Quyết định 72/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định 72/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 72/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi giá tối thiểu của một số nhãn hiệu xe hai bánh gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 72/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  72/2003/Q§­B T C   B tr n g µ y 20 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò  viÖc s öa ® æ i  gi¸  tèi  thiÓu  c ña m ét sè  h∙n hi Ö u  xe h ai b¸nh g ¾ n   ¸ y n m B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 5/11/2002 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh  chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña    bé, c¬  quan ngang bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  thÈm  cø  quyÒn  nguyªn t¾c  vµ    ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    7, NghÞ  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña  ChÝnh phñ  quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp   khÈu; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu      quy  1: B∙ibá  ®Þnh      chitiÕtmøc      gi¸tèithiÓu      haib¸nh  ®èi víixe    g¾n  m¸y YAMAHA   nh∙n hiÖu      XC 125  DT   T;  125cc  Model DT   vµ    175, 171cc    t¹ B¶ng        i gi¸tèi thiÓu c¸cm Æt       hµng  thuéc Danh    môc    c¸cnhãm   Æt   m hµng  Nhµ  níc qu¶n        lý gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè  164/2000/Q§­ BTC  ngµy  10/10/2000 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh. Xe    Bé      haib¸nh  g¾n  m¸y nh∙n hiÖu      XC 125T; DT     125cc  Model DT   vµ    175,171cc nhËp    khÈu  ¸p dông    theo møc    gi¸“Lo¹i  kh¸c”cña  YAMAHA   dung    xe  cã  tÝch 125cc,175cc    quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  164/2002/Q§­ sè  BTC  ngµy  27/12/2002 cña  tr Bé  ­ ëng  TµichÝnh. Bé    §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  êil¨m  m   ngµy  kÓ  tõ ngµy    ®¨ng C«ng b¸o.Nh÷ng    quy ®Þnh  íc ®©y       tr   tr¸ víiQuyÕt  i ®Þnh nµy  ®Òu       b∙ibá.
Đồng bộ tài khoản