Quyết định 72/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định 72/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 72/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 72/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 72/2003/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NAM N NĂM 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và t ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c y m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Nam (t trình s 40/TT-UB ngày 09 tháng 01 năm 2003); ý ki n tham gia c a các B : K ho ch và u tư (Công văn s 1365/BKH-DN ngày 13 tháng 3 năm 2003), Tài chính (Công văn s 1986/TC-TCDN ngày 05 tháng 3 năm 2003), Lao ng - Thương binh và Xã h i (Công văn 591/L TBXH-CSL VL ngày 03 tháng 3 năm 2003), N i v (Công văn s 350/BNV- TCBC ngày 26 tháng 02 năm 2003) và Ban Kinh t Trung ương (Công văn s 67- CV/KTTW ngày 27 tháng 02 năm 2003), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh Qu ng Nam n năm 2005 như ph l c kèm theo. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam có trách nhi m ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c t nh theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t. Trư ng h p i u ch nh, b sung ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , a phương liên quan có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Nam trong vi c th c hi n Phương án nói trên. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n.
  2. i u 4: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NAM TI N HÀNH S P X P, IM I N NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2003/Q -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) A. NH NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N I U L VÀ GI NGUYÊN PHÁP NHÂN: 15 DOANH NGHI P I. DOANH NGHI P CÔNG ÍCH: 03 doanh nghi p 1. Công ty Khai thác công trình th y l i Qu ng Nam, 2. Công ty Môi trư ng ô th Qu ng Nam, 3. Công ty Công trình công c ng H i An. II. DOANH NGHI P KINH DOANH: 12 DOANH NGHI P 1. Công ty X s ki n thi t Qu ng Nam, 2. Xí nghi p In báo Qu ng Nam, 3. Công ty Xây d ng và C p thoát nư c Qu ng Nam (nh p thêm: Xí nghi p c p nư c Vĩnh i n, Xí nghi p c p nư c Hà Lam, Công ty C p nư c Tam Kỳ), 4. C ng Kỳ Hà, 5. Công ty Thương m i mi n núi (trên cơ s sáp nh p 5 Công ty Thương m i: Gi ng, Phư c Sơn, Tiên Trà, Hi p c, Hiên), 6. Công ty u tư và Phát tri n Kỳ Hà - Chu Lai (nh p thêm Công ty Du l ch và u tư Qu ng Nam), 7. Công ty Du l ch và D ch v H i An,
  3. 8. Lâm trư ng Phư c Sơn, 9. Lâm trư ng Sông Kôn, 10. Lâm trư ng Cà Dy, 11. Nông trư ng Quy t Th ng, 12. Công ty Phát hành phim và Chi u bóng Qu ng Nam. B. L TRÌNH S P X P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: I. NĂM 2003: a) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi trên 50% v n i u l : 03 doanh nghi p 1. Công ty Lương th c và D ch v Qu ng Nam, 2. Công ty Qu n lý và Xây d ng ư ng b Qu ng Nam, 3. Công ty Xây d ng Qu ng Nam. b) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi c ph n th p nh t là 51% khi bán c ph n l n u: 01 doanh nghi p Công ty Xây l p công trình giao thông I Qu ng Nam. c) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: 06 doanh nghi p 1. Công ty Tư v n u tư và Xây d ng giao thông, 2. Công ty Thương m i Thăng Bình, 3. Công ty Thương m i Qu Sơn, 4. Công ty Ch bi n nông s n th c phNm xu t khNu Qu ng Nam, 5. Công ty Xây d ng và Kinh doanh nhà Tam Kỳ, 6. Công ty Xây d ng H i An. d) Sáp nh p doanh nghi p: 13 doanh nghi p 1. Công ty Nư c khoáng và D ch v Phú Ninh (vào Công ty Xây l p i n Qu ng Nam), 2. Lâm trư ng Trà My (vào Công ty Lâm c s n xu t khNu),
  4. 3. Lâm trư ng Tam Kỳ (vào Công ty Lâm c s n xu t khNu), 4. Lâm trư ng Qu Sơn (vào Công ty Lâm c s n xu t khNu), 5. Xí nghi p c p nư c Vĩnh i n (vào Công ty Xây d ng và C p thoát nư c Qu ng Nam), 6. Xí nghi p c p nư c Hà Lam (vào Công ty Xây d ng và C p thoát nư c Qu ng Nam), 7. Công ty c p nư c Tam Kỳ (vào Công ty Xây d ng và C p thoát nư c Qu ng Nam), 8. Công ty Du l ch và u tư Qu ng Nam (vào Công ty u tư và Phát tri n Kỳ Hà - Chu Lai), 9. Công ty Thương m i Gi ng, 10. Công ty Thương m i Phư c Sơn, 11. Công ty Thương m i Tiên Trà, 12. Công ty Thương m i Hi p c, 13. Công ty Thương m i Hiên. Các Công ty Thương m i: Gi ng, Phư c Sơn, Tiên Trà, Hi p c, Hiên s sáp nh p l i thành Công ty Thương m i mi n núi ghi t i m c II ph n A Ph l c này. ) Chuy n i nơi khác: 05 doanh nghi p 1. Công ty Cơ i n xây d ng và Phát tri n nông thôn Qu ng Nam (v T ng công ty Máy và Thi t b công nghi p, B Công nghi p), 2. Công ty Phát hành sách Qu ng Nam (v T ng công ty Phát hành sách Vi t Nam, B Văn hoá - Thông tin), 3. Công ty Xây l p s 3 (v T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam, B Xây d ng), 4.Công ty Xây l p và S n xu t v t li u xây d ng Qu ng Nam (v T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam, B Xây d ng), 5. Xí nghi p May xu t khNu H i An (v T ng công ty D t - May Vi t Nam). e) Giao doanh nghi p: 02 doanh nghi p 1. Xí nghi p Sành s Thăng Bình, 2. Xí nghi p G m s La Tháp.
  5. g) Chuy n thành ơn v s nghi p có thu: 01 doanh nghi p Công ty Nuôi tr ng, Ch bi n th y s n Qu ng Nam. h) Gi i th , phá s n: 01 doanh nghi p Công ty V t tư nông nghi p Qu ng Nam. II. NĂM 2004: a) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi trên 50% v n i u l : 06 doanh nghi p 1. Công ty Công nghi p mi n Trung, 2. Công ty Gi ng nông lâm nghi p Qu ng Nam, 3. Công ty D ch v và s n xu t phân bón và v t tư nông nghi p, 4. Công ty Sách và Thi t b trư ng h c Qu ng Nam, 5. Công ty Dư c v t tư y t Qu ng Nam, 6. Công ty Xây d ng và Phát tri n h t ng Qu ng Nam. b) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: 05 doanh nghi p 1. Công ty Giao thông công chính Tam Kỳ, 2. Công ty V t li u và Xây d ng Qu ng Nam, 3. Công ty May Trư ng Giang, 4. Công ty Thương m i H i An, 5. Công ty Thương m i i L c. III. NĂM 2005: a) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi trên 50% v n i u l : 02 doanh nghi p 1. Công ty Xây l p i n Qu ng Nam, 2. Công ty Xu t nh p khNu th y s n Qu ng Nam. b) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi c ph n th p nh t là 51% khi bán c ph n l n u: 01 doanh nghi p
  6. Công ty Lâm c s n xu t khNu Qu ng Nam. c) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: 05 doanh nghi p 1. Công ty Nông lâm s n xu t khNu P rao, 2. Công ty Nông lâm s n xu t khNu Thu B n, 3. Công ty Da giày Qu ng Nam, 4. Công ty Xu t nh p khNu Qu ng Nam, 5. Công ty Xây d ng th y l i th y i n Qu ng Nam.
Đồng bộ tài khoản