cña bªn thuª gia c«ng:  ­ Thñ tôc chuyÓn nguyªn liÖu d  thõa, m¸y mãc, thiÕt  bÞ sang hîp ®ång gia c«ng  kh¸c  thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh  t¹i môc VI nªu trªn. H¶i quan bªn nhËn ph¶i ®èi chiÕu mÉu  lu nguyªn liÖu lÊy khi nhËp khÈu víi nguyªn liÖu chuyÓn  giao, nÕu phï hîp th× tiÕn hµnh lÊy mÉu míi cho hîp ®ång  nhËn nguyªn liÖu (®èi víi nh÷ng nguyªn liÖu quy ®Þnh ph¶i  lÊy mÉu, doanh  nghiÖp  kh«ng  ®îc ®a vµo sö dông khi H¶i  quan cha thùc hiÖn viÖc ®èi chiÕu mÉu). ­ NÕu 2 hîp ®ång gia c«ng ®Òu cïng doanh nghiÖp nhËn  gia c«ng, th× doanh nghiÖp nµy thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¶  Bªn giao vµ Bªn nhËn. ­ NÕu 2 hîp ®ång gia c«ng ®Òu do mét Chi côc H¶i quan  qu¶n lý, th× Chi côc H¶i quan nµy ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô  cña c¶ H¶i quan bªn giao vµ H¶i quan bªn nhËn.
Đồng bộ tài khoản