Quyết định 73/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định 73/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 73/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 73/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 73/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 73/2003/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 PHÊ DUY T ÁN T NG TH S P X P, I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN N NĂM 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và t ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 1 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c y m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Ngh An (t trình s 4262/TT-UB- MDN ngày 30 tháng 9 năm 2002 và Công văn s 1126/UB- MDN ngày 01 tháng 4 năm 2003), ý ki n c a các B : K ho ch và u tư (Công văn s 109/BKH-DN ngày 6/1/2003), Tài chính (Công văn s 295/TC-TCDN ngày 09 tháng 01 năm 2003), Lao ng - Thương binh và Xã h i (Công văn s 20/L TBXH-CSL VL ngày 06 tháng 01 năm 2003), N i v (Công văn s 1150/BNV-TCBC ngày 31 tháng 12 năm 2002); Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Công văn s 166/BNV-TCBC ngày 27 tháng 01 năm 2003), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh Ngh An n năm 2005 như ph l c kèm theo. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An có trách nhi m ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c t nh theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t; trư ng h p i u ch nh, b sung ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . Ch ng s p x p các doanh nghi p không ư c ăng ký l i theo Ngh nh s 388/H BT ngày 20 tháng 11 năm 1991. i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Ngh An trong vi c th c hi n án nói trên. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n.
  2. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN TI N HÀNH S P X P, IM I N NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 73/2003/Q -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) A. NH NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N I U L VÀ GI NGUYÊN PHÁP NHÂN: 35 doanh nghi p I. DOANH NGHI P CÔNG ÍCH: 11 doanh nghi p 1. Công ty Th y nông Nam, 2. Công ty Th y nông B c, 3. Công ty Th y l i Thanh Chương, 4. Công ty Th y l i Nghĩa àn, 5. Công ty Th y l i Tân Kỳ, 6. Công ty Th y l i Quỳ H p, 7. Công ty Th y l i Anh Sơn, 8. Xí nghi p Ki m nh phương ti n cơ gi i giao thông ư ng b , 9. Công ty Qu n lý và S a ch a giao thông th y b , 10. Công ty Qu n lý và S a ch a c u ư ng b , 11. Công ty Môi trư ng ô th Vinh. II. DOANH NGHI P HO T NG KINH DOANH: 24 doanh nghi p 1. Công ty C p nư c Ngh An,
  3. 2. Công ty X s ki n thi t, 3. Công ty In Ngh An, 4. Công ty Thương m i u tư phát tri n mi n núi, 5. Công ty Nuôi tr ng th y s n Tr nh Môn, 6. Công ty Nông công nghi p 3/2, 7. Công ty Cây ăn qu Ngh An, 8. Công ty Rau qu 19/5 Ngh An, 9. Công ty u tư s n xu t và Xu t nh p khNu cà phê - cao su Ngh An, 10. Công ty u tư phát tri n chè Ngh An, 11. Công ty Nông lâm nghi p Sông Hi u, 12. Lâm trư ng Con Cuông, 13. Lâm trư ng Anh Sơn, 14. Lâm trư ng Thanh Chương, 15. Lâm trư ng Yên Thành, 16. Lâm trư ng i Hu , 17. Lâm trư ng Tương Dương, 18. Lâm trư ng Quỳnh Lưu, 19. Lâm trư ng Nghi L c, 20. Lâm trư ng ô Lương. 21. Nông trư ng Sông Con, 22. Nông trư ng An Ngãi, 23. Nông trư ng Xuân Thành, 24. Nông trư ng V c R ng. B. L TRÌNH S P X P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: I. NĂM 2003:
  4. a) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi c ph n th p nh t là 51% khi bán c ph n l n u: 02 doanh nghi p 1. Công ty V n t i bi n thương m i, 2. Công ty Xu t nh p khNu th y s n. b) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi trên 50% v n i u l : 03 doanh nghi p 1. Công ty Gi ng nuôi tr ng th y s n, 2. Công ty Gi ng cây tr ng Ngh An, 3. Công ty Sách và Thi t b trư ng h c. c) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: 05 doanh nghi p 1. Công ty May Ngh An, 2. Công ty Cơ i n và Xây l p th y l i Ngh An, 3. Công ty Khách s n giao t Ngh An, 4. Công ty Du l ch thành ph Vinh, 5. Công ty Gi y Sông Lam. d) Sáp nh p doanh nghi p: 01 doanh nghi p Công ty D t Ngh An vào Công ty May Ngh An. ) Chuy n i nơi khác: 01 doanh nghi p Công ty Xây l p kinh doanh t ng h p và Xu t nh p khNu (chuy n v T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 4 - B Giao thông v n t i). g) Bán doanh nghi p: 01 doanh nghi p Khách s n Hoà Bình. II. NĂM 2004: a) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi c ph n th p nh t là 51% khi bán c ph n l n u: 02 doanh nghi p 1. Công ty Thương m i Ngh An, 2. Công ty Du l ch khách s n Phương ông.
  5. b) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi trên 50% v n i u l : 08 doanh nghi p 1. Công ty D ch v V t tư b o v th c v t, 2. Công ty Cây xanh công viên thành ph Vinh, 3. Công ty Qu n lý và Phát tri n h t ng ô th Vinh, 4. Công ty Du l ch d ch v môi trư ng C a Lò, 5. Công ty V t tư nông nghi p, 6. Xí nghi p B n xe Vinh, 7. Công ty Khoáng s n Ngh An, 8. Công ty Ch bi n và Kinh doanh xu t nh p khNu nông s n. c) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: 07 doanh nghi p 1. Công ty Kinh doanh và Phát tri n nhà Ngh An, 2. Công ty Xu t nh p khNu Ngh An, 3. Công ty Ch bi n và Xu t khNu súc s n Ngh An, 4. Công ty Ch bi n th c ăn gia súc và Chăn nuôi, 5. Nhà máy G Vinh. 6. Công ty Xu t nh p khNu th y s n 2, 7. Công ty D ch v công nghi p Ngh An. d) Chuy n thành ơn v s nghi p có thu: 01 doanh nghi p Công ty i n nh. III. NĂM 2005: a) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi trên 50% v n i u l : 02 doanh nghi p 1. Nhà máy Xi măng 12/9 Anh Sơn, 2. Công ty Cung ng xu t khNu lao ng và Chuyên gia Ngh An.
  6. b) Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá Nhà nư c n m gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: 04 doanh nghi p 1. Công ty D ch v thương m i t ng h p Vinh, 2. Công ty ng thép xây d ng Ngh An, 3. Công ty Văn hoá t ng h p Ngh An, 4. Xí nghi p M c Th ng Nh t. C. DOANH NGHI P GI L I C NG C SAU Ó CHUY N IS H U HO C GI I TH , PHÁ S N: 13 doanh nghi p I. NĂM 2003: 03 doanh nghi p 1. Công ty S n xu t kinh doanh v t li u xây d ng và Xây l p Di n Châu, 2. Xí nghi p G ch ngói Hưng Nguyên, 3. Công ty V t li u xây d ng và Thi công cơ gi i. II. NĂM 2004: 05 doanh nghi p ư1. Công ty u tư h p tác kinh t Vi t - Lào, 2. Công ty Du l ch Ngh An, 3. Công ty Xây l p i n, 4. Công ty Xây d ng s I, 5. Công ty Xây d ng s II. III. NĂM 2005: 05 doanh nghi p 1. Công ty K ngh th c phNm xu t nh p khNu, 2. Công ty Xu t nh p khNu và D ch v t ng h p, 3. Xí nghi p ánh cá C a H i, 4. Công ty Mía ư ng Sông Lam, 5. Công ty Mía ư ng Sông Con.
Đồng bộ tài khoản