Quyết định 71/1998/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
273
lượt xem
2
download

Quyết định 71/1998/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 71/1998/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các tổ chức tín dụng vay vốn từ Quỹ Phát triển Nông thôn do WB tài trợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 71/1998/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  71/1998/Q§­N H N N 2 1  n g µ y 19  ® n th¸ng  02 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h v Ò  c Ç m  c è  t µi s¶n  ñ a c¸c T æ  ch øc  t Ý n d ô n g c vay v è n t õ Q u ü  P h¸t  tri Ó n N « n g  th«n d o   B  t µi î W  tr Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Bé  Ët d©n  ù  ña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;   cø  Lu   sc n  ho x∙h   ngh Vi   ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ    cø  l Ng h Nh n     v Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙t d v C«ng    µi Ýnh  µy  th¸ng5  tyt  ch ng 24    n¨m 1990; ­ C¨n  HiÖp  nh  Ýn  ông    cø  ®Þ T d Ph¸ttr Ón sè    i   2855­   ÷a Céng  µ    VN gi   ho x∙ héi chñ  Üa  Öt Nam   µ  Öp  éi Ph¸ttr Ón quèc  Õ, Ng ©n   µng  Õ     ngh Vi   v Hi h   i   t  h Th gií ; i ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm  ô  Òn  ¹n vµ  v nhi v quy h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  Quy Õt  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc sè    cø  ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   47/Q§­ NH21  µy  ng 28/2/1997  Ò   v Quy  Õ   ch Qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   l  s d Qu Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 1641/Q§­ TCCB   µy  ng 27/11/1995  ña  èng   c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc giao  Ng h Nh n   cho Ban Qu¶n  ý c¸c Dù   Ng ©n   µng  ùc  l     ¸n  h th hiÖn chøc n¨ng  ©n   µng  Ng h b¸n bu«n  ña  ù   "TµichÝnh  c D ¸n    N«ng  th«n" do     Ng ©n  µng  Õ   ítµitrî h Th gi     ; i ­Theo    Þ  ña  ëng    ®Ò ngh c Tr Ban  Qu¶n  ýc¸cdù    ©n  µng, l     ¸n Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­Ban  µnh  Ìm    h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh  Ò   Ç m   ®Þ vc cè  µis¶n  ña    chøc  Ýn  ông  t  c c¸c tæ  td vay  èn  õ Quü   v t  Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n    do WB   µitrî . t  " §i Ò u 2.­  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  th¸ng 2    ®Þ n c hi l   t   19    n¨m 1998.  
  2. 2 §i Ò u    3.­Ch¸nh  phßng  èng  c, Trëng  V¨n  Th ®è   ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     l     ¸n Ng ©n   µng, Ch¸nh  h   Thanh   traNHNN,  ô   ëng  ô   V tr V nghiªn cøu    kinh tÕ, Gi¸m     ®èc  ë   S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc,Vô  ëng  ô     Þnh  Õ   µichÝnh  d Ng h Nh n   tr V c¸c § ch t   vµ  ñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan    ©n   µng  µ   ícTrung  ng,Gi¸m  Th tr c¸c ®¬ v c li   ë Ng h Nh n   ¬  ®èc Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Tæng   Ng h Nh n     ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc)      c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  T d vay  èn  õ Quü   v t  Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Q uy   Þ nh ® v Ò  c Ç m  c è  t µi s¶n  ñ a c¸c T æ  ch øc  t Ý n d ô n g  vay v è n c t õ Q u ü   h¸t tri Ó n n « n g   P th«n d o   B  t µi î W  tr (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 71/1998/Q§­NHNN21  µy  th¸ng2   ng 19    n¨m  1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N §i Ò u    1.­Quy  nh  µy  îc¸p  ông  i  íic¸c kho¶n  ®Þ n ® d ®è v     cho vay      ­ b¸n bu«n  Ýn  ông  ña  ©n   µng  µ   ícdµnh  td c Ng h Nh n   cho    chøc  Ýn  ông  ¹t c¸c tæ  td ho   ®éng  ¹  Öt Nam   îclùa chän  ti Vi   ®   tham    µ  gia v vay  èn  õ Quü   v t  Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n trongkhu«n      khæ   ù     µichÝnh  D ¸n T   N«ng th«n do    µi î ü    WB t    tr (Qu PTNN). §i Ò u 2.­ Ng ©n   µng  µ   íc chØ     h Nh n   cho vay  i  íic¸c tæ  ®è v     chøc  Ýn  t dông  îclùa chän  ®   theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 1. C¸c  chøc  Ýn  ông  µy  tæ  td n ph¶i   ®¶m  b¶o kh¶ n¨ng    î vµ  ùc hiÖn  tr¶n   th   quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íct¹ ®Þ c Ng h Nh n     i v¨n b¶n  µy.   b II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N §i Ò u    µis¶n  ïng    Ç m   è  å m: 3.­T   d ®Ó c cg 1. C¸c    chøng  õ cã    : tÝn  Õu, tr¸ phiÕu  t   gi¸nh   phi     i kho  ¹c,tÝn  Õu, tr¸ b  phi     i phiÕu  ©n  µng  µ   íc; Ng h Nh n 2. Ngo¹i tÖ    b»ng USD  (hoÆc   ¹itÖ  ngo   kh¸c  îc Ng ©n   µng  µ   íc ®  h Nh n   chÊp  Ën); nh 3.Vµng,b¹c hoÆc     ¹ ®¸  ý.      c¸clo i qu   §i Ò u    µis¶n  Ç m   è    ã        Èn  ®©y: 4.­T   c c ph¶ic ®ñ c¸ctiªuchu sau  1. TÝn  Õu,tr¸ phiÕu    phi     i kho  ¹c;tÝn  Õu,tr¸ phiÕu  ©n   µng  µ   b  phi     i Ng h Nh níc:Cã       Õu  ècña  Ýn  Õu,tr¸phiÕu  Bé  µichÝnh    ®ñ c¸cy t  t phi     i do  T   hoÆc   ©n   Ng hµng  µ   ícquy  nh  µ  a  n   êih¹n thanh  Nh n   ®Þ v ch ®Õ th     to¸n.
  3. 3 2. Thêi h¹n      thanh to¸n cña      c¸c chøng  õ cÇ m   è  µ thêih¹n  t  c l    cßn  ¹ cña  li  tÝn  Õu,tr¸ phiÕu  phi     i kho  ¹c;tÝn  Õu,tr¸ phiÕu  ©n   µng  µ   íc.V Ò   b  phi     i Ng h Nh n   nguyªn  ¾c, thêih¹n  t   thanh to¸n cña      c¸c chøng  õ cÇ m   è  Çn  t  cc ph¶i dµi h¬n     hoÆc  b»ng, nhng  òng  ã  Ó  ¾n  ¬n  êih¹n    c c th ng h th   vay  èn  õ Quü   v t  PTNT.  ­ Tr êng  îp thêih¹n  h     cßn  ¹ cña    l i c¸c chøng  õ ng ¾n  êih¹n  t  th   vay  èn  õ Quü   v t  PTNT   th× tæ    chøc  Ýn  ông  td vay  èn  Çn  v c ph¶ithùc hiÖn      theo §iÒu  cña    7  Quy  nh   ®Þ nµy. §i Ò u 5.­Tríc khixin vay  èn  õ Quü         v t  PTNT,  chøc  Ýn  ông  Çn  tæ  td c tiÕn hµnh  ¨ng  ý    ® k danh  ôc  m chøng  õ cÇ m   è  t  c (theo m É u     01/CTCC)  µ  ¹i v ngo   tÖ (theom É u     02/NTCC   nh  Ìm) víi ©n  µng  µ   íc. ®Ý k    Ng h Nh n ViÖc  ¨ng  ý  ícdanh  ôc  ® k tr   m chøng  õ cÇ m   è  îctiÕn hµnh  ¹  ë   t  c®    t i giao S   dÞch  ©n   µng  µ   íc hoÆc     Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  îcuû  Òn  ®   quy (b»ng    v¨n b¶n)vµ  µn¬itæ    l     chøc  Ýn  ông  ë   µikho¶n. td m t  Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcchøng  õ cña    th   6    t  nh ®   t  Tæ chøc  Ýn  t dông  öi®Õ n.  ë  g  S giao dÞch  ©n  µng  µ   íc,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ     Ng h Nh n     Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è      ph ph¶i hoµn  µnh  Öc    th vi xem   Ðt  x chøng  õ  Ç m   è  µ  tc cv th«ng  cho  chøc  Ýn  ông  Õtnh÷ng  b¸o  tæ  td bi   chøng  õ ®ñ     Èn  Ç m   è. t   tiªuchu c c  Nh÷ng  chøng  õ ®ñ     Èn  Ç m   è  îc ® a  µo  t   tiªuchu c c ®   v danh  ôc    m c¸c chøng  õ t  ®ñ     Èn  Ç m   è  µ  îc Gi¸m  c  ë   tiªuchu c cv®  ®è S giao  Þch  ©n   µng  µ   íc d Ng h Nh n   hoÆc   Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    Ën. Ng h Nh n     ph x¸cnh Khi xin vay  èn  õ Quü      v t  PTNT,  Ìm  k theo  ¬n    § xin vay  èn, tæ  v   chøc  Ýn t dông  Çn  öi cho  c g  Ban Qu¶n  ýc¸c dù  Ng ©n   µng  µ   íc danh  ôc    l     ¸n  h Nh n   m c¸c chøng  õ®∙  îcx¸cnhËn      Èn  Ç m   è. t  ®     ®ñ tiªuchu c c §i Ò u 6.­Møc   Òn    ti cho vay  õ Quü   t  PTNT   èi®a   t   kh«ng qu¸ 80%     gi¸ trÞ cña    ¹  Êy  ê vµ    c¸c lo igi t   chøng  õ cã    îccÇ m   è.Trêng  îp tµis¶n  Ç m   t   gi¸®   c  h   c cè  µ ngo¹itÖ  ×  l    th møc   cho  vay  èi®a   õ Quü   t   t  PTNT   ã  Ó  c th b»ng 90%  tæng  gi¸trÞlo¹ ngo¹itÖ  îccÇ m   è.   i    ®  c §i Ò u    èivíi   7.­§     chøng  õ® îcdïng    Ç m   è    n   ¹n  c¸c t    ®Ó c c khi®Õ h thanh  to¸n hay    thu  î nhng  n  kho¶n vay  õ Quü   t  PTNT   a  Õt  ¹n    î th×  Ë m   ch h h tr¶ n   ch nhÊt 10  µy  íckhic¸c chøng  õ cÇ m   è  n   ¹n    ng tr       t  c ®Õ h thanh    to¸nhay    î,c¸c thu n     tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶i thay  Õ, chuyÓn  æi    th   ® c¸c chøng  õ  µy  t n b»ng    c¸c chøng  õmíicã      Èn    t     ®ñ tiªuchu nh quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  4  Quy  nh  µy    ®Þ n cho ®Õ n       Õt  îvay  ©n  µng  µ   íctõQuü   khitr¶h n   Ng h Nh n     PTNT. Trêng  îp  h sau  êi gian  th   quy  nh   ®Þ trªn,Tæ     chøc  Ýn  ông  td vay  èn  v kh«ng  ã  c chøng  õthay thÕ  × Ng ©n  µng  µ   ícsϸp dông  t    th   h Nh n       møc  ¹ttheo ph     møc    Êtph¹t® îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña  l∙su       i ®Þ t i 9  Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    u  ÷,qu¶n  ývµ  qu¶n  8.­L gi   l   b¶o  chøng  õcÇ m   è: t  c 1. Giao    cho Gi¸m  c  ë   ®è S giao  Þch  ©n   µng  µ   íc hoÆc   d Ng h Nh n   Gi¸m  ®èc    chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬itæ  Ng h Nh n     ph n   chøc  Ýn  ông  ã  td c trôsë  Ýnh  chøc  ùc hiÖn  Öc    ch tæ  th   vi xem   Ðt,gi¸m    x  s¸t,qu¶n  ývµ u  ÷ c¸c l   l gi     chøng  õcÇ m   è  ña    chøc  Ýn  ông    t  c c c¸ctæ  td khivay  èn  õQuü   v t  PTNT.
  4. 4 2.ViÖc    giao nhËn, l gi÷vµ     u    b¶o  qu¶n  Ýn  Õu,tr¸phiÕu  t phi     i Kho  ¹c;tÝn  b  phiÕu, tr¸ phiÕu  ©n   µng  µ   íc ® îc thùc  Ön   i   Ng h Nh n     hi theo Quy   nh   ña  ®Þ c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n §i Ò u      n   ¹n    î,tæ  9.­Khi ®Õ h tr¶n   chøc  Ýn  ông  td ph¶ihoµn      è    tr¶®ñ s tiÒn  ∙  ® vay  èc  µ  i ®Ó   îc gi¶ito¶ chøng  õ.N Õ u     (g v l∙   ) ®     t  ®Ó qu¸  ¹n  chøc  h tæ  tÝn  ông  Ïkh«ng  îcvay  èn  Õp  õ Quü   d s  ®  v ti t   PTNT   µ  Þu    Êt nî qu¸ h¹n  v ch l∙su       i nh  îcquy  nh  ¹  îp  ng  Ýn  ông  ∙  îcký  Õt  ÷a Ban  ®  ®Þ tiH ®å T d ® ®   k gi   Qu¶n  ýc¸c l    Dù   Ng ©n   µng  íitæ  ¸n  h v   chøc  Ýn  ông  µ  ©n   µng  µ   íc sÏ xö  ýc¸c td v Ng h Nh n     l     chøng  õ®∙  Ç m   è      åinîgèc  µ  i t  c c ®Ó thu h     v l∙ . §i Ò u 10.­Khitæ      chøc  Ýn  ông  ∙    Õt  îvay  õ Quü   td ® tr¶h n   t  PTNT   èc (g   vµ  i  l∙ )Ban  , Qu¶n  ýc¸c dù  Ng ©n   µng  l     ¸n  h th«ng b¸o cho Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  dÞch  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc cã  ªn Ng h Nh n   li   quan      ¹ chøng  õ cho  chøc  Ýn  ông.Trêng  îp tæ  ®Ó tr¶l  i t  tæ  td   h   chøc  Ýn  ông  td kh«ng      îvay  × xö  ýtheo §iÒu  cña  tr¶®ñ n   th   l     9  Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u  11.­ äi söa ® æi, bæ  sung quy ®Þnh  nµy do Thèng ®èc   M Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    
  5. 5
  6. M É u  011/CT C C Danh   ô c   m chøng  õ t ® ¨ng  ý  Ç m   è  Ó   kc c ® xin  vay  è n v tõ  u ü   N T Q PT ­Tªn    TCTD   hoÆc     chinh¸nh  ña  c TCTD... . ............. . . ...........  . ­Tªn  n  Þ  Ën  ¨ng  ý  ë    ®¬ v nh ® k (S giao dÞch    NHNN,    chinh¸nh  NHNN).... S  Sè  §¬n  Þ  Ngµy    Ngµy  Õt  ¹n v ph¸t h h   Gi¸trÞ Tû  Êt Thêigian cßn  Öu     xu       hi TT Tªn  chøng  õ t chøn ph¸thµnh  hµnh    cña chøng  õ t   gèc  ña  c lî  i lùccña    chøng  õ t g  õ t chøng  õ chøng  õ (Ngµy/th¸ng/n¨m chøng  nhuËn t t ) tõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. TÝn  phiÕu, tr¸ phiÕu kho  i b¹c 1 .. . ...................... . . ...................... .. . . .. 2 .. . ...................... . . ...................... .. . . .. 2.TÝn  Õu,tr¸phiÕu    phi     i NHNN 1 .. . ...................... . . ...................... .. . . .. 2 .. . ...................... . . ...................... .. . . ..
  7. .. .ngµy.. th¸ng..n¨m  . ,   .   . 19... Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Hä  µ    ý,®ãng  Êu) v tªn,   k d M É u  02/NT C C Danh   ô c   m ngo¹it Ö   ® ¨ng  ý  Ç m   è  Ó   kc c ® xin  vay  è n  õ  u ü   N T v tQ PT ­Tªn    TCTD   hoÆc     chinh¸nh  ña  c TCTD... . ............. . . ...........  . ­Tªn  n  Þ  Ën  ¨ng  ý  ë    ®¬ v nh ® k (S giao dÞch    NHNN,    chinh¸nh  NHNN).... Sè   TT Lo¹ingo¹itÖ     §¬n  Þ  Òn tÖ v ti   Sè  Òn ti Ghi chó    1 2 3 4 5 
  8. .. .ngµy.. th¸ng..n¨m  . ,   .   . 19... Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Hä  µ    ý,®ãng  Êu) v tªn,   k d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản