Quyết định 70/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 70/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 70/2009/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2009 QUY T Đ NH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT D CH T GIA SÚC TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Đ N NĂM 2010 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh đ nh s 40/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y; Căn c Quy t đ nh s 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n chăn nuôi đ n năm 2020; Căn c Quy t đ nh s 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành K ho ch c a y ban nhân dân thành ph th c hi n Chương trình hành đ ng c a Thành y v nông nghi p, nông dân, nông thôn theo Ngh quy t s 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khóa X; Xét đ ngh c a Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 1079/TTr-SNN-NN ngày 20 tháng 8 năm 2009 v vi c phê duy t Chương trình giám sát d ch t gia súc trên đ a bàn thành ph H Chí Minh đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay phê duy t Chương trình giám sát d ch t gia súc trên đ a bàn thành ph H Chí Minh đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020 v i n i dung ch y u như sau: 1. Tên chương trình: Chương trình giám sát d ch t gia súc trên đ a bàn thành ph H Chí Minh đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020. 2. M c tiêu chương trình: 2.1. M c tiêu đ n năm 2010: + Đ m b o an toàn d ch b nh đàn gia súc, gia c m; phát tri n chăn nuôi an toàn, b n v ng, hi u qu ; không đ phát sinh d ch; kh ng ch , không đ x y ra d ch b nh trên di n r ng t i h , cơ s chăn nuôi (CSCN) đ i v i d ch cúm gia c m, H i ch ng R i lo n sinh s n và hô h p (PRRS), L m m long móng (LMLM) gia súc trên đ a bàn thành ph ; + T p trung xây d ng vùng và cơ s an toàn d ch b nh, phư ng - xã an toàn b nh D i, c th như sau: - Xây d ng xã an toàn d ch b nh: xã Phú M Hưng, xã An Phú huy n C Chi an toàn d ch b nh đ i v i b nh LMLM, D ch t heo (DTH) đ đư c công nh n sau năm 2010; - Xây d ng cơ s an toàn d ch b nh và đư c công nh n 10 cơ s chăn nuôi heo an toàn LMLM và DTH; 03 cơ s chăn nuôi bò an toàn LMLM; 05 CSCN heo an toàn b nh PRRS, S y thai truy n nhi m (Brucellosis), Xo n khu n (Leptospirosis), Gi d i (Aujeszky), Cúm gia c m; - Xây d ng 05 phư ng, xã an toàn b nh D i: phư ng Ph m Ngũ Lão, qu n 1; phư ng 2, qu n 5; phư ng 7, qu n 3; phư ng 7, qu n Tân Bình; phư ng 12, qu n Tân Bình. 2.2. M c tiêu đ n năm 2020: + Đ m b o an toàn d ch b nh đàn gia súc, gia c m; phát tri n chăn nuôi an toàn, b n v ng, hi u qu . + Công nh n xã Phú M Hưng, xã An Phú, huy n C Chi an toàn d ch b nh L m m long móng, D ch t heo; m r ng ph m vi vùng an toàn d ch b nh qua liên k t các t nh giáp ranh thành ph . Ít nh t có 2 qu n, huy n đư c C c Thú y công nh n an toàn b nh D i. Sau năm 2015, huy n C Chi đư c công nh n vùng an toàn d ch b nh.
 2. + B o v s c kh e c ng đ ng đ i v i các b nh truy n nhi m lây gi a gia súc và con ngư i, đ c bi t là b nh Cúm gia c m và b nh D i. + Cung c p s n ph m đ ng v t v sinh, an toàn th c ph m cho ngư i tiêu dùng. 3. Nhi m v tr ng tâm: - Ki m soát đư c d ch b nh trong chương trình qu c gia (b nh Cúm gia c m, LMLM, D i) và t ng bư c thanh toán các b nh trên thông qua xây d ng liên k t vùng an toàn d ch b nh v i các t nh giáp ranh thành ph . - T m soát m t s b nh m i BSE (bò điên); PED (d ch tiêu ch y c p trên heo); Cúm A H1N1, PCV2 trên heo đ phòng ng a t xa và kh ng ch các b nh mang tính ch t đ a phương (DTH, PRRS, T huy t trùng trâu bò, Newcastle,...). - Nâng cao nh n th c v phòng, ch ng d ch b nh cho ngư i chăn nuôi, cán b chính quy n, đoàn th , các ban ngành liên quan. - C ng c h th ng thú y cơ s qua vi c đào t o, đào t o l i nâng cao trình đ chuyên môn v d ch t , phòng, ch ng d ch b nh đ th c hi n chương trình có hi u qu . - Hoàn thi n h th ng giám sát d ch b nh nh m phát hi n s m, thông tin tình hình d ch b nh k p th i và kh ng ch , ngăn ch n s lây lan c a d ch b nh. - Nâng cao năng l c ch n đoán, xét nghi m b nh đ ng v t c a Chi c c Thú y thành ph . 4. N i dung công tác t p trung th c hi n: (chi ti t theo ph l c đính kèm). 4.1. T p hu n, tuyên truy n; 4.2. Giám sát b nh Cúm gia c m; 4.3. Giám sát b nh L m m long móng; 4.4. Giám sát b nh D ch t heo; 4.5. Giám sát b nh PRRS; 4.6. Giám sát b nh Cúm A H1N1 trên heo; 4.7. Giám sát huy t thanh h c v s lưu hành m m b nh; 4.8. Giám sát d ch b nh th c hi n Chương trình xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t trên đ a bàn thành ph H Chí Minh; 4.9. Giám sát phát hi n các b nh m i. 5. Ngu n kinh phí th c hi n chương trình: Chi c c Thú y đư c s d ng ngu n 10% phí, l phí n p ngân sách và 100% ngu n thu ph t c a Chi c c Thú y, đư c b sung ngân sách trong trư ng h p các ngu n kinh phí trên không đ th c hi n. 6. T ch c th c hi n: - Th i gian th c hi n: 2009 - 2020. - Cơ quan qu n lý: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Đơn v th c hi n: Chi c c Thú y. Đi u 2. T ch c th c hi n - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m ch đ o, giao nhi m v cho Chi c c Thú y xây d ng k ho ch và d toán kinh phí th c hi n c th , đ m b o m c tiêu, nhi m v chương trình ki m soát d ch t gia súc gia c m trên đ a bàn thành ph t nay đ n năm 2020. - S Tài chính hư ng d n Chi c c Thú y v th t c s d ng và thanh quy t toán ngu n kinh phí t 10% phí, l phí n p ngân sách, ti n thu ph t đ th c hi n chương trình này. Đ xu t y ban nhân dân thành ph xem xét b sung kinh phí đ đ m b o th c hi n hi u qu m c tiêu chương trình. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S Khoa h c và Công ngh , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n,
 3. phư ng - xã, th tr n, T ng Giám đ c T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn, các doanh nghi p và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Trung Tín CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT D CH T GIA SÚC TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Đ N NĂM 2010 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 70 /2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) PH N M Đ U I. S C N THI T XÂY X NG CHƯƠNG TRÌNH 1. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia c m trên đ a bàn thành ph : 1.1. Tình hình chăn nuôi: T ng đàn gia súc trên đ a bàn thành ph năm 2008 tính đ n ngày 30 tháng 11 năm 2008 như sau: - Trâu, bò: 109.292 con, trong đó 69.755 con bò s a nuôi t i h dân. S h chăn nuôi trâu bò 17.950 h , trong đó bò s a 8.347 h . - Heo: t ng đàn 333.549 con, trong đó h dân 307.039 và 04 cơ s chăn nuôi (CSCN) qu c doanh 26.510 con. S h chăn nuôi heo 10.652 h . Quy mô chăn nuôi heo 100 con.
 4. * Chăn nuôi gia c m: S hình thành nhi u CSCN gia c m t p trung đ t yêu c u v sinh thú y t i các huy n ngo i thành. D ki n đ n năm 2015, đàn gia c m th t kho ng 2.400.000 - 4.800.000 con/năm. 2. Tình hình d ch b nh gia súc, gia c m: 2.1. Tình hình d ch b nh L m m long móng (LMLM): - T i Vi t Nam: theo thông báo c a C c Thú y: + Năm 2006: c nư c có 484 phư ng, xã/178 qu n, huy n/41 t nh, thành ph x y ra d ch b nh LMLM; + Năm 2007: có 36 t nh trên 3 mi n có d ch (26 t nh có d ch b nh trên trâu bò, 29 t nh có d ch b nh trên heo, 18 t nh có d ch b nh trên trâu bò và heo), vi-rút gây b nh h u h t do serotype O, riêng t i Phú Yên serotype A, t i Qu ng Tr , Thanh Hóa serotype Asia 1; + Năm 2008: có 128 phư ng, xã/47 huy n/14 t nh, thành ph (xu t hi n serotype A trên trâu bò t i t nh Ngh An, Hà Tĩnh); + 6 tháng đ u năm 2009: c nư c có 15 t nh có d ch LMLM, vi-rút gây b nh là serotype O, A trên trâu bò, serotype O trên heo. - Trên đ a bàn thành ph H Chí Minh: + Năm 2006: đã phát hi n và x lý 911 gia súc m c b nh LMLM và gia súc chung đàn t i qu n 8, 9, Bình Tân, huy n C Chi, Nhà Bè, Bình Chánh và Hóc Môn; + Năm 2007: đã phát hi n và x lý 2.297 gia súc m c b nh LMLM và gia súc chung đàn t i 10 phư ng, xã, thu c 4 qu n, huy n C Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Tân; + Năm 2008: không phát hi n trư ng h p b nh LMLM t i h , CSCN; t i cơ s gi t m (CSGM) x lý 133 heo b nh LMLM có ngu n g c t t nh Đ ng Nai; + 6 tháng đ u năm 2009 đ n nay: không phát hi n trư ng h p b nh LMLM. 2.2. Tình hình d ch cúm gia c m: - T i Vi t Nam: theo thông báo c a C c Thú y: + Năm 2006: d ch đã x y ra t i 8 t nh đ ng b ng sông C u Long; + Năm 2007: x y ra 03 đ t d ch t i 267 phư ng, xã/114 qu n, huy n/34 t nh, thành ph ; + Năm 2008: 96 d ch/80 phư ng, xã/54 qu n, huy n/27 t nh, thành ph ; + 6 tháng đ u năm 2009: c nư c có 15 t nh có d ch, b nh đã lây nhi m cho 6 ngư i và đã có 4 ngư i t vong do ti p xúc và ăn gia c m m c b nh. - Trên đ a bàn thành ph H Chí Minh: + T tháng 4 năm 2004 đ n tháng 12 năm 2005: đã x lý 32.239 con v t, 502 con gà dương tính v i vi-rút cúm gia c m t i 93 h chăn nuôi; + T năm 2006 đ n nay: đã th c hi n các bi n pháp ch đ ng phòng, ch ng d ch cúm gia c m nên không x y ra d ch trên đ a bàn thành ph . 2.3. Tình hình b nh D ch t heo (DTH): Trên đ a bàn thành ph H Chí Minh: năm 2006 có 02 trư ng h p b nh D ch t heo t i C Chi và qu n 12; năm 2007 đ n nay, không phát hi n b nh trên đ a bàn thành ph . 2.4. Tình hình d ch PRRS: theo thông báo t C c Thú y: + Năm 2007: c nư c đã có 02 đ t d ch t i 18 t nh, thành ph ; + Năm 2008: d ch x y ra t i 956 phư ng, xã/103 qu n, huy n/26 t nh, thành ph ; + 6 tháng đ u năm 2009: c nư c có 06 t nh có d ch PRRS là Hưng Yên, Qu ng Ninh, Qu ng Nam, Gia Lai, B c Liêu, B c Giang. 2.5. Tình hình b nh D i chó trên đ a bàn thành ph H Chí Minh: Năm 2002: 02 trư ng h p (TH) b nh D i trên chó t i qu n 1, huy n Bình Chánh; năm 2004: 02 TH t i qu n 7, Th Đ c; năm 2006: 03 TH t i qu n 5, Tân Bình và huy n Bình Chánh; năm 2007: 01 TH t i huy n Bình Chánh; năm 2008 đ n nay không có trư ng h p b nh D i trên chó.
 5. 2.6. D báo tình hình d ch b nh gia súc, gia c m: T i Vi t Nam t năm 2009 và nh ng năm ti p theo, kh năng d ch Cúm gia c m, LMLM gia súc và PRRS trên heo v n còn di n bi n ph c t p do phương th c chăn nuôi nh l phân tán còn ph bi n; vi c ki m soát v n chuy n, kinh doanh gi t m gia súc gia c m, công tác t ch c tiêm phòng và qu n lý tiêm phòng còn nhi u b t c p. T i thành ph H Chí Minh d báo b nh LMLM có kh năng x y ra t i các h chăn nuôi nh l do chưa th c hi n t t công tác tiêm phòng và các bi n pháp an toàn sinh h c; b nh Cúm gia c m v n là m i nguy cơ do tình tr ng chăn nuôi gia c m nh l các h dân còn khá ph bi n t i các huy n ngo i thành và tình tr ng v n chuy n, kinh doanh, gi t m gia c m trái phép chưa đư c gi i quy t tri t đ ; b nh PRRS có kh năng x y ra do vi-rút lưu hành trong đàn gia súc cao, chưa có bi n pháp phòng, ch ng d ch hi u qu , b nh d ch t heo ti m n nguy cơ cao do m c đ b o h trong qu n th đàn heo đang có chi u hư ng gi m. 3. Tình hình tiêu th đ ng v t, s n ph m đ ng v t trên đ a bàn thành ph : - Thành ph H Chí Minh là nơi tiêu th đ ng v t, s n ph m đ ng v t (SPĐV) r t l n, bình quân m t năm tiêu th trên 3 tri u con heo; 230.000 con trâu bò; 25,5 tri u con gia c m; 30.000 t n th t gia c m; 10.950 t n th t trâu bò và 7.300 t n th t nh p kh u. Kh năng t cung c p c a thành ph 18 - 20%, ph n còn l i ph i ti p nh n t 40 t nh, thành trên c nư c. - Công tác ki m d ch đ ng v t (KDĐV), SPĐV trên đ a bàn c nư c chưa đư c đ ng b , còn nhi u b t c p. T năm 2003 - 2008 s gia súc b nh LMLM có ngu n g c t các t nh x lý t i các CSGM c a thành ph là 745 con (chi m t l 81,78%). Do đó đã gây áp l c r t l n v m t d ch b nh cho đàn gia súc, gia c m c a thành ph . 4. S c n thi t xây d ng chương trình: Thành ph H Chí Minh là thành ph đông dân, là trung tâm kinh t , du l ch c a c nư c vì th n u không ki m soát tình hình d ch b nh gia súc, gia c m s nh hư ng r t l n đ n phát tri n kinh t và an toàn s c kh e c a ngư i dân thành ph . Trong nh ng năm qua, thành ph H Chí Minh là nơi cung c p con gi ng ch t lư ng cao, an toàn d ch b nh, có uy tín đ i v i các t nh, đ c bi t là t các CSCN qu c doanh như Công ty Bò s a thành ph H Chí Minh, Xí nghi p Chăn nuôi (XNCN) heo Đ ng Hi p, Phư c Long, Gi ng c p I và các CSCN t p trung trên đ a bàn thành ph , do đó c n ti p t c duy trì và phát tri n. Thành ph H Chí Minh là nơi tiêu th đ ng v t, SPĐV r t l n t các t nh, trong khi tình hình d ch b nh trên gia súc luôn di n bi n ph c t p, cùng m t th i đi m có th x y ra nhi u lo i b nh, d ch khác nhau, th m chí gây nh hư ng nghiêm tr ng đ n s c kh e con ngư i trong khi đó công tác ki m d ch đ ng v t, ki m soát gi t m c a các t nh chưa đ ng b . Chi c c Thú y đã có nhi u c g ng trong vi c ki m tra, giám sát nh m cung c p th c ph m có ngu n g c t đ ng v t đ m b o v sinh an toàn th c ph m cho ngư i tiêu dùng và ngăn ch n d ch b nh gia súc, gia c m xâm nh p vào đ a bàn thành ph tuy nhiên nguy cơ ti m n phát sinh d ch b nh v n còn nhi u. M c dù th i gian qua ngành thú y thành ph đã tri n khai, th c hi n nhi u bi n pháp v công tác giám sát d ch b nh m t s b nh truy n nhi m nguy hi m trên gia súc, gia c m, đã g t hái nh ng k t qu kh quan. Tuy nhiên chưa có chương trình t ng th đ t p trung giám sát ti n đ n thanh toán m t s b nh. Chính vì v y vi c tri n khai th c hi n các bi n pháp ch đ ng phòng, ch ng d ch trên đ a bàn thành ph , trong đó công tác giám sát d ch t có ý nghĩa r t quan tr ng nh m ki m soát tình hình d ch b nh; phát hi n s m, x lý k p th i, không đ d ch b nh lây lan trên di n r ng góp ph n b o v s c kh e c ng đ ng và s n đ nh, phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . T nh ng v n đ trên, th c hi n Quy t đ nh s 11/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành K ho ch ch đ o, đi u hành phát tri n kinh t - xã h i, ngân sách và chương trình công tác năm 2009 và Quy t đ nh s 75/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t Đ án Chi n lư c phát tri n chăn nuôi thành ph H Chí Minh t o ngu n th c ph m bình n giá giai đo n 2008 - 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2015. Nh m th c hi n t t chương trình phát tri n chăn nuôi b n v ng cung c p con gi ng ch t lư ng cao, đ m b o an toàn d ch t cho đàn gia súc, gia c m; b o v s c kh e cho nhân dân và cung c p ngu n th c ph m an toàn cho ngư i tiêu dùng S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng chương trình “Giám sát d ch t gia súc trên đ a bàn thành ph H Chí Minh đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020” đ tri n khai đ ng b các gi i pháp cho công tác giám sát d ch b nh t khâu chăn nuôi đ n v n chuy n, gi t m đ ng v t, x lý gia súc b nh, ch t, t i vùng d ch cũ và giám sát s lưu hành c a tác nhân gây b nh ph c v vi c d báo d ch t đ nh hư ng s d ng v c-xin thích h p và ti n đ n thanh toán m t s b nh truy n nhi m nguy hi m trên đ ng v t.
 6. II. CĂN C PHÁP LÝ Đ XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH 1. Các văn b n lu t: - Pháp l nh Thú y s 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004. 2. Các văn b n c a Chính ph : - Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y; - Ngh đ nh s 05/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph v phòng, ch ng b nh d i đ ng v t; - Quy t đ nh s 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n chăn nuôi đ n năm 2020; - Ch th s 279/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i. 3. Các văn b n c a các B , ngành: - Quy t đ nh s 67/2006/QĐ-BNN ngày 12 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c s a đ i, b sung Quy t đ nh s 38/2006/QĐ-BNN ngày 16 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy đ nh phòng, ch ng b nh l m m long móng gia súc; - Quy t đ nh s 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy đ nh vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t; - Quy t đ nh s 80/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy đ nh phòng, ch ng H i ch ng r i lo n sinh s n và hô h p l n (PRRS); - Ch th s 1141/CT-BNN-TY ngày 28 tháng 4 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c tăng cư ng công tác phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m, đ phòng d ch “cúm l n”. 4. Các văn b n c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh: - Quy t đ nh s 109/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c phê duy t Chương trình xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t trên đ a bàn thành ph giai đo n 2006 - 2010; - Quy t đ nh s 119/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v phê duy t Chương trình m c tiêu phát tri n bò s a trên đ a bàn thành ph H Chí Minh giai đo n 2006 - 2010; - Ch th s 06/2008/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v đ y m nh các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i trên đ a bàn thành ph H Chí Minh; - Ch th s 09/2008/CT-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c t p trung tri n khai m t s bi n pháp c p bách phòng, ch ng h i ch ng r i lo n hô h p và sinh s n (PRRS) trên đàn heo; - Quy t đ nh s 75/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c phê duy t Đ án Chi n lư c phát tri n chăn nuôi thành ph H Chí Minh t o ngu n th c ph m bình n giá giai đo n 2008 - 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2015; - Quy t đ nh s 11/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành K ho ch ch đ o, đi u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách thành ph , Chương trình công tác c a y ban nhân dân thành ph năm 2009; - Ch th s 07/2009/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v đ y m nh các bi n pháp phòng ng a d ch b nh cúm A (H1N1) ngư i trên đ a bàn thành ph H Chí Minh. III. PH M VI VÀ Đ I TƯ NG 1. Ph m vi: Ph m vi giám sát d ch t là các h , CSCN, các ho t đ ng c a t ch c, cá nhân v n chuy n, kinh doanh, gi t m gia súc, gia c m, các khu v c x lý tiêu h y gia súc ch t, b nh.
 7. 2. Đ i tư ng: Các lo i b nh, d ch ph bi n c a gia súc, gia c m, đ ng v t hoang dã, v t nuôi khác có liên quan. Ph n I ÐÁNH GIÁ HI N TR NG VÀ K T QU TH C HI N CÔNG TÁC GIÁM SÁT D CH T GIA SÚC, GIA C M NĂM 2006 - 2008 I. XÂY D NG H TH NG GIÁM SÁT, THÔNG TIN D CH B NH; BÁO CÁO D CH T Đ NH KỲ CÁC CƠ S CHĂN NUÔI T P TRUNG - Hi n nay, Chi c c Thú y có 120 m ng lư i thú y (đư c hư ng ph c p lương t i thi u t i 13 qu n, huy n có chăn nuôi gia súc) th c hi n công tác thú y như qu n lý chăn nuôi, th ng kê, giám sát tình hình d ch t trên đ a bàn, tiêm phòng, đi u tr b nh cho gia súc, ... - Ngoài ra Chi c c Thú y đã xây d ng h th ng giám sát, thông tin d ch b nh g m 422 ngư i/12 qu n, huy n. Đã đư c t p hu n v phòng, ch ng d ch, ch đ báo cáo khi phát hi n ho c nghi có d ch b nh và đư c hư ng ch đ thù lao khi cung c p thông tin d ch b nh chính xác. - Chi c c Thú y đã tri n khai báo cáo d ch t đ nh kỳ hàng tháng đ i v i các CSCN t p trung. 1. Công tác giám sát d ch b nh trên đàn gia súc, gia c m: Hàng năm, Chi c c Thú y th c hi n giám sát ch đ ng qua vi c l y m u huy t thanh, swab (d ch, ch t ti t l huy t, mũi, mi ng,...) xét nghi m b nh Cúm gia c m, LMLM, DTH, PRRS, b nh D i... nh m ph c v công tác giám sát d ch t , công tác xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh và chương trình phát tri n bò s a. K t qu giám sát d ch b nh t năm 2003 - 2008 như sau: a) Giám sát b nh LMLM trên đàn bò s a thành ph : - T l lưu hành b nh LMLM bình quân trong ba năm 2006 - 2008 là 7,89% gi m đáng k so v i bình quân ba năm 2003 - 2005 (12,16%) k t qu có đư c là do áp d ng các bi n pháp an toàn sinh h c trong chăn nuôi, lo i th i gia súc mang trùng. - T l b o h b nh LMLM cao và tương đ i n đ nh qua các năm (80,87% - 96,66%) tăng so v i bình quân ba năm 2003 - 2005 (61,28%) k t qu do công tác tiêm phòng trong nhi u năm đ t yêu c u k thu t. T đó b o h t t đàn bò s a m c dù v n phát hi n có s lưu hành vi-rút LMLM trong qu n th đàn bình quân trong ba năm g n đây là 7,89%. b) Giám sát b nh LMLM trên heo: - T l lưu hành b nh LMLM: Năm 2006: 1,89%; năm 2007: 4,81%; năm 2008: 0,63% gi m đáng k so v i bình quân ba năm 2003 - 2005 (1,7%). - T l b o h b nh LMLM cao qua các năm (78,61% - 90,63%) tăng so v i bình quân ba năm 2003 - 2005 (83,76%) t đó đã gi n đ nh tình hình d ch t m c dù áp l c d ch b nh r t l n t các t nh qua vi c v n chuy n, tiêu th đ ng v t và SPĐV. c) Giám sát b nh D ch t heo: - T l lưu hành b nh DTH: Năm 2006: 7,48%; năm 2007 - 2008: 0,00% gi m đáng k so v i bình quân ba năm 2003 - 2005 (3,08%). - T l b o h b nh DTH: Th p (30,62% - 55,17%) và gi m nhi u so v i bình quân ba năm 2003 - 2005 (72,20%) do chưa ki m soát t t vi c t tiêm phòng v c-xin DTH (s d ng nhi u lo i v c-xin và ch y u do h chăn nuôi t tiêm). d) Giám sát b nh Cúm gia c m: - T cu i năm 2003 đ u năm 2004 khi x y ra d ch Cúm gia c m, Chi c c Thú y đã tri n khai giám sát b nh Cúm gia c m ph c v cho công tác phòng, ch ng d ch. K t qu th c hi n qua các năm như sau: - T tháng 4 năm 2004 đ n tháng 12 năm 2005: Qua xét nghi m huy t thanh giám sát b nh Cúm gia c m t i các h chăn nuôi đã x lý 32.239 con v t, 502 con gà dương tính v i vi-rút cúm gia c m phân týp H5 t i 93 h chăn nuôi; ki m tra huy t thanh đàn gia c m, th y c m t các t nh nh p v các CSGM trên đ a bàn thành ph đã phát hi n và x lý 3 trư ng h p huy t thanh dương tính trên gia c m có ngu n g c t t nh Long An, Đ ng Nai. - Tháng 7 năm 2006: Qua giám sát huy t thanh b nh Cúm gia c m đã phát hi n đàn cò t i khu du l ch Su i Tiên dương tính và đã x lý tiêu h y.
 8. - Năm 2007 - 2008: Qua giám sát trên đàn gà th t trư c khi xu t chu ng t i hai CSCN t p trung trên đ a bàn thành ph ; giám sát đ i v i gia c m nuôi, kinh doanh, v n chuy n trái phép và giám sát t i các khu vui chơi gi i trí, chim hoang dã, chim nuôi c nh; gia c m t các t nh đưa v gi t m t i thành ph . K t qu đ u không phát hi n vi-rút Cúm gia c m. - Ngoài ra Chi c c Thú y th c hi n ki m tra hi u giá kháng th đ i v i đàn gia c m đã tiêm phòng v c-xin Cúm gia c m đ i v i gia c m t các t nh đưa v gi t m t i thành ph . K t qu b o h đư c thông báo cho Chi c c Thú y các t nh đ ph i h p trong công tác phòng, ch ng d ch và giúp các t nh ki m soát công tác tiêm phòng. đ) Giám sát b nh D i trên chó, mèo: - T năm 1998 đ n nay Chi c c Thú y th c hi n phương pháp FAT và MIT đ phát hi n nhanh, chính xác các trư ng h p dương tính b nh D i có ý nghĩa r t l n, t đó đ xu t k p th i các bi n pháp phòng, ch ng b nh D i trong c ng đ ng. - Giám sát s bi n đ i gen vi-rút D i đ ng v t: trong các năm qua Chi c c Thú y th c hi n giám sát đ c đi m d ch t h c phân t vi-rút D i đang lưu hành và ph i h p v i Vi n V sinh D ch t Trung ươg, trư ng Đ i h c Y khoa Oita - Nh t B n nghiên c u gi i trình t vùng gene N nh m đ ra chương trình phòng, ch ng b nh D i hi u qu trên ngư i và ti n đ n lo i tr b nh d i Vi t Nam. * Xác đ nh các trư ng h p dương tính b nh D i trên chó: - Năm 2002: 02 TH, năm 2004: 02 TH, năm 2006: 03 TH, năm 2007: 01 TH, năm 2008 đ n nay không phát hi n trư ng h p dương tính. Khi có k t qu xét nghi m dương tính b nh D i, Chi c c Thú y đã ph i h p v i cơ quan y t tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng d ch, không đ phát sinh b nh D i trên ngư i ho c trên chó, mèo. - Ki m tra t l b o h b nh D i trên chó: T l b o h b nh D i tương đ i n đ nh qua ba năm 2006 - 2008 (81,42% - 87,52%). T k t qu trên cho th y công tác phòng, ch ng b nh D i trên đ a bàn thành ph trong th i gian qua r t hi u qu , h n ch phát sinh b nh D i trên đàn chó, mèo, góp ph n b o v s c kh e ngư i dân thành ph . 2. Nâng cao năng l c ch n đoán xét nghi m c a Chi c c Thú y: - Trong các năm qua Tr m Ch n đoán xét nghi m - Đi u tr , Chi c c Thú y đư c đ u tư các trang thi t b cho công tác ch n đoán xét nghi m d ch b nh trên đ ng v t như t an toàn sinh h c class II, h th ng máy Real time PCR, h th ng máy ELISA… và đào t o, t p hu n cán b trong và ngoài nư c nâng cao trình đ v chuyên môn k thu t; áp d ng k thu t sinh h c phân t trong ch n đoán vi trùng, ch n đoán vi-rút LMLM, PRRS, DTH,… - Áp d ng H th ng qu n lý ch t lư ng trong ho t đ ng ch n đoán xét nghi m và đư c c p ch ng ch công nh n phù h p ISO 9001:2000 và ISO/IEC 17025:2005. - Ngoài ra Chi c c Thú y đã ph i h p v i Cơ quan Thú y Vùng VI th c hi n vi c đ nh serotype vi-rút LMLM đang lưu hành nh m ph c v công tác giám sát d ch t và s d ng v c-xin phù h p tiêm phòng cho đàn gia súc thành ph . - Đư c C c Thú y công nh n k t qu xét nghi m c a Chi c c Thú y đ i v i b nh Cúm gia c m có giá tr trong c nư c. 3. Ph i h p v i Chi c c Thú y các t nh trong công tác giám sát d ch b nh: - y ban nhân dân thành ph và m t s t nh đã ký chương trình h p tác phát tri n nông nghi p - nông thôn t o ti n đ cho Chi c c Thú y ph i h p v i các t nh trong công tác phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m, thông tin tình hình d ch b nh k p th i, ki m d ch đ ng v t, ki m soát v n chuy n; h tr trong công tác ch n đoán xét nghi m; xây d ng vùng nguyên li u cung c p gia súc đưa v thành ph gi t m an toàn d ch b nh. - H p tác Chi c c Thú y các t nh v giám sát b nh Cúm gia c m (ki m tra hi u giá kháng th , lưu hành b nh) đ i v i đàn gia c m có ngu n g c t các t nh đưa v gi t m t i CSGM c a thành ph ; thông báo k t qu xét nghi m đ n các t nh nh m h tr các t nh rà soát, tăng cư ng giám sát công tác tiêm phòng, ch n ch nh công tác KDĐV, th c hi n chi n lư c phòng d ch t xa. 4. Các ho t đ ng liên quan công tác giám sát - phòng, ch ng d ch b nh gia súc: a) Công tác tiêm phòng gia súc: Qua ph i h p v i Cơ quan Thú y Vùng VI, Chi c c Thú y đã th c hi n vi c đ nh serotype vi-rút LMLM đang lưu hành t đó s d ng v c-xin phù h p tiêm phòng cho đàn gia súc thành ph như sau: Tiêm phòng cho
 9. heo s d ng v c-xin Aftopor (OManisa, O3039), tiêm phòng cho trâu bò s d ng Aftovax (OManisa, O3039, A22, ASIA1). K t qu tiêm phòng gia súc 2006 - 2008: 2006 2007 2008 V c-xin Đ tI Đ t II Đ tI Đ t II Đ tI Đ t II LMLM trâu bò 100 70,84 81,43 69,19 77,11 81,79 (LMLM bò s a) 81,03 76,32 84,71 73,37 80,69 82,20 LMLM heo 79,61 77,90 94,27 78,32 76,59 89,47 D ch t heo 82,54 81,11 86,89 78,25 72,82 84,13 T l tiêm phòng đ t trên 80% /TĐKT, đ m b o yêu c u phòng, ch ng d ch. b) Công tác giám sát sau tiêm phòng: - T năm 2007, Chi c c Thú y đã tri n khai ki m tra hi u giá kháng th sau tiêm phòng LMLM gia súc đ quy t toán ti n công tiêm phòng v c-xin LMLM. - K t qu giám sát sau tiêm phòng LMLM 2007 - 2008: đánh giá công tác tiêm phòng LMLM đ t hi u qu cao, v c-xin s d ng đáp ng b o h đư c b nh LMLM cho gia súc c th như sau: B o h trên bò (%) B o h trên heo (%) Năm Đ tI Đ t II Đ tI Đ t II 2007 87,62 93,33 81,00 72,54 2008 95,12 95,12 82,71 86,96 c) Công tác tuyên truy n, t p hu n: - Trong các năm qua Chi c c Thú y đã t p trung cho công tác t p hu n, tuyên truy n v pháp lu t thú y, bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh truy n nhi m nguy hi m trên gia súc, gia c m nâng cao nh n th c phòng, ch ng d ch cho ngư i chăn nuôi t đó h n ch phát sinh b nh và tr thành c ng tác viên đ c l c trong vi c giám sát, cung c p thông tin d ch b nh cho cơ quan ch c năng. - Trong ba năm 2006 - 2008, Chi c c Thú y đã c p phát 2,3 tri u t bư m, poster tuyên truy n phòng, ch ng d ch (trong đó 323.000 t bư m LMLM, 1.646.000 t bư m, poster Cúm gia c m, 290.000 t bư m PRRS), t ch c t p hu n 182 bu i có 12.332 lư t ngư i d , phát loa tuyên truy n t i các phư ng, xã ph c v công tác phòng, ch ng d ch, tiêm phòng,… II. CÔNG TÁC XÂY D NG VÙNG, CƠ S AN TOÀN D CH B NH Đ NG V T Th c hi n Quy t đ nh s 62/2002/QĐ-BNN ngày 11 tháng 7 năm 2002 và Quy t đ nh s 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành quy đ nh vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t, Chi c c Thú y đã tri n khai công tác xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t trên đ a bàn thành ph t năm 2003 như sau: - Giám sát huy t thanh h c b nh LMLM, DTH, D i,… trên đ a bàn thành ph và phư ng, xã, CSCN xây d ng an toàn d ch b nh. - Hư ng d n các CSCN th c hi n các yêu c u v xây d ng an toàn d ch b nh, xây d ng quy trình v sinh, phòng d ch; th c hi n các bi n pháp an toàn sinh h c - phòng, ch ng d ch b nh. * K t qu th c hi n chương trình xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh năm 2006 - 2008 như sau: + Năm 2005, đư c C c Thú y công nh n XNCN heo Đ ng Hi p an toàn d ch b nh đ i v i b nh LMLM, DTH đ u tiên trên đ a bàn thành ph . + Năm 2007, đư c C c Thú y công nh n 13 CSCN heo an toàn d ch b nh LMLM, DTH, trong đó 10 CSCN thu c huy n C Chi (XNCN heo Đ ng Hi p đư c tái công nh n và công nh n thêm hai b nh m i Xo n khu n, S y thai truy n nhi m), 03 CSCN t i huy n Hóc Môn, qu n 12 và qu n 9. + Năm 2008, đư c C c Thú y công nh n 09 CSCN heo an toàn d ch b nh đ i v i b nh LMLM, DTH, trong đó 08 CSCN t i huy n C Chi, 01 t i huy n Nhà Bè và 05 CSCN bò t i huy n C Chi an toàn d ch b nh LMLM và 02 phư ng (phư ng 4, phư ng 6), qu n Tân Bình đư c công nh n phư ng an toàn b nh D i đ u tiên c a thành ph .
 10. III. NH N XÉT - ĐÁNH GIÁ - Thông qua báo cáo d ch t đ nh kỳ và thông tin t h th ng giám sát d ch b nh, bư c đ u đã giúp ngành thú y phát hi n s m d ch b nh, t đó tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng d ch k p th i, hi u qu . - Vi c ch đ ng l y m u giám sát d ch t t khâu chăn nuôi, v n chuy n, gi t m gia súc; ki m tra hi u giá kháng th sau tiêm phòng; ki m tra đ nh kỳ, đ t xu t tình hình d ch t trong chăn nuôi đã giúp ngành thú y ch đ ng trong qu n lý tình hình d ch t . T đó vi c d báo tình hình d ch b nh, xây d ng bi n pháp ch đ ng phòng, ch ng d ch, chi n lư c s d ng v c-xin khoa h c, chính xác, hi u qu ; - T năm 2007, Chi c c Thú y đã tri n khai công tác ki m tra hi u giá kháng th sau tiêm phòng LMLM gia súc đã nâng cao hi u qu công tác tiêm phòng gia súc, đánh giá hi u qu s d ng v c-xin k t h p Cơ quan Thú y Vùng VI xác đ nh serotype vi-rút LMLM các ca b nh t đó xây d ng chi n lư c s d ng v c-xin phù h p ph c v t t công tác phòng, ch ng d ch và xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t trên đ a bàn thành ph . - Th c hi n công tác xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh trên đ a bàn thành ph t năm 2003 đ n nay đã mang l i hi u qu n đ nh tình hình d ch t trên đ a bàn thành ph , làm ti n đ đ ti p t c th c hi n chương trình giai đo n 2006 - 2010 và th c hi n chu i v sinh an toàn th c ph m, xây d ng thương hi u cho các cơ s chăn nuôi cung c p s n ph m “th t an toàn” như H p tác xã Chăn nuôi Heo an toàn Tiên Phong. IV. KHÓ KHĂN - T N T I Công tác giám sát d ch b nh gia súc trên đ a bàn thành ph g p khó khăn, h n ch như sau: - Tình hình bi n đ i khí h u ngày m t ph c t p làm gia tăng nguy cơ d ch b nh trên đàn gia súc, gia c m, k c xu t hi n b nh m i; - T phương th c chăn nuôi gia súc nh l , phân tán là ch y u nên chưa qu n lý ch t ch vi c lưu chuy n gia súc làm nh hư ng đ n công tác giám sát và qu n lý tình hình d ch t ; vi c chăn nuôi t phát không đ m b o v sinh chưa có bi n pháp x lý tri t đ đã làm ho t đ ng giám sát d ch t càng thêm khó khăn. Nguyên nhân do các đ a phương chưa quy ho ch vùng chăn nuôi c th nên ngư i chăn nuôi không dám m nh d n đ u tư; trình đ , nh n th c c a m t b ph n ngư i chăn nuôi còn nhi u h n ch nên vi c ch p hành pháp lu t chưa t t. - H th ng giám sát d ch b nh bư c đ u ho t đ ng có k t qu nhưng c n ph i đư c c ng c , m t s trư ng h p d ch b nh chưa đư c phát hi n k p th i. Nguyên nhân do l c lư ng tham gia thư ng là công tác kiêm nhi m t các ban, p, h i nông dân, đoàn th nên vi c thu th p thông tin có gi i h n; kh i lư ng công vi c nhi u, đ a bàn qu n lý r ng, c ly di chuy n xa, chi phí có h n; ngoài ra nh n th c c a ngư i chăn nuôi chưa cao, e ng i đ ng ch m khi cung c p thông tin. - Báo cáo d ch t đ nh kỳ c a các CSCN t p trung (tr XNCN qu c doanh) trong th i gian qua chưa th c hi n đ y đ . - T l b o h b nh DTH t i h chăn nuôi trong ba năm 2006 - 2008 th p (30,62% - 55,17%) không đ t yêu c u. Trong các năm v sau c n t p trung ki m soát, qu n lý vi c tiêm phòng, khuy n cáo lo i v c-xin s d ng và hư ng d n k thu t, quy trình tiêm phòng cho các h chăn nuôi đ nâng cao t l b o h . - Chi phí xét nghi m m t s b nh do vi-rút khá cao ho c chưa có quy đ nh t i Quy t đ nh s 08/2005/QĐ- BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 c a B Tài chính quy đ nh ch đ thu, n p và qu n lý, s d ng phí, l phí trong công tác thú y cũng nh hư ng đ n công tác xét nghi m giám sát d ch b nh (xét nghi m RT-PCR đ i b nh PRRS). - Trong các năm qua ngành thú y m i t p trung giám sát các b nh LMLM, Cúm gia c m, DTH, PRRS, b nh D i,... chưa th c hi n t m soát đ i v i các b nh khác như Cúm A H1N1, Aujeszky, PCV2 trên heo, b nh Bò điên, Tiêu ch y trên heo PED (Porcine Epidemic Diarrhea),... - Ho t đ ng v n chuy n đ ng v t, SPĐV, khai báo ki m d ch chưa đư c ch p hành nghiêm; vi c gi t m gia súc, gia c m trái phép v n còn. Ph n 2 N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH D CH T GIA SÚC TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Đ N NĂM 2010 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N NĂM 2020 I. M C TIÊU 1. M c tiêu t ng quát:
 11. - Ki m soát đư c d ch b nh trong chương trình qu c gia (b nh Cúm gia c m, LMLM, D i) và t ng bư c đi đ n thanh toán các b nh trên thông qua xây d ng liên k t vùng ATDB v i các t nh giáp ranh thành ph . - T m soát m t s b nh m i BSE (bò điên); PED (d ch tiêu ch y), Cúm A H1N1, PCV2 trên heo đ phòng ng a t xa và kh ng ch các b nh mang tính ch t đ a phương (DTH, PRRS, T huy t trùng trâu bò, Newcastle,…) - Nâng cao nh n th c v phòng, ch ng d ch b nh cho ngư i chăn nuôi, cán b chính quy n, đoàn th , các ban ngành liên quan. C ng c h th ng thú y cơ s qua vi c đào t o, đào t o l i nâng cao trình đ ki n th c chuyên môn v d ch t , phòng, ch ng d ch b nh đ th c hi n chương trình có hi u qu . - Hoàn thi n h th ng giám sát d ch b nh nh m phát hi n s m, thông tin tình hình d ch b nh k p th i và kh ng ch , ngăn ch n s lây lan c a d ch b nh. 2. M c tiêu c th qua các giai đo n: 2.1. M c tiêu đ n năm 2010: - Trên cơ s giám sát tình hình d ch t gia súc, th c hi n ch đ ng các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m; th c hi n chương trình xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh giai đo n 2006 - 2010. M c tiêu đ n năm 2010 như sau: - Đ m b o an toàn d ch b nh đàn gia súc, gia c m; phát tri n chăn nuôi an toàn, b n v ng, hi u qu ; không đ phát sinh d ch Cúm gia c m, Cúm A H1N1 heo trên đ a bàn thành ph ; kh ng ch , không đ x y ra d ch b nh trên di n r ng t i h , CSCN đ i v i d ch PRRS, LMLM gia súc; - T p trung xây d ng xã Phú M Hưng, xã An Phú huy n C Chi an toàn d ch b nh đ i v i b nh LMLM, DTH đ đư c công nh n sau năm 2010; xây d ng và đư c công nh n 10 CSCN heo an toàn LMLM và D ch t ; 03 CSCN bò an toàn LMLM; 05 CSCN heo an toàn b nh PRRS, Brucellose, Lepto, Aujeszky, Cúm gia c m; 05 phư ng, xã an toàn b nh D i. 2.2. M c tiêu đ n năm 2020: - Đ m b o an toàn d ch b nh đàn gia súc, gia c m; phát tri n chăn nuôi an toàn, b n v ng, hi u qu . - Đư c công nh n xã Phú M Hưng, xã An Phú huy n C Chi an toàn d ch b nh LMLM, DTH; m r ng ph m vi vùng an toàn d ch b nh qua liên k t các t nh giáp ranh thành ph . Ít nh t có 2 qu n, huy n đư c C c Thú y công nh n an toàn b nh D i. Sau năm 2015 huy n C Chi đư c công nh n vùng an toàn d ch b nh. - B o v s c kh e c ng đ ng đ i v i các b nh truy n nhi m lây gi a gia súc và con ngư i, đ c bi t là b nh Cúm gia c m và b nh D i. - Cung c p s n ph m đ ng v t v sinh, an toàn th c ph m cho ngư i tiêu dùng. II. CÁC GI I PHÁP TR NG TÂM NĂM 2009 - 2010 1. Công tác giám sát d ch b nh gia súc, gia c m th đ ng: 1.1. V h th ng giám sát, thông tin d ch b nh: - Ti p t c c ng c , hoàn thi n h th ng giám sát, thông tin d ch b nh gia súc, gia c m; th c hi n cơ ch khen thư ng c th nh ng thông tin có giá tr ph c v công tác phòng, ch ng d ch b nh nh m phát huy tính năng đ ng, tích c c c a ngư i tham gia ho t đ ng giám sát d ch b nh. - Duy trì và c ng c ho t đ ng báo cáo d ch t t h th ng thú y cơ s , các CSCN t p trung, khai thác hi u qu các báo cáo d ch t đ nh kỳ ph c v công tác phòng, ch ng d ch b nh. Đi u ch nh quy mô chăn nuôi ph i th c hi n báo cáo d ch t đ nh kỳ hàng tháng như sau: CSCN heo (quy mô > 50 heo nái, > 300 heo th t), CSCN trâu bò (quy mô > 50 trâu bò sinh s n, > 100 trâu bò th t), CSCN dê c u quy mô > 100 con. - M r ng ngu n cung c p thông tin d ch b nh t các ho t đ ng d ch v kinh doanh th c ăn chăn nuôi, thu c thú y, đi u tr thú y tư nhân,… - Xây d ng h th ng thông tin đ c l p c a ngành thú y. 1.2. Chu n hóa công tác giám sát d ch b nh như bi u m u, ch đ báo cáo, quy trình giám sát, đ nh kỳ thông tin m i v d ch b nh cho h th ng thú y cơ s . 1.3. Ti p t c duy trì quan h cung c p thông tin d ch b nh t Cơ quan Thú y vùng VI, vùng VII, Chi c c Thú y các t nh trong khu v c. 2. Công tác giám sát d ch b nh gia súc, gia c m ch đ ng:
 12. 2.1. Giám sát d ch b nh gia súc: a) Giám sát b nh Cúm gia c m: - L y m u xét nghi m t các CSCN gia c m t p trung; nuôi gia c m trái phép; chim c nh t i các khu vui chơi; chim hoang dã; gia c m nh p t các t nh v thành ph đ gi t m ; - Lo i hình giám sát - phương pháp xét nghi m: + Giám sát huy t thanh (test HI, ELISA) đ i v i gà th t (không áp d ng bi n pháp tiêm phòng) 07 - 10 ngày trư c khi xu t chu ng đ xác đ nh có phơi nhi m v i loài gia c m b b nh, s an toàn c a gia c m trư c khi tiêu th ; + Giám sát lưu hành vi-rút (test HI, Directigen ho c PCR) đ i v i các lo i gia c m áp d ng bi n pháp tiêm phòng t i các CSCN t p trung; gia c m t i CSGM; gia c m nuôi, v n chuy n, kinh doanh gi t m trái phép; chim nuôi t i các khu vui chơi; chim hoang dã; chim c nh c a h dân nh m xác đ nh có s bài th i vi-rút ho c gia c m đã m c b nh trư c đó; + Ph i h p cơ quan vùng VI, Trung tâm Ch n đoán thú y Trung ương I ki m tra s bi n đ i c a vi-rút (n u có); + Ki m tra t l b o h trên đàn gia c m tiêm phòng v c-xin Cúm gia c m (test HI) t i các CSCN t p trung trên đ a bàn thành ph và gia c m nh p t các t nh v thành ph gi t m đ khuy n cáo Chi c c Thú y các t nh tăng cư ng ki m soát tiêm phòng và qu n lý đàn gia c m khi c p gi y ch ng nh n ki m d ch. b) Giám sát b nh L m m long móng: - Giám sát huy t thanh và lưu hành vi-rút LMLM (serotype O, A) đánh giá t l b o h b nh LMLM trên heo, trâu bò, heo n c gi ng (6 tháng/l n) sau khi tiêm phòng, ki m tra s hi n di n c a vi-rút trong đàn đ ph c v công tác qu n lý d ch t và công tác xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh. S lư ng m u l y theo ph n m m Win-episcope 2.0. L y m u ng u nhiên giám sát trên đ ng v t hoang dã m n c m v i b nh LMLM; - Xét nghi m xác đ nh serotype vi-rút LMLM trong trư ng h p x y ra d ch ho c phát hi n gia súc b nh t i các CSGM, gia súc v n chuy n trái phép đ có đ nh hư ng trong s d ng v c-xin phù h p và áp d ng các bi n pháp phòng, ch ng d ch kh n c p khi xu t hi n subtype m i chưa có trong v c-xin đang s d ng; - Ki m tra hi u giá kháng th serotype O / A tùy theo tình hình d ch t hai đ t/năm (theo hai đ t tiêm phòng LMLM trâu bò, heo) nh m đánh giá và qu n lý ch t ch công tác tiêm phòng; giám sát hi u qu c a v c-xin tiêm phòng theo t ng lô đ có ph n nh v ch t lư ng v c-xin cho C c Thú y và nhà s n xu t. c) Giám sát b nh D ch t heo: - Giám sát huy t thanh h c và s lưu hành vi-rút DTH, t l b o h b nh DTH ph c v công tác qu n lý d ch t và công tác xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh. S lư ng m u l y theo ph n m m Win-episcope 2.0; - Xét nghi m phát hi n vi-rút DTH đ i v i heo n c gi ng (6 tháng/l n) ho c trong trư ng h p x y ra d ch ho c phát hi n gia súc b nh t i các CSGM, gia súc v n chuy n trái phép; xét nghi m ki m tra ngu n tinh n c gi ng s d ng trên đ a bàn thành ph , xác đ nh ngu n cung c p, truy nguyên ngu n g c khi phát hi n trư ng h p dương tính, theo dõi x lý t m ngưng khai thác, tái ki m tra trư c khi lo i th i, gi t m b t bu c. - Ki m tra đáp ng mi n d ch sau tiêm phòng DTH hai đ t/năm (theo hai đ t tiêm phòng) nh m ki m soát, đánh giá công tác tiêm phòng và qu n lý ho t đ ng t tiêm c a h chăn nuôi. - Đánh giá hi u qu các lo i v c-xin DTH s d ng trên đ a bàn thành ph , khuy n cáo lo i v c-xin, quy trình tiêm phòng phù h p cho các lo i hình chăn nuôi. d) Giám sát b nh PRRS: - Giám sát lưu hành vi-rút PRRS (ch ng Trung Qu c đ c l c cao) trên qu n th đàn nái sinh s n, heo n c gi ng (6 tháng/l n); ph c v công tác qu n lý d ch t . S lư ng m u l y theo ph n m m Win-episcope 2.0; - Xét nghi m phát hi n vi-rút PRRS (ch ng Trung Qu c đ c l c cao) trong trư ng h p x y ra d ch và m r ng giám sát vùng uy hi p ho c phát hi n gia súc b nh t i các CSGM, gia súc v n chuy n trái phép; - Ki m tra đáp ng mi n d ch và xác đ nh hi u giá kháng th trên heo chưa tiêm phòng ho c đã tiêm phòng v c-xin hãng Besta (Singapore) ho c v c-xin Trung Qu c. - Ph i h p Đ i h c Nông Lâm th c hi n đ tài “Đánh giá tình tr ng nhi m vi-rút PRRS trên đàn heo sinh s n c a thành ph H Chí Minh, thi t l p quy trình phân bi t ch ng vi-rút PRRS th c đ a và ch ng vi-rút v c-xin”.
 13. đ) Giám sát b nh Cúm A H1N1 trên heo: Hi n nay, Cúm A H1N1 trên ngư i x y ra t i nhi u qu c gia trên th gi i, ch ng virus m i này có ngu n gien t h p t cúm heo châu Á và Châu Âu, cúm heo B c M , cúm loài gia c m B c M và cúm ngư i, do đó vi c giám sát vi-rút Cúm A H1N1 trên heo là r t quan tr ng nh m qu n lý tình hình d ch t , đánh giá các nguy cơ x y ra d ch b nh. Giám sát d ch b nh qua h th ng thông tin d ch b nh, l y m u xét nghi m giám sát huy t thanh h c, vi-rút h c t i các h , CSCN trên đ a bàn thành ph cũng như ngu n heo nh p t vùng có nguy cơ d ch b nh. Ph i h p Cơ quan Thú y Vùng VI, Trung tâm b nh Nhi t đ i kh o sát, ki m tra c u trúc gen đ giám sát ch đ ng, c nh báo d ch t . e) Giám sát b nh D i: - Xét nghi m phát hi n vi-rút D i trong trư ng h p x y ra d ch; trong m u b nh ph m t các t nh thành trong c nư c, xác đ nh vùng có nguy cơ cao qua các năm. - Ki m tra t l b o h b nh D i t i các phư ng, xã xây d ng an toàn b nh D i, vùng đ m và trên s chó th rông b b t hàng năm nh m đánh giá công tác tiêm phòng ph c v công tác qu n lý d ch t và công tác xây d ng vùng, cơ s an toàn b nh D i. g) Giám sát các b nh khác trên gia súc: - Ph i h p Cơ quan Thú y Vùng VI t m soát các b nh khác trên gia súc như b nh Bò điên (BSE), b nh Tiêu ch y trên heo (PED) và các b nh m i phát sinh trên đàn gia súc nh p n i. - Giám sát ki m tra đánh giá v huy t thanh h c, v s lưu hành m m b nh c a m t s b nh truy n nhi m trên gia súc (Aujeszky, PCV2) trong chăn nuôi có th nh hư ng vi c phát sinh ho c làm tr m tr ng hơn các b nh truy n nhi m khác (PRRS, PMWS) nh m ph c v công tác d báo và qu n lý tình hình d ch t (đính kèm ph l c chi ti t s m u th c hi n giám sát d ch b nh gia súc, gia c m qua các năm). h) Giám sát t i khu v c x lý tiêu hu gia súc b nh, ch t: Xét nghi m các m u đ t, nư c, không khí/năm t i khu v c x lý tiêu h y gia súc, gia c m b nh, ch t đ d báo d ch t . 2.2. Ki m tra tình hình d ch t h , cơ s chăn nuôi: - Đ i tư ng ki m tra: H chăn nuôi; CSCN gia súc, gia c m t p trung. - Ch đ ki m tra: + Ki m tra đ nh kỳ (6 tháng/l n) đ i v i CSCN t p trung. + Ki m tra h chăn nuôi t i th i đi m tác nghi p công tác thú y như tiêm phòng, ki m tra tình hình chăn nuôi, l y m u xét nghi m, c p KDĐV v n chuy n... + Ki m tra đ t xu t khi có thông tin t ngu n giám sát b đ ng ho c khi có bi n đ ng v tình hình d ch t . 2.3. Nâng cao năng l c, trình đ ch n đoán, giám sát d ch b nh: a) Đ i v i Tr m Ch n đoán xét nghi m - Đi u tr , Chi c c Thú y: + Ti p t c đ u tư các trang thi t b và đào t o, nâng cao trình đ v chuyên môn cho cán b đáp ng yêu c u ch n đoán, xét nghi m d ch b nh trên đ ng v t; chu n hóa quy trình l y m u,... + Duy trì h th ng qu n lý ch t lư ng trong ho t đ ng ch n đoán xét nghi m theo ISO 9001:2000 và ISO/IEC 17025:2005, đ n năm 2010 đư c công nh n đ t tiêu chu n ISO trong lĩnh v c ch n đoán b nh. + Trình C c Thú y công nh n năng l c phòng thí nghi m v các lo i b nh LMLM, PRRS, DTH, Leptospira, Brucella, Aujeszky,… có giá tr trong c nư c. b) Đ i v i h th ng thú y cơ s : + Đ u tư, đào t o nâng cao trình đ chuyên môn thú y cho 30% h th ng thú y cơ s chưa có trình đ trung c p chăn nuôi, thú y. + T p hu n đi u tra d ch, các b nh m i trên đ ng v t, thư ng xuyên c p nh t thông tin m i v d ch b nh 6 tháng/l n. 2.4. ng d ng công ngh thông tin xây d ng b n đ d ch t , c nh báo d ch b nh: - C p nh t, hoàn ch nh b n đ d ch t gia súc, gia c m trên đ a bàn thành ph qua các năm, hoàn thi n cơ s d li u ph c v đi u tra d ch t . - C p nh t, hoàn ch nh b n đ d ch t gia súc, gia c m trên đ a bàn thành ph qua các năm.
 14. - Khi x y ra d ch s d ng b n đ d ch t đ khoanh vùng d ch; xác đ nh tình hình chăn nuôi, tiêm phòng,… trong vùng uy hi p; xác đ nh t c đ lây lan; d báo di n bi n d ch b nh. - Xây d ng h th ng c nh báo d ch b nh đ ng v t theo c p đ màu. 3. Công tác khác: 3.1. Công tác xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh: a) Trong năm 2009: + Duy trì 14 CSCN gia súc đã đư c công nh n an toàn d ch trong năm 2008; + Tri n khai xây d ng và d ki n tái công nh n 13 CSCN heo an toàn LMLM và DTH c a năm 2007; công nh n m i 05 CSCN bò an toàn LMLM; 13 CSCN heo an toàn LMLM và D ch t ; 08 CSCN heo an toàn các b nh khác như PRRS, b nh Xo n khu n, b nh S y thai truy n nhi m, Aujeszky, Cúm gia c m,… b) Trong năm 2010: + Duy trì các CSCN gia súc đã đư c công nh n an toàn d ch trong năm 2009; + Tri n khai xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh và đư c công nh n 03 CSCN bò an toàn LMLM; 10 CSCN heo an toàn LMLM và D ch t ; 05 CSCN heo an toàn b nh PRRS, Brucellose, Lepto, Aujeszky, Cúm gia c m,…; 05 phư ng, xã an toàn b nh D i. 3.2. Công tác t p hu n, tuyên truy n: ti p t c t p hu n, tuyên truy n cho ngư i chăn nuôi: - T p hu n, tuyên truy n Pháp l nh Thú y và các văn b n liên quan v phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m và Ngh đ nh s 40/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y; - Bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh truy n nhi m gia súc, gia c m nguy hi m; - Công tác xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t; - Tri n khai, th c hi n quy trình th c hành chăn nuôi t t (VietGAHP) cho các mô hình kinh t trang tr i, kinh t t p th . + Năm 2009, tri n khai 04/08 CSCN bò s a quy mô >100 con và 05/11 CSCN heo quy mô >250 nái sinh s n. + Năm 2010, tri n khai CSCN bò s a quy mô >100 con và CSCN heo quy mô >250 nái sinh s n còn l i. 3.3. Qu n lý tình hình chăn nuôi gia súc, gia c m: - Đi u tra, th ng kê t ng đàn gia súc ti n hành hai l n/năm (k t h p Phòng Th ng kê các qu n, huy n); - Ti p t c th c hi n qu n lý tình hình chăn nuôi gia súc đ n t n h , CSCN; ng d ng công ngh thông tin đ a lý trong đ nh v h , CSCN và c p nh t bi n đ ng đàn. + Năm 2009, hoàn t t công tác đ nh v h , CSCN; nh p cơ s d li u vào ph n m m qu n lý ph c v theo dõi tình hình chăn nuôi, d ch t ; + Năm 2010, ti p t c đ nh v , c p nh t h , CSCN m i phát sinh. - C p S qu n lý tình hình chăn nuôi và d ch t b sung cho các h , CSCN gia súc phát sinh; tri n khai S qu n lý d ch t chăn nuôi gia c m; - K t h p Trung tâm Qu n lý - Ki m đ nh gi ng cây tr ng, v t nuôi qu n lý cá th bò s a theo s tai. 3.4. Công tác tiêm phòng gia súc: a) Tiêm phòng b nh LMLM: - Năm 2009 và các năm ti p theo, ti p t c duy trì t l tiêm phòng b nh LMLM trên trâu bò và heo (>80% t ng đàn gia súc ki m tra đư c tiêm phòng v c-xin); Chính sách tiêm phòng: (th c hi n như năm 2008): + Tiêm phòng mi n phí LMLM cho đàn trâu bò (tr CSCN qu c doanh, cơ s liên doanh nư c ngoài); + H tr 50% tiêm phòng LMLM cho các h chăn nuôi heo, mi n phí cho các h chăn nuôi thu c di n xóa đói gi m nghèo; - Ki m tra b o h sau tiêm phòng đ t t l b o h > 80% trên s m u ki m tra. b) Tiêm phòng b nh D ch t heo:
 15. - Năm 2009, t p trung ki m soát vi c t tiêm v c-xin DTH trong h dân, tăng cư ng công tác tiêm phòng c a cơ quan thú y, qu n lý tình hình kinh doanh v c-xin DTH t i các c a hàng thu c thú y. Ph n đ u tiêm phòng đ t t l 60%; năm 2010 đ t 70% t ng đàn gia súc ki m tra (trên cơ s qu n lý ch t ch t tiêm trong h chăn nuôi); - Chính sách tiêm phòng: th c hi n như năm 2008, tiêm phòng mi n phí DTH cho h dân; - Ki m tra b o h sau tiêm phòng: năm 2009 đ t t l b o h 60 - 70%, năm 2010: 70 - 80% trên s m u ki m tra. c) Tiêm phòng b nh Cúm gia c m: - Tri n khai tiêm phòng 100% v c-xin Cúm gia c m đ i v i các CSCN đư c phép chăn nuôi đ i v i đàn gia c m ph i tiêm phòng theo quy đ nh; - Chính sách tiêm phòng: thu phí theo quy đ nh. d) Hàng năm ki m tra, đánh giá v hi u qu v c-xin LMLM, v c-xin D i, v c-xin DTH. 3.5. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v quy ho ch h th ng CSGM gia súc, gia c m trên đ a bàn thành ph H Chí Minh đ n năm 2020, t m nhìn đ n năm 2025 và đ xu t quy đ nh tuy n đư ng v n chuy n gia súc, gia c m phù h p yêu c u phòng, ch ng d ch b nh trong t ng th i đi m. III. CÁC GI I PHÁP TR NG TÂM Đ N NĂM 2020 1. Công tác giám sát d ch b nh gia súc th đ ng: a) Duy trì ho t đ ng h th ng giám sát, thông tin d ch b nh gia súc, gia c m như năm 2009, 2010. Cài đ t ph n m m báo cáo d ch t qua m ng cho h th ng giám sát và CSCN t p trung. b) Duy trì thông tin d ch b nh t Cơ quan Thú y Vùng VI, Vùng VII, Chi c c Thú y các t nh trong khu v c. Tham gia k t n i m ng h th ng phòng thí nghi m 7 vùng (Labnet) c a C c Thú y chia s thông tin k t qu xét nghi m, ch n đoán xác đ nh d ch, b nh truy n nhi m và các y u t d ch t liên quan. 2. Công tác giám sát d ch b nh gia súc ch đ ng: a) Giám sát d ch b nh gia súc: - Ti p t c th c hi n các n i dung giám sát d ch b nh trên gia súc, gia c m như năm 2009, 2010; h tr m t s t nh giáp ranh thành ph trong giám sát, ki m tra các b nh truy n nhi m nguy hi m có liên quan chương trình xây d ng vùng, cơ s ATDB c a thành ph . - Tri n khai giám sát d ch b nh gia súc, gia c m m i tùy theo tình hình d ch t phát sinh. b) Ki m tra tình hình d ch t h , cơ s chăn nuôi: Ti p t c th c hi n các n i dung ki m tra tình hình d ch t h , CSCN như năm 2009, 2010. c) Nâng cao năng l c, trình đ ch n đoán, giám sát d ch b nh theo tình hình m i. d) ng d ng công ngh thông tin xây d ng b n đ d ch t , c nh báo d ch b nh như năm 2009, 2010. 3. Công tác khác: a) Công tác xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh: T p trung cho công tác xây d ng hai xã an toàn d ch b nh đ i v i b nh LMLM và DTH t i huy n C Chi đ đư c công nh n sau năm 2010 và sau 2015 huy n C Chi đư c C c Thú y công nh n vùng an toàn d ch b nh. b) Công tác t p hu n, tuyên truy n: - Ti p t c th c hi n các n i dung t p hu n, tuyên truy n như năm 2009, 2010; - T p trung tri n khai th c hi n quy trình th c hành chăn nuôi t t (VietGAHP) cho các h chăn nuôi bò s a quy mô >100 con và CSCN heo quy mô >250 nái sinh s n m i phát sinh; - T p hu n, tuyên truy n các b nh m i tùy theo tình hình d ch t phát sinh. c) Qu n lý tình hình chăn nuôi gia súc, gia c m: Ti p t c th c hi n các n i dung qu n lý như năm 2009, 2010, th c hi n đăng ký khai báo ki m d ch qua m ng; cài đ t ph n m m qu n lý chăn nuôi thú y t i các cơ s đư c công nh n an toàn d ch b nh, n i m ng v i h th ng thú y đ a phương. d) Công tác tiêm phòng gia súc:
 16. - Chính sách tiêm phòng cho gia súc s thay đ i khi hình thành liên k t khu v c t o vành đai an toàn d ch b nh cho thành ph H Chí Minh. - Tiêm phòng b nh LMLM: + Ti p t c th c hi n như năm 2009, 2010; + Chính sách tiêm phòng: thu phí tiêm phòng đ i v i các h , CSCN gia súc có quy mô chăn nuôi >100 gia súc; - Tiêm phòng b nh D ch t heo: + T l tiêm phòng đ t >80%; + Chính sách tiêm phòng: thu phí tiêm phòng đ i v i các h , CSCN heo có quy mô chăn nuôi >100 con; + Ki m tra b o h sau tiêm phòng: đ t t l b o h 70 - 80% trên s m u ki m tra. - Tiêm phòng b nh Cúm gia c m: ti p t c th c hi n như năm 2009, 2010; - Tri n khai tiêm phòng các b nh m i tùy theo tình hình d ch t phát sinh. IV. N I DUNG VÀ KH I LƯ NG CÔNG TÁC 1. N i dung công vi c: 1.1. T p hu n, tuyên truy n: Các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh đ ng v t; chăn nuôi an toàn cho ngư i chăn nuôi qua các bu i t p hu n; tuyên truy n trên các phương ti n thông tin đ i chúng, qua t bư m, poster,… giai đo n 2009 - 2010 t ch c m i năm kho ng 50 l p; giai đo n 2011 - 2020 t ch c bình quân 30 l p/năm. 1.2. Giám sát b nh Cúm gia c m: - Giám sát lưu hành vi-rút Cúm gia c m t i các cơ s chăn nuôi gia c m t p trung; nuôi gia c m trái phép; chim c nh t i các khu vui chơi; chim hoang dã; gia c m nh p t các t nh v thành ph đ gi t m . - S lư ng m u giám sát d ch b nh cúm gia c m: năm 2009: kho ng 2.000 m u; năm 2010: kho ng 3.500 m u; giai đo n 2011 - 2020: 3.500 - 3.600 m u/năm. - Ki m tra t l b o h trên đàn gia c m tiêm phòng v c-xin Cúm gia c m t i các CSCN t p trung trên đ a bàn thành ph và gia c m nh p t các t nh v thành ph gi t m . Ph i h p Cơ quan Thú y vùng VI ki m tra s bi n đ i c a vi-rút Cúm gia c m. 1.3. Giám sát b nh L m m long móng: - Giám sát lưu hành vi-rút LMLM (serotype O, A) đánh giá s hi n di n c a vi-rút trên gia súc n c gi ng; đàn heo, trâu bò, dê c u đ ph c v công tác qu n lý d ch t . - Ki m tra t l b o h b nh LMLM 6 tháng/l n trên gia súc n c gi ng; đàn heo, trâu bò, dê c u đ ph c v công tác qu n lý d ch t . Ki m tra hi u giá kháng th sau tiêm phòng đ đánh giá hi u qu công tác tiêm phòng v c-xin LMLM. - Xét nghi m xác đ nh serotype vi-rút LMLM trong trư ng h p x y ra d ch ho c phát hi n gia súc b nh t i các CSGM, gia súc v n chuy n trái phép đ có đ nh hư ng trong s d ng v c-xin phù h p và áp d ng các bi n pháp phòng, ch ng d ch kh n c p khi xu t hi n subtype m i chưa có trong v c-xin đang s d ng. S lư ng m u giám sát d ch b nh L m m long móng: giai đo n 2009 - 2010, 2011 - 2020 bình quân 3.900 - 4.000 m u/năm. 1.4. Giám sát b nh D ch t heo: - Giám sát lưu hành vi-rút D ch t heo trên heo n c gi ng và trên đàn heo đ ph c v công tác qu n lý d ch t . Ki m tra t l b o h b nh D ch t heo 6 tháng/l n trên đàn heo đ ph c v công tác qu n lý d ch t . Ki m tra hi u giá kháng th sau tiêm phòng đ đánh giá hi u qu công tác tiêm phòng, khuy n cáo s d ng lo i v c-xin phù h p, quy trình tiêm phòng cho h chăn nuôi. - Xét nghi m phát hi n vi-rút D ch t heo trong trư ng h p x y ra d ch ho c phát hi n gia súc b nh t i các cơ s gi t m , gia súc v n chuy n trái phép; ki m tra ngu n tinh n c gi ng s d ng trên đ a bàn thành ph . S lư ng m u giám sát d ch b nh D ch t heo: trong năm 2009 kho ng 700 m u, 2010 - 2020 bình quân 1.000 m u/năm. 1.5. Giám sát b nh PRRS:
 17. - Giám sát lưu hành vi-rút PRRS (ch ng Trung Qu c đ c l c cao) 6 tháng/ l n trên đàn heo nái sinh s n, heo n c gi ng đ ph c v công tác qu n lý d ch t . - Ki m tra đáp ng mi n d ch và xác đ nh hi u giá kháng th trên heo chưa tiêm phòng ho c đã tiêm phòng v c-xin PRRS - Xét nghi m phát hi n vi-rút PRRS (ch ng Trung Qu c đ c l c cao) trong trư ng h p x y ra d ch và m r ng giám sát vùng uy hi p ho c phát hi n gia súc b nh t i các cơ s gi t m , gia súc v n chuy n trái phép. S lư ng m u giám sát d ch b nh PRRS: giai đo n 2009 - 2010: 5.000 m u; giai đo n 2011 - 2020: bình quân kho ng 2.800 m u/năm 1.6. Giám sát b nh Cúm A H1N1 trên heo: Giám sát vi-rút Cúm A H1N1 t i các h , cơ s chăn nuôi heo và ngu n heo nh p t vùng có nguy cơ d ch b nh. Ph i h p Cơ quan Thú y vùng VI, Trung tâm b nh Nhi t đ i kh o sát, ki m tra c u trúc gen đ giám sát ch đ ng, c nh báo d ch t . S lư ng m u giám sát d ch b nh: giai đo n 2009 - 2010: 3.000 m u; giai đo n 2011 - 2020: bình quân kho ng 1.800 - 2.000 m u/năm. 1.7. Giám sát huy t thanh h c v s lưu hành m m b nh c a m t s b nh truy n nhi m khác trên gia súc như PCV2, Gi d i (Aujeszky), do Coronavirus như TGE, Tiêu ch y trên heo (PED) có th nh hư ng vi c phát sinh ho c làm tr m tr ng hơn các b nh truy n nhi m khác (PRRS, PMWS) nh m ph c v công tác d báo và qu n lý tình hình d ch t : t năm 2010 đ n năm 2020 th c hi n giám sát b nh PCV2 bình quân 1.100 m u/năm; giám sát b nh gi d i: bình quân 1.100 m u/năm; giám sát b nh do Coronavirus bình quân 1.200 m u/năm. 1.8. Giám sát d ch b nh th c hi n chương trình xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t trên đ a bàn thành ph H Chí Minh: - Xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh L m m long móng: th c hi n ki m tra t l lưu hành, b o h b nh LMLM t i các cơ s xây d ng an toàn d ch b nh và vùng đ m, bình quân 3.000 - 3.200 m u/năm. - Xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh D ch t heo: xét nghi m vi-rút trong trư ng h p x y ra d ch. Ki m tra t l lưu hành, b o h b nh D ch t heo t i các cơ s xây d ng an toàn d ch b nh và vùng đ m, bình quân 1.700 - 1.800 m u/năm. - Xây d ng cơ s an toàn d ch b nh Xo n khu n, S y thai truy n nhi m: ki m tra t l lưu hành b nh Xo n khu n, S y thai truy n nhi m trên heo t i các cơ s xây d ng an toàn d ch b nh và vùng đ m, bình quân 1.660 m u/năm. - Xây d ng cơ s an toàn d ch b nh PRRS: ki m tra t l lưu hành, b o h b nh PRRS t i các cơ s xây d ng an toàn d ch b nh và vùng đ m, bình quân 1.200 -1.300 m u/năm. - Xây d ng cơ s an toàn d ch b nh D i: xét nghi m phát hi n vi-rút D i trong trư ng h p x y ra d ch. Ki m tra t l b o h b nh D i t i các phư ng, xã xây d ng an toàn b nh D i, vùng đ m và trên s chó th rông b b t hàng năm nh m đánh giá công tác tiêm phòng ph c v công tác qu n lý d ch t và công tác xây d ng vùng, cơ s an toàn b nh D i, bình quân 1.800 - 1.900 m u/năm. - Giám sát tái công nh n cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t: ki m tra t l lưu hành, b o h đ i v i các b nh t i các CSCN (sau hai năm đư c công nh n an toàn d ch b nh) đ l p h sơ trình C c Thú y ti p t c tái công nh n cơ s an toàn d ch b nh. Th c hi n bình quân 9.300 - 9.400 m u/năm. 2. Ngu n kinh phí th c hi n chương trình: Chi c c Thú y đư c s d ng ngu n 10% phí, l phí n p ngân sách và 100% ngu n thu ph t c a Chi c c Thú y. V. T CH C TH C HI N 1. S Y t : Ch đ o các đơn v tr c thu c ph i h p Chi c c Thú y giám sát, ch n đoán các b nh lây gi a ngư i và gia súc, gia c m. 2. y ban nhân dân qu n - huy n: - y ban nhân dân các c p có trách nhi m t ch c ch đ o vi c phòng b nh b t bu c cho đ ng v t, ch ng d ch b nh cho đ ng v t; xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t theo quy đ nh Pháp l nh Thú y và các văn b n liên quan. - B sung n i dung v công tác tiêm phòng gia súc, gia c m vào ch tiêu xét thi đua khen thư ng hàng năm. 3. Chi c c Thú y:
 18. - Ch u trách nhi m chính tri n khai, th c hi n chương trình “Giám sát d ch t gia súc trên đ a bàn thành ph H Chí Minh đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020”; - Ti p t c tri n khai, th c hi n và phát tri n m r ng c th theo ph m vi th i gian các giai đo n 2011 - 2020, t m nhìn 2025 c a các chương trình liên quan đ n đ án như: “Chương trình xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t trên đ a bàn thành ph H Chí Minh giai đo n 2006 - 2010” và “Chương trình công tác thú y ph c v phát tri n bò s a, ki m soát d ch b nh và v sinh an toàn th c ph m”. 4. Trung tâm Qu n lý, Ki m đ nh gi ng cây tr ng, v t nuôi: Ph i h p Chi c c Thú y qu n lý s tai cá th đàn bò s a gi ng c a thành ph theo quy đ nh c a C c Chăn nuôi. 5. Trung tâm Khuy n nông: - Tri n khai th c hi n mô hình chăn nuôi gia súc, gia c m đư c ch ng nh n th c hành chăn nuôi t t (VietGAHP) k t h p cơ s đư c công nh n an toàn d ch b nh; - Ph i h p Chi c c Thú y trong công tác t p hu n, tuyên truy n, chuy n giao k thu t v quy trình th c hành chăn nuôi t t (VietGAHP) cho cơ s chăn nuôi gia súc, gia c m./. PH L C 1 KH I LƯ NG CÔNG VI C VÀ D TRÙ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT D CH T GIA SÚC TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Đ N NĂM 2010 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 70/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) S Kh i lư ng công vi c N i dung TT Năm 2009 Năm 2010 2011 - 2020 A T P HU N, TUYÊN TRUY N 50 l p 50 l p 300 l p T p hu n phòng, ch ng d ch b nh Poster, t bư m, băng 50 l p 50 l p 30 l p / năm đĩa tuyên truy n D trù kinh phí (đ ng) 519.500.000 530.750.000 3.188.100,000 B GIÁM SÁT D CH B NH (m u) 8.770 13.193 131.930 1 Giám sát b nh Cúm gia c m 1.987 3.567 35.670 1.1 Xét nghi m ELISA 720 2000 20.000 1.2 Xét nghi m HI 457 467 4.670 1.3 Xét nghi m PCR 760 950 9.500 1.4 Xét nghi m Directigen 50 150 1.500 2 Giám sát b nh L m m long móng 3.936 3.936 39.360 2.1 Xét nghi m ELISA type O 2.586 2.586 25.860 2.2 Xét nghi m ELISA type A 1.050 1.050 10.500 2.3 Xét nghi m ELISA 3 ABC heo 200 200 2.000 2.4 Xét nghi m ELISA 3 ABC bò 100 100 1.000 3 Giám sát b nh D ch t heo 686 1.000 10.000 3.1 Xét nghi m ELISA (Ab) 686 1.000 10.000 4 Giám sát b nh PRRS 1.061 2.790 27.900 4.1 Xét nghi m ELISA 1.305 1.400 14.000 4.2 Xét nghi m PCR chung 870 1.170 11.700 4.3 Xét nghi m PCR ch ng TQ 190 220 2.200
 19. 5 Giám sát b nh Cúm heo 1.100 1.900 19.000 5.1 Xét nghi m ELISA (H1N1) 800 800 8.000 5.2 Xét nghi m ELISA (H3N2) 0 800 8.000 5.3 Xét nghi m PCR 300 300 3.000 D trù kinh phí (đ ng) 1.045.774.773 2.245.308.68722.453.086.870 C GIÁM SÁT CÁC B NH KHÁC (m u) 3.400 34.000 1 Giám sát b nh do PCV2 0 1.100 11.000 1.1 Xét nghi m ELISA (Ab) 0 600 6.000 1.2 Xét nghi m ELISA (Ag) 0 300 3.000 1.3 Xét nghi m PCR 0 200 2.000 2 Giám sát b nh Gi d i 0 1.100 11.000 2.1 Xét nghi m ELISA 0 900 9000 2.2 Xét nghi m PCR 0 200 2000 3 Giám sát b nh do Coronavirus 0 1.200 12,000 3.1 Xét nghi m TGE 0 600 6000 3.2 Xét nghi m PED 0 600 6000 D trù kinh phí (đ ng) 0 470.849.524 4.708.495.240 D GIÁM SÁT - XÂY D NG CƠ S ATDB (m u) 19.010 19.010 179.044 1 Giám sát b nh LMLM, D ch t heo 4.900 4.900 49.000 Giám sát b nh L m m long móng 3.128 3.128 31.280 1.1 Xét nghi m ELISA (Ab) O heo 886 886 8.860 1.2 Xét nghi m ELISA (Ag) 3ABC heo 886 886 8.860 1.3 Xét nghi m ELISA (Ab) O bò 678 678 6.780 1.4 Xét nghi m ELISA (Ag) 3ABC bò 678 678 6.780 Giám sát b nh D ch t heo 1.772 1.772 17.720 1.5 Xét nghi m ELISA (Ag) 886 886 8.860 1.6 Xét nghi m ELISA (Ab) 886 886 8.860 2 Giám sát b nh Lép tô, Brucellosis 1.660 1.660 16.600 2.1 Xét nghi m MAT (Lép tô) 278 278 2.780 2.2 XN Rose Bengal (Brucellosis) 1.382 1.382 13.820 3 Giám sát b nh PRRS 1.235 1.235 12.350 3.1 Xét nghi m ELISA 842 842 8.420 3.2 Xét nghi m PCR 393 393 3.930 4 Giám sát b nh D i 1.891 1.891 18.910 4.1 Xét nghi m ELISA 1.891 1.891 18.910 5 Giám sát tái công nh n CS ATDB 9.324 9.324 82.184 5.1 Xét nghi m ELISA (Ag) D ch t heo 1.916 1.916 19.160 5.2 Xét nghi m ELISA (Ab) D ch t heo 1.916 1.916 19.160
 20. 5.3 Xét nghi m ELISA FMD O heo 1.916 1.916 19.160 5.4 Xét nghi m ELISA FMD 3ABC heo 1.916 1.916 19.160 5.5 Xét nghi m ELISA FMD O bò 278 278 2.780 5.6 Xét nghi m ELISA FMD 3ABC bò 1.382 1.382 2.764 D trù kinh phí (đ ng) 2.256.529.677 2.256.529.67722.565.296.770 E 0 300.000.000 3.000.000.000 D PHÒNG PHÍ (s d ng khi có d ch b nh m i) T ng c ng (A + B + C + D + E) 4.421.804.450 5.803.437.888 55.914.978.880
Đồng bộ tài khoản