intTypePromotion=1

Quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
149
lượt xem
7
download

Quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 70/1998/Q§-TTg ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1998 vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc Quèc d©n Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø §iÒu 59 HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; C¨n cø §iÒu 13 LuËt phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 1992; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Häc phÝ ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ®îc nªu trong QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n ®ãng gãp cña gia ®×nh hoÆc b¶n th©n häc sinh, sinh viªn ®Ó cïng víi Nhµ níc b¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc - ®µo t¹o. §iÒu 2 . §èi tîng thu vµ miÔn, gi¶m häc phÝ: 1. Thu häc phÝ ®èi víi nh÷ng ngêi ®ang häc ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, trõ c¸c ®èi tîng ®îc quy ®Þnh ë kho¶n 2 vµ kho¶n 3 cña §iÒu nµy. 2. MiÔn häc phÝ cho c¸c ®èi tîng sau: - Häc sinh, sinh viªn ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ; - Häc sinh ®ang häc bËc tiÓu häc; - Häc sinh, sinh viªn cã cha mÑ thêng tró t¹i vïng cao miÒn nói (trõ thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn) vµ vïng s©u, h¶i ®¶o; - Häc sinh, sinh viªn bÞ tµn tËt vµ cã khã kh¨n vÒ kinh tÕ; - Häc sinh, sinh viªn ngµnh s ph¹m; - Häc sinh, sinh viªn må c«i c¶ cha lÉn mÑ, kh«ng n¬i n¬ng tùa; - Häc sinh thuéc ®èi tîng tuyÓn chän ë c¸c trêng dù bÞ ®¹i häc d©n téc, trêng phæ th«ng d©n téc néi tró, trêng d¹y nghÒ cho ngêi tµn tËt, trêng khuyÕt tËt (thiÓu n¨ng);
  2. 2 - Häc sinh, sinh viªn mµ gia ®×nh (gia ®×nh, cha, mÑ hoÆc ngêi nu«i dìng) ®îc xÕp vµo diÖn hé ®ãi theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 3. Gi¶m häc phÝ cho c¸c ®èi tîng sau: 3.1. Häc sinh, sinh viªn ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ. 3.2. Gi¶m 50% häc phÝ cho c¸c ®èi tîng: - Häc sinh, sinh viªn lµ con c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc mµ cha hoÆc mÑ bÞ tai n¹n lao ®éng ®îc hëng trî cÊp thêng xuyªn. - Häc sinh, sinh viªn cã gia ®×nh (gia ®×nh, cha, mÑ hoÆc ngêi nu«i d- ìng) thuéc diÖn hé nghÌo theo quy ®Þnh chung cña Nhµ níc. §iÒu 3. Khung häc phÝ ¸p dông cho hÖ chÝnh qui tËp trung ë c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o c«ng lËp quy ®Þnh nh sau: 1. §èi víi c¸c c¬ së gi¸o dôc: 1.1 ë thµnh phè, thÞ x·, khu c«ng nghiÖp: - MÉu gi¸o: Tõ 15.000 ®Õn 80.000 ®ång/th mçi h/s - Trung häc c¬ së: Tõ 4.000 ®Õn 20.000 ®ång/th mçi h/s - Phæ th«ng trung häc: Tõ 8.000 ®Õn 35.000 ®ång/th mçi h/s 1.2. ë n«ng th«n ®ång b»ng vµ trung du: - MÉu gi¸o: Tõ 7.000 ®Õn 20.000 ®ång/th mçi h/s - Trung häc c¬ së: Tõ 3.000 ®Õn 10.000 ®ång/th mçi h/s - Phæ th«ng trung häc: Tõ 6 .000 ®Õn 25.000 ®ång/th mçi h/s. 1.3. ë n«ng th«n miÒn nói thÊp: - MÉu gi¸o: Tõ 5.000 ®Õn 15.000 ®ång/th mçi h/s - Trung häc c¬ së: Tõ 2.000 ®Õn 8.000 ®ång/th mçi h/s - Phæ th«ng trung häc: Tõ 4.000 ®Õn15.000 ®ång/th mçi h/s. 2. §èi víi c¸c c¬ së ®µo t¹o: 2.1. D¹y nghÒ: Tõ 20.000 ®Õn 120.000 ®ång/th mçi h/s 2.2. Trung häc chuyªn nghiÖp: Tõ 15.000 ®Õn 100.000 ®ång/th mçi h/s 2.3. Cao ®¼ng: Tõ 40.000 ®Õn 150.000 ®ång/th mçi s/v 2.4. §¹i häc: Tõ 50.000 ®Õn 180.000 ®ång/th mçi s/v
  3. 3 2.5. §µo t¹o th¹c sÜ: Tõ 75.000 ®Õn 200.000 ®ång/th mçi h/v 2.6. §µo t¹o tiÕn sÜ: Tõ 100.000 ®Õn 250.000 ®ång/th mçi h/v. Khi cÇn thiÕt, Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé trëng Bé Tµi chÝnh xem xÐt t×nh h×nh thùc tÕ, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ®iÒu chØnh khung häc phÝ. Häc phÝ ®îc thu ®Þnh kú hµng th¸ng. C¸c trêng líp mÉu gi¸o vµ d¹y nghÒ ng¾n h¹n thu theo sè th¸ng thùc häc. C¸c trêng trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng thu 9 th¸ng/n¨m. C¸c c¬ së ®µo t¹o thu 10 th¸ng/n¨m. Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¨n cø vµo nhu cÇu ph¸t triÓn gi¸o dôc, møc sèng cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng m×nh vµ khung häc phÝ nªu t¹i §iÒu nµy ®Ó quy ®Þnh vÒ møc thu häc phÝ ¸p dông cho c¸c ®èi tîng thuéc c¸c h×nh thøc gi¸o dôc ®µo t¹o, kÓ c¶ c¸c h×nh thøc gi¸o dôc thêng xuyªn, häc nghÒ t¹i c¸c trung t©m kü thuËt híng nghiÖp d¹y nghÒ vµ c¸c h×nh thøc gi¸o dôc - ®µo t¹o kh¸c ë tõng ®Þa bµn, tõng vïng trong tØnh hoÆc thµnh phè. Gi¸m ®èc c¸c ®¹i häc, HiÖu trëng vµ Thñ trëng c¸c trêng, c¸c c¬ së ®µo t¹o thuéc Trung ¬ng qu¶n lý, c¨n cø vµo khung häc phÝ nãi trªn, ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh ®µo t¹o, h×nh thøc ®µo t¹o, hoµn c¶nh cña tõng lo¹i häc sinh, sinh viªn ®Ó quy ®Þnh møc thu häc phÝ cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i ®èi tîng. §iÒu 4. Tæ chøc thu, qu¶n lý vµ sö dông quü häc phÝ: 1. C¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu häc phÝ vµ nép vµo Kho b¹c Nhµ níc. Biªn lai thu häc phÝ do c¬ quan tµi chÝnh ph¸t hµnh. 2. C¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc ®Þa ph¬ng ®îc sö dông toµn bé häc phÝ thu ®îc vµo c¸c viÖc sau: 2.1. T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt phôc vô gi¶ng d¹y - häc tËp; 2.2. Bæ sung kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o kÓ c¶ hç trî cho viÖc tæ chøc thi tèt nghiÖp; 2.3. Hç trî cho ho¹t ®éng trùc tiÕp gi¶ng d¹y, phôc vô gi¶ng d¹y; 2.4. Hç trî c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt chung thuéc ngµnh gi¸o dôc - ®µo t¹o ë ®Þa ph¬ng. 3. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; Gi¸m ®èc ®¹i häc, HiÖu trëng vµ Thñ trëng c¸c trêng, c¸c c¬ së ®µo t¹o thuéc c¸c c¬ quan Trung ¬ng quy ®Þnh tû lÖ sö dông häc phÝ ®Ó chi cho c¸c néi dung nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. Trong ®ã, tû lÖ häc phÝ dµnh ®Ó t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt phôc vô gi¶ng d¹y - häc tËp (kho¶n 2.1) kh«ng díi 35% ®èi víi khèi gi¸o dôc, kh«ng díi 45% ®èi víi khèi ®µo t¹o vµ tû lÖ häc phÝ dµnh cho hç trî c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt chung (nÕu cã) thuéc ngµnh gi¸o dôc - ®µo t¹o ë ®Þa ph¬ng (kho¶n 2.4) kh«ng qu¸ 20%. 4. C¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o ph¶i lËp dù to¸n phï hîp víi quy ®Þnh ë kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu nµy vµ ®îc cÊp qu¶n lý gi¸o dôc - ®µo t¹o cã thÈm quyÒn duyÖt. Kho b¹c Nhµ níc c¨n cø vµo dù to¸n ®· ®îc duyÖt ®Ó cÊp l¹i tiÒn cho c¸c c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o.
  4. 4 §iÒu 5. C¸c kho¶n ®îc thu kh¸c: 1. C¸c c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o ®îc thu lÖ phÝ tuyÓn sinh theo quy ®Þnh cña Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (®èi víi c¸c trêng do ®Þa ph¬ng qu¶n lý) hoÆc cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o (®èi víi c¸c trêng do c¬ quan Trung ¬ng qu¶n lý). 2. C¸c c¬ së gi¸o dôc mÇm non vµ gi¸o dôc phæ th«ng ®îc thu tiÒn tham gia x©y dùng trêng theo QuyÕt ®Þnh sè 248/TTg ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 1973 cña Thñ tíng ChÝnh phñ víi møc thu do Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh. §iÒu 6. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 1998. Tríc ngµy nµy, viÖc tæ chøc thu, qu¶n lý, sö dông häc phÝ vµ thu lÖ phÝ thi tèt nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh 241/TTg ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 1993. B·i bá nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 7. - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. - C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2