Quyết định 71/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 71/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 71/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 71/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH   CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 71/2004/Q§­BTC  ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2004 VÒ viÖc ®iÒu chØnh thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  ®èi víi mét sè mÆt hµng s¾t thÐp Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø  BiÓu   thuÕ   theo  Danh   môc   nhãm  hµng   chÞu   thuÕ   nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ­UBTVQH10   ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®∙ ®­ îc   söa   ®æ,   bæ   sung   theo   NghÞ   quyÕt   sè   399/2003/NQ­ UBTVQH11   ngµy   19/06/2003   cña   Uû   ban   thêng   vô   Quèc   héi   kho¸ XI vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ theo Danh môc   nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu; C¨n   cø   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   94/1998/N§­CP   ngµy   17/11/1998 cña  ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i   c«ng v¨n sè 162/TB­VPCP ngµy 19/8/2004 vÒ gi¶i ph¸p b×nh   æn thÞ trêng x¨ng dÇu, thÐp x©y dùng vµ ph©n bãn; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ;  QUYÕT §ÞNH §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc  vµ møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i cña mét sè mÆt hµng  s¾t thÐp. §èi víi c¸c mÆt hµng “thÐp c¬ khÝ chÕ t¹o” ®îc  ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i qui ®Þnh t¹i  môc   6,   BiÓu   sè   II   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  110/2003/Q§­BTC ngµy 25/7/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.  §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo Danh môc hµng ho¸ ®Ó  thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®∙i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung cña  c¸c níc ASEAN th× ¸p dông møc thuÕ suÊt qui ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh   78/2003/Q§­BTC   ngµy   1/7/2003   vµ   theo   híng   dÉn   t¹i  Th«ng t sè 64/2003/TT­BTC ngµy 1/7/2003.
 2. 2   §iÒu   2:   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng ho¸  nhËp khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan kÓ tõ ngµy 19/8/2004. 
 3. 3 D a n h   m ô c   v µ   m ø c   t h u Õ   s u Ê t   t h u Õ   n h Ë p   k h È u   u   ® ∙ i   c ñ a  mét sè mÆt hµng s¾t thÐp (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 71/2004/Q§­BTC ngµy 31  th¸ng 8 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) M∙  M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ  hµn suÊt  g (%) 720 S¾t  hoÆc   thÐp   kh«ng  hîp  kim  ë   d¹ng   b¸n  7 thµnh phÈm ­ Cã hµm lîng c¸c bon díi 0,25% träng l­ îng: 720 11 00 ­ ­ MÆt c¾t ngang  h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶  5 7 h×nh   vu«ng),   cã   chiÒu   réng   nhá   h¬n   hai  lÇn chiÒu dÇy 720 12 ­ ­ Lo¹i kh¸c cã mÆt c¾t ngang h×nh ch÷  7 nhËt (trõ h×nh vu«ng): 720 12 10 ­ ­ ­ Ph«i dÑt (d¹ng phiÕn) 3 7 720 12 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7 720 19 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7 720 20 ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,25% träng lîng  7 trë lªn: ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 720 20 11 ­ ­ ­ Ph«i dÑt (d¹ng phiÕn)  3 7 720 20 12 ­   ­   ­   S¾t   hoÆc   thÐp   d¹ng   khèi   ®îc   t¹o  3 7 h×nh qua rÌn th«; ph«i d¹ng tÊm b»ng s¾t  hoÆc thÐp (kÓ c¶ lo¹i tr¸ng thiÕc) 720 20 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 720 20 91 ­ ­ ­ Ph«i dÑt (d¹ng phiÕn) 3 7 720 20 92 ­   ­   ­   S¾t   hoÆc   thÐp   d¹ng   khèi   ®îc   t¹o  3 7 h×nh qua rÌn th«; ph«i d¹ng tÊm b»ng s¾t  hoÆc thÐp (kÓ c¶ lo¹i tr¸ng thiÕc) 720 20 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7 721 C¸c s¶n phÈm s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim  0 ®îc   c¸n   ph¼ng,   cã   chiÒu   réng   tõ   600mm  trë lªn, ®∙ phñ, m¹ hoÆc tr¸ng ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng thiÕc: 721 11 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy tõ 0,5mm trë lªn 3
 4. 4 0 721 12 00 ­ ­ Cã chiÒu dµy díi 0,5mm 3 0 721 20 00 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng ch×, kÓ c¶ hîp kim  0 0 ch× thiÕc 721 30 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng ph¸p  0 ®iÖn ph©n: ­ ­ Cã hµm lîng carbon díi 0,6% träng l­ îng: 721 30 11 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qóa 1,2mm 10 0 721 30 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 0 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 721 30 91 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 10 0 721 30 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 0 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng ph¸p  kh¸c: 721 41 ­ ­ H×nh lîn sãng: 0 721 41 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 10 0 721 41 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 0 721 49 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 0 721 49 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 10 0 721 49 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 0 721 50 00 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng b»ng oxit crom hoÆc  0 0 b»ng crom vµ oxit crom ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng nh«m: 721 61 ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng hîp kim nh«m­kÏm: 0 721 61 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 10 0 721 61 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 0 721 69 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 0 721 69 10 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 10 0 721 69 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 0 721 70 ­ §îc s¬n, quÐt hoÆc tr¸ng plastic:
 5. 5 0 ­ ­ Kh«ng phñ, m¹ hoÆc tr¸ng kim lo¹i: 721 70 11 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 4,75mm ®Õn 125mm 10 0 721 70 12 ­   ­   ­   ChiÒu   dÇy   díi   4,75mm   hoÆc   trªn  10 0 125mm 721 70 20 ­   ­  §îc   m¹  hoÆc   tr¸ng   thiÕc,   ch×,   oxit  3 0 crom hoÆc b»ng crom vµ oxit crom 721 70 30 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   b»ng   ph¬ng  10 0 ph¸p   ®iÖn   ph©n,   chiÒu   dÇy   kh«ng   qóa  1,2mm 721 70 40 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   b»ng   ph¬ng  5 0 ph¸p ®iÖn ph©n, chiÒu dÇy trªn 1,2mm  721 70 50 ­   ­   §uîc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   hoÆc   nh«m  10 0 b»ng ph¬ng ph¸p kh¸c, chiÒu dÇy trªn 1,2  mm  721 70 60 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   hoÆc   nh«m,  10 0 chiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 721 70 70 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kim   lo¹i   kh¸c,  0 0 chiÒu dÇy kh«ng qóa 1,2mm 721 70 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 0 721 90 ­ Lo¹i kh¸c: 0 ­ ­ Cha ®îc phñ, m¹ hoÆc tr¸ng kim lo¹i: 721 90 11 ­ ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 4,75mm ®Õn 125mm 5 0 721 90 12 ­   ­   ­   ChiÒu   dÇy   díi   4,75mm   hoÆc   trªn  5 0 125mm 721 90 20 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   thiÕc,   ch×   hoÆc  3 0 oxit crom hoÆc b»ng crom vµ oxit crom 721 90 30 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   b»ng   ph¬ng  10 0 ph¸p   ®iÖn   ph©n,   chiÒu   dÇy   kh«ng   qóa  1,2mm 721 90 40 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   b»ng   ph¬ng  5 0 ph¸p ®iÖn ph©n, chiÒu dÇy trªn 1,2mm  721 90 50 ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm hay nh«m b»ng  10 0 ph¬ng ph¸p kh¸c, chiÒu dÇy trªn 1,2 mm  721 90 60 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kÏm   hay   nh«m,  10 0 chiÒu dÇy kh«ng qóa 1,2mm 721 90 70 ­   ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kim   lo¹i   kh¸c,  0 0 chiÒu dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 721 90 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 0 721 S¾t   hoÆc   thÐp   kh«ng   hîp   kim   d¹ng   thanh  3 vµ   que,   d¹ng   cuén   cuèn   kh«ng   ®Òu,   ®îc  c¸n nãng 721 10 ­   Cã   r¨ng   khÝa,   r∙nh,   g©n   vµ   c¸c   d¹ng  3 kh¸c ®îc t¹o thµnh trong qu¸ tr×nh c¸n:
 6. 6 721 10 10 ­ ­ Cã tiÕt diÖn mÆt c¾t ngang h×nh trßn  10 3 kh«ng qu¸ 50 mm2 721 10 20 ­ ­ Cã chiÒu réng mÆt c¾t ngang h×nh ch÷  10 3 nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng) kh«ng qu¸ 20mm 721 10 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 3 721 20 ­ Lo¹i kh¸c, b»ng thÐp dÔ c¾t gät: 3 721 20 10 ­ ­ Lo¹i cã ®êng kÝnh trung b×nh tõ 5mm  0 3 ®Õn 20mm 721 20 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 3 ­ Lo¹i kh¸c: 721 91 ­ ­ Cã ®êng kÝnh mÆt c¾t ngang h×nh trßn  3 díi 14mm: 721 91 10  ­ ­ ­ Lo¹i ®Ó lµm que hµn 5 3 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 721 91 91 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 10 3 721 91 92 ­ ­ ­ ­ ThÐp t¸n nguéi ë d¹ng cuén  10 3 721 91 93 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 10* 3 721 91 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10* 3 721 99 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 3 721 99 10  ­ ­ ­ §Ó lµm que hµn 5 3 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 721 99 91 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 10 3 721 99 92 ­ ­ ­ ­ ThÐp t¸n nguéi ë d¹ng cuén  10 3 721 99 93 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 10* 3 721 99 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10* 3 721 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng thanh  4 vµ que kh¸c, míi chØ qua rÌn, c¸n nãng,  kÐo   nãng   hoÆc   Ðp   ®ïn   nãng   kÓ   c¶   c«ng  ®o¹n xo¾n sau khi c¸n 721 10 ­ §∙ qua rÌn: 4 721 10 10 ­ ­ Cã hµm lîng carbon díi 0,6% träng l­ 10* 4 îng  721 10 20 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ 10* 4 îng trë lªn
 7. 7 721 20 00 ­ Cã r¨ng khÝa r¨ng, r∙nh, g©n hoÆc c¸c  10* 4 d¹ng kh¸c ®îc t¹o thµnh trong qu¸ tr×nh  c¸n hoÆc xo¾n sau khi c¸n 721 30 00 ­ Lo¹i kh¸c, b»ng thÐp dÔ c¾t gät 0 4 ­ Lo¹i kh¸c: 721 91 ­   ­   MÆt   c¾t   ngang   h×nh   ch÷   nhËt   (trõ  4 h×nh vu«ng): ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon díi 0,6% träng  lîng:  721 91 11 ­ ­ ­ ­ Lo¹i lµm cèt bª t«ng 10 4 721 91 12 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 10* 4 721 91 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10* 4 ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon  tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 721 91 21 ­ ­ ­ ­ Lo¹i lµm cèt bª t«ng 10 4 721 91 22 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 10* 4 721 91 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10* 4 721 99 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 4 ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon díi 0,25% träng  lîng: 721 99 11 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 10 4 721 99 12 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 10* 4 721 99 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10* 4 ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,25% ®Õn d­ íi 0,6% träng lîng: 721 99 21 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 10 4 721 99 22 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 10* 4 721 99 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10* 4 ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon  tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 721 99 31 ­ ­ ­ ­ ThÐp lµm cèt bª t«ng 10 4 721 99 32 ­ ­ ­ ­ ThÐp thanh trôc; thÐp mangan 10* 4 721 99 39 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10*
 8. 8 4 721 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng thanh  5 vµ que kh¸c 721 10 00 ­ B»ng thÐp dÔ c¾t gät, míi chØ ®îc t¹o  0 5 h×nh nguéi hoÆc gia c«ng kÕt thóc nguéi 721 50 00 ­ Lo¹i kh¸c, míi chØ ®îc t¹o h×nh nguéi  10* 5 hoÆc gia c«ng kÕt thóc nguéi 721 90 ­ Lo¹i kh¸c: 5   '­ ­ Cã hµm lîng carbon díi 0,6% träng  lîng: 721 90 11 ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   trõ   thÐp   mangan   hoÆc  10* 5 thÐp thanh trôc  721 90 19  ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10* 5 721 90 20  ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ 10* 5 îng trë lªn 721 S¾t   hoÆc   thÐp   kh«ng   hîp   kim   d¹ng   gãc,  6 khu«n, h×nh 721 10 00 ­   H×nh   ch÷   U,   I   hoÆc   H   kh«ng   gia   c«ng  10 6 qu¸ møc c¸n nãng, kÐo nãng hoÆc Ðp ®ïn,  cã chiÒu cao díi 80mm ­ H×nh ch÷ L hoÆc ch÷ T, kh«ng ®îc gia  c«ng qu¸ møc c¸n nãng, kÐo nãng hoÆc Ðp  ®ïn, cã chiÒu cao díi 80mm: 721 21 00 ­ ­ H×nh ch÷ L 10 6 721 22 00 ­ ­ H×nh ch÷ T 10 6 ­ H×nh ch÷ U, I, H, kh«ng  gia c«ng qu¸  møc   c¸n   nãng,   kÐo   nãng   hoÆc   Ðp   ®ïn   cã  chiÒu cao tõ 80mm trë lªn: 721 31 ­ ­ H×nh ch÷ U: 6 ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ  0,6% träng  lîng trë lªn: 721 31 11 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  10 6 qu¸ 140 mm 721 31 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 721 31 91 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  10 6 qu¸ 140 mm 721 31 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 721 32 ­ ­ H×nh ch÷ I: 6 ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon  tõ 0,6% träng  lîng trë lªn:
 9. 9 721 32 11 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  10 6 qu¸ 140 mm 721 32 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 721 32 91 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  10 6 qu¸ 140 mm 721 32 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 721 33 ­ ­ H×nh ch÷ H: 6 ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon  tõ 0,6% träng  lîng trë lªn: 721 33 11 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  10 6 qu¸ 140 mm 721 33 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 721 33 91 ­ ­ ­ ­ Cã chiÒu cao tõ 80 mm nhng kh«ng  10 6 qu¸ 140 mm 721 33 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 721 40 ­ H×nh ch÷ L hoÆc ch÷ T, kh«ng gia c«ng  6 qu¸ møc c¸n nãng, kÐo nãng hoÆc Ðp ®ïn,  cã chiÒu cao tõ 80mm trë lªn: ­ ­ Cã hµm lîng c¸c bon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 721 40 11 ­ ­ ­ H×nh ch÷ L cã chiÒu cao tõ 80 mm  10 6 nhng kh«ng qu¸ 140 mm 721 40 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 721 40 91 ­ ­ ­ H×nh ch÷ L cã chiÒu cao tõ 80 mm  10 6 nhng kh«ng qu¸ 140 mm 721 40 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 721 50 ­  Gãc, khu«n, h×nh kh¸c, kh«ng gia c«ng  6 qu¸  møc  c¸n  nãng,   kÐo   nãng   hoÆc  Ðp   ®ïn  qua khu«n:  ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 721 50 11 ­ ­ ­ Cã chiÒu cao díi 80 mm  10 6 721 50 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 721 50 91 ­ ­ ­ Cã chiÒu cao díi 80 mm  10 6 721 50 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10
 10. 10 6 ­ Gãc, khu«n, h×nh kh¸c, kh«ng gia c«ng  qu¸ møc t¹o h×nh nguéi hoÆc gia c«ng kÕt  thóc nguéi: 721 61 00 ­ ­ Thu ®îc tõ c¸c s¶n phÈm c¸n ph¼ng 10 6 721 69 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 6 ­ ­ ­ Gãc, trõ gãc cã r∙nh: 721 69 11 ­ ­ ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng  10 6 lîng   trë   lªn   vµ   chiÒu   cao   tõ   80mm   trë  lªn 721 69 12 ­ ­ ­ ­ Cã chøa hµm lîng carbon tõ 0,6%  10 6 träng   lîng  trë  lªn  vµ   chiÒu   cao   díi   80  mm   721 69 13 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   chiÒu   cao   tõ   80   mm  10 6 trë lªn 721 69 14 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu cao díi 80 mm 10 6 ­ ­ ­ Gãc, khu«n vµ h×nh kh¸c: 721 69 21 ­ ­ ­ ­ ChiÒu dÇy tõ 5 mm trë xuèng 10 6 721 69 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 ­ Lo¹i kh¸c: 721 91 ­ ­ §îc t¹o h×nh nguéi hoÆc gia c«ng kÕt  6 thóc  nguéi tõ c¸c s¶n phÈm c¸n máng: ­ ­ ­ Gãc, trõ gãc cã r∙nh: 721 91 11 ­ ­ ­ ­ Cã chøa hµm lîng carbon tõ 0,6%  10 6 trë   lªn   tÝnh   theo   träng   lîng   vµ   chiÒu  cao tõ 80 mm trë lªn 721 91 12 ­ ­ ­ ­ Cã chøa hµm lîng carbon tõ 0,6%  10 6 trë   lªn   tÝnh   theo   träng   lîng   vµ   chiÒu  cao díi 80 mm  721 91 13 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   kh¸c,   chiÒu   cao   tõ   80   mm  10 6 trë lªn  721 91 14 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, chiÒu cao díi 80 mm 10 6 721 91 20 ­ ­ ­ Gãc cã r∙nh, ®îc c¸n ®Þnh h×nh tõ  10 6 d¶i thÐp ®ét, ®∙ hoÆc cha s¬n hoÆc m¹ ­ ­ ­ Khu«n vµ h×nh kh¸c: 10 721 91 31 ­ ­ ­ ­ ChiÒu dµy tõ 5mm trë xuèng 10 6 721 91 39 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 721 99 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 721 D©y s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim 7
 11. 11 721 10 ­   Kh«ng  ®îc   m¹  hoÆc   tr¸ng,  ®∙   hoÆc  cha  7 ®îc ®¸nh bãng: 721 10 10 ­   ­  Cã   hµm   lîng   carbon   díi   0,25%   träng  10 7 lîng ­   ­   Cã   chøa   hµm   lîng   c¸c   bon   tõ   0,25%  ®Õn díi 0,6% träng lîng: 721 10 21 ­ ­ ­ D©y thÐp lµm nan hoa 5 7 721 10 22 ­ ­ ­ D©y tanh, thÐp d©y dÑt cuén tang;  5 7 thÐp d©y dù øng lùc; d©y thÐp dÔ c¾t gät 721 10 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn:  721 10 31 ­   ­   ­   D©y   thÐp   lµm   nan   hoa,   d©y   tanh,  5 7 thÐp d©y dÑt cuén tang; thÐp d©y dù øng  lùc; d©y thÐp dÔ c¾t gät 721 10 39 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7 721 20 ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng kÏm: 7 721 20 10 ­   ­   Cã   chøa   hµm   lîng   carbon   díi   0,25%  10 7 träng lîng ­ ­ Cã chøa hµm lîng carbon tõ 0,25% ®Õn  díi 0,45% träng lîng: 721 20 21 ­   ­   ­   §îc   tr¸ng   b»ng   ph¬ng   ph¸p   ®iÖn  5 7 ph©n vµ d©y thÐp lµm nan hoa 721 20 22 ­ ­ ­ ThÐp d©y dÑt cuén tang;  thÐp d©y  5 7 dù   øng   lùc;  thÐp   d©y   cã  hµm  lîng  silic  kh«ng   díi   0,1%,   träng   lîng   líp   kÏm   m¹  kh«ng díi 240g/m2 721 20 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,45% ®Õn díi  0,6% träng lîng: 721 20 31 ­   ­   ­   §îc   tr¸ng   b»ng   ph¬ng   ph¸p   ®iÖn  5 7 ph©n vµ d©y thÐp lµm nan hoa 721 20 32 ­ ­ ­ ThÐp d©y dÑt cuén tang;  thÐp d©y  5 7 dù   øng   lùc;  thÐp   d©y   cã  hµm  lîng  silic  kh«ng díi 0,1%, ®îc m¹ kÏm víi träng l­ îng líp kÏm m¹ kh«ng díi 240g/m2 721 20 33 ­ ­ ­ D©y thÐp carbon cao ®Ó lµm lâi c¸p  5 7 nh«m dÉn ®iÖn chÞu lùc (ACSR) 721 20 39 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,6% träng l­ îng trë lªn: 721 20 41 ­   ­   ­   §îc   tr¸ng   b»ng   ph¬ng   ph¸p   ®iÖn  5 7 ph©n vµ d©y thÐp lµm nan hoa
 12. 12 721 20 42 ­ ­ ­ ThÐp d©y dÑt cuén tang;  thÐp d©y  5 7 dù   øng   lùc;  thÐp   d©y   cã  hµm  lîng  silic  kh«ng díi 0,1%, ®îc m¹ kÏm víi träng l­ îng líp kÏm m¹ kh«ng díi 240g/m2 721 20 43 ­ ­ ­ D©y thÐp carbon cao ®Ó lµm lâi c¸p  5 7 nh«m dÉn ®iÖn chÞu lùc (ACSR) 721 20 49 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7 721 30 ­   §îc   m¹   hoÆc   tr¸ng   kim   lo¹i   c¬   b¶n  7 kh¸c: 721 30 10 ­   ­  Cã   hµm   lîng   carbon   díi   0,25%   träng  10 7 lîng 721 30 20 ­ ­ Cã hµm lîng carbon tõ 0,25% ®Õn díi  5 7 0,6% träng lîng ­   ­   Cã   chøa   hµm   lîng   carbon   tõ   0,6%  träng lîng trë lªn: ­ ­ ­ D©y tanh (d©y thÐp carbon cao phñ  hîp kim ®ång ®Ó lµm tanh lèp):  721 30 31 ­   ­   ­   ­   D©y   tanh   (d©y   thÐp   carbon   cao  5 7 phñ ®ång thau ®Ó lµm tanh lèp) 721 30 32 ­ ­ ­ ­ D©y tanh (phñ hîp kim ®ång kh¸c,  5 7 d©y thÐp carbon cao ®Ó lµm tanh lèp) 721 30 33 ­ ­ ­ ­ §îc m¹ hoÆc tr¸ng thiÕc 5 7 721 30 39 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7 721 30 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 7 721 90 ­ Lo¹i kh¸c: 7 721 90 10 ­   ­   Cã   hµm   lîng   silic   kh«ng   díi   0,1%  5 7 träng lîng vµ ®îc m¹ kÏm víi träng lîng  líp kÏm m¹ kh«ng díi 240 g/m2, ngoµi bäc  b»ng PVC 721 90 20 ­   ­   Lo¹i   kh¸c   cã   hµm   lîng   carbon   díi  10 7 0,25% träng lîng, trõ hµng ho¸ thuéc m∙  sè 7217.90.10 721 90 30 ­   ­   Lo¹i   kh¸c   cã   hµm   lîng   carbon   tõ  5 7 0,25% ®Õn díi 0,45% träng lîng, trõ hµng  ho¸ thuéc m∙ sè 7217.90.10 721 90 40 ­   ­   Lo¹i   kh¸c   cã   hµm   lîng   carbon   tõ  5 7 0,45% ®Õn díi 0,6% träng lîng, trõ hµng  ho¸ thuéc m∙ sè 7217.90.10 721 90 50 ­ ­ Lo¹i kh¸c cã hµm lîng carbon tõ 0,6%  5 7 träng   lîng   trë   lªn,   trõ   hµng   ho¸   thuéc  m∙ sè 7217.90.10 730 C¸c lo¹i èng, èng dÉn, thanh h×nh cã mÆt  3 c¾t rçng b»ng gang ®óc ­ C¸c lo¹i èng vµ èng dÉn: 
 13. 13 730 00 11 ­   ­   Lo¹i   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   kh«ng   qu¸  10 3 100mm 730 00 12 ­ ­ Lo¹i cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 100 mm  10 3 nhng kh«ng qu¸ 150mm  730 00 13 ­ ­ Lo¹i cã ®êng kÝnh ngoµi  trªn 150 mm  10 3 nhng kh«ng qu¸ 600mm  730 00 19 ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 3 ­ Lo¹i kh¸c, b»ng gang cÇu: 730 00 21 ­   ­   Lo¹i   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   kh«ng   qu¸  3 3 100mm 730 00 22 ­ ­ Lo¹i kh¸c 3 3 ­ Lo¹i kh¸c: 730 00 91 ­   ­   Lo¹i   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   kh«ng   qu¸  3 3 100mm 730 00 92 ­ ­ Lo¹i kh¸c 3 3 730 C¸c   lo¹i   èng   vµ   èng   dÉn   kh¸c   b»ng   s¾t  5 hoÆc thÐp (vÝ dô: ®îc hµn, t¸n b»ng ®inh  hoÆc ghÐp víi nhau b»ng c¸ch t¬ng tù) cã  mÆt   c¾t   h×nh   trßn,   ®êng   kÝnh   mÆt   c¾t  ngoµi trªn 406,4mm ­  èng dÉn ®îc sö dông cho ®êng èng dÉn  dÇu vµ khÝ: 730 11 00 ­   ­   Hµn   ch×m   theo   chiÒu   däc   b»ng   hå  5 5 quang 730 12 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c hµn theo chiÒu däc 5 5 730 19 00 ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 5 730 20 00 ­  èng   chèng,   sö   dông   trong   khoan   dÇu  5 5 hoÆc khÝ ­ Lo¹i kh¸c, ®îc hµn: 730 31 ­ ­ Hµn theo chiÒu däc: 5 ­ ­ ­ èng vµ èng dÉn b»ng thÐp kh«ng gØ: 730 31 11  ­ ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5 5 730 31 19 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 5 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 730 31 91  ­ ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5 5 730 31 99 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 5 730 39 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 5 730 39 10  ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5
 14. 14 5 730 39 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 5 730 90 ­ Lo¹i kh¸c: 5 730 90 10  ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5 5 730 90 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 5 730 C¸c lo¹i èng, èng dÉn, thanh h×nh cã mÆt  6 c¾t rçng kh¸c b»ng s¾t hoÆc thÐp (vÝ dô:  nèi   më,   hµn,   t¸n   ®inh   hoÆc   ghÐp   b»ng  c¸ch t¬ng tù) 730 10 00 ­  èng   dÉn   thuéc   lo¹i   cho   èng   dÉn   dÇu  5 6 hoÆc khÝ 730 20 00 ­ èng chèng vµ èng sö dông cho khoan dÇu  5 6 hoÆc khÝ 730 30 ­   Lo¹i   kh¸c,   ®îc   hµn,  cã   mÆt   c¾t   ngang  6 h×nh trßn, b»ng s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp  kim: ­ ­ Cã ®êng kÝnh trong díi 12,5mm: 730 30 11 ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5 6 730 30 12 ­ ­ ­ èng dïng cho nåi h¬i 10 6 730 30 13 ­ ­ ­  èng thÐp v¸ch ®¬n hoÆc kÐp ®îc m¹  10 6 ®ång hoÆc tr¸ng nhùa flo (FRC) hoÆc phñ  kÏm   ­   crom   (ZMC3),   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi  kh«ng qu¸ 15mm 730 30 14 ­   ­   ­  èng   ®îc   bäc   vá,   dïng   cho   c¸c   bé  10 6 phËn ph¸t nhiÖt cña bµn lµ ®iÖn ph¼ng vµ  nåi   c¬m   ®iÖn,   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   kh«ng  qu¸ 12mm 730 30 15 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã hµm lîng carbon díi  10 6 0,45% träng lîng 730 30 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 ­   ­   Cã   ®êng   kÝnh   trong   tõ   12,5mm   trë  lªn: 730 30 21 ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5 6 730 30 22 ­ ­ ­ èng dïng cho nåi h¬i 10 6 730 30 23 ­ ­ ­  èng thÐp v¸ch ®¬n hoÆc kÐp ®îc m¹  10 6 ®ång hoÆc tr¸ng nhùa flo (FRC) hoÆc phñ  kÏm   ­   crom   (ZMC3),   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi  kh«ng qu¸ 15mm 730 30 24 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã ®êng kÝnh ngoµi díi  10 6 140  mm   vµ   cã   hµm   lîng  carbon   díi   0,45% 
 15. 15 träng lîng 730 30 25 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã ®êng kÝnh ngoµi tõ  10 6 140 mm trë lªn vµ cã hµm lîng c¸c bon d­ íi 0,45% träng lîng 730 30 26 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã ®êng kÝnh ngoµi díi  10 6 140 mm vµ cã hµm lîng c¸c bon tõ 0,45%  träng lîng trë lªn 730 30 27 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã ®êng kÝnh ngoµi tõ  10 6 140 mm trë lªn vµ cã hµm lîng c¸c bon tõ  0,45% träng lîng trë lªn  730 40 ­   Lo¹i   kh¸c,   ®îc   hµn,  cã   mÆt   c¾t   ngang  6 h×nh trßn, b»ng thÐp kh«ng gØ: 730 40 10 ­ ­ èng dïng cho nåi h¬i, ®îc hµn, cã ®­ 5 6 êng kÝnh trong kh«ng qu¸ 12,5 mm  730 40 20 ­ ­ èng dïng cho nåi h¬i, ®îc hµn, cã ®­ 5 6 êng kÝnh trong trªn 12,5 mm 730 40 30 ­ ­  èng b»ng thÐp kh«ng gØ cã ®êng kÝnh  5 6 ngoµi trªn 105 mm 730 40 40 ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5 6 730 40 50 ­   ­  èng   vµ   èng   dÉn   cã   chøa   hµm   lîng  5 6 niken thÊp nhÊt lµ 30% träng lîng, cã ®­ êng kÝnh ngoµi kh«ng qu¸ 10mm 730 40 80 ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã ®êng kÝnh trong kh«ng  5 6 qu¸ 12,5mm  730 40 90 ­   ­  Lo¹i   kh¸c,   cã   ®êng   kÝnh   trong   trªn  5 6 12,5mm 730 50 ­   Lo¹i   kh¸c,   ®îc   hµn,  cã   mÆt   c¾t   ngang  6 h×nh trßn, b»ng thÐp hîp kim kh¸c: 730 50 10 ­ ­  èng dÉn dïng cho nåi h¬i, ®îc hµn,  5 6 cã ®êng kÝnh trong kh«ng qu¸ 12,5 mm  730 50 20 ­ ­  èng dÉn dïng cho nåi h¬i, ®îc hµn,  5 6 cã ®êng kÝnh trong trªn 12,5 mm  730 50 30 ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5 6 730 50 40 ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã ®êng kÝnh trong kh«ng  5 6 qu¸ 12,5 mm  730 50 50 ­   ­  Lo¹i   kh¸c,   cã   ®êng   kÝnh   trong   trªn  5 6 12,5mm 730 60 ­   Lo¹i   kh¸c,   ®îc   hµn,  cã   mÆt   c¾t   ngang  6 kh«ng ph¶i h×nh trßn: ­ ­ Cã ®êng kÝnh trong díi 12,5mm: 730 60 11 ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5 6 730 60 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 6 ­ ­  Lo¹i kh¸c: 730 60 91  ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5 6
 16. 16 730 60 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 6 730 90 ­ Lo¹i kh¸c: 6 ­ ­ Cã ®êng kÝnh trong díi 12,5mm: 730 90 11 ­ ­   ­  èng vµ èng dÉn v¸ch kÐp ®îc hµn  10 6 nèi hai líp 730 90 12  ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5 6 730 90 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 730 90 91 ­ ­   ­  èng vµ èng dÉn v¸ch kÐp hµn nèi  10 6 hai líp 730 90 92  ­ ­ ­ èng dÉn chÞu ¸p lùc cao  5 6 730 90 93  ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c, cã ®êng kÝnh ngoµi díi  10 6 140  mm   vµ   cã   hµm   lîng  carbon   díi   0,45%  träng lîng 730 90 94 ­ ­ ­  Lo¹i kh¸c, cã ®êng kÝnh ngoµi tõ  10 6 140 mm trë lªn vµ chøa hµm lîng c¸c bon  díi 0,45% träng lîng 730 90 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 6 730 C¸c cÊu kiÖn b»ng s¾t hoÆc thÐp (trõ c¸c  8 cÊu   kiÖn   nhµ   lµm   s½n   thuéc   nhãm   94.06)  vµ c¸c bé phËn rêi cña c¸c cÊu kiÖn (vÝ  dô:   cÇu,   nhÞp   cÇu,   cöa   cèng,   cét   líi,  m¸i nhµ, khung m¸i, cöa ra vµo, cöa sæ,  vµ c¸c lo¹i khung cöa, ngìng cöa ra vµo,  cöa  chíp,   lan   can,   cét   trô   vµ   c¸c   lo¹i  cét   kh¸c)   b»ng   s¾t   hoÆc   thÐp;   tÊm,  thanh, gãc, khu«n, h×nh èng vµ c¸c lo¹i  t¬ng tù ®∙ ®îc gia c«ng ®Ó dïng lµm cÊu  kiÖn x©y dùng, b»ng s¾t hoÆc thÐp 730 10 ­ CÇu vµ nhÞp cÇu: 8 730 10 10 ­ ­ D¹ng cÊu kiÖn tiÒn chÕ ®îc l¾p r¸p  0 8 b»ng c¸c khíp nèi 730 10 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 8 730 20 ­ Th¸p vµ cét líi: 8  ­ ­ Th¸p: 730 20 11 ­ ­ ­ D¹ng cÊu kiÖn tiÒn chÕ ®îc l¾p r¸p  0 8 b»ng c¸c khíp nèi  730 20 19 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 8  ­ ­ Cét líi:
 17. 17 730 20 21 ­ ­ ­ D¹ng cÊu kiÖn tiÒn chÕ ®îc l¾p r¸p  5 8 b»ng c¸c khíp nèi 730 20 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 8 730 30 00 ­ Cöa ra vµo, cöa sæ, c¸c lo¹i khung cöa  10 8 vµ ngìng cöa ra vµo 730 40 ­   ThiÕt   bÞ   dïng   cho   giµn   gi¸o,   v¸n  8 khu«n, vËt chèng hoÆc cét trô chèng hÇm  lß: 730 40 10 ­ ­ D¹ng cÊu kiÖn tiÒn chÕ ®îc l¾p r¸p  0 8 b»ng c¸c khíp nèi 730 40 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 8 730 90 ­ Lo¹i kh¸c: 8 730 90 10 ­ ­ Khung xëng vµ khung kho 10 8 730 90 20 ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng cÊu kiÖn tiÒn chÕ ®­ 10 8 îc l¾p r¸p b»ng c¸c khíp nèi 730 90 30 ­ ­ TÊm m¹ kÏm, ®∙ ®îc uèn cong hoÆc lµm  10 8 lîn   sãng,   dïng  ®Ó   l¾p   r¸p   víi   c¸c   ®êng  èng hoÆc ®êng dÉn ngÇm 730 90 40 ­   ­   Bé   phËn   cña   èng   hoÆc   ®êng   èng   lµm  10 8 b»ng c¸c tÊm s¾t hoÆc thÐp ®∙ ®Þnh h×nh  vµ lµm lîn sãng hoÆc lîn cong   730 90 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 8
Đồng bộ tài khoản