Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH về mức lương tối thiểu và tiền lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 708/1999/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 708/1999/Q -BL TBXH NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 1999 V M C LƯƠNG T I THI U VÀ TI N LƯƠNG C A LAO NG VI T NAM LÀM VI C TRONG CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 96/CP ngày 7 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t lao ng v ti n lương; Căn c Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26 tháng 3 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài và ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 619/CP- VX ngày 15 tháng 6 năm 1999 c a Văn phòng Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V Ti n lương và Ti n công. QUY T NNH: i u 1. Nay quy nh m c lương t i thi u i v i ngư i lao ng Vi t Nam làm công vi c gi n ơn nh t (chưa qua ào t o) v i i u ki n lao ng, môi trư ng lao ng bình thư ng trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài như sau: 1. M c lương t i thi u không th p hơn 626.000 ng/tháng, áp d ng i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài óng trên a bàn các qu n c a thành ph Hà N i và các qu n c a thành ph H Chí Minh; 2. M c lương t i thi u không th p hơn 556.000 ng/tháng, áp d ng i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài óng trên a bàn các huy n c a thành ph Hà N i và các huy n c a thành ph H Chí Minh; các qu n c a thành ph H i phòng, thành ph Biên Hoà và thành ph Vũng Tàu; 3. M c lương t i thi u không th p hơn 487.000 ng/tháng, áp d ng i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài óng trên a bàn các huy n, t nh, thành ph còn l i. 4. i v i m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài óng trên a bàn khó khăn, h t ng cơ s th p kém (ngoài ph m vi quy nh t i kho n 1, 2 nói trên) c n ph i áp
  2. d ng m c lương t i thi u th p hơn 487.000 ng/tháng n 417.000 ng/tháng thì Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, quy t nh th c hi n trong th i h n nh t nh và báo cáo v B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo dõi, t ng h p. i u 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i s i u ch nh m c lương t i thi u theo quy nh t i i u 1 nói trên khi ch s giá tiêu dùng do T ng c c Th ng kê công b tăng t 10% tr lên so l n i u ch nh m c lương t i thi u g n nh t sau khi l y ý ki n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, B K ho ch và u tư cùng i di n ngư i s d ng lao ng và báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 3. Không dùng các m c lương t i thi u quy nh t i i u 1 nói trên tr lương cho lao ng chuyên môn, k thu t ã qua ào t o (k c lao ng do doanh nghi p t ào t o). i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01//7/1999. i v i lao ng Vi t Nam làm vi c trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài mà m c lương t i thi u và các m c lương khác ghi trong h p ng lao ng b ng ô la M (USD) thì nay chuy n i sang m c lương b ng ng Vi t Nam theo t giá 13.910 ng Vi t Nam/1 USD. i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã ư c c p Gi y phép u tư trư c ngày Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c, óng trên các a bàn thu c vùng thay i m c lương t i thi u theo quy nh t i i u 1 nói trên thì ngư i s d ng lao ng và t p th ngư i lao ng tho thu n áp d ng m c lương t i thi u cho phù h p. i u 5. Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, V trư ng V Ti n lương và Ti n công và các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có thuê mư n lao ng là ngư i Vi t Nam thi hành Quy t nh này. Nguy n Th H ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản