intTypePromotion=1

Quyết định 711/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
175
lượt xem
13
download

Quyết định 711/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 711/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 711/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  711/2001/Q§­N H N N   ® n n g µ y 25  th¸ng 5 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ   m ë  th t Ý n d ô n g   h Ë p  h µ n g  tr¶ c h Ë m n T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè  cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µ  Ët      v Lu c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  td 02/1997/QH10; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ,    c Ch ph quy ®Þnh  Ö m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm   nhi v  h    qu¶n  ýcña    é, c¬  l  c¸c B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 90/1998/N§­   µy  CP ng 07/11/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ývay,tr¶nînícngoµi; l         ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V qu¶n  ýngo¹ihèiNg ©n  µng  µ   íc l     h Nh n   ViÖtNam;   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n "Quy  Õ   ë    tÝn  ch m th dông  Ëp  µng    Ë m". nh h tr¶ch §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  2: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay thÕ    Quy Õt  nh  ®Þ 207/Q§­NH7   µy  ng 01/07/1997 ban  µnh  h Quy  Õ   ë   ch m thtÝn  ông  Ëp  µng    Ë m.  d nh h tr¶ch §i Ò u 3:  Ch¸nh v¨n phßng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng    tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nhµ   íc,Chñ   Þch  éi  ng  n  t H ®å qu¶n  Þ  µ  tr v Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è c¸c ng©n  µng  h trong ph¹m      vichøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  ña  ×nh  Þu    v  hcm ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ ch m ë  th t Ý n d ô n g   h Ë p  h µ n g  tr¶ c h Ë m n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 711/2001/Q§­NHNN   µy25/5/2001) ng C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1: Thanh   b»ng th Ýn dông tr¶ chË m   to¸n  t   (sau  y   äi lµ ®© g     "nghiÖp  ô  v L/C    Ë m")  µ m ét  ¬ng  tr¶ch l  ph thøc thanh    Ýn  ông  to¸n t d chøng  õ t  cã  ú  ¹n  ng©n  µng  ùc hiÖn    ôc  ô  k h do  h th   ®Ó ph v cho  Öc  Ëp  Èu  µng    vi nh kh h ho¸ cña    c¸cdoanh  nghiÖp. §i Ò u    ©n   µng  ùc hiÖn  2: Ng h th   nghiÖp  ô  v L/C    Ë m   µ c¸c Ng ©n   tr¶ch l    hµng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc,Ng ©n   µng  Çu  , Ng ©n   µng  Th m  n  h § t  h Ph¸t tr Ón,Ng ©n    i   hµng  ¬ng  ¹i Cæ   Çn, Ng ©n   µng  Ýnh  Th m  ph   h Ch s¸ch,Ng ©n   µng      h Liªndoanh,   Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµit¹ ViÖtNam   µ    ¹ h×nh  ©n  µng    Ng h n     i   v c¸clo i   ng h kh¸c   (sau  y   äi lµ "Ng©n  µng") ® îc thµnh  Ëp, ho¹t®éng  ®© g     h    l    theo  Ët      Lu c¸c tæ chøc  Ýn  ông  µ  ã    iÒu  Ön  td v c ®ñ ® ki theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t i 6  ch n §i Ò u  3: §èi t ng ® îc Ng ©n  hµng m ë  L/C tr¶ chË m  lµ c¸c doanh   î   nghiÖp  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam   ®  l   ho   t i   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt    ViÖt Nam   ã    iÒu  Ön    c ®ñ ® ki quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  Quy  Õ   µy.C¸c  ®Þ ti   8  §i 9  ch n   doanh nghiÖp bao gå m: Doanh nghiÖp Nhµ  níc,  doanh nghiÖp t ©n,  nh   doanh  nghiÖp  ªndoanh  íiníc ngoµi,doanh  li   v      nghiÖp  100%   èn  íc ngoµi, v n    c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn,    hh  ty cæ ph c«ng    îp  ty h danh, chinh¸nh     c«ng    íc ngoµi,doanh  ty n     nghiÖp  éc    chøc  Ýnh  Þ x∙ héi,hîp    thu c¸c tæ  ch tr       t¸c x∙,doanh    nghiÖp  kh¸cthuéc m äi  µnh  Çn      th ph kinhtÕ   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  luËt(sau ®©y  äilµ"Doanh      g    nghiÖp"). §i Ò u 4:  Öc  ë   Vi m L/C    Ë m     Ëp  Èu  µng  tr¶ch ®Ó nh kh h ho¸ ph¶i ®¶m     b¶o  ïhîp víi ph     : 1.ChÝnh    s¸ch nhËp  Èu  ña  µ   íc.   kh c Nh n 2. C¸c    quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc li   ®Þ hi h c Nh n   ªnquan  n  ®Õ vay,tr¶nî níc        ngoµi,  b¶o  ¶m   Òn vay  µ    ® ti   v c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy. ®Þ t  i ch n 3. Quy  ¾c  ùc  µnh  èng  Êt vÒ   Ýn  ông    t Th h Th nh   T d Chøng  õ cña  t  Phßng  Th¬ng  ¹iQuèc  Õ  m  t (theophiªnb¶n  µ   ©n  µng  ùachän    ùc hiÖn).     m Ng h l  ®Ó th   §i Ò u  5: ViÖc  ë   m L/C    Ë m   Ëp  tr¶ ch nh c¸c  Æt   µng  Thñ   íng m h do  t  ChÝnh  ñ  ph chØ  nh  îcthùc hiÖn  ®Þ ®    theo chØ  o  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.   ®¹ c Th t   ph
  3. 3 C h ¬ n g  II §i Ò u ki Ö n, p h ¹ m  vi th ù c hi Ö n  n g hi Ö p  v ô  l/c tr¶ c h Ë m §i Ò u    Ó   îcthùc hiÖn  6: § ®     nghiÖp  ô  v L/C    Ë m,  ©n   µng  tr¶ch Ng h ph¶i   cã      iÒu  Ön  ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© 1.§îcphÐp  ùc hiÖn  Þch  ô     th   d v thanh    èc  Õ. to¸nqu t 2. Cã     quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th b»ng  v¨n b¶n  Ò   v quy  ×nh,thñ  ôc vµ  å  ¬  tr   t  hs cÇn  Õt®Ó   ùc  Ön  thi   th hi nghiÖp  ô  v L/C    Ë m   tr¶ ch theo Quy  ¾c  ùc  µnh  t Th h Thèng  Êt  Ò   Ýn  ông  nh v T d Chøng  õ  ña  t c Phßng  ¬ng  ¹i Quèc  Õ  Th m  t (theo  phiªnb¶n  µ   ©n  µng  ùachän    ùc hiÖn)vµ  ïhîp víi   m Ng h l  ®Ó th     ph       Quy  Õ   µy. ch n 3. Cã     quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th b»ng    v¨n b¶n  Ò     Èn    nh  v tiªuchu x¸c ®Þ kh¶ n¨ng  tµichÝnh  ña    c Doanh  nghiÖp  ¶m   ® b¶o thanh    to¸nL/C  trongthêih¹n cam   Õt.     k §i Ò u 7: Khi m ë     L/C    Ë m   tr¶ch cho Doanh nghiÖp, Ng ©n   µng    h ph¶i   ®¶m   b¶o: 1. Sè       d L/C    Ë m   ©n   µng  ë   tr¶ch Ng h m cho  kh¸ch  µng  01  h (Bao  å m   è  g s tiÒn  ña    c c¸c L/C    Ë m   ©n   µng  ∙  ë   ng  a  tr¶ch Ng h ® m nh ch thanh  to¸n cho  êi   ng   thô hëng) ph¶in»m         trong gií h¹n      Tæng  è    i s d b¶o    ña    l∙nhc Tæ chøc  Ýn  ông  td cho  kh¸ch hµng  01    theo quy  nh  ¹ Quy  Õ     ®Þ t  i ch b¶o    ©n  µng. l∙nhng h 2.Sè      d L/C    Ë m   ©n  µng  ë   tr¶ch Ng h m cho    c¸ckh¸ch hµng    ph¶in»m     trong  gií h¹n  Ò     v tæng  i møc b¶o    l∙nhtheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íct¹ Quy    ®Þ c Ng h Nh n   i   chÕ  b¶o    ©n  µng. l∙nhng h §i Ò u 8: Ng ©n   µng  h xem   Ðt    ë   x ®Ó m L/C    Ë m   ¾n   ¹n  êi tr¶ ch ng h (th   h¹n  n   n¨m)  ®Õ 1  cho Doanh  nghiÖp    khiDoanh nghiÖp  ã      iÒu  Ön  c ®ñ c¸c ® ki sau: 1. Cã     kh¶  n¨ng  µichÝnh  ¶m   t  ® b¶o thanh to¸n L/C    trong  êih¹n  th   cam   kÕt  theo quy  nh  ña  ©n  µng.   ®Þ c Ng h   2. Cã     cam   Õt  k b»ng v¨n b¶n  íiNg ©n   µng  Ò   Þch  v  h vl chuyÓn  Òn    ti cho Ng ©n   µng    ©n   µng  h ®Ó Ng h thanh    to¸ncho  ícngoµi.LÞch  n    chuyÓn  Òn nµy  ti   ph¶iphïhîp víi         Üa  ô  ngh v thanh    ña  ©n  µng  to¸nc Ng h cho  ícngoµi®èi víi   n       L/C sÏm ë.   3. T¹ithêi®iÓ m     ë        xinm L/C:Kh«ng    ¹m    viph cam   Õt  k chuyÓn  Òn thanh  ti   to¸ncho  ©n   µng    ©n   µng    Ng h ®Ó Ng h thanh    to¸ncho  ícngoµi®èi víic¸c L/C  n         tr¶chË m   ∙  ë   íc®ã;    ® m tr   Kh«ng cßn  î víiNg ©n   µng  n    h trong c¸c tr ng  îp ® îc    ê h     nªu  ¹ Kho¶n  vµ  t i 1  Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. 2  13  ch n 4. Cã     b¶o  ¶m   îp ph¸p  ® h  (B»ng  ét  m hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc  :ký  ü, nh   qu   cÇ m   è,thÕ  Êp  µis¶n  c  ch t   hoÆc   îcbªn  ba  ®   thø  b¶o  l∙nh)cho  Öc  ë     vi m L/C    tr¶ chË m  theo yªu cÇu  ña  ©n  µng.    c Ng h 5. §¸p    øng  îc®iÒu  Ön  ®  ki vay  ícngoµing ¾n  ¹n  Thèng  c  ©n   n    h do  ®è Ng hµng  µ   ícquy  nh. Nh n   ®Þ
  4. 4 §i Ò u 9: Ng ©n   µng  h xem   Ðt    ë   x ®Ó m L/C    Ë m   tr¶ ch trung,dµi h¹n     (thêih¹n    n¨m)    trªn 1  cho Doanh nghiÖp sau    khi Doanh nghiÖp  ã      c ®ñ c¸c ®iÒu  Ön  ki sau: 1.§iÒu  Ön    ki quy  nh  ¹ Kho¶n        µ    Òu  Quy  Õ   µy. ®Þ t  i (1),(2), v (4)§i 8  (3) ch n 2.Cã       v¨n b¶n  ña  ©n  µng  µ   ícx¸cnhËn  ∙  ¨ng  ý  c Ng h Nh n     ®® k vay,tr¶nîn­      ícngoµi.   C h ¬ n g  III K ý  q u ü , c Ç m  c è , th Õ  c h Ê p, b ¶ o  l∙nh, thanh to¸n §i Ò u    Tríckhim ë   10:       L/C    Ë m   tr¶ch cho Doanh nghiÖp,Tæng     gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c)  ©n   µng  ®è Ng h hoÆc   êi cã  Èm   Òn  ng   th quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng,tuú theo  ×nh  ×nh  ùc tÕ  Ò   h    t h th   v s¶n  Êt kinh doanh,kh¶  xu       n¨ng  µi t  chÝnh, uy  Ýn  ña  õng   tct Doanh  nghiÖp  µ  Æc   iÓ m   ña  µng  v® ® ch ho¸  Ëp  nh khÈu   ®Ó tho¶  Ën  íiDoanh  thu v   nghiÖp  Öc  dông  ét  vi ¸p  m hoÆc   Òu  Ön  nhi bi ph¸p  b¶o  ¶m   ý quü, cÇ m   è, thÕ  Êp  µis¶n, b¶o  ® (k     c  ch t     l∙nh)vµ  Õt  nh     quy ®Þ trÞgi¸cña     b¶o  ¶m   µ   ® m Doanh  nghiÖp ph¶i®¸p    øng.ViÖc    ông  Ön    ¸p d bi ph¸p  b¶o  ¶m   µ ký  ü    ë   ® l   qu ®Ó m L/C    Ë m   îcthùc hiÖn  ï hîp víiquy  nh   tr¶ch ®    ph       ®Þ t¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   i 11  ch n §i Ò u    èivíi Ön  11: §     bi ph¸p b¶o  ¶m   µký  ü    ë     ® l   qu ®Ó m L/C    Ë m: tr¶ch 1. C¨n  t×nh  ×nh  ô  Ó  µ  Ýnh  cø  h c th v ch s¸ch  Ëp  Èu  µng  nh kh h ho¸  ña  c Nhµ   íc,khicÇn  Õt,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc sÏ quyÕt  nh  n   thi   ®è Ng h Nh n     ®Þ møc   ký  ü  èithiÓu  i  íic¸c m Æt   µng  qu t   ®è v     h n»m  trong danh  ôc   ¹n  Õ   Ëp  m h ch nh khÈu trong tõng thêikú        theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph   2. Doanh    nghiÖp kh«ng  îcký  ü  ®   qu b»ng  èn  v vay  ©n  µng  Ng h hoÆc     c¸c kho¶n  èn  ang  îcNg ©n  µng  v® ®  h b¶o l∙nh. §i Ò u    Öc  Ç m   è,thÕ  Êp  µis¶n  µ  12: Vi c c  ch t   v b¶o    l∙nhcho  Öc  ë   vi m L/ C     Ë m   îcthùc hiÖn  tr¶ch ®    theo tho¶ thuËn  ÷a Ng ©n  µng  µ      gi   h v Doanh nghiÖp  vµ  ïhîp víi ph       quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p luËtvÒ       b¶o  ¶m   Òn vay  µ    ® ti   v c¸c quy  nh  ã  ªnquan  ®Þ c li   kh¸c.   §i Ò u 13: Doanh nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     chuyÓn  Òn  ti cho  ©n   Ng hµng theo  ng  ®ó cam   Õt  ÷a Doanh  k gi   nghiÖp  µ  ©n   µng    v Ng h ®Ó thanh    to¸n cho  íc ngoµi ®óng  ¹n. Ng ©n   µng  Þu  n    h  h ch tr¸ch nhiÖ m     thanh to¸n cho  íc   n  ngoµitheo ®óng      cam   Õt  ña  ×nh. kcm   N Õu  Doanh  nghiÖp kh«ng chuyÓn  Òn  µn bé  ti (to   hoÆc   ét  Çn)    m ph cho Ng ©n  µng  h theo ®óng    cam   Õt,Ng ©n  µng  Én  k  h v ph¶ithùc hiÖn  ng  Üa      ®ó ngh vô thanh    íinícngoµivµ  îcquyÒn    î kh¸ch hµng  Ó   õ ngµy  to¸nv      ®  ghin     k t  thanh  to¸nvµ  ú theo tõng tr ng  îp,Ng ©n  µng  îcquyÒn  Õt ®Þnh:   tu      ê h   h ®  quy   1. Trong  êng  îp  tr h Doanh  nghiÖp kh«ng chuyÓn  Òn  µn  é  ti (to b hoÆc   m ét  Çn)  ph cho  ©n   µng  Ng h theo  ng  ®ó cam   Õt  µ do  k l   nguyªn  ©n   nh kh¸ch  quan,    ¬  ë  iÒu  Ön  ña  × nh,  ©n   µng    î  i  íiDoanh  trªn c s ® ki c m Ng h ghi n ®è v  
  5. 5 nghiÖp  íi   Êt tÝn  ông  ña  î trong h¹n  µ  Õt  nh  êih¹n    î nh  v i l∙su   d c n    v quy ®Þ th   tr¶n   sau: a) §èivíi      L/C    Ë m   ¾n  ¹n,thêih¹n    î tèi®a b»ng  ét  tr¶ch ng h     tr¶n       m chu  ú  k s¶n  Êt,kinh doanh  ng  xu     nh kh«ng    th¸ng kÓ   õ ngµy  ©n   µng  qu¸ 12    t  Ng h thanh  to¸ncho  ícngoµi;trõtr ng  îp ® Æc   Öt® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ­   n     ê h   bi     ®è Ng h Nh n íccho  Ðp    ph hoÆc  giao cho  ©n  µng    Ng h xem  Ðt,quyÕt ®Þnh; x    b) §èivíi      L/C    Ë m   tr¶ch trung,dµih¹n,thêih¹n    î tèi®a          tr¶n     b»ng    êi 1/2 th   h¹n  ña  c L/C    Ë m   Ó   õ ngµy  ©n  µng  tr¶ch k t  Ng h thanh    to¸ncho  ícngoµi;trõtr n     ­ êng  îp ® Æc   Öt® îcThèng  c  ©n   µng  µ   íccho  Ðp  h  bi     ®è Ng h Nh n   ph hoÆc  giao  cho  ©n  µng  Ng h xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    2.  ©n   µng    î  Ng h ghi n qu¸  ¹n  h hoÆc   chuyÓn  î  n qu¸  ¹n, ®ång  êi¸p h  th     dông    Êtnîqu¸ h¹n  l∙su       theo quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íct¹ i   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n    i thêi®iÓ m     î qu¸ h¹n    ghin     hoÆc   chuyÓn  î qu¸ h¹n  µ  ùc hiÖn    Ön  n     v th   c¸cbi ph¸p  cÇn  Õt®Ó     åinîtheo quy  nh  ña  thi   thu h       ®Þ c ph¸p luËttrong c¸ctr ng  îp sau:       ê h   a) Doanh nghiÖp kh«ng chuyÓn  Òn  µn  é   ti (to b hoÆc   ét  Çn)    m ph cho Ng ©n  µng  h theo  ng  ®ó cam   Õt  µdo  k l   nguyªn nh©n  ñ    ch quan  õ phÝa  t  Doanh  nghiÖp.   b) Doanh nghiÖp kh«ng  µn  µnh  Üa  ô    î trong  êih¹n    ho th ngh v tr¶n   th   do Ng ©n  µng  Õt ®Þnh  h quy   theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t  i 1  n 3. Ngay    sau      î,ghi nî qu¸  ¹n  khighi n       h hoÆc  chuyÓn  î qu¸  ¹n  i  íi n  h ®è v   Doanh  nghiÖp  theo    iÒu  Ön  c¸c® ki quy  nh  ¹ Kho¶n  hoÆc   ®Þ t  i 1  Kho¶n  §iÒu  2  nµy, Ng ©n   µng    h ph¶i kÞp  êith«ng    th   b¸o  ô  Ó  c th b»ng v¨n b¶n cho Doanh  nghiÖp. C h ¬ n g  IV th È m  q u y Ò n  k ý  v µ  m ø c  p h Ý  ® è i v íi   n g hi Ö p  v ô  l/c  tr¶ c h Ë m §i Ò u 14: Ng ©n   µng  h quy  nh  Èm   Òn  Õt  nh  ë     ®Þ th quy quy ®Þ m L/C tr¶chË m     trong h Ö   èng  ña  ×nh  ïhîp víi   th cm ph       quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  luËt.   §i Ò u 15: Møc   Ý   i  íinghiÖp  ô  ph ®è v   v L/C    Ë m   a  tr¶ ch (Ch bao  å m   g thuÕ    Þgiat¨ng): gi¸tr     1. Tæng   ña  Ý   ë     c ph m L/C  µ  Ý   Óm     v ph ki trachøng  õ tèi®a   µ 2%/n¨m  t    l  tÝnh    Þgi¸L/C  îcm ë,  îctÝnh  trªntr     ®  ®  trong thêih¹n hiÖu  ùccña      l  L/C. 2.PhÝ   Êp  Ën    ch nh thanh    èi a  µ2%/n¨m  Ýnh    è  Òn ®∙  Êp  to¸nt   l   ® t trªns ti   ch nhËn  thanh    ng  a  to¸n nh ch thanh    to¸n cho  êi thô  ëng, ® îc tÝnh  ng   h    trong thêi    gian kÓ   õkhichÊp  Ën    t    nh thanh    íkhi®Õ n   ¹n ph¶ithanh  to¸nt     i h    to¸n. 3. PhÝ     chuyÓn  Òn  níc ngoµikhithanh    ti ra       to¸nL/C  Ng ©n   µng    do  h quy ®Þnh  µ  ïhîp víi v ph       quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Ò   Öc    ®Þ c Ng h Nh n     v vi thu phÝ  Þch  ô  d v thanh    to¸nqua  ©n  µng. Ng h 4.  Ý   öa  æi  Ph s ® L/C, ®iÖn  Ý,    ph telex phÝ   µ    ¹  Ý   îp  ý kh¸c   v c¸c lo iph h l     (nÕu  ã    c ph¸tsinh)do  ©n  µng    Ng h quy  nh. ®Þ
  6. 6 C h ¬ n g  V C « n g  t¸c ki Ó m  tra,  thanh tra, ö  l ý  x §i Ò u    Þnh  ú  16: § k hoÆc     Çn  Õt, Öc  Óm     khic thi  vi ki tra,thanh    i tra®è   víi  nghiÖp  ô  v L/C    Ë m   îcthùc hiÖn    tr¶ch ®    nh sau: 1.Ng ©n  µng  Þu  ù  Óm      h ch s ki tra,thanh    ña  ©n  µng  µ   íc; trac Ng h Nh n 2.Doanh    nghiÖp  Þu  ù  ch s gi¸m    Óm    ña  ©n  µng. s¸t,ki trac Ng h 3. Doanh    nghiÖp  Þu  ù  Óm     ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ×nh  ch s ki tra c Ng h Nh n   t h×nh  vay,tr¶nî nícngoµidíi ×nh            h thøc m ë     Ýn  ông  Ëp  µng    Ë m     th t d nh h tr¶ch theo quy  nh  Ön  µnh  Ò     ®Þ hi h v vay,tr¶nînícngoµicña           doanh  nghiÖp. Ng ©n   µng, Doanh  h   nghiÖp  îc kiÓm     ®  tra,thanh    ã  Ö m   ô  tra c nhi v cung  cÊp  y     ×nh  ×nh, sè  Öu  µ  ®Ç ®ñ t h   li v chøng  õ li   t   ªnquan  n   Öc  ùc  Ön  ®Õ vi th hi nghiÖp  ô  v L/C    Ë m   tr¶ch cho  Öc  Óm    vi ki tra,thanh    ãitrªn. Öc  Óm    tran    Vi ki tra, thanh    traph¶i® îcthùc hiÖn  ng       ®ó theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      17: Tæ chøc,c¸ nh©n    ¹m     viph quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   µy,tuú ch n     theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc       ¹m,  Ï bÞ   ö  ý kû  Ët,xö  ý hµnh  Ýnh, ®é vi ph s   x l   lu   l   ch   hoÆc   Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù,n Õu  ©y  Öth¹iph¶ibåith ng    h s  g thi         ê theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     C h ¬ n g  VI C h Õ  ® é  b¸o c¸o §i Ò u  18: §Þnh  ú Ng ©n   µng ph¶i göi Ng ©n   µng  µ   íc  ô  k h    h Nh n (V Qu¶n  ý Ngo¹ihèi)vµ  l      Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è    Ng h Nh n     ph trªn ®Þa   µn    b c¸c b¸o c¸o theo quy  nh   Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v b¸o  c¸o vay, tr¶ nî  íc     n  ngoµi(trong®ã   ã      c nghiÖp  ô v L/C    Ë m). tr¶ch §i Ò u 19:    Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng  c¸o Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  ¬ b¸o    h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi)theo  l     quy  nh   ®Þ sau: 1.B¸o      c¸o ngay      Ön      êng  îp viph¹m  khiph¸thi ra c¸ctr h    Quy  Õ   ë     Ýn  ch m tht dông  Ëp  µng    Ë m   µ  Õn  Þ  Ön  nh h tr¶ch v ki ngh bi ph¸p xö  ý.  l 2. Thùc  Ön    hi theo  quy  nh  Ön  µnh  Ò   c¸o vay,tr¶nî nícngoµi ®Þ hi h v b¸o             (trong®ã   ã    c nghiÖp  ô  v L/C    Ë m). tr¶ch C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  b æ  s u n g  s ö a ® æ i
  7. 7 §i Ò u    Öc    20: Vi bæ sung,söa  æi    ® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2