Quyết định 72/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định 72/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 72/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 72/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  72/2000/Q§­T T g   th n g µ y  21 th¸ng 6 n¨ m  2000 P hª d u y Ö t  d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc h ¹ ng ® Æ c  bi Ö t thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íitrong c¸cdoanh  ®Þ t th   ®é ti  ¬ m      nghiÖp; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 185/TTg  µy  th¸ng3  ng 28    n¨m  1996  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v doanh nghiÖp  µ   ích¹ng  Æc   Öt; Nh n   ® bi X Ðt  ®Ò  nghÞ cña  Bé   ëng  é           tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé     X∙    tr ng  é  µichÝnh, ë BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. X Õp  doanh nghiÖp  µ   íc h¹ng  Æc   Öt ®èi  íiTæng   Nh n   ® bi   v  c«ng    lÞch SµiGßn. tyDu     §i Ò u 2.  é   ëng  é   B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Bé   ëng  é  v X∙    tr B Tµi chÝnh  Þu    ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  Öc    h d vi chuyÓn  Õp ¬ng  µ  ô  Êp  x l v ph c chøc  ô  ña      v c c¸c viªnchøc  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ   ích¹ng  Æc   Öt®èi Nh n   ® bi     víi  Tæng c«ng    lÞch SµiGßn. tyDu     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó  õngµy  th¸ng7    3. Quy ®Þ n c hi l     h k t  01    n¨m 2000.   §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản