Quyết định 71/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định 71/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 71/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận - huyện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 71/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 71/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH (M U) V T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TƯ PHÁP QU N - HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2009 c a B Tư pháp - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Tư pháp thu c y ban nhân dân c p t nh, Phòng Tư pháp thu c y ban nhân dân c p huy n và công tác tư pháp c a y ban nhân dân c p xã; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 1180/TTr-SNV ngày 08 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch (m u) v t ch c và ho t ng c a Phòng Tư pháp qu n - huy n. i u 2. Căn c Quy ch (m u) này, y ban nhân dân qu n - huy n ch o xây d ng và quy t nh ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tư pháp phù h p v i tình hình c th t i a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tư pháp, Th trư ng các S - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài QUY CH (M U)
  2. T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TƯ PHÁP QU N - HUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s /năm/Q -UBND ngày tháng năm c a y ban nhân dân qu n - huy n) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng 1. V trí Phòng Tư pháp qu n - huy n là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n. Phòng Tư pháp qu n - huy n có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n - huy n; ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tư pháp. 2. Ch c năng Phòng Tư pháp qu n - huy n tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: công tác xây d ng và thi hành văn b n quy ph m pháp lu t; ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t; ph bi n, giáo d c pháp lu t; thi hành án dân s ; ch ng th c; h t ch; tr giúp pháp lý; hòa gi i cơ s và công tác tư pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v và quy n h n Phòng Tư pháp qu n - huy n có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Trình y ban nhân dân qu n - huy n các văn b n hư ng d n v công tác tư pháp và t ch c tri n khai th c hi n trên a bàn theo quy nh. 2. Trình y ban nhân dân qu n - huy n ban hành quy t nh, ch th , k ho ch 5 năm, hàng năm v lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a Phòng; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính, c i cách tư pháp, xây d ng, hoàn thi n h th ng pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi, thNm quy n qu n lý nhà nư c ư c giao. 3. Trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n d th o các văn b n v lĩnh v c tư pháp thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n. 4. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t thu c ph m vi qu n lý c a Phòng. 5. V xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t: a) Ph i h p xây d ng quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a y ban nhân dân qu n - huy n do các cơ quan chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n - huy n ch trì xây d ng; b) ThNm nh các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân qu n - huy n ban hành theo quy nh c a pháp lu t;
  3. c) T ch c l y ý ki n nhân dân v các d án lu t, pháp l nh theo s ch o c a y ban nhân dân qu n - huy n và hư ng d n c a S Tư pháp. 6. V thi hành văn b n quy ph m pháp lu t: a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn; b) Hư ng d n chuyên môn, nghi p v v theo dõi thi hành pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý i v i cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n, công ch c chuyên môn thu c y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n; c) T ng h p, báo cáo tình hình thi hành văn b n quy ph m pháp lu t và ki n ngh các bi n pháp gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c trong thi hành văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn v i y ban nhân dân qu n - huy n và S Tư pháp. 7. V ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t: a) Giúp y ban nhân dân qu n - huy n t ki m tra văn b n do y ban nhân dân qu n - huy n ban hành; hư ng d n công ch c chuyên môn thu c y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n th c hi n t ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n ban hành; b) Th c hi n ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân xã, th tr n và y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n theo quy nh c a pháp lu t; trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh các bi n pháp x lý văn b n trái pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t. 8. Rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân qu n - huy n ban hành; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n công tác rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t i v i y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n, các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n. 9. V ph bi n, giáo d c pháp lu t: a) T ch c th c hi n chương trình, k ho ch ph bi n giáo d c pháp lu t sau khi ư c y ban nhân dân qu n - huy n phê duy t; b) Làm Thư ng tr c H i ng Ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t qu n - huy n; c) Hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, qu n lý và khai thác t sách pháp lu t phư ng - xã, th tr n và các cơ quan, ơn v khác theo quy nh c a pháp lu t; 10. ThNm nh d th o quy ư c c a p, t dân ph trư c khi trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n phê duy t. 11. V ch ng th c: a) Hư ng d n, ki m tra, b i dư ng nghi p v cho công ch c chuyên môn thu c y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n trong vi c c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký; b) Th c hi n ch ng th c b n sao t b n chính các gi y t , văn b n b ng ti ng nư c ngoài; ch ng th c ch ký c a ngư i d ch trong các gi y t , văn b n t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t ho c t ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài; ch ng th c ch ký trong các gi y t , văn b n b ng ti ng nư c ngoài; c) Th c hi n ch ng th c m t s vi c khác theo quy nh c a pháp lu t. 12. V qu n lý và ăng ký h t ch:
  4. a) Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c t ch c, th c hi n công tác ăng ký và qu n lý h t ch trên a bàn; t ch c b i dư ng nghi p v qu n lý và ăng ký h t ch cho cán b Tư pháp - H t ch phư ng - xã, th tr n; b) Giúp y ban nhân dân qu n - huy n gi i quy t vi c thay i, c i chính h t ch cho ngư i t 14 tu i tr lên và xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch, i u ch nh h t ch cho m i trư ng h p, không phân bi t tu i, c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch theo quy nh c a pháp lu t; c) Qu n lý các s sách, bi u m u v h t ch; lưu tr s h t ch, gi y t h t ch theo quy nh pháp lu t; d) ngh y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh vi c thu h i, h y b nh ng gi y t h t ch do y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n c p trái v i quy nh c a pháp lu t (tr vi c ăng ký k t hôn vi ph m v i u ki n ăng ký k t hôn theo quy nh c a pháp lu t v hôn nhân và gia ình). 13. Hòa gi i cơ s và tr giúp pháp lý: T ch c tri n khai th c hi n các quy nh c a pháp lu t v hòa gi i cơ s ; t ch c b i dư ng nghi p v hoà gi i cơ s theo s ch o c a y ban nhân dân qu n - huy n và hư ng d n c a cơ quan tư pháp c p trên; Th c hi n nhi m v tr giúp pháp lý theo quy nh c a pháp lu t. 14. Giúp y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân qu n - huy n trong công tác thi hành án dân s trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 15. Ch o, hư ng d n, ki m tra chuyên môn nghi p v v công tác tư pháp phư ng - xã, th tr n. 16. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, thanh tra vi c thi hành pháp lu t v ho t ng tư pháp trên a bàn; gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong ho t ng tư pháp trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân qu n - huy n. 17. Qu n lý biên ch , th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c Phòng theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a y ban nhân dân qu n - huy n. 18. Qu n lý tài chính, tài s n c a Phòng theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân qu n - huy n. 19. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân qu n - huy n và S Tư pháp. 20. Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n giao. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 3. T ch c b máy 1. Phòng Tư pháp có Trư ng phòng, không quá 02 Phó Trư ng phòng và các công ch c khác. a) Trư ng Phòng Tư pháp ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, ng th i ch u trách nhi m trư c Giám c S Tư pháp v th c hi n các m t công tác chuyên
  5. môn và trư c pháp lu t v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao và toàn b ho t ng c a Phòng. b) Phó Trư ng phòng giúp Trư ng phòng ph trách và theo dõi m t s m t công tác; ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Khi Trư ng phòng v ng m t m t Phó Trư ng phòng ư c Trư ng phòng y nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng. c) Vi c b nhi m Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do y ban nhân dân thành ph ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. d) Vi c i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, mi n nhi m, t ch c, th c hi n ch , chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cán b , công ch c chuyên môn, nghi p v làm công tác qu n lý nhà nư c v tư pháp trên a bàn qu n - huy n ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. 3. Căn c vào ch c năng, nhi m v c a Phòng Tư pháp qu n - huy n và c i m tình hình c th c a ơn v , trình , năng l c cán b , Phòng Tư pháp qu n - huy n ư c t ch c thành các b ph n g m nh ng công ch c ư c phân công m nh n các ch c danh công vi c trên các m t công tác c a Phòng. Tùy theo quy mô ho t ng và tính ch t công vi c và nhân s c th c a a phương, y ban nhân dân qu n - huy n có th b trí cán b ph trách riêng t ng lĩnh v c ho c kiêm nhi m các lĩnh v c trên cơ s tinh g n, hi u qu và ti t ki m. i u 4. Biên ch Căn c ch c danh, nhi m v , kh i lư ng công vi c, tính ch t và c i m công tác t i qu n - huy n, y ban nhân dân qu n - huy n phân b biên ch cho Phòng Tư pháp qu n - huy n cho phù h p, m b o th c hi n và hoàn thành nhi m v ư c giao. S lư ng biên ch c th c a Phòng Tư pháp do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh trong t ng ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n - huy n hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c 1. Trư ng phòng ph trách, i u hành các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. 2. Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. 3. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u cán b , công ch c gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b , công ch c ó ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t. i u 6. Ch sinh ho t h i h p
  6. 1. Hàng tu n, lãnh o phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau. 2. Sau khi giao ban lãnh o Phòng, các b ph n h p v i Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c, bàn phương hư ng tri n khai công tác và th ng nh t l ch công tác. 3. M i tháng h p toàn th cán b , công ch c m t l n. 4. M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác do lãnh o Phòng tr c ti p phê duy t. 5. L ch làm vi c v i các t ch c và cá nhân có liên quan, th hi n trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c Phòng chuNn b chu áo gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng. i u 7. M i quan h công tác 1. i v i S Tư pháp: Phòng Tư pháp ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tư pháp, th c hi n vi c báo cáo công tác chuyên môn nh kỳ và theo yêu c u c a Giám c S Tư pháp. 2. i v i y ban nhân dân qu n - huy n: Phòng Tư pháp ch u s lãnh o, ch o c a y ban nhân dân qu n - huy n v toàn b công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng, Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o và n i dung công tác t Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ph trách kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n - huy n v nh ng m t công tác ã ư c phân công; Theo nh kỳ ph i báo cáo v i y ban nhân dân qu n - huy n v n i dung công tác c a Phòng và xu t các bi n pháp gi i quy t công tác chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c liên quan. 3. i v i các cơ quan chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n - huy n: Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, theo ch c năng, nhi m v , dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n - huy n, nh m m b o hoàn thành nhi m v chính tr , k ho ch kinh t - xã h i c a qu n - huy n. Trong trư ng h p Phòng Tư pháp ch trì ph i h p gi i quy t công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Th trư ng các cơ quan chuyên môn khác, Trư ng Phòng Tư pháp t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n xem xét, quy t nh. 4. i v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n - huy n: Khi y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n - huy n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Phòng Tư pháp, Trư ng phòng có trách nhi m gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n - huy n gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n. 5. i v i y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n: a) Ph i h p h tr và t o i u ki n y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c liên quan n ch c năng, nhi m v c a Phòng; b) Hư ng d n cán b phư ng - xã, th tr n v chuyên môn, nghi p v c a ngành, lĩnh v c công tác do Phòng qu n lý. Chương V
  7. I U KHO N THI HÀNH i u 8. Căn c Quy ch này, Trư ng Phòng Tư pháp qu n - huy n có trách nhi m c th hóa ch c năng, nhi m v c a Phòng, quy n h n, trách nhi m, ch c danh công ch c c a Phòng phù h p v i c i m c a a phương, nhưng không trái v i n i dung Quy ch này, trình y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh thi hành. i u 9. Trư ng Phòng Tư pháp và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tư pháp sau khi ư c y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh các v n vư t quá thNm quy n thì nghiên c u xu t, ki n ngh v i y ban nhân dân qu n - huy n xem xét, gi i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản