Quyết định 710/TCHQ/QĐ/PTPL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
87
lượt xem
8
download

Quyết định 710/TCHQ/QĐ/PTPL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 710/TCHQ/QĐ/PTPL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế về phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 710/TCHQ/QĐ/PTPL của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g   ôc tr g  t æ n g  côc H ¶i q u a n  S è   t c ën 710/TC H Q/ Q §/PT P L   g µ y   N 3  th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc B a n   µ n h  Q u y  ch Õ  v Ò   6  h p h © n  tÝch, p h © n  lo¹ih µ n g  h o¸ x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u     k k trong n g µ n h  H ¶i q u a n T æ n g  côc tr ëng tæng côc H ¶i quan ­C¨n  LuËt H¶i quan    cø      ngµy  th¸ng6  29    n¨m  2001; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   101/2001/N§­CP, ngµy 31/12/2001  cña ChÝnh  phñ "Quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan  thñ tôc      vÒ    h¶iquan,chÕ  kiÓm        ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan". ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh 06/2003/N§­CP, ngµy 22/1/2003 cña ChÝnh phñ  “Quy  ®Þnh  viÖc  vÒ  ph©n  i lo¹ hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu”; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  96/2002/N§­ CP, ngµy 19/11/2002 cña  ChÝnh phñ  “Quy ®Þnh     vÒ chøc  n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña  Tæng  côc    H¶i quan”; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  32/2003/Q§­ BTC,  ngµy 17/3/2003 cña  tr Bé  ëng  Bé    Tµi chÝnh “Quy ®Þnh  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  cÊu  h¹n  c¬  tæ  chøc cña c¸c Trung t©m  ph©n  tÝch, ph©n  ihµng    lo¹  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu miÒn B¾c, miÒn  Trung,miÒn    Nam     trùcthuéc Tæng    côc    H¶i quan”; ­ XÐt      ®Ò nghÞ  cña Gi¸m  ®èc    c¸cTrung  t©m  ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp        khÈu, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh  nµy  “Quy chÕ     vÒ ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu trong ngµnh      H¶i quan”. §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay thÕ QuyÕt ®Þnh  07/2002/Q§­TCHQ,  ngµy 4/1/2002 cña Tæng  côc  ­ tr ëng Tæng  côc    H¶i quan “Ban  hµnh  Quy  chÕ  thêivÒ  t¹m    ph©n  tÝch hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu phôc  ho¹t®éng  vô    nghiÖp  cña  vô  ngµnh    H¶i quan”. §iÒu    3: Ch¸nh    v¨n phßng,Côc  ëng,Vô  ëng,Thñ  ëng      tr   tr   tr c¸c®¬n vÞ  thuéc c¬    quan  Tæng  côc,Côc  ëng      tr c¸c Côc    h¶iquan tØnh,li     ªntØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
 2. 2 Q u y  c h Õ  v Ò  p h © n  tÝch, p h © n  lo¹i µ n g  h o¸   h x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  trong n g µ n h  H ¶i q u a n Ban hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  710/TCHQ/Q§/PTPL  sè  ngµy  th¸ng6  3    n¨m 2003 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan C h ¬ n g  I: u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §iÒu    1: Ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu: Ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu theo quy    chÕ  nµy  (sau ®©y  viÕtt¾t lµ PTPL)          lµ viÖc  quan    c¬  h¶iquan  kiÓm     trathùc tÕ    mÉu   hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu, tiÕn hµnh chñ yÕu  trong phßng thÝ  nghiÖm,  b»ng    c¸cbiÖn  ph¸p nghiÖp  kü    vô  thuËt®Ó       x¸c®Þnh  ®óng    tªnhµng  vµ  sè  m∙  cña  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu theo  Danh  môc  hµng hãa xuÊt  khÈu,  nhËp  khÈu  ViÖt  Nam,  theo  BiÓu thuÕ xuÊt  khÈu, BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu  theo    vµ  HÖ thèng    hµihoµ      m∙    m« t¶ vµ  ho¸ hµng   ho¸ cña    Tæ chøc    H¶i quan thÕ    gií(sau ®©y          i   gäit¾tlµHÖ thèng  HS). §iÒu    2: Môc  ®Ých  ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ : 1. X¸c    ®Þnh ®óng    tªn hµng, m∙  hµng    sè  ho¸ theo danh môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ViÖt Nam,  theo BiÓu thuÕ  xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ  nhËp  khÈu  theo    vµ  HÖ thèng    HS ®èi    víimÉu  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu    yªu cÇu  PTPL, phôc  cho      vô  ho¹t®éng  qu¶n    lýnhµ    h¶iquan. nícvÒ    2. Phôc  viÖc    vô  x©y dùng Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ViÖtNam   BiÓu    vµ  thuÕ  xuÊtkhÈu,BiÓu      thuÕ  nhËp khÈu. §iÒu  Nguyªn  ho¹t®éng  3:  t¾c    ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ : 1. Ho¹t®éng      PTPL ph¶i® îcthùc hiÖn        kh¸ch quan,khoa      häc,chÝnh      x¸c vµ  tu©n      thñ c¸cquy  ®Þnh cña  quy  chÕ  nµy. 2. ViÖc    PTPL  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu (sau  ®©y        viÕtt¾tlµXK,  NK)    vµo  c¨n cø  mÉu   hµng    s¬    ho¸,hå  yªu cÇu  PTPL, Danh    môc  hµng    ho¸ XK,  NK  ViÖt Nam,    BiÓu  thuÕ  XK, BiÓu  thuÕ    HÖ   NK vµ  thèng HS.  Trong  êng  tr hîp nh÷ng  ®iÒu kho¶n  cña C«ng        íc HS mµ ViÖt Nam   ký    ®∙  kÕt  tham    gia cã  quy  ®Þnh  kh¸c víiviÖc      ph©n  ihµng  lo¹  ho¸ trong Danh  môc  hµng ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu  ViÖtNam,    BiÓu thuÕ XK,  BiÓu  thuÕ    NK ViÖtNam       th× thùc  hiÖn  theo nh÷ng ®iÒu  kho¶n  cña  C«ng        íc HS mµ ViÖt Nam   ký    ®∙  kÕt  tham  gia. §iÒu     îng ph©n  4: §èit   tÝch,ph©n  i   lo¹ : §èit    îng ph©n  tÝch,ph©n  i     lo¹ lµmÉu     hµng    ho¸ XK,    NK cha    x¸c®Þnh  îc ®   hoÆc   nghingê  tªnhµng  m∙  hµng    cã    vÒ    vµ  sè  ho¸ (sau ®©y         gäit¾t lµ mÉu   PTPL).
 3. 3 §iÒu    5: §¬n  yªu  vÞ  cÇu  ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ : §¬n  yªu  vÞ  cÇu ph©n tÝch, ph©n  ilµ c¸c ®¬n   trong    lo¹      vÞ  ngµnh    H¶i quan. §iÒu    6: §¬n  ph©n  vÞ  tÝch,ph©n  i   lo¹ : C¸c Trung t©m  ph©n tÝch,ph©n      lo¹ hµng    i ho¸ XK,    NK (sau ®©y        viÕtt¾t lµ c¸c Trung      t©m  PTPL)    trùc thuéc Tæng   côc    H¶i quan    lµ ®¬n  trùc tiÕp  vÞ    thùc hiÖn    c«ng    t¸cPTPL hµng   ho¸ XK,  NK. §iÒu    7: KÕt  ph©n  qu¶  tÝch,ph©n  i   lo¹ : KÕt qu¶  PTPL  îcc¬  ®   quan   h¶iquan  dông    sö  ®Ó tiÕn hµnh          thñ tôc h¶i quan ®èi    víihµng ho¸ XK,    xö      NK vµ  lý c¸c vÊn    ®Ò kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn   qu¶n    lýnhµ    h¶iquan. nícvÒ      §iÒu  Phèihîp c«ng    8:      t¸ctrongho¹t®éng      ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ : 1. C¸c    trung t©m     PTPL cña Tæng  côc    H¶i quan chÞu  chØ  sù  ®¹o toµn  diÖn  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan. 2. C¸c    Trung t©m  PTPL  mèi  cã  quan        trî hÖ hîp t¸c,hç   nhau trong c«ng    t¸cPTPL.     3. C¸c Trung  t©m  PTPL   îc quyÒn  ®   phèi hîp,ký      hîp  ®ång ph©n tÝch  mÉu  hµng    ho¸ XK,        NK víic¸c ®¬n  chuyªn ngµnh  trong vµ  vÞ    ë    ngoµiníc;sö      dông      c¸c tµiliÖu cña  chøc  tæ  H¶i quan ThÕ   i gií phôc  ho¹t®éng  vô    PTPL  hµng    ho¸ XK, NK. C h ¬ n g  II M É u  v µ h å  s ¬ yªu c Ç u  p h © n  tÝch, p h © n  lo¹i §iÒu  Yªu  9:  cÇu      ®èi víimÉu   ®èi víi vµ      viÖc  ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ : 1.Yªu    cÇu      ®èi víimÉu   PTPL: a.MÉu     ph¶i®¶m     b¶o  tÝnh  kh¸ch quan,®¹idiÖn.       b. Sè îng mÉu     l   ph¶i®¶m     b¶o  cho  ®ñ  PTPL  l mÉu   i vµ u  t¹ ®¬n  PTPL;    vÞ  mÉu  ph¶i ® îc ®ãng        gãi trong bao  phï hîp,d¸n    b×      nh∙n,niªm    phong      ®Ó gi÷ nguyªn ® îcc¸c® Æc         tÝnh cña mÉu  trong qu¸ tr×nh chuyÓn        giao (theo phô        lôc cña  quy  chÕ  nµy). c.MÉu     ph¶ikÌm    theo  s¬  cÇu  hå  yªu  PTPL  îcquy  ®   ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ  10  l theo quy  u    ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 12  quy  chÕ  nµy. 2.Yªu    cÇu      ®èi víiviÖc    lÊy mÉu   PTPL: a. C«ng  chøc    h¶i quan    khi lÊy mÉu  yªu cÇu PTPL  ph¶i cã  chøng    sù  kiÕn cña ngêi khaih¶iquan, ph¶ilËp              biªnb¶n, niªm    phong  cã  vµ  ch÷  x¸c ký    nhËn cña c«ng  chøc    h¶iquan  cña  vµ  ngêikhaih¶iquan.       b. Ph¶ilÊy 02        mÉu   nhau;mét  nh    mÉu     göi®¬n  PTPL,  vÞ  mét  mÉu  u    l t¹i ®¬n  yªu cÇu  vÞ    PTPL.
 4. 4 §iÒu    s¬    10: Hå  yªu cÇu  ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ : 1.Hå  yªu cÇu    s¬    ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ gåm:   a.PhiÕu      yªu cÇu  PTPL  hµng    ho¸ (mÉu  1). sè  b.Biªnb¶n        lÊy mÉu     yªu cÇu  PTPL  (mÉu  2). sè  c.Tê    khaih¶iquan      (b¶n  sao). d. Hîp ®ång  ¬ng    th m¹i (phÇn    néi dung  ªnquan  li   trùc tiÕp  i   tí yªu cÇu  PTPL, b¶n    sao). e.TµiliÖu kü        thuËtcã  ªnquan    li   (b¶n  sao). f.Chøng      th gi¸m ®Þnh, th«ng b¸o kÕt qu¶ PTPL lÇn  íc (nÕu    tr   cã, b¶n  sao). 2. PhiÕu    yªu cÇu  PTPL hµng ho¸  Biªn b¶n  mÉu   vµ    lÊy  yªu cÇu PTPL  lµm  thµnh  b¶n,trong ®ã  b¶n u,1  2      1  l   b¶n    göicho ®¬n  PTPL. C¸c  vÞ    b¶n  sao  chøng    tõ ph¶icã    dÊu   x¸c nhËn cña ®¬n  yªu  vÞ  cÇu PTPL. Trong  êng    tr hîp hµng  ho¸ XK,    NK kh«ng  hîp  cã  ®ång  ¬ng    th m¹i,thñ  ëng  tr ®¬n   yªu  vÞ  cÇu  PTPL  ph¶icã      x¸cnhËn    trªnPhiÕu    yªu cÇu  PTPL. §iÒu 11: ViÖc giao,nhËn    mÉu   hå  yªu  vµ  s¬  cÇu ph©n tÝch,ph©n    lo¹ : i 1. §¬n    vÞ  PTPL    khi nhËn  îc mÉu   hå  yªu  ®   vµ  s¬  cÇu PTPL ph¶i lËp     PhiÕu  tiÕp nhËn  cÇu    yªu  PTPL  (mÉu  3) thµnh  b¶n,trong ®ã  b¶n  sè    2      1  dïng  trong®¬n  PTPL, 1    vÞ    b¶n    tr¶®¬n  yªu cÇu  vÞ    PTPL. 2. Trêng    s¬  cÇu    hîp hå  yªu  PTPL kh«ng ®Çy  hoÆc   ®ñ  mÉu  kh«ng  ®¸p  øng    cÇu  c¸c yªu  quy  ®Þnh  cho  viÖc PTPL  trong vßng  ngµy  tõ ngµy  th×    3  kÓ    tiÕp nhËn  mÉu   hå    vµ  s¬, ®¬n  PTPL  vÞ  ph¶ith«ng    b¸o cho ®¬n  yªu  vÞ  cÇu  PTPL    lý. ®Ó xö  §iÒu    dông  12: Sö  mÉu, u  l mÉu   huû  vµ  mÉu   trong ph©n    tÝch,ph©n    lo¹ : i 1. Mét    phÇn mÉu  dïng trong PTPL  mét    vµ  phÇn mÉu    u  i ®Ó l t¹ ®¬n vÞ  PTPL. 2. PhÇn    mÉu  u  l ph¶i ®¶m     b¶o    l   ®ñ sè îng,tÝnh    ®¹idiÖn cña  mÉu     khi cÇn  i t¸ PTPL  ®Çy     s¬  vµ  ®ñ hå  kÌm  theo.Thêi h¹n u      l mÉu     lµ mét n¨m  tõ kÓ    ngµy tiÕp nhËn    mÉu. 3. C¸c    mÉu  u  l kh«ng  cßn      dông  ®∙  gi¸trÞ sö  do  hÕt  h¹n quy ®Þnh   i t¹  kho¶n  ®iÒu  2  nµy, mÉu   bÞ    ®∙  biÕn  chÊt,mÉu       dÔ g©y  nguy  hiÓm,  mÉu   kh«ng  kh¶  cã  n¨ng u    ph¶ilµm      l gi÷,th×    thñ tôc huû mÉu. ViÖc  huû mÉu   ph¶i  ® îclËp      biªnb¶n  tiÕn  vµ  hµnh    kiÓm    díisù  tragi¸m    s¸tcña    Héi ®ång    tiªuhuû  mÉu.  Thµnh  phÇn  cña    Héi ®ång  nµy  thñ tr do    ëng  ®¬n  PTPL  vÞ  quyÕt ®Þnh.     Biªnb¶n      tiªuhuû mÉu   îcl theo quy  ®  u    ®Þnh.
 5. 5 C h ¬ n g  III:Ti Õ n  h µ n h  p h © n  tÝch, p h © n  lo¹i   §iÒu    13: §iÒu  kiÖn  tiÕn hµnh    ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ : ViÖc  PTPL  chØ  îctiÕn hµnh    ®     khimÉu   hå  yªu cÇu  vµ  s¬    PTPL  ®¸p  øng  ®ñ    yªu cÇu quy  ®Þnh      t¹ c¸c§iÒu    vµ    i 9,10  t¹ phô    i lôccña  quy  chÕ nµy. §iÒu    14: TiÕn  hµnh  ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ : 1.Tr×nh      tùtiÕn hµnh    ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ : a.NhËn    mÉu   hå  yªu cÇu  vµ  s¬    PTPL. b.Nghiªncøu  s¬,tËp        hå    hîp th«ng    mÉu     tinvÒ  yªu cÇu  PTPL. c. TiÕn    hµnh    c¸c thÝ nghiÖm  cÇn thiÕtvµ      x¸c ®Þnh     tªn hµng, m∙    sè  hµng. d.LËp  s¬    hå  PTPL  theo ®óng    quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 16  quy  chÕ  nµy. e. Th«ng    b¸o kÕt qu¶ PTPL theo ®óng quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  15  quy  chÕ  nµy. f. mÉu   hå  PTPL.  Lu  vµ  s¬  2.Trong  êng    tÝnh    tr hîp do  chÊtcña    hµng      ho¸ mµ kh«ng    îcmÉu   lÊy ®   vµ  theo    ®Ò nghÞ  cña ®¬n  h¶i quan  vÞ    yªu cÇu PTPL, ®¬n  PTPL  c«ng  vÞ  cö  chøc PTPL    tí®¬n  h¶iquan    i vÞ    ®Ó PTPL  hµng    ho¸. §iÒu    15: Th«ng    qu¶  b¸o kÕt  ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ : 1. KÕt    qu¶ PTPL  ph¶i® îcth«ng  b»ng        b¸o  v¨n b¶n cho ®¬n  yªu  vÞ  cÇu  PTPL. Th«ng      b¸o kÕt qu¶ PTPL  c«ng  do  chøc PTPL   lËp theo mÉu     quy  ®Þnh,  ký    tªn chÞu tr¸ch nhiÖm   ® îc ngêi ®¹i diÖn  thÈm     vµ        cã  quyÒn cña  ®¬n  vÞ  PTPL  tªn, ký    ®ãng  dÊu    x¸cnhËn  cïng chÞu  vµ    tr¸chnhiÖm.   2. Trong    10    thêih¹n  ngµy  lµm viÖc  tõ ngµy  kÓ    tiÕp nhËn    mÉu   hå  vµ  s¬  yªu cÇu  PTPL  ®¸p øng ®Çy     ®ñ theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    cña  9, 10  quy chÕ  nµy, ®¬n  PTPL  tr¸chnhiÖm     vÞ  cã    th«ng b¸o kÕt qu¶ PTPL  cho ®¬n  yªu vÞ    cÇu PTPL. 3. Trêng  mÉu     hîp  phøc    t¹pcÇn kÐo      dµi thêigian PTPL, ®¬n  PTPL  vÞ  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ®¬n  yªu  vÞ  cÇu biÕt lýdo  thêih¹n  kiÕn      vµ    dù  hoµn thµnh. §iÒu    s¬  16: Hå  ph©n  tÝch,ph©n  i l gi÷hå    lo¹ vµ u    s¬:   1.Hå  PTPL    s¬  gåm   cã: a.Hå  yªu cÇu    s¬    PTPL  quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 10  quy  chÕ  nµy. b.PhiÕu    tiÕp nhËn      yªu cÇu  PTPL. c.Biªnb¶n      PTPL  (mÉu  4). sè  d.Th«ng  kÕt    b¸o  qu¶  PTPL  (mÉu  5). sè  e.C¸c    b¶n  minh    ho¹ cho  c«ng    t¸cPTPL  (nÕu  cã).
 6. 6 f.KÕt    qu¶ ph©n tÝch cña nh÷ng ®¬n  kü  vÞ  thuËt chuyªn    ngµnh (nÕu  cã). 2. Hå  PTPL  îc l gi÷ theo    s¬  ®  u    quy ®Þnh  l gi÷ tµiliÖu,hå  trong vÒ u        s¬    ngµnh    H¶i quan. §iÒu      17: T¸iph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ hµng    ho¸: 1. §¬n  PTPL    vÞ  tiÕn hµnh  i   t¸  PTPL    chØ  khicã  ®¹o cña Tæng  côc  ëng  tr TCHQ   khimÉu  u  vµ    l cßn  ®¸p  øng  îcc¸cquy  ®     ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña    12  Quy chÕ  nµy. 2.ViÖc      t¸ PTPL  i ph¶ido    c«ng  chøc PTPL kh¸choÆc   mét  thÓ      do  tËp  c¸c c«ng chøc PTPL   tiÕn hµnh; c«ng    chøc  PTPL  lÇn ®Çu  kh«ng tham  gia  i t¸  PTPL  cã  vµ  tr¸chnhiÖm     chuyÓn  giao toµn  hå        li     bé  s¬,tµiliÖu cã  ªnquan  cho  c«ng  chøc  îcL∙nh ®¹o  ®     ®¬n  giao nhiÖm  t¸ PTPL. vÞ    vô   i C h ¬ n g  IV: Tr¸ch n hi Ö m, q u y Ò n  h¹n trong  h o¹t é n g  p h © n  tÝch, p h © n  lo¹i  ® §iÒu 18: Tr¸ch nhiÖm,    quyÒn h¹n cña ®¬n  yªu  vÞ  cÇu ph©n tÝch,   ph©n  i lo¹ : 1. LÊy    mÉu, b¶o qu¶n  mÉu,    göimÉu   hå  theo  cÇu  vµ  s¬  yªu  PTPL  theo  quy  ®Þnh   t¹ Ch¬ng    phô    i IIvµ  lôckÌm  theo cña    quy  chÕ  nµy.  2. Cung  cÊp ®Çy     chÝnh      ®ñ vµ  x¸c c¸c th«ng    ªnquan  tinli   ®Õn  mÉu   PTPL;    t¹o ®iÒu kiÖn thuËn  icho  lî  c«ng chøc  PTPL  thùc hiÖn nhiÖm  vô  PTPL. 3.Sö    dông  kÕt  qu¶  PTPL  theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  quy  i 7  chÕ  nµy. 4.§îcquyÒn        yªu cÇu  ®¬n  PTPL  vÞ  phèihîp gi¶i       quyÕt khiÕu      n¹icña  ­ th ¬ng  nh©n  kÕt  vÒ  qu¶  PTPL. §iÒu 19: Tr¸ch nhiÖm   quyÒn    vµ  h¹n cña ®¬n  ph©n  vÞ  tÝch,ph©n    lo¹ : i 1.TiÕn    hµnh  PTPL  hµng    ho¸ theo quy    ®Þnh    t¹ quy  i chÕ  nµy. 2. Th«ng    b¸o kÕt qu¶ PTPL theo §iÒu  trªn®©y;  15    chÞu tr¸chnhiÖm    vÒ kÕt qu¶ PTPL;  tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp víic¸c ®¬n  yªu          vÞ  cÇu  PTPL b¶o  vÖ  kÕt qu¶ PTPL    tranh chÊp. khicã    3. B¶o    qu¶n mÉu   hå  PTPL  vµ  s¬  theo quy  ®Þnh  i t¹ quy    chÕ  nµy  c¸c vµ    quy  ®Þnh  l gi÷tµi vÒ u      liÖu,hå  trong ngµnh      s¬    H¶i quan. 4.Tæ     chøc    t¸ PTPL  i theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 17  quy  chÕ  nµy. 5. Phèihîp trong ho¹t®éng            ph©n tÝch  mÉu  hµng        ho¸ víic¸c ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  thuËtcña      kü    c¸cBé, Ngµnh  c¸ctæ  vµ    chøc  îcphÐp  ®   gi¸m ®Þnh  phôc  vô qu¶n    lý nhµ    níc ®èi    víinh÷ng mÉu  hµng ho¸    vîtqu¸ n¨ng    lùc PTPL  cña  ®¬n vÞ.
 7. 7 6. Tæ     chøc thùc hiÖn,híng dÉn          c¸c ®¬n  h¶iquan  vÞ    trong ngµnh    thùc  hiÖn  ®óng    c¸cquy ®Þnh    t¹ quy  i chÕ nµy. 7.§îcquyÒn        ®Ò nghÞ ®¬n  yªu cÇu  vÞ    PTPL thùc hiÖn    ®óng  quy  ®Þnh  vÒ    lÊy mÉu,  hå  yªu  lËp  s¬  cÇu  PTPL  cung  vµ  cÊp    c¸c th«ng      tin, liÖu li   tµi   ªn quan ®Õn   mÉu  hµng      ho¸ yªu cÇu PTPL. §iÒu  20: Tr¸ch nhiÖm  vµ quyÒn  h¹n cña c«ng chøc ph©n  tÝch,   ph©n  i lo¹ : 1. Thu    nhËp      c¸c tµiliÖu,th«ng    ªnquan    tinli   ®Õn  mÉu   cÇu  yªu  PTPL vµ  ® îc®¶m     b¶o    c¸c®iÒu  kiÖn    tèithiÓu vÒ    ph¬ng tiÖn,vËt chÊtcÇn        thiÕtphôc    vô viÖc  PTPL. 2.TiÕn    hµnh  PTPL  hµng    ho¸ mét  c¸ch trungthùc,kh¸ch quan,khoa            häc,  kÞp thêi,chÝnh      x¸c theo ®óng yªu cÇu PTPL   ký  vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm     vÒ  Th«ng    b¸o kÕt  qu¶ PTPL  m×nh    do  x¸clËp. 3. B¶o    qu¶n  mÉu, u    l gi÷ mÉu, chuyÓn giao mÉu   hå  PTPL  vµ  s¬  theo  quy  ®Þnh   t¹ quy  i chÕ nµy. 4.    Cã quyÒn b¶o    vÖ hoÆc  lùa chän ngêi uû    quyÒn b¶o    vÖ kÕt qu¶  PTPL thay m×nh    tranh chÊp  kÕt    khicã    vÒ  qu¶ PTPL. 5. §îctõ chèibÊt kú  can            sù  thiÖp kh«ng kh¸ch quan    nµo vµo  nhiÖm  vô  PTPL    mµ m×nh  ®ang  thùc hiÖn  ® îctõchèiviÖc    vµ        PTPL    khikh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn PTPL  theo  quy ®Þnh  i§iÒu    t¹  13, §iÒu  cña  20  quy chÕ  nµy; cã    tr¸ch   nhiÖm  b¸o c¸o    l∙nh ®¹o ®¬n  PTPL  vÞ  ®èi    víinh÷ng  viÖc PTPL  îc giao  ®   cã  li   ªnquan ®Õn  quyÒn  lîÝch  vµ   i cña m×nh. C h ¬ n g  V: Gi¶i q u y Õt k hi Õ u n¹i µ x ö  lý vi p h¹ m  v §iÒu      21: Gi¶iquyÕt  khiÕu  : n¹i ViÖc    gi¶iquyÕt khiÕu    îc thùc  n¹i®   hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p    luËt hiÖn  hµnh  gi¶i vÒ    quyÕt khiÕu  .   n¹i    §iÒu    lýviph¹m: 22: Xö      Bªn yªu cÇu PTPL, bªn thùc hiÖn    PTPL  c¸c ®èi  îng  li   vµ    t cã  ªnquan   vi ph¹m    c¸c quy ®Þnh  i t¹ quy chÕ  nµy  xö    bÞ  lý theo quy ®Þnh cña ph¸p    luËt hiÖn  hµnh.
 8. 8 M ô c  lôc Q u y  c h Õ  v Ò  P T P L  h µ n g  h o¸ X K, N K  trong  n g µ n h  H ¶i q u a n Ch ¬ng    I:Quy  ®Þnh   chung                    §iÒu    1:Ph©n  tÝch  ph©n  i lo¹ hµnh      ho¸ XK,  NK §iÒu    2:Môc  ®Ých  ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ §iÒu    3:Nguyªn  t¾c    ho¹t®éng  PTPL §iÒu     îng ph©n  4:§èit   tÝch,ph©n  i   lo¹ §iÒu    5:§¬n  yªu cÇu  vÞ    PTPL §iÒu    6:§¬n  PTPL vÞ  §iÒu    7:KÕt  qu¶  PTPL §iÒu    8:Phèihîp c«ng        t¸ctrong ho¹t®éng      PTPL Ch ¬ng    II:MÉu   hå  yªu  vµ  s¬  cÇu  PTPL §iÒu    9:Yªu  cÇu      ®èi víimÉu   ®èi víi vµ      viÖc    lÉymÉu   PTPL §iÒu    s¬    10:Hå  yªu cÇu  PTPL §iÒu    11:ViÖc  giao nhËn    mÉu   hå  yªu cÇu  vµ  s¬    PTPL §iÒu    dông  12:Sö  mÉu, u  l mÉu   huû  vµ  mÉu   trong PTPL   Ch ¬ng  ITiÕn  II   : hµnh  PTPL  th«ng  vµ  b¸o  kÕt  qu¶ §iÒu    13:§iÒu  kiÖn  tiÕn    hµnh  PTPL §iÒu    14:TiÕn  hµnh  PTPL §iÒu    15:Th«ng    b¸o kÕt  qu¶  PTPL §iÒu    s¬  16:Hå  PTPL  l gi÷hå  vµ u    s¬ §iÒu      17:T¸iPTPL  hµng  ho¸ Ch ¬ng    IV:Tr¸ch  nhiÖm,  quyÒn   h¹n  trong  ho¹t®éng    PTPL §iÒu    18:Tr¸chnhiÖm,    quyÒn    h¹n cña  ®¬n  yªu cÇu  vÞ    PTPL §iÒu    19:Tr¸chnhiÖm  quyÒn  cña    vµ  h¹n  ®¬n  PTPL vÞ  §iÒu    20:Tr¸chnhiÖm  quyÒn  cña    vµ  h¹n  c«ng  chøc  PTPL Ch ¬ng  Gi¶iquyÕt  V:    khiÕu    xö      n¹ivµ  lýviph¹m   §iÒu      21:Gi¶iquyÕt khiÕu    n¹i   §iÒu    lýviph¹m 22:Xö      KÌm  theo quy    chÕ  cã:      5     +  mÉu   chØ  Ên  cña    ho¹t®éng  PTPLHH.      Phô       +  lôc“Híng dÉn      lÊymÉu   PTPL”
 9. 9 M É u  1 ­ P T P L T æ n g  côc h ¶i  u a n   q cén g  h o µ  x∙ héi c h ñ  n g h Ü a  viÖt na m Côc    H¶i quan.. . .... . . ... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . ........... . . ........... .. . . . .,  ngµy.. .th¸ng.. .  . . ... n¨m... . .. p hi Õ u  yªu c Ç u  p h © n  tÝch, p h © n  lo¹i m É u  h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u KÝnh    göi:Trung  t©m   ph©n   tÝch  ph©n   . . . lo¹i . ..   Tæng   côc  H¶i  quan 1.Tªn    ®¬n  yªu  vÞ  cÇu  ph©n   tÝch,ph©n   :   lo¹i .. . .............................................. . . ............................................. .. . .............................................. . . ............................................. 2.§Ò     nghÞ  ph©n   tÝch,ph©n       lo¹icho  mÉu   hµng  ho¸  sau: ­Tªn    hµng:.. . ....................................   . . ....................................            . . ....................................          .. . .................................... ­Sè      têkhaih¶iquan:.. . .       . . . ngµy.. th¸ng.. .n¨m... . .   . . . . .. ­§¬n  XK,    vÞ  NK:  . . .............................. .. . ...............................        .. . ..............................    . . .............................. ­M∙  hµng      sè  ho¸ theo khaib¸o:.. . .       . .. ­Ngµy      lÊy mÉu:  . . ................................ .. . ................................ ­Sè îng mÉu:  . . ................................   l   .. . ................................ ­Hå  kÌm    s¬  theo: (1)Biªnb¶n        lÊy mÉu   PTPL  .. .  Cã         Kh«ng  sè  .              : (2)Tê    khaih¶iquan      (b¶n  sao).. .  Cã         Kh«ng   .              : (3)Hîp    ®ång  ¬ng    th m¹i(b¶n  sao):             Cã         Kh«ng (4)TµiliÖu kü        thuËtcã  ªnquan    li   (b¶n  sao) (5)Chøng      thgi¸m  ®Þnh  (nÕu  cã) ­Néi dung        yªu cÇu  ph©n  tÝch,ph©n  i.. . ......   lo¹   . . ...... : .. . .................................................. . . ................................................. .. . .................................................  . . .................................................. . .. . .................................................  . . .................................................. . Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ               ®ãng    (Ký,ghirâ hä,tªnvµ  dÊu)
 10. 10 M É u  2 ­ P T P L T æ n g  côc h ¶i  u a n   q cén g  h o µ  x∙ héi c h ñ  n g h Ü a  viÖt na m Côc  H¶i  quan... . ... . . ... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . ........... . . ........... .. . . . . ngµy. . th¸ng.. . n¨m... . ...   ...   .. Biªn b ¶ n  lÉy m É u  p h © n  tÝch, p h © n  lo¹i H µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u 1.Thêi gian  ®Þa      vµ  ®iÓm   mÉu   lËp  lÊy  vµ  biªn b¶n  mÉu :   lÊy  ­Thêigian:       ngµy..   .th¸ng:. .  . ... n¨m:.. . ..... . . .... ­§Þa    ®iÓm:  . . ..................................... .. . ......................................            . . ......................................          .. . ...................................... 2.Ng êilÊy      mÉu :    ­C«ng  chøc    h¶iquan    . . .......................... 1:.. . ...........................    ­C«ng  chøc    h¶iquan    . . .......................... 2:.. . ...........................    ­§¬n  c«ng         . . .......................... vÞ  t¸c    :.. . ...........................      ­§¹idiÖn  chñ  hµng     . . ..........................   :.. . ...........................    ­§¬n  XK,         . . .......................... vÞ  NK     :.. . .......................... 3.MÉu     hµng  ho¸    ®Ó yªu  cÇu  ph©n   tÝch  ph©n     sau: lo¹inh  ­Tªn    hµng  theo khaib¸o:.. . .........................       . . ........................ .. . ............................................ . . ............................................ ­Sè      têkhai: . .ngµy  .th¸ng..n¨m... . .   .  .. . ..   .   . . .. ­M∙  hµng      sè  ho¸ theo khaib¸o:. . .......     . . ....... ­Sè îng mÉu:  . . .............................   l   .. . .............................. ­§Æc     ®iÓm   quy  vµ  c¸ch ®ãng      gãimÉu:  . . ........... .. . ............ .. . ........................................... . . .......................................... ­MÉu   ® îcniªm    ®∙    phong    h¶iquan    . . .......... sè:.. . ........... .. . .......................................... . . .......................................... Biªn b¶n    nµy  îc lËp  ®   thµnh  b¶n, trong ®ã   02      mét b¶n u  i l t¹ ®¬n  yªu vÞ    cÇu         PTPL, mét              b¶n    göi®Õn   ®¬n  PTPL vÞ  ®¹i  Ö n  c h ñ  h µ n g di c« n g  c h ø c h ¶i  u a n   q thñ  ë n g  ® ¬ n  v Þ tr (Ký  ghirâ hä  vµ      tªn) (Ký  ghirâ hä  vµ      tªn) (Ký  ®ãng  vµ  dÊu)
 11. 11 M É u  3 ­ P T P L T æ n g  côc h ¶i  u a n   q cén g  h o µ  x∙ héi c h ñ  n g h Ü a  viÖt na m Trung  t©m  PTPL... . .. . . .. §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . ........... . . ........... P hi Õ u  tiÕp n h Ë n  yªu c Ç u P h © n  tÝch, p h © n  lo¹i É u  h µ n g  h o¸ X K, N K  m ­Thêigian tiÕp nhËn            yªu cÇu  PTPL: ngµy.. th¸ng..      . .n¨m  . . .. . .. . ... ­§¬n  yªu cÇu    vÞ    PTPL: .. . ..............................   . . ............................. ­Tªn    mÉu   theo khaib¸o:.. . ............................       . . ............................  .. . ................................................   . . ............................................... ­Sè      têkhaih¶iquan:.. . ................................       . . ............................... ­§¬n  XK,    vÞ  NK:  . . .................................. .. . .................................. ­Sè îng mÉu:  . . ...................................   l   .. . .................................... ­TiÕp    nhËn  s¬    hå  yªu cÇu  PTPL:        PhiÒu         +  yªu cÇu  PTPL       :     Cã                                Kh«ng        Biªnb¶n         +    lÊy mÉu                          Kh«ng          :     Cã                 B¶n       +  sao  TKHQ            Cã               :              Kh«ng        B¶n       +  sao    hîp ®ång  ¬ng       Cã          th m¹i:              Kh«ng        TµiliÖu kü       +      thuËtli     ªnquan        Cã         Kh«ng   :                       Chøng         +  thgi¸m  ®Þnh            Cã         Kh«ng       :                       C¸ch       +  thøc tiÕp nhËn             Trùc tiÕp      ®iÖn            :            Bu  ­Lu    ý: .. . ................................................. . . ................................................. .. . ................................................. . . ................................................. .. . .................................................. . . .................................................. .. . ................................................. . . ................................................. .. . ................................................. . . ................................................. .. . ................................................. . . ................................................. n g êi giao n g êi n h Ë n (Ký  nhËn) (Ký  nhËn)
 12. 12 M É u  4 ­ P T P L T æ n g  côc h ¶i  u a n   q cén g  h o µ  x∙ héi c h ñ  n g h Ü a  viÖt na m Trung   t©m   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc PTPL... . ... . . ... biªn b ¶ n  tiÕn h µ n h  p h © n  tÝch, p h © n  lo¹i m É u  h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u Biªnb¶n      lËp håi. . g ê .ngµy.. th¸ng..n¨m... ¹Trung  . . i . .   .   . t i t©m  PTPL.. 1.Tªn    mÉu :.. . .....................................   . . .................................... .. . ............................................... . . ............................................... 2.§¬n  yªu    vÞ  cÇu  ph©n   tÝch,ph©n   :. . ...............   lo¹i . . ............... .. . ............................................... . . .............................................. 3.Sè      tê khaih¶i quan:     4.PhiÕu    tiÕp  nhËn  PTPL:         ngµy        th¸ng   n¨m       Sè:                     ­B¾t  ®Çu   PTPL:           ngµy                    th¸ng   n¨m             ­KÕt  thóc PTPL:                        ngµy        th¸ng   n¨m      5.C«ng    chøc  ph©n   tÝch,ph©n   :   lo¹i        ­Trëng  nhãm   PTPL  .. . .......................... :  . . ..........................        ­C«ng  chøc  PTPL   :  . . .......................... 1   .. . ..........................        ­C«ng  chøc  PTPL   :  . . .......................... 2   .. . .......................... q u¸ tr×nh p h © n  tÝch p h © n  lo¹i I.T×nh    tr¹ng mÉu     yªu  cÇu  ph©n   tÝch,ph©n   :   lo¹i (Ghirâ tªn,sè îng,c¸ch ®ãng    b¶o        l     gãivµ  qu¶n tõng mÉu  thùc tÕ    nhËn  ® îc) .. . ................................................... . . ................................................... .. . ................................................... . . .................................................. .. . ................................................... . . .................................................. .. . ................................................... . . .................................................. II  . MÉu   tµiliÖu  s¸nh vµ    so  .. . ................................................... . . .................................................. .. . ................................................... . . ................................................... .. . ................................................... . . ...................................................
 13. 13 II   IPh¬ng  . ph¸p,ph¬ng    tiÖn  tiÕn  hµnh  ph©n   tÝch,ph©n   :   lo¹i .. . ................................................... . . ................................................... .. . ................................................... . . .................................................. .. . ................................................... . . .................................................. .. . ................................................... . . .................................................. .. . .................................................. . . .................................................. .. . .................................................. . . ................................................. .. . .................................................. . . .................................................. .. . .................................................. . . ................................................. IV.KÕt    qu¶  ph©n   tÝch: .. . ................................................. . . ................................................. .. . ................................................. . . ................................................ .. . ................................................ . . ............................................... .. . ................................................. . . ................................................ .. . ................................................ . . ................................................ .. . ................................................. . . ................................................ .. . ................................................. . . ................................................ V.  KÕt  luËn  ph©n   tÝch  ph©n   lo¹i: .. . ................................................ . . ............................................... .. . ............................................... . . .............................................. .. . ............................................... . . ............................................... .. . ............................................... . . .............................................. VI.Nh÷ng    mÉu   vËt  cßn  : l¹i .. . ............................................... . . ............................................... .. . ............................................... . . ............................................... .. . ............................................... . . .............................................. .. . .............................................. . . .............................................. NgêilËp         biªnb¶n  (Ghitâhä    ký)               tªn     tªnvµ                Ký  1.Trëng    nhãm   PTPL: .. . .....   . . .... 2.C«ng    chøc  PTPL  . . .... 1:.. . .... 3.C«ng    chøc  PTPL  . . .... 2:.. . ....
 14. 14 M É u  5­ P T P L T æ n g  côc h ¶i  u a n   q cén g  h o µ  x∙ héi c h ñ  n g h Ü a  viÖt na m Trung   t©m   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc PTPL... . ... . . ... Hµ    Néi,ngµy.. .th¸ng.. .  . . ... n¨m... . .. Sè:.. . . TCHQ/PTPL... . ./ . T h « n g  b¸o k Õt q u ¶ P h © n  tÝch, p h © n  lo¹i µ n g  h o¸  h               KÝnh  göi: 1.   Tªn   mÉu   yªu   cÇu  PTPL: .. . ....................................   . . .................................... 2.   Sè   tê   khai   h¶i   quan      . . ....................................    :.. . .................................... 3.   §¬n   vÞ   XK,  NK       :.. . ....................................         . . .................................... 4.   §¬n   vÞ   yªu   cÇu  PTPL    . . ....................................  :.. . .................................... 5. Biªn b¶n  lÊy mÉu  sè       : .. . ........... . . .......... ngµy:. . , . th¸ng..  . n¨m... . ..... . . ..... 6. PhiÕu  yªu cÇu  PTPL          : .. . ........... . . .......... ngµy:. . , . th¸ng..  . n¨m... . ..... . . ..... 7. PhiÕu  tiÕp nhËn  mÉu  sè  : .. . ........... ngµy:. . . . ..........  , . th¸ng..  . n¨m... . ..... . . .... 8.   Néi   dung   yªu   cÇu  PTPL: .. . ....................................   . . .................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. 9.KÕt    qu¶  ph©n  tÝch  ph©n  i  lo¹    : .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . ..
 15. 15 .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. c« n g  c h ø c P T P L gi¸m ® è c  trung t© m   T P L M B P (Ký  tªn) (Ký    tªn,®ãng  dÊu) Ghi chó:  Th«ng b¸o kÕt qu¶ nµy chØ   gi¸trÞ  cã    ®èi    víimÉu  yªu cÇu ph©n tÝch  ph©n  i lo¹ . P h ô  lôc H íng d É n  lÊy m É u  p h © n  tÝch p h © n  lo¹i (kÌm  theo Quy    chÕ  PTPLHHXK,    vÒ  NK trong ngµnh      H¶iquan ban hµnh theo QuyÕt    ®Þnh 710/TCHQ/Q§/PTPL ngµy  3/6/2003 cña    Tæng  côc  ëng  tr TCHQ) I.Nguyªn    t¾c  mÉu: lÊy  ViÖc    lÊy mÉu   îc thùc hiÖn  ®     theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  quy  9  chÕ nµy vµ  ph¶i®¶m     b¶o  toµn  søc  an  vÒ  khoÎcho    con ngêivµ    cho  m«i  êng. tr II  . ChuÈn   lÊy  bÞ  mÉu: TríckhilÊy mÉu,        cÇn  nghiªncøu  hå  l«hµng,c¸c ký    kÜ  s¬        hiÖu,biÓu  ­   t îng trªnnh∙n m¸c,bao  nh»m:         b×  ­  X¸c ®Þnh   chñng  ihµng  lo¹  ho¸:hµng    ho¸ th«ng  êng; hµng  th   hoa    dÔ háng;hµng    i   ho¸ lo¹ nguy    hiÓm; ­ ChuÈn  ph¬ng    bÞ  tiÖn    lÊy mÉu  mét c¸ch an    toµn,thuËn    tiÖn,phï hîp       nhÊt;   ­ChuÈn  trang bÞ    bÞ    b¶o  lao®éng    hé    tètnhÊt. II   IC¸ch  . thøc  mÉu   sè îng  lÊy  vµ  l mÉu: 1.§èivíi       hµng    ho¸ th«ng  êng: th a.Hµng    d¹ng    ho¸ ë  ®ãng      : gãib¸n lÎ ­MÉu   îclÊylµhai®¬n  ®ãng            ®         vÞ  gãi®Ó b¸n lÎcña nhµ  s¶n xuÊt®èi víi       mét  i lo¹ hµng    ho¸.Nh÷ng hµng    ®¬n  ®ãng      ho¸ cã  vÞ  gãitõ 1kg        trëlªnth× mçi  mÉu       lÊy tõ200    ­ 500g      ®èi víichÊtr¾n  tõ200      vµ    ­500ml      ®èi víichÊt láng,tr    ­ êng    hîp mét ®¬n  ®ãng    lÎ vÞ  gãib¸n    gåm  nhiÒu thµnh  phÈm     th× mçi  mÉu     lÊy 10  ®¬n  thµnh  vÞ  phÈm. ­§èivíi       hµng      Æt   ho¸ lµm hµng  khÝ,®iÖn  c¬    tö: + MÉu     cÇu  göiyªu  PTPL  ph¶ilµ mét      ®¬n  nguyªn chiÕc,nguyªn bé. vÞ          Sau    khiPTPL  xong,mÉu   îctr¶l¹®¬n  yªu cÇu    ®       i vÞ    PTPL. + Trêng hîp kh«ng lÊy  îc mÉu,  ®   cÇn yªu cÇu ®¬n  PTPL    vÞ  trùc tiÕp  xem     xÐt viÖc    lÊy mÉu     t¹ ®¬n  yªu cÇu  i vÞ    PTPL.
 16. 16 b.Hµng      ho¸ kh«ng  d¹ng  ë  ®ãng      : gãib¸n lÎ ­Hµng    d¹ng    ho¸ ë  láng: +        Tríc khilÊy mÉu  ph¶ikhuÊy      trén ®Òu       ®ång  ®Ó t¹osù  nhÊt vµ    tÝnh  ®¹idiÖn    cña  mÉu       ®èi víihµng    ho¸.NÕu   hµng    ho¸ kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    t¹osù  ®ång  nhÊt th× nhÊt thiÕtph¶i lÊy mÉu   c¶  vÞ      Æt,        ë  ba  trÝ:bÒ m gi÷a,®¸y,     sau  trén®Òu   ®ã    thµnh mét  mÉu. +  Lîng mÉu     cÇn      lÊy tõ200ml   ­500ml. ­Hµng    d¹ng    ho¸ ë  r¾n,bét,h¹t,         nh∙o,mì: bét   + NÕu  mÉu   d¹ng  ë  ®ång nhÊt th×    chØ cÇn    i lÊy t¹ mét  trÝ trªn®¬n  vÞ      vÞ  ®ãng gãi. +  NÕu   mÉu   kh«ng  ®iÒn  ®ñ  kiÖn ®ång nhÊt th×    còng  ph¶ilÊy ë  vÞ      ba  trÝkh¸cnhau        trªnmét ®¬n  ®ãng    vÞ  gãi,sau  trén®Òu   ®ã    thµnh  mét mÉu. + Lîng mÉu     cÇn      lÊy tõ 200g    ­ 500g. Riªng ®èi víixim¨ng,clanhke,cÇn              lÊy 4kg    cho  mét mÉu. ­ Hµng ho¸    lµ s¶n phÈm  s¾t thÐp  d¹ng  ë  thanh, d¹ng    èng, c©y, que,       cuén: + MÉu  cÇn  îc lÊy  ®   b»ng    c¸c ph¬ng tiÖn    phï hîp nh ca, c¾t, sao      cho  ® Æc  tÝnh cña mÉu  cßn nguyªn vÑn, kh«ng  biÕn  æi; kh«ng  bÞ  ®   lÊy mÉu   b»ng c¸ch c¾t    b»ng  quang. hå  + Lîng mÉu  cÇn    lÊy:d¹ng tÊm phiÕn: kÝch  íc cÇn    x  cm;    th   lÊy:20  20  d¹ng  thanh,èng,c©y,que,cuén:lÊy mét              ®o¹n    dµikho¶ng 100cm. ­Hµng              ho¸ lµc¸clo¹ v¶i, i nguyªn liÖu dÖt,giÊy,mµng          plast : ic + CÇn       l   lÊy ®ñ sè îng,kÝch  íc,®é        th   dµi®Ó x¸c ®Þnh  îcc¸c th«ng  ®     sè  vËtlý,       häc. ho¸ +      §èivíid¹ng tÊm phiÕn,cuén,tê:l mÉu        îng  cÇn    2  lÊy 1m hoÆc   ­ 10  5    tê +      §èivíid¹ng  sîi l   s¬   îng mÉu   : cÇn      lÊy tèithiÓu lµ100m.     ­ Hµng        ho¸ lµphô  tïng,phô    kiÖn      th× lÊy theo ®¬n  cña  vÞ  phô  tïng,phô    kiÖn. 2.§èivíi       hµng    ho¸ ®éc      h¹i, ch¸ynæ,    dÔ   dÔ háng: ­ViÖc      lÊy mÉu   ph¶i® îctrang bÞ        b¶o  lao®éng. hé    ­ TiÕn    hµnh    lÊy mÉu   n¬ith«ng  ë    tho¸ng,tr   êng    hîp hµng      ho¸ dÔ háng  do  t¸c®éng    cña m«i  êng    tr th× ph¶ilÉy mÉu       mét c¸ch nhanh    chãng. ­ Ph¬ng    tiÖn,®å    bao    gãiph¶i®¶m     b¶o  toµn,ch¾c  an    ch¾n  phï hîp vµ      víi  tÝnh chÊtcña    mÉu. IV.Quy    ®Þnh     vÒ bao  ®ùng   b×  mÉu   bao  vËn  vµ  b×  chuyÓn: 1.§èivíi       bao  ®ùng  b×  mÉu: a.Yªu    cÇu  chung  bao  ®ùng  vÒ  b×  mÉu: ­Tr¬  m Æt       vÒ  ho¸ häc,kh«ng  t   cã ¬ng    t¸cgi÷a bao  vµ    b×  mÉu. ­S¹ch      sÏ,kh«    r¸o,kh«ng  thµnh  cã  phÇn  . l¹
 17. 17 ­ BÒn     ch¾c  m Æt   häc, Ýt  vÒ  c¬    chÞu ¶nh hëng cña m«i  êng, phï hîp tr       víi Æc    ® tÝnh cña  tõng lo¹ hµng    i   ho¸. b.C¸c      lo¹ bao  ®ùng  i b×  mÉu: ­ Thêng  dông      sö  lµ chai,lä b»ng      thuû tinh,b»ng    nhùa hoÆc         lµ c¸c lo¹i tói  nhùa.Chai,lä®ùng        mÉu   ph¶icã    n¾p  ®Ëy  kÝn,ch¾c    ch¾n. 2.§èivíi       bao  ®Ó   b×  ®ãng    gãivËn  chuyÓn  mÉu: Thêng  dông    ithïng,hép    sö  c¸c lo¹    c¸c t«ng,gç, s¾t      b¶o ®¶m   toµn  an  cho  mÉu   cho  vµ  m«i  êng    tr khivËn  chuyÓn mÉu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản