Quyết định 696/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
110
lượt xem
12
download

Quyết định 696/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 696/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư 09/2001/TT-NHNN ngày 8/10/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 696/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc S è  696/2003/Q§­N H N N   T n g µ y  02 th¸ng 7 n¨ m  2003 V Ò   Ö c s ö a ® æ i, b æ  su n g  m é t  è  ® i Ó m  t¹i vi s   T h « n g    s è  09/2001/TT­N H N N  n g µ y 08/10/2001  t h í ng d É n  th ù c  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è  48/2001/N§­C P   hi n g µ y 13/8/2001 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  t æ  c h ø c v µ  h o ¹t ® é n g   c ñ a Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n   © n d T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  Ng h Nh n   Nam,  Ët  Lu C¸c  chøc  Ýn  tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997 ­C¨n  LuËt Hîp      µy    cø    t¸cx∙ng 20/3/1996; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é, c¬    v  h v c c tæ  c B   quan   ngang  é; B  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 48/2001/N§­   µy  CP ng 13/8/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n; v tæ  v ho   c Qu t d nh d Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, tæ  td h  Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u 1.  öa  æi, bå  S ®   sung  ét  è  iÓ m   ¹  m s® ti Th«ng   è  t s 09/2001/TT­ NHNN   µy  ng 08/10/2001  íng  Én  ùc hiÖn  h d th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 48/2001/N§­   CP ngµy  13/8/2001 cña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông    Ch ph v tæ  v ho   c Qu t d nh©n  ©n    d nh sau:  1.Bæ     sung  Ó m   vµo  ôc     §i 4  M Inh sau: "4.Thêi h¹n  ¹tdéng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  èi®a   µ 50      ho   c Qu t d nh d c s t   l  n¨m  Ó   õngµy  îccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng. H Õt  êih¹n ho¹t k t  ®  Gi ph th l   ho     th       ®éng  ã  Ó  îcxem   Ðt  c th ®   x cho    ¹n.M çi  Çn    ¹n  gia h   l gia h kh«ng    êih¹n  ∙  qu¸ th   ® ® îccÊp  Çn  u”.   l ®Ç 2.TiÕt2.1 (a)§iÓ m   M ôc    îcsöa  æi,bæ         2  II   ® ®   sung    nh sau: "a.C¸  ©n  µc«ng  ©n  Öt Nam   õ18    nh l  d Vi   t   tuæitrëlªncã        n¨ng  ùchµnh    l  vi d©n  ù  y   ,  ã  é  Èu  êng  ótrªn®Þa   µn  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  s ®Ç ®ñ c h kh th tr     b ho   c Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë.§èivíi ÷ng    ©n  ã  µis¶n,cã  chøc  nh d cs     nh c¸ nh c t    tæ  s¶n  Êt xu   ­ kinh doanh  µ  ¨ng  ý  ¹m  ócã  êih¹n    a   µn  ¹t®éng  ña  ü       v® k t tr   th   trªn®Þ b ho   c Qu tÝn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  òng  ã  Ó  îcxem   Ðt cho  d nh d csc c th ®   x  tham    µnh    gia th viªn (tr ng  îp  ê h kh«ng  ã  ¨ng  ý  ¹m  ó cã  êih¹n  c® k t tr   th   ph¶i cã  Êy    Gi chøng  Ën nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh    hoÆc   îcUû   ®   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên x¸cnhËn  nh d x∙,ph   tr     cã  s¶n  Êtkinh doanh    a  µn  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   xu     trªn®Þ b ho   c Qu t d nh d c¬  ë). s 3.TiÕt2.2 §iÓ m   m ôc    îcsöa  æi         2  II®   ® bæ sung    nh sau:
  2. 2 "2.2.Thµnh    îcgãp  èn    viªn®   v theo  quy  nh  ña  Òu  Ö;møc  èn  ãp  ®Þ c §i l   vg cña  çi  µnh    èithiÓu  µ50.000  ng  m th viªnt   l  ®å (n¨m  ¬ingh×n  ng),nhng  èi m  ®å   t  ®a  Ó  vèn  Ën  (k c¶  nh chuyÓn  îng)kh«ng  îtqu¸ 30%   m ¬iphÇn  nh   v    (ba    tr¨m)so    víi  tæng  è  èn  iÒu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ¹ thêi®iÓ m   ãp  sv ® l c Qu t d nh d c s t    i g vèn  µ  Ën  v nh chuyÓn  îng.Khi gãp  èn  èithiÓu,thµnh    îc nhËn  Î nh    v t    viªn ®   Th   thµnh  viªn; èn  ãp     V g trªnmøc  èithiÒu ® îcghivµo    ãp  èn  t      Sæ g v theo m É u       quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc" c Ng h Nh n   4.TiÕt3.2 §iÓ m   M ôc    îcsöa  æi,bæ        3  II®   ®   sung    nh sau: "3.2.Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   ¬  ë  îc quyÒn  tr Qu t d nh d cs®  quyÕt  nh  Öc  ®Þ vi t¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö  n     v® l ®Õ møc   èi®a   t   10%   êi phÇn  (m   tr¨m)so  íi   v  tæng  è  èn  iÒu  Ö  îcNg ©n   µng  µ   ícchuÈn  gÇn  Êt, sv ® l®   h Nh n   y  nh   nhng  kh«ng  qu¸ 50.000.000  ng  ®å (n¨m  ¬i tr Öu ®ång).Héi ®ång  m  i      qu¶n  Þ tr   ph¶itæng  îp kÕt    h  qu¶ t¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö    v® l b¸o      c¸o chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  nh  ú  µng  ý,b¸o    íc§¹ihéithµnh    ­ n    ph ®Þ kh qu   c¸o tr       viªnth êng niªn. Trêng  îp t¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö  îtmøc  h    v® l v  quy  nh    ®Þ trªnph¶i® îc§¹ihéi       thµnh viªn th«ng    qua  µ    v chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph chuÈn  b»ng    y  v¨n b¶n". 5.TiÕt3.4 (a)§iÓ m   M ôc    îcsöa  æi,bæ         3  II   ® ®   sung    nh sau: "a.Ban  Ó m     ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  §¹ihéithµnh    Ki so¸tc Qu t d nh d c s do      viªnbÇu  ùctiÕp theo  Ó    tr     th thøc bá  Õu  Ýn. Ban  Ó m     ã  èithiÓu  µ   phi k   Ki so¸tc t   l  3  êi,trong    t  Êt  ng   ®ã Ý nh ph¶i cã  ét  Óm    m ki so¸t viªn chuyªn      tr¸ch;®èi  íi   v  nh÷ng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ã  íi Qu t d nh d c s c d  500  µnh    µ  ån  èn  ¹t th viªnv ngu v ho   ®éng  íi2.000.000.000 ®ång  tû ®ång)  ã  Ó  d    (2    c th chØ   Çu  kiÓm       b 1  so¸tviªn chuyªn tr¸ch."   6.TiÕt4.1 (a)§iÓ m   t¹ M ôc    îcsöa  æi          4   i II   ® ® nh sau: "4.1  .Huy  ng  èn. ®é v a. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îchuy  ng  èn  ña    chøc,c¸   td nh d cs®  ®é v c c¸ctæ     nh©n  trong  a   µn  ¹t®éng  íih×nh  ®Þ b ho   d  thøc  Ën  Òn  öi kh«ng  ú  ¹n, nh ti g   kh   tiÒn göicã  ú  ¹n.     kh Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îc nhËn  Òn  öi cña    chøc, c¸ td nh d cs®  ti g   c¸c tæ     nh©n  µi ®Þa   µn  ¹t®éng  èi®a   ngo   b ho   t   kh«ng    qu¸ 40%   èn  ¬i phÇn  (b m   tr¨m)   tæng  è    Òn  öi.Tû   Ö  Ën  Òn  öi tèi®a   µi ®Þa   µn  Ï ® îc ®iÒu  s d ti g   l nh ti g     ngo   b s    chØnh  ú  tu theo  Êt l ng  ¹t®éng  ña    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë. ch  î ho   c c¸c Qu t d nh d cs  §èivíiQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ¹t®éng  Õu  Ð m   Õp  ¹       td nh d c s ho   y k (x lo i hoÆc   D cã  î qu¸ h¹n      víitæng    î),Gi¸m  c    n    trªn5% so    dn   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níctØnh,thµnh  è  ã  Ó      ph c th xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ gi¶m  Êp  û lÖ  Ën  Òn  th t   nh ti göi ngoµi ®Þa   µn      b hoÆc   Ê m     Öc  Ën  Òn  öi ngoµi ®Þa   µn  ña  ch døt vi nh ti g     bc Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ." td nh d c s ®ã 7.TiÕt4.2 (b)§iÓ m   t¹ M ôc    îcsöa  æi          4   i II   ® ® nh sau: "b.C¸c  ¹t®éng    ho   kh¸c ­ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îc mua,  u    µo  µis¶n  è  nh     td nh d cs®  ®Ç t v t   c ®Þ phôc  ô  ùc tiÕp  v tr   cho  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô, theo  v  nguyªn  ¾c    Þ cßn  ¹ t gi¸tr   l  i cña  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ kh«ng  îtqu¸  v  50%  (n¨m  ¬i phÇn  m  tr¨m)vèn  ù cã  ña    t  c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë td nh d cs
  3. 3 ­G ãp  èn:Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  îcdïng Vèn  iÒu  Ö  µ  ü     v  td nh d cs®    ® l v Qu dù  ÷bæ   tr   sung  èn  iÒu  Ö    ãp  èn  µo  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  v® l ®Ó g v v Qu t d nh d Trung  ¬ng. Møc  èn  ãp      Ëp     v g ®Ó x¸c l tc¸ch thµnh    ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n     viªnc Qu t d nh d Trung   ng lµ 10.000.000 ®  (mêi tr Öu ®ång) vµ  cã  thÓ  gãp trªn ¬ i  møc   10.000.000 ®   ng  èi®a  Ó  vèn  Ën    nh t   (k c¶  nh chuyÓn  îng)kh«ng  îtqu¸ 10%   nh   v    (mêi phÇn    tr¨m) so  íitæng  è  èn  iÒu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n     v  sV ® l c Qu t d nh d Trung  ng  ¹ thêi®iÓ m   ãp  èn  µ  Ën  ¬ t    i g v v nh chuyÓn  îng". nh 8.TiÕt2.1 §iÓ m   t¹ M ôc  I îcsöa  æi         2   i II ®     ® nh sau: “2.1.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ¬ cho  vay  èn  ñ  Õu  i  íi v ch y ®è v   thµnh  viªn, Öc   vi cho  vay    i t ng kh«ng  c¸c®è  î   ph¶ilµthµnh    §iÒu  Ö  ü      viªndo  l Qu tÝn  ông  ©n  ©n  d nh d Trung  ng  ¬ quy  nh. Tæng    îcho  ®Þ   dn  vay  ×nh  ©n    b qu n¨m c¸c ®èi îng    t kh«ng  ph¶i lµ thµnh    ¹ trõ d  î cho     viªn (lo i   n     vay  õ nguån  èn  û  t  vu th¸c)tèi®a      kh«ng  îcvîtqu¸ 50%   ®     (n¨m  ¬iphÇn  m  tr¨m)tæng  ån  èn  ¹t   ngu v ho   ®éng  ×nh  ©n  b qu n¨m  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  c Qu t d nh d Trung  ng,víi iÒu  Ön  ¬    ® ki Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng  ¬ ph¶ib¶o  ¶m   ¸p    ® ® øng  nhu  Çu  èn  îp c v h  lýcña    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë”   c¸cQu t d nh d cs 9.TiÕt2.3 §iÓ m   t¹ M ôc  I îcsöa  æi         2   i II ®     ® nh sau: "Quü  Ýn  ông  ©n  ©n   td nh d Trung  ng  îc mua,  u    vµo  µis¶n  è  ¬ ®  ®Ç t t  c ®Þnh  ôc  ô  ùctiÕp cho  ¹t®éng  ph v tr     ho   nghiÖp  ô,theo nguyªn t¾c    Þcßn  v      gi¸tr   l¹ cña  µis¶n  è  nh    i t  c ®Þ kh«ng  îtqu¸ 50%   v    (n¨m  ¬iphÇn  m  tr¨m)vèn  ù cã  ña    t  c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d Trung  ng." ¬ §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ¨ng  ® C«ng    b¸o.C¸c  éidung  n  kh¸ckh«ng    quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy  ®Þ ti  ®Þ n vÉn thùc hiÖn theo Th«ng t è  09/2001/TT­  s NHNN  ngµy 08/10/2001 cña  Thèng  c  ©n   µng  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn  ®è Ng h Nh n     th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 48/2001/ N§­CP   µy  ng 13/8/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   c Ch ph v tæ  v ho   c Qu tÝn  ông  ©n  ©n. d nh d §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   tæ  V¨n    tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, td h    Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  ¬  t vµ    µnh    éi ®ång  c¸c th viªnH   qu¶n  Þ,Trëng  tr   ban  µ    µnh    v c¸c th viªnBan  Óm   ki so¸t,  Tæng  Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®è Qu t d nh d Trung  ng,Gi¸m  c  ü   Ýn  ¬  ®è Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë  ã  nh d c s c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
  4. 4  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản