Quyết định 69/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
80
lượt xem
8
download

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 69/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 69/2009/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2009 QUY T Đ NH V BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG Đ N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007; Căn c Ngh quy t s 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 c a Chính ph ban hành Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng đ n năm 2020; Th c hi n Công văn s 1411/TTCP-C.IV ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a Thanh tra Chính ph v hư ng d n xây d ng K ho ch th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng đ n năm 2020; Xét đ ngh c a Chánh Thanh tra thành ph t i Công văn s 617/TTTP-PCTH ngày 24 tháng 7 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này K ho ch th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng đ n năm 2020 (Ch y u cho giai đo n t nay đ n năm 2011). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Lê Hoàng Quân K HO CH TH C HI N CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG Đ N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 69/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) I. M C ĐÍCH - Nh m ngăn ch n, t ng bư c đ y lùi tham nhũng, lo i b d n các cơ h i, đi u ki n phát sinh tham nhũng di n ra trong các lĩnh v c c a đ i s ng kinh t - xã h i. - Nâng cao ý th c trách nhi m c a các c p, các ngành, các cơ quan, t ch c, đơn v , cán b , công ch c, viên ch c và c a m i công dân trong đ u tranh phòng, ch ng tham nhũng; góp ph n gi v ng n đ nh an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; xây d ng Đ ng b , chính quy n thành ph trong s ch, v ng m nh; đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c k cương, liêm chính, ho t
 2. đ ng hi u qu ; đ m b o m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i; c ng c lòng tin c a nhân dân vào công cu c đ i m i, xây d ng, b o v và phát tri n đ t nư c. - Tri n khai th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng đ n năm 2020 (sau đây g i t t là Chi n lư c), Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và các văn b n pháp lu t có liên quan m t cách thi t th c, k p th i, hi u qu . - Làm căn c đ các s , ngành, qu n, huy n xây d ng K ho ch th c hi n Chi n lư c trong ph m vi qu n lý c a mình nh m đ m b o vi c t ch c th c hi n k ho ch đư c tri n khai đ n t n cơ s . II. YÊU C U - Chú tr ng công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n, quán tri t v Chi n lư c, đ m b o v a ph bi n cung c p ki n th c v a giáo d c, v n đ ng ch p hành; k t h p hài hòa các hình th c, bi n pháp tuyên truy n; l a ch n n i dung tuyên truy n phù h p v i t ng đ i tư ng, t ng đ a bàn. - Chú tr ng hoàn thi n môi trư ng kinh doanh, cơ ch , chính sách v thu , h i quan, tín d ng, xu t nh p kh u, qu n lý s d ng đ t đai, đ u th u, c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c… t o s c nh tranh bình đ ng, công b ng, minh b ch gi a các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . - Tri n khai đ ng b trong m t t ng th th ng nh t các gi i pháp nâng cao hi u qu phòng, ch ng tham nhũng. - T p trung th c hi n các nhi m v nh m nâng cao năng l c phát hi n, x lý các v vi c tham nhũng. - G n công tác phòng, ch ng tham nhũng v i vi c tri n khai Chương trình t ng th v c i cách hành chính nhà nư c giai đo n 2001 - 2010 trên toàn thành ph . III. N I DUNG K HO CH 1. Tuyên truy n, ph bi n, quán tri t n i dung chi n lư c và các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng đ i v i cán b , công ch c, viên ch c và nhân dân: a) S Tư pháp ch trì, ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch, các thành viên trong H i đ ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph biên so n và phát hành tài li u (sách, băng, đĩa, t bư m, tài li u h i đáp, c m nang, pa nô, áp phích…) đ ph c v công tác tuyên truy n v Chi n lư c, K ho ch th c hi n Chi n lư c c a thành ph và các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng, Th c hi n t tháng 9 năm 2009. b) S Tư pháp ch trì, ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và H i đ ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t các c p t ch c t p hu n, tuyên truy n sâu r ng cho cán b , công ch c, viên ch c, các t ng l p nhân dân và doanh nghi p v nh ng n i dung cơ b n c a Chi n lư c, K ho ch th c hi n Chi n lư c c a thành ph và các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. Th c hi n t tháng 10 năm 2009. c) S Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì, ph i h p v i các cơ quan thông tin đ i chúng đ y m nh, duy trì thư ng xuyên, liên t c, có h th ng vi c tuyên truy n v Chi n lư c, K ho ch th c hi n Chi n lư c c a thành ph và các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng trên báo chí, sóng phát thanh, truy n hình b ng nhi u chuyên trang, chuyên m c. Th c hi n t tháng 10 năm 2009. d) Thanh tra thành ph ch trì, ph i h p v i Văn phòng Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng, S Tư pháp và các thành viên trong H i đ ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph rà soát, đánh giá công tác tuyên truy n, ph bi n các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng đã th c hi n trong th i gian qua và l p K ho ch tuyên truy n sâu r ng hơn, nh t là các n i dung chưa th c hi n. Th i gian th c hi n ch m nh t đ n tháng 12 năm 2009.
 3. đ) Trong tháng 10 năm 2009, Th trư ng các s , ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ph i hoàn thành vi c t ch c h c t p, nghiên c u, quán tri t Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng và K ho ch th c hi n Chi n lư c c a thành ph đ n t t c cán b , công ch c, viên ch c đ ng th i v i vi c xây d ng K ho ch chi ti t th c hi n Chi n lư c trong ph m vi c a s , ngành, đ a phương mình. 2. Th c hi n các gi i pháp c a Chi n lư c: 2.1. Tăng cư ng tính công khai, minh b ch trong ho ch đ nh chính sách, xây d ng và th c hi n pháp lu t: a) S Tư pháp ch trì, ph i h p v i S N i v và Văn phòng y ban nhân dân thành ph d th o Quy đ nh theo th m quy n c a y ban nhân dân thành ph v minh b ch hóa quá trình so n th o, trình, ban hành chính sách, pháp lu t; quá trình chu n b , trình, ban hành văn b n hành chính, quy t đ nh cá bi t, hoàn thành ch m nh t tháng 12 năm 2011. b) S N i v ch trì, ph i h p v i S Tư pháp t ng k t Đ án đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - 2010 (Quy t đ nh s 30/QĐ-TTg) và xây d ng K ho ch rà soát, s a đ i, b sung các th t c hành chính giai đo n 2011 - 2020, hoàn thành ch m nh t tháng 6 năm 2011. c) Công an thành ph ch trì, ph i h p v i S Tư pháp, Thanh tra thành ph ph và Văn phòng y ban nhân dân thành ph t ng k t vi c th c hi n Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c, qua đó đ nâng cao tinh th n trách nhi m c a cán b , đ ng viên v th c hi n Pháp l nh b o v bí m t nhà nư c trong th i kỳ h i nh p kinh t qu c t , hoàn thành ch m nh t tháng 6 năm 2011. d) S N i v ch trì, ph i h p v i S Tư pháp, Thanh tra thành ph , Văn phòng Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng và y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph tăng cư ng thanh tra, ki m tra, giám sát vi c th c hi n công khai, minh b ch trong ho ch đ nh chính sách, xây d ng và th c hi n pháp lu t. L p K ho ch trình y ban nhân dân thành ph phê duy t trong tháng 12 năm 2009 đ ti n hành thanh tra, ki m tra trong quý I năm 2010. e) Thanh tra thành ph ch trì, ph i h p v i Văn phòng Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng và S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i tăng cư ng ki m tra, thanh tra nh m b o đ m th c hi n nghiêm các quy đ nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng v công khai, minh b ch trong ho t đ ng c a cơ quan, t ch c t t c các ngành, các c p và trong các lĩnh v c nh t là trong vi c th c hi n các chính sách an sinh xã h i. Theo K ho ch thanh tra v vi c th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng đã đư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, hàng năm thanh tra chuyên đ này ít nh t m t l n t i 8 - 10 đơn v , không k các cu c ki m tra đ nh kỳ và đ t xu t c a Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng. 2.2. Hoàn thi n ch đ công v , công ch c, nâng cao ch t lư ng th c thi công v : a) S N i v ch trì, ph i h p v i S Tư pháp rà soát, đánh giá, báo cáo vi c phân công, phân c p, quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m i c p qu n lý, kh c ph c tình tr ng ch ng chéo, b tr ng trong ho t đ ng qu n lý; vi c quy đ nh ch c trách c a t ng v trí công tác đ đánh giá cán b , công ch c, hoàn thành ch m nh t tháng 6 năm 2010. b) Giao S N i v ch trì ph i h p v i S Tư pháp và các s , ngành và y ban nhân dân các qu n, huy n th c hi n thí đi m vi c thi tuy n m t s ch c danh lãnh đ o, qu n lý nh m nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c, th c hi n trong quý IV năm 2009. c) Trư ng Cán b thành ph ch trì, ph i h p v i S N i v , S Giáo d c và Đào t o, Thanh tra thành ph và Văn phòng Ban Ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng xây d ng K ho ch đưa n i dung phòng, ch ng tham nhũng vào chương trình đào t o, b i dư ng cán b , công ch c nh m tăng cư ng giáo d c liêm chính, nâng cao nh n th c, trách nhi m c a đ i ngũ cán b , công ch c trong phòng ng a, phát hi n, x lý tham nhũng, trong quý IV năm 2009 và sơ k t vi c th c hi n K ho ch này vào tháng 12 năm 2011. d) S N i v ch trì, ph i h p v i S Tư pháp và Thanh tra thành ph rà soát, nghiên c u, báo cáo đ xu t các bi n pháp b sung cơ ch mi n nhi m, bãi nhi m, t ch c, t m đình ch ch c v
 4. c a ngư i đ ng đ u khi đ x y ra tham nhũng trong cơ quan, t ch c, đơn v do mình qu n lý, ph trách, hoàn thành ch m nh t tháng 12 năm 2011. đ) S Tài chính ch trì, ph i h p v i S N i v d th o Quy đ nh theo th m quy n c a y ban nhân dân thành ph v công khai vi c th c hi n ch đ , đ nh m c, tiêu chu n s d ng tài s n công c a cán b , công ch c và c a ngư i đ ng đ u các cơ quan, t ch c, đơn v , hoàn thành ch m nh t tháng 3 năm 2010. e) S Xây d ng ch trì, ph i h p v i S N i v và S Tài chính nghiên c u, báo cáo đ xu t s a đ i, b sung các quy đ nh v qu n lý, s d ng nhà công v theo hư ng công khai, minh b ch, đúng đ i tư ng, x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m trong vi c qu n lý, s d ng nhà công v , hoàn thành ch m nh t tháng 12 năm 2009. f) S N i v ch trì, ph i h p v i Thanh tra thành ph , Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v công v , công ch c, nh t là vi c minh b ch tài s n, thu nh p, vi c th c thi công v nh ng v trí tr c ti p gi i quy t yêu c u c a công dân, t ch c, doanh nghi p. L p K ho ch trình y ban nhân dân thành ph phê duy t trong tháng 12 năm 2009 đ ti n hành thanh tra, ki m tra trong quý I năm 2010. 2.3. Hoàn thi n cơ ch qu n lý kinh t , xây d ng môi trư ng kinh doanh c nh tranh bình đ ng, công b ng, minh b ch: a) S K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Công thương, C c thu , C c H i quan thành ph , Vi n Nghiên c u phát tri n và các ngành ch c năng nghiên c u, đ xu t các gi i pháp hoàn thi n cơ ch , chính sách v h i quan, tín d ng, xu t nh p kh u và m t s lĩnh v c khác nh m đ m b o tính minh b ch, công b ng và c nh tranh bình đ ng gi a các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , báo cáo y ban nhân dân thành ph đ trình c p th m quy n xem xét, quy t đ nh. Th i gian th c hi n ch m nh t tháng 12 năm 2010. b) S Tài chính ch trì, ph i h p v i S Nôi v và Ban Đ i m i Qu n lý doanh nghi p thành ph d th o Quy đ nh theo th m quy n c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n ch đ ki m toán đ nh kỳ, b t bu c đ i v i doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph , hoàn thành ch m nh t tháng 12 năm 2010. c) S Tư pháp ch trì, ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính, S Công thương, Thanh tra thành ph và Công an thành ph d th o Quy đ nh c a y ban nhân dân thành ph v x lý nghiêm hành vi h i l trong ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, trong vi c tham gia đ u th u, đ u giá; hành vi gian l n thương m i; hành vi tham nhũng c a cán b , công ch c trong các cơ quan, ơn v chuyên trách ch ng tham nhũng; công b công khai danh tính các cơ quan, t ch c, cá nhân có vi ph m, hoàn thành ch m nh t tháng 6 năm 2010. d) S K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i Vi n Nghiên c u phát tri n, Ban Đ i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , S Tài chính, Chi c c Tài chính doanh nghi p và các S , ngành liên quan t ng k t th c ti n chuy n đ i và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c, hoàn thành ch m nh t đ n tháng 5 năm 2010. 2.4. Nâng cao hi u l c, hi u qu công tác thanh tra, ki m tra, giám sát, ki m toán, đi u tra, truy t , xét x trong phát hi n, x lý tham nhũng: a) Thanh tra thành ph , Công an thành ph , các ngành, các c p tăng cư ng l c lư ng, b trí cán b có ph m ch t chính tr , năng l c, b n lĩnh đ o đ c ngh nghi p t p trung ch đ o x lý d t đi m các v vi c tham nhũng, tiêu c c đã phát hi n. Thanh tra thành ph , Thanh tra các qu n, huy n chuy n m nh sang th c hi n ch c năng giám sát hành chính và tăng cư ng thanh tra vi c th c hi n ch c trách, nhi m v công v trong m t s lĩnh v c: quy ho ch, c p phép đ u tư, c p phép xây d ng, thu , h i quan, đăng ký phương ti n giao thông, c p gi y phép lái xe cơ gi i, đăng ký h t ch, h kh u…; thanh tra vi c th c hi n pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng, pháp lu t khi u n i, t cáo. T nay đ n năm 2011, m i qu n, huy n t ch c thanh tra ít nh t là 02 cơ quan, đơn v thu c th m quy n.
 5. Thanh tra thành ph , Thanh tra các s , ngành ti p t c t p trung vào thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t c a các t ch c, cá nhân trên các lĩnh v c tr ng tâm: đ u tư xây d ng cơ b n, qu n lý s d ng đ t đai, qu n lý thu chi ngân sách, qu n lý tài s n công. C th là: - Trong lĩnh v c đ u tư xây d ng cơ b n: thanh tra các công trình, d án tr ng đi m, s d ng v n l n c a Nhà nư c, v n vay, tài tr c a nư c ngoài ho c nh ng công trình, d án có d u hi u tiêu c c, dư lu n quan tâm, phát sinh nhi u khi u n i, t cáo đông ngư i. - Trong lĩnh v c qu n lý s d ng đ t đai: thanh tra vi c qu n lý s d ng đ t đai nh ng đ a phương có tình hình n i c m; vi c giao đ t, cho thuê đ t, cho chuy n m c đích s d ng đ t, vi c th c hi n chính sách b i thư ng, gi i t a, tái đ nh cư, vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t … - Trong lĩnh v c tài chính - ngân sách: thanh tra vi c qu n lý thu chi ngân sách đ a phương m t s phư ng, xã, th tr n, qu n, huy n, vi c th c hi n c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c, vi c s d ng v n kích c u... - Trong lĩnh v c qu n lý tài s n công: thanh tra vi c ch p hành quy đ nh v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong s d ng tài chính, mua s m tài s n công và s d ng ô tô, mua s m trang thi t b trư ng h c; trong c i t o, xây d ng tr s , ti p khách, quà bi u và th c hi n chính sách xã h i. - Trong lĩnh v c khác có tính nh y c m, dư lu n quan tâm: thanh tra vi c th c hi n ch đ đ i v i ngư i lao đ ng các doanh nghi p, vi c qu n lý tuy n d ng lao đ ng đi làm vi c nư c ngoài, thanh tra v sinh an toàn th c ph m và m t s lĩnh v c khác có tính th i s , ph c v yêu c u, nhi m v chính tr c a thành ph trong t ng th i kỳ. Qua thanh tra phát hi n k p th i, ki n ngh x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m pháp lu t, hành vi tham nhũng và ki n ngh s a đ i, b sung các quy đ nh pháp lu t không còn phù h p góp ph n hoàn thi n cơ ch , chính sách; ch n ch nh tr t t k cương và tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c trên đ a bàn. b) Thanh tra thành ph ch trì, ph i h p v i Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n các K t lu n thanh tra, ki m tra đã có ch đ o x lý c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph liên quan đ n tham nhũng, tiêu c c qua đó ki n ngh x lý nghiêm các cơ quan, t ch c, đơn v , cá nhân c tình dây dưa, không ch p hành đ tăng cư ng hi u l c thi hành các k t lu n, ki n ngh sau thanh tra, ki m tra. Ngay trong quý IV năm 2009 s thành l p Đoàn ki m tra vi c th c hi n các K t lu n, Quy t đ nh x lý sau thanh tra t i m t s đơn v ; sau đó duy trì thư ng xuyên, hàng năm ki m tra chuyên đ này ít nh t m t l n t i 8 - 10 đơn v , không k các cu c ki m tra đ nh kỳ và đ t xu t c a Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng. c) Thanh tra thành ph ch trì, ph i h p v i Văn phòng Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng, Công an thành ph , Vi n Ki m sát nhân dân thành ph , Tòa án nhân dân thành ph , các s , ngành và y ban nhân dân các qu n, huy n t ng k t 5 năm th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, qua đó nghiên c u, đ xu t s a đ i, b sung Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, hoàn thành ch m nh t tháng 6 năm 2011. 2.5. Nâng cao nh n th c và phát huy vai trò c a toàn xã h i trong phòng, ch ng tham nhũng: a) S Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì, ph i h p v i S Tư pháp, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và H i đ ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t các c p đ y m nh và đa d ng hóa các hình th c tuyên truy n nh m nâng cao nh n th c trong nhân dân v bi u hi n, tác h i c a tham nhũng và trách nhi m c a xã h i trong công tác phòng, ch ng tham nhũng; t o đi u ki n đ nhân dân tích c c, ch đ ng tham gia vào công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hi n thư ng xuyên t nay đ n cu i năm 2011. b) Công an thành ph ch trì, ph i h p v i S N i v , S Tư pháp, Thanh tra thành ph và Văn phòng Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng d th o Quy đ nh theo th m quy n c a y ban nhân dân thành ph v x lý nghiêm nh ng trư ng h p l i d ng quy n t cáo đ vu
 6. kh ng, gây r i n i b làm nh hư ng đ n an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, hoàn thành ch m nh t đ n tháng 6 năm 2010. IV. T CH C TH C HI N 1. Th i gian th c hi n: a) T nay đ n năm 2011: Nhi m v tr ng tâm giai đo n này là: - Xây d ng K ho ch th c hi n Chi n lư c. - T ch c tri n khai, ph bi n, quán tri t Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng đ n năm 2020 và K ho ch th c hi n Chi n lư c c a thành ph trong toàn h th ng chính tr . - Căn c ch c năng, nhi m v đư c pháp lu t qui đ nh, các s , ngành, y ban nhân dân các c p có K ho ch tri n khai th c hi n các gi i pháp đã đ ra trong Chi n lư c và K ho ch th c hi n Chi n lư c c a thành ph . - Tri n khai và th c hi n đ ng b các gi i pháp, nh t là gi i pháp nâng cao năng l c phát hi n, x lý các hành vi tham nhũng. - Đ y m nh x lý nh ng v vi c tham nhũng n i c m, gây b c xúc trong nhân dân; t p trung rà soát nh ng lĩnh v c d phát sinh tham nhũng. - Sơ k t, đánh giá k t qu th c hi n, thành t u và h n ch , phân tích nguyên nhân đ rút kinh nghi m và xây d ng nhi m v gi i pháp cho giai đo n sau. b) Đ nh hư ng giai đo n t năm 2011 đ n năm 2016: Nhi m v tr ng tâm giai đo n này là: - B sung, hoàn thi n K ho ch cho phù h p v i yêu c u c a Chi n lư c giai đo n t năm 2011 đ n năm 2016. - M r ng các bi n pháp phòng ng a như: ki m soát tài s n, thu nh p c a cán b , công ch c; nâng cao ch t lư ng th c thi công v ; hoàn thi n cơ ch qu n lý kinh t , xây d ng môi trư ng kinh doanh lành m nh, bình đ ng. - T ng k t 10 năm thi hành Lu t Phòng, ch ng tham nhũng. - Sơ k t, đánh giá vi c th c hi n K ho ch đ n năm 2016. c) Giai đo n t năm 2016 đ n năm 2020: Nhi m v tr ng tâm c a giai đo n này là: - B sung các gi i pháp m i cho phù h p v i yêu c u c a s phát tri n t năm 2016 đ n năm 2020. - Ti p t c tri n khai th c hi n t t các gi i pháp đã th c hi n có k t qu trong các giai đo n trư c, tri n khai các gi i pháp còn l i, b o đ m th c hi n th ng l i các m c tiêu c a Chi n lư c. - T ng k t vi c th c hi n K ho ch. 2. T ch c th c hi n: Căn c n i dung K ho ch này, ngay trong tháng 9 năm 2009, Th trư ng các s , ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n t p trung lãnh đ o, ch đ o xây d ng, tri n khai t ch c k p th i K ho ch th c hi n giai đo n 1 (t nay đ n năm 2011) c a đơn v , đ a phương mình, trong đó có nh ng n i dung chu n b cho vi c th c hi n giai đo n ti p theo c a Chi n lư c. Trư ng h p do đ c thù công tác qu n lý c a ngành, lĩnh v c, đ a bàn thì có th xây d ng thêm K ho ch th c hi n Chi n lư c hàng năm. Các nhi m v đ ra trong K ho ch, cơ b n ph i hoàn thành trong kỳ k ho ch. Nh ng nhi m v có quy mô l n, tính ch t ph c t p có th chuy n ti p sang kỳ k ho ch sau nhưng ph i xác đ nh c th ngay trong K ho ch kỳ này.
 7. K ho ch ph i đ m b o tính kh thi, có tr ng tâm, tr ng đi m, trong đó lưu ý tính logic gi a ph n III - N i dung k ho ch v i các ph n khác c a K ho ch đ thông qua vi c th c hi n các n i dung c a K ho ch s đ t đư c m c đích và yêu c u đã đ ra. Các ho t đ ng đã đư c xác đ nh trong ph n n i dung ph i quy đ nh th i h n, g n li n v i trách nhi m c a m t ch th nh t đ nh có đ đi u ki n th c hi n, nh n m nh trách nhi m c a ngư i đ ng đ u cơ quan, t ch c, đơn v . y ban nhân dân thành ph ch n S Tư pháp, y ban nhân dân qu n 8, y ban nhân dân huy n Bình Chánh và T ng Công ty Du l ch Sài Gòn là các đơn v đ ch đ o đi m vi c xây d ng K ho ch chi ti t đ t ch c th c hi n các nhi m v đư c giao. Giao S Tài chính cân đ i ngân sách, đ m b o kinh phí cho các s , ngành, đ a phương đ i v i công tác xây d ng văn b n pháp lu t có liên quan đã nêu trong K ho ch này theo ch đ , đ nh m c do nhà nư c quy đ nh. 3. Theo dõi, đôn đ c, ki m tra vi c th c hi n K ho ch: Thanh tra thành ph ch trì ph i h p v i Văn phòng Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng giúp y ban nhân dân thành ph , Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng theo dõi, đôn đ c, ki m tra vi c th c hi n K ho ch c a thành ph . Đ nh kỳ ho c đ t xu t, Thanh tra thành ph và Văn phòng Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng t ch c các Đoàn ki m tra, thanh tra vi c th c hi n K ho ch này đ i v i các s , ngành, qu n, huy n. 4. Đánh giá, t ng h p báo cáo, sơ k t, t ng k t vi c th c hi n K ho ch: Giao Thanh tra thành ph ch trì ph i h p v i Văn phòng Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng và các cơ quan, t ch c liên quan: a) Thư ng xuyên theo dõi tình hình, th c hi n đi u tra, kh o sát v tình hình tham nhũng, v k t qu th c hi n; kh o sát, đo lư ng, đánh giá tác đ ng c a k t qu này đ i v i s phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . b) Đ nh kỳ hàng quý, hàng năm và cu i m i giai đo n tri n khai K ho ch này, có báo cáo, đánh giá k t qu th c hi n g i v Văn phòng Ban ch đ o trung ương v phòng, ch ng tham nhũng và Thanh tra Chính ph đ t ng h p, báo cáo Chính ph . c) T ch c sơ k t vi c th c hi n giai đo n th nh t c a K ho ch vào cu i năm 2011; b sung, hoàn thi n K ho ch th c hi n cho phù h p v i yêu c u c a K ho ch giai đo n ti p theo. d) Sơ k t, đánh giá vi c th c hi n giai đo n th hai c a K ho ch vào cu i năm 2016; b sung các gi i pháp m i cho phù h p v i yêu c u c a s phát tri n và vi c th c hi n Công ư c Liên Hi p Qu c v ch ng tham nhũng và t ng k t vi c th c hi n K ho ch vào năm 2020. 5. Ch đ thông tin, báo cáo: Th trư ng các s , ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m báo cáo tình hình và k t qu th c hi n K ho ch c a đơn v , đ a phương đ nh kỳ hàng quý, hàng năm và cu i m i giai đo n th c hi n K ho ch g i v Thanh tra thành ph , Văn phòng Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng đ t ng h p, báo cáo theo đi m b, m c 4, ph n IV k ho ch này; trình Ban ch đ o thành ph v phòng, ch ng tham nhũng và y ban nhân dân thành ph báo cáo Ban ch đ o trung ương v phòng, ch ng tham nhũng, Thanh tra Chính ph và Th tư ng Chính ph . Đ ngh các c p y đ ng, H i đ ng nhân dân thành ph , Tòa án nhân dân thành ph , Vi n Ki m sát nhân dân thành ph , y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các t ch c thành viên, t ch c xã h i - ngh nghi p, các cơ quan báo chí cùng toàn th nhân dân tham gia th c hi n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n K ho ch này./.
 8. NHI M V THU C K HO CH TH C HI N CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG Đ N NĂM 2020 (Ch y u cho giai đo n t nay đ n năm 2011) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 69/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) TH I ĐI M HOÀN S CƠ QUAN CH TRÌ TH C THÀNH NHI M V CƠ QUAN PH I H P TT HI N (tháng/năm) 1 S TƯ PHÁP 1 Biên so n và phát hành tài li u (sách, băng, đĩa, t S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Trong tháng 9 năm g p, t tin, tài li u h i đáp, c m nang, pa nô, áp các thành viên trong H i đ ng ph i 2009 phích,…) đ ph c v công tác tuyên truy n v h p công tác ph bi n, giáo d c Chi n lư c, K ho ch th c hi n Chi n lư c c a pháp lu t thành ph thành ph và các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng 2 T ch c t p hu n, tuyên truy n sâu r ng cho cán y ban M t tr n T qu c Vi t Nam Tháng 10 năm 2009 b , công ch c, viên ch c, các t ng l p nhân dân và H i đ ng ph i h p công tác ph và doanh nghi p v nh ng n i dung cơ b n c a bi n, giáo d c pháp lu t các c p Chi n lư c, K ho ch th c hi n Chi n lư c c a thành ph và các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng 3 D th o Quy đ nh theo th m quy n c a y ban S N i v và Văn phòng y ban Ch m nh t tháng 12 nhân dân thành ph v minh b ch hóa quá trình nhân dân thành ph . năm 2011 so n th o, trình, ban hành chính sách, pháp lu t; quá trình chu n b , trình, ban hành văn b n hành chính, quy t đ nh cá bi t 4 D th o Quy đ nh theo th m quy n c a y ban S K ho ch và Đ u tư, S Tài Ch m nh t tháng 6 nhân dân thành ph v x lý nghiêm hành vi h i l chính, Công an thành ph và Văn năm 2010. trong ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, trong vi c phòng Ban ch đ o thành ph v tham gia đ u th u, đ u giá; hành vi gian l n thương phòng, ch ng tham nhũng m i; hành vi tham nhũng c a cán b , công ch c trong các cơ quan, đơn v chuyên trách ch ng tham nhũng; công b công khai danh tính các cơ quan, t ch c, cá nhân có vi ph m.
 9. 2 S N IV 1 Tăng cư ng thanh tra, ki m tra, giám sát vi c th c Thanh tra thành ph , Văn phòng L p K ho ch trình y hi n công khai, minh b ch trong ho ch đ nh chính Ban ch đ o thành ph v phòng, ban nhân dân thành sách, xây d ng và th c hi n pháp lu t. ch ng tham nhũng, y ban M t ph phê duy t trong tr n T qu c Vi t Nam thành ph tháng 12 năm 2009 đ và Văn phòng y ban nhân dân ti n hành thanh tra, thành ph ki m tra trong quý I năm 2010. 2 Rà soát, đánh giá, báo cáo vi c phân công, phân S Tư pháp và Văn phòng y ban Ch m nh t tháng 6 c p, quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a nhân dân thành ph năm 2010 m i c p qu n lý, kh c ph c tình tr ng ch ng chéo, b tr ng trong ho t đ ng qu n lý; vi c quy đ nh ch c trách c a t ng v trí công tác đ đánh giá cán b , công ch c. 3 Th c hi n thí đi m vi c thi tuy n m t s ch c danh S Tư pháp, Văn phòng y ban Trong Quý IV năm lãnh đ o, qu n lý thu c m t s S và đ a phương nhân dân thành ph , các s , 2009 nh m nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ngành và y ban nhân dân các ch c. qu n, huy n 4 Rà soát, nghiên c u, báo cáo đ xu t các bi n S Tư pháp, Thanh tra thành ph Ch m nh t tháng 12 pháp b sung cơ ch mi n nhi m, bãi nhi m, cho và Văn phòng y ban nhân dân năm 2011 t ch c, t m đình ch ch c v c a ngư i đ ng đ u thành ph khi đ x y ra tham nhũng trong cơ quan, t ch c, đơn v do mình qu n lý, ph trách, 5 Tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các Thanh tra thành ph , Văn phòng L p K ho ch trình y quy đ nh c a pháp lu t v công v , công ch c, nh t Ban ch đ o thành ph v phòng, ban nhân dân thành là vi c minh b ch tài s n, thu nh p, vi c th c thi ch ng tham nhũng ph phê duy t trong công v nh ng v trí tr c ti p gi i quy t yêu c u tháng 12 năm 2009 đ c a công dân, t ch c, doanh nghi p. ti n hành thanh tra, ki m tra trong quý I năm 2010. 3 THANH TRA THÀNH 1 Rà soát, đánh giá công tác tuyên truy n, ph bi n Văn phòng Ban ch đ o thành ph Ch m nh t tháng 12 PH các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham v phòng, ch ng tham nhũng, S năm 2009 nhũng đã th c hi n trong th i gian qua và l p K Tư pháp và các thành viên trong ho ch tuyên truy n sâu r ng hơn, nh t là các n i H i đ ng ph i h p công tác ph
 10. dung chưa th c hi n. bi n, giáo d c pháp lu t thành ph 2 Tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n các K t lu n Giao ch trì ph i h p v i Văn Trong Quý IV năm thanh tra, ki m tra đã có ch đ o x lý c a Th phòng Ban ch đ o thành ph v 2009 tư ng Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân thành phòng, ch ng tham nhũng ph liên quan đ n tham nhũng, tiêu c c qua đó ki n ngh x lý nghiêm các cơ quan, t ch c, đơn v , cá nhân c tình dây dưa, không ch p hành đ tăng cư ng hi u l c thi hành các k t lu n, ki n ngh sau thanh tra, ki m tra. 3 Tăng cư ng ki m tra, thanh tra nh m b o đ m Văn phòng Ban ch đ o thành ph Đ u Quý IV năm 2009 th c hi n nghiêm các quy đ nh c a Lu t Phòng, v phòng, ch ng tham nhũng và ch ng tham nhũng v công khai, minh b ch trong S Lao đ ng - Thương binh và Xã ho t đ ng c a cơ quan, t ch c t t c các ngành, h i các c p và trong các lĩnh v c nh t là trong vi c th c hi n các chính sách an sinh xã h i. 4 S TÀI CHÍNH 1 D th o theo th m quy n c a y ban nhân dân S N iv Ch m nh t tháng 3 thành ph v công khai vi c th c hi n ch đ , đ nh năm 2010 m c, tiêu chu n s d ng tài s n công c a cán b , công ch c và c a ngư i đ ng đ u các cơ quan, t ch c, đơn v . 2 D th o Quy đ nh theo th m quy n c a y ban Giao ch trì ph i h p v i Ban Đ i Ch m nh t tháng 12 nhân dân thành ph v th c hi n ch đ ki m toán m i Qu n lý doanh nghi p thành năm 2010. đ nh kỳ, b t bu c đ i v i m i lo i hình doanh ph và S N i v nghi p. 3 Cân đ i ngân sách, c p đ kinh phí cho các s , S Tư pháp T nay đ n năm 2011 ngành, đ a phương đ i v i công tác xây d ng văn b n pháp lu t có liên quan đã nêu trong K ho ch này. 5 CÔNG AN THÀNH 1 T ng k t vi c th c hi n Pháp l nh B o v bí m t S Tư pháp, Thanh tra thành ph Ch m nh t tháng 6 PH nhà nư c, qua đó ki n ngh s a đ i, b sung theo và Văn phòng y ban nhân dân năm 2011 hư ng thu h p ph m vi bí m t nhà nư c m c thành ph c n thi t. 2 D th o Quy ch công khai, minh b ch các quy t Vi n Ki m sát nhân dân thành ph , Ch m nh t tháng 10 đ nh trong ho t đ ng đi u tra, truy t , xét x và thi S Tư pháp và Tòa án nhân nhân
 11. hành án. thành ph năm 2010 3 D th o Quy đ nh theo th m quy n c a y ban S N i v , S Tư pháp, Thanh tra Ch m nh t tháng 6 nhân dân thành ph v x lý nghiêm nh ng trư ng thành ph , Văn phòng Ban ch đ o năm 2010 h p l i d ng quy n t cáo đ vu kh ng, gây r i n i thành ph v phòng, ch ng tham b làm nh hư ng đ n an ninh chính tr , tr t t an nhũng và Văn phòng y ban nhân toàn xã h i. dân thành ph 6 TRƯ NG CÁN B 1 Xây d ng K ho ch đưa n i dung phòng, ch ng S N i v , S Giáo d c và Đào Trong Quý IV năm THÀNH PH tham nhũng vào chương trình đào t o, b i dư ng t o, Thanh tra thành ph và Văn 2009 cán b , công ch c nh m tăng cư ng giáo d c liêm phòng Ban Ch đ o thành ph v chính, nâng cao nh n th c, trách nhi m c a đ i phòng, ch ng tham nhũng. ngũ cán b , công ch c trong phòng ng a, phát hi n, x lý tham nhũng 2 Sơ k t vi c th c hi n K ho ch đưa n i dung S N i v , S Giáo d c và Đào Ch m nh t tháng 12 phòng, ch ng tham nhũng vào chương trình đào t o, Thanh tra thành ph và Văn năm 2011 t o, b i dư ng cán b , công ch c nh m tăng phòng Ban Ch đ o thành ph v cư ng giáo d c liêm chính, nâng cao nh n th c, phòng, ch ng tham nhũng trách nhi m c a đ i ngũ cán b , công ch c trong phòng ng a, phát hi n, x lý tham nhũng. 7 S VĂN HÓA –TH 1 Đ y m nh, duy trì thư ng xuyên, liên t c, có h Báo chí, Đài Truy n hình, Đài T tháng 10 năm 2009 THAO VÀ DU L CH th ng vi c tuyên truy n v Chi n lư c, K ho ch Ti ng nói nhân dân thành ph . th c hi n Chi n lư c c a thành ph và các chính sách, pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng trên báo chí, sóng phát thanh, truy n hình b ng nhi u chuyên trang, chuyên m c 2 Đ y m nh và đa d ng hóa các hình th c tuyên S Tư pháp, y ban M t tr n T Th c hi n thư ng truy n nh m nâng cao nh n th c trong nhân dân qu c Vi t Nam và H i đ ng ph i xuyên t nay đ n cu i v bi u hi n, tác h i c a tham nhũng và trách h p công tác ph bi n, giáo d c năm 2011 nhi m c a xã h i trong công tác phòng, ch ng tham pháp lu t các c p nhũng; t o đi u ki n đ nhân dân tích c c, ch đ ng tham gia vào công tác phòng, ch ng tham nhũng, 8 VĂN PHÒNG UBND 1 T ng k t Đ án đơn gi n hóa th t c hành chính S N i v và S Tư pháp Ch m nh t tháng 6 THÀNH PH trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007 - năm 2011. 2010 (Quy t đ nh s 30/QĐ-TTg) và xây d ng K
 12. ho ch rà soát, s a đ i, b sung các th t c hành chính giai đo n 2011 – 2020. 9 S THÔNG TIN VÀ 1 Đánh giá vi c xây d ng và v n hành c a Chính ph Văn phòng y ban nhân dân thành Ch m nh t tháng 6 TRUY N THÔNG đi n t . ph , các s , ngành và y ban năm 2010. nhân dân các qu n, huy n 10 S XÂY D NG 1 Nghiên c u, báo cáo đ xu t s a đ i, b sung các Giao ch trì ph i h p v i S N i Ch m nh t tháng 12 quy đ nh v qu n lý, s d ng nhà công v theo v và Văn phòng y ban nhân dân năm 2009. hư ng công khai, minh b ch, đúng đ i tư ng, x lý thành ph nghiêm minh các hành vi vi ph m trong vi c qu n lý, s d ng nhà công v . 11 S K HO CH VÀ 1 T ng k t th c ti n chuy n đ i và c ph n hóa Ban Đ i m i Qu n lý doanh nghi p Ch m nh t tháng 5 Đ U TƯ doanh nghi p nhà nư c. thành ph , S Tài chính và các năm 2010. S , ngành liên quan 2 Nghiên c u, đ xu t gi i pháp hoàn thi n cơ ch , S K ho ch và Đ u tư, S Công Ch m nh t tháng 12 chính sách v h i quan, tín d ng, xu t nh p kh u thương, C c H i quan thành ph , năm 2010. và m t s lĩnh v c khác nh m đ m b o tính minh Phòng Thương m i và Công b ch, công b ng và c nh tranh bình đ ng gi a các nghi p Vi t Nam t i thành ph doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , báo cáo y ban nhân dân thành ph đ trình c p th m quy n xem xét, quy t đ nh. 12 THANH TRA THÀNH 1 T ng k t 5 năm th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham Văn phòng Ban Ch đ o thành ph Ch m nh t tháng 6 PH nhũng, qua đó nghiên c u, đ xu t s a đ i, b v phòng, ch ng tham nhũng, năm 2011 sung Lu t Phòng, ch ng tham nhũng. Công an thành ph , Vi n Ki m sát nhân dân thành ph , Tòa án nhân dân thành ph , Văn phòng y ban nhân dân thành ph , các s , ngành và y ban nhân dân các qu n, huy n Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản