Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
104
lượt xem
8
download

Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về mức lương tối thiểu và tiền lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  L a o  ® é n g  ­  h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi  B tr T Sè  708/1999/Q§­B L § T B X H   g µ y  15 th¸ng 6 n¨ m  1999  n V Ò   ø c  l n g  tèi m ¬  thi Ó u  µ  ti Ò n l¬ n g   ñ a lao ® é n g   v c Vi Ö t N a m  lµ m  vi Ö c trong c¸c d o a n h  n g hi Ö p   c ã  v è n ® Ç u  t n íc n g o µ i  B é  tr ng B é  Lao ® é n g  ­  h ¬ ng  ë T binh  µ X∙ h éi v   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 96/CP  µy  th¸ng 12  ng 7    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  v vi quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é      v  h v tæ  b m¸y cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi;   X∙  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 197/CP  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  Òu  ña  é   Ët    ®Þ chi ti   h d thih m s §i c B Lu lao ®éng  Ò   Òn l ng; v ti  ¬   ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 53/1999/Q§­TTg  µy  th¸ng 3  ng 26    n¨m  1999  cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   ét  è  Ön  Th t   ph v m s bi ph¸p khuyÕn  Ých  u    ùctiÕp    kh ®Ç ttr   nícngoµivµ    Õn  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹ V¨n      ý ki c Th t   ph t   i b¶n  è  s 619/CP­ VX ngµy     15 th¸ng6    n¨m 1999  ña  c V¨n phßng  Ýnh  ñ; Ch ph Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Òn ¬ng  µ  Òn  ®Ò ngh c V tr V Ti l v Ti c«ng. Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Nay  ®Þnh  quy  møc ¬ng  èithiÓu  i víi êilao ®éng  Öt l t  ®è     ng     Vi   Nam   µm  l c«ng  Öc  vi gi¶n ®¬n  Êt (ch qua  o  ¹o)víi iÒu  Ön    ng,   nh   a  ®µ t     ® ki lao ®é   m«i  êng  tr lao  ng  ×nh  êng  ®é b th trong    c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµinh    sau: 1. Møc ¬ng  èithiÓu    l t  kh«ng  Êp  ¬n  th h 626.000  ng/th¸ng,¸p dông  i ®å    ®è   víidoanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ®ãng    a   µn    Ën  ña  c v ®Ç t n     trªn®Þ b c¸c qu c thµnh  è  µ   éi vµ    Ën  ña  µnh  è  å   Ý   ph H N   c¸cqu c th ph H Ch Minh; 2. Møc ¬ng  èithiÓu    l t  kh«ng  Êp  ¬n  th h 556.000  ng/th¸ng,¸p dông  i ®å    ®è   víidoanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi®ãng    a   µn    Ön  ña  c v ®Ç t n     trªn®Þ b c¸c huy c thµnh  è  µ   éi vµ    Ön  ña  µnh  è  å   Ý   ph H N   c¸c huy c th ph H Ch Minh; c¸c quËn  ña     c thµnh  è    ph H¶i phßng,thµnh  è    µ   µ  µnh  è  òng  µu;   ph BiªnHo v th ph V T 3. Møc ¬ng  èithiÓu    l t  kh«ng  Êp  ¬n  th h 487.000  ng/th¸ng,¸p dông  i ®å    ®è   víidoanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ®ãng    a   µn  c v ®Ç t     trªn ®Þ b c¸c huyÖn,  tØnh,thµnh  è    ph cßn  ¹ . li 4. §èi víim ét  è       s doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi ®ãng    a   c v ®Ç t n     trªn®Þ bµn  ã  kh kh¨n,h¹ tÇng  ¬  ë  Êp  Ð m      c s th k (ngoµiph¹m      viquy  nh  ¹ kho¶n      ®Þ t i 1,2 nãi trªn)cÇn      ph¶i¸p  ông   d møc  ¬ng  èithiÓu  Êp  ¬n  l t  th h 487.000  ng/th¸ng ®å   ®Õ n  417.000  ng/th¸ng th×  ñ   Þch  û   ®å   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  ¬ xem   Ðt, quyÕt  nh   ùc  Ön  x  ®Þ th hi trong  êih¹n  Êt th   nh  
  2. 2 ® Þnh  µ  c¸o vÒ   é   v b¸o    B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Ó     X∙    theo  âi,tæng  d  hîp. §i Ò u 2.  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héisÏ ®iÒu  v X∙      chØnh møc  ­ l ¬ng  èithiÓu  t  theo quy  nh  ¹  Òu  nãi trªnkhi chØ   è      ïng    ®Þ ti§i 1        s gi¸tiªud do Tæng  ôc  èng    c Th kª c«ng  è    õ 10%   ëlªnso  Çn  iÒu  b t¨ngt   tr     l ® chØnh  møc ¬ng  l tèithiÓu  Çn  Êt    g nh sau    Êy    Õn  ña  khi l ý ki c Tæng   Liªn ®oµn    Lao  ng  Öt ®é Vi   Nam,  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ïng ®¹idiÖn  êisö  ông    ng  µ  c¸o B K ho v§ tc     ng   d lao ®é v b¸o    Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph §i Ò u 3. Kh«ng  ïng    d c¸c møc  ¬ng  èithiÓu  l t  quy  nh  ¹  Òu  nãi ®Þ ti §i 1    trªn®Ó    ¬ng    tr¶l cho    ng  lao ®é chuyªn m«n,  ü  Êt ®∙  k thu   qua  o  ¹o(kÓ    ®µ t   c¶ lao®éng  doanh    do  nghiÖp  ù®µo  ¹o). t  t §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  4. Quy ®Þ n c hi l     t  01//7/1999. §èivíi   ng  ÖtNam   µm  Öc      ®é Vi   lao l vi trong c¸cdoanh     nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tnícngoµim µ        møc ¬ng  èi Óu vµ    l t  thi   c¸cmøc ¬ng  l kh¸cghitronghîp ®ång          lao ®éng  b»ng  laM ü   §«    (USD)  × th nay chuyÓn  æi  ® sang møc  ¬ng  l b»ng  ng  ®å ViÖtNam     theo tûgi¸13.910  ng  ÖtNam/1       ®å Vi   USD. §èivíi    doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®∙  îccÊp  Êy  Ðp  u   c v ®Ç tn    ®  Gi ph ®Ç t íc ngµy   tr   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 53/1999/Q§­ TTg  µy  ng 26/3/1999  ña  ñ   íng c Th t   ChÝnh  ñ  ã  Öu  ùc,®ãng      a   µn  éc  ïng  ph c hi l   trªnc¸c ®Þ b thu v thay ® æi    møc  ­ l ¬ng  èithiÓu  t  theo quy  nh  ¹  Òu  nãitrªnth×  êisö  ông    ng  µ  ®Þ ti§i 1      ng   d lao ®é v tËp  Ó  êilao®éng  th ng     tho¶ thuËn    ông    ¸p d møc ¬ng  èi Óu cho  ïhîp. l t  thi   ph   §i Ò u  5. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n   Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng,Vô  ëng  ô   Òn ¬ng  µ  Òn  ¬   tr V Ti l v Ti c«ng  µ    v c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµicã    ínlao ®éng  µngêiViÖtNam     µnh  tn     thuªm     l      thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản