Quyết định 70/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định 70/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 70/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc uỷ quyền và phân cấp cho Tổng cục Thuế giải quyết một số vấn đề liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, phụ thu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 70/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 70/1999/Q§/btc  B tr n g µ y 6 th¸ng  n¨ m  1999 v Ò  viÖc u û  q u y Ò n  vµ p h © n  c Ê p  ch o   7  T æ n g  c ôc thu Õ  gi¶i u y Õt m ét sè v Ê n  ® Ò  liªn q u a n  ® Õ n    q   thu Õ  x u Êt  h È u, thu Õ  n h Ë p  kh È u, thu Õ  tiªu k  thô ® Æ c   Öt, h ô  thu  bi  p ® èi víi µ n g  h o¸  u Êt kh È u,  h Ë p  kh È u  h x n B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 02/3/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm   quyÒn  vµ  vô  h¹n  tr¸chnhiÖm     qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  281/H§BT  sè  ngµy  7/8/1990 cña      Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµChÝnh      phñ) vÒ    viÖc  thµnh  hÖ   lËp  thèng    thu thuÕ Nhµ      níctrùcthuéc  Bé    TµichÝnh; C¨n  LuËt  cø  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  ® îc Quèc    ®∙    héi th«ng  qua ngµy  26/12/1991  LuËt söa  vµ    ®æi   bæ sung  mét  §iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  îc Quèc    ®   héi th«ng qua ngµy  05/7/1993;LuËt    söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  sè 04/1998/QH10  ngµy 20/5/1998  NghÞ   vµ  ®Þnh  54/CP  ngµy  28/8/1993;  NghÞ   ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh   chitiÕtthihµnh        LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  c¸cLuËt söa  æi,  vµ      ® bæ   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. C¨n  LuËt thuÕ      Æc   cø    tiªuthô ® biÖtvµ      c¸c LuËt söa  æi      ® bæ sung  mét  sè ®iÒu  cña  LuËt thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt vµ    NghÞ   ®Þnh    97/CP  sè  ngµy  27/12/1995  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh         chi tiÕtthihµnh LuËt  thuÕ    tiªuthô  ® Æc   biÖt;LuËt thuÕ      Æc       tiªuthô ® biÖtsè    05/1998/QH10  ngµy  20/5/1998 vµ    NghÞ   ®Þnh  84/1998/N§­   sè  CP ngµy  12/10/1998 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh   chitiÕtthi       hµnh  LuËt thuÕ      Æc     Tiªuthô ® biÖt. XÐt    ®Ò nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ,  tr Vô  ëng  Tæ   Vô  chøc    vµ  c¸n bé  ®µo t¹o. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: Uû   quyÒn cho Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ  c¸c v¨n ký      b¶n    gi¶iquyÕt mét  vÊn    ªnquan  sè  ®Ò li   ®Õn  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖtnh    sau: 1.  Gi¶i quyÕt    c¸c khiÕu      n¹ivÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ  thuÕ TT§B  hµng  nhËp  khÈu    mµ Tæng  côc    H¶i quan  gi¶iquyÕt  ®∙    nhng  ngêi  khiÕu    n¹ivÉn  tiÕp tôcgöikhiÕu          n¹i®Õn   TµichÝnh. Bé   
  2. 2 2. B¸o    vÒ      c¸o Bé  néidung  söa  æi, bæ   ®   sung  BiÓu thuÕ  B¶ng      vµ  gi¸tèi thiÓu tÝnh    thuÕ  hµng nhËp khÈu  tæ  vµ  chøc    kiÕn  lÊy ý  tham    giacña    c¸cBé,  Ngµnh  viÖc  vÒ  söa ®æi,bæ     sung  BiÓu  thuÕ  xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp khÈu vµ  B¶ng      gi¸tèithiÓu tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu  thuéc diÖn    Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸ tÝnh thuÕ nhËp  khÈu. 3. Ký    quyÕt  ®Þnh  miÔn,  hoµn  thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu, thuÕ    TT§B, phô        thu ®èi víi nguyªn liÖu nhËp  :     khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu;     hµng  nhËp  t¹m  khÈu      ®Ó t¸ xuÊtkhÈu        êng    têkhaih¶iquan  i   ®èi víi tr c¸c hîp cã        hµng    ho¸ xuÊt khÈu  íc ngµy    tr   1/1/1999;Hµng    nhËp  khÈu    ®Ó b¸n  i   t¹  cöa  c¸c hµng b¸n miÔn  thuÕ  ®èi      êng    víic¸c tr hîp:Hµng  nhËp  khÈu  tê khai H¶i cã        quan  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  ícngµy  tr   1/1/1999 cha  quyÕt ®Þnh    cã    miÔn  thuÕ,  hµng nhËp khÈu  cã  ®∙  quyÕt  ®Þnh  miÔn  t¹m  thuÕ  cña  Tµi chÝnh  îcc¬  Bé    ®   quan    H¶iquan  quyÕt to¸nb¸n      hµng  miÔn  thuÕ  ícngµy  tr   1/1/1999. §iÒu 2: Ph©n   cÊp cho  Tæng  côc thuÕ    gi¶iquyÕt mét  vÊn    sè  ®Ò li   ªnquan ®Õn  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu, thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt nh    sau: 1. QuyÕt  ®Þnh     gi¶iquyÕt  miÔn,  gi¶m, hoµn  thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp khÈu; Hoµn    thuÕ  TT§B  ®èi    s¬    víihå  xin miÔn,  gi¶m, hoµn thuÕ cã  tæng  c¸c  ithuÕ  îc miÔn,  sè  lo¹  ®   gi¶m,  hoµn    trªn mçi  khai h¶i quan    tê      díi 300.000.000®      iÖu®ång  (ba tr¨m tr   ViÖtNam).   2. Gi¶ithÝch  tr¶ lêichÝnh      vµ      s¸ch chÕ       ®é vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  thuÕ      Æc   vµ  Tiªuthô ® biÖthµng    nhËp  khÈu. 3. Tr¶      lêiviÖc    x¸c ®Þnh  sè  m∙  hµng   ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    trªnc¬  së  cã  kiÕn  ®∙  ý  tham  cña    gia  c¸c Bé, Ngµnh  li   cã  ªnquan. Trêng    hîp    c¸c ý  kiÕn tham    giakh«ng  thèng nhÊt,ph¶ib¸o      kiÕn  tr       .     c¸o xiný  Bé  íckhitr¶lêi §iÒu    3: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy      kÓ    ký.B∙ibá  QuyÕt ®Þnh  sè 89  TC/Q§/TCCB  ngµy 17/01/1997 vµ QuyÕt ®Þnh  sè  06/1999/Q§­BTC   ngµy  20/01/1999 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    Tæng   côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ, Vô  ëng  Tæ     tr Vô  chøc  bé  ®µo  c¸n  vµ  t¹o,Ch¸nh    V¨n  phßng  Tµi chÝnh, Thñ  ëng    Bé      tr c¸c ®¬n  cã  ªnquan  vÞ  li   chÞu  tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy. §Þnh  hµng    kú  quý, Tæng     côc thuÕ  b¸o c¸o Bé      viÖc  thùc hiÖn  quyÒn  ph©n    uû  vµ  cÊp theo QuyÕt    ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản