Quyết định 73/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:78

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định 73/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 73/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 73/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 73/2004/Q§­BTC  n g µ y   3   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   t æ   c h ø c  vµ ho¹t ®éng cña Quü ®Çu t chøng kho¸n  vµ C«ng ty qu¶n lý quü Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP ngµy 28 th¸ng 11   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  chøng kho¸n vµ  thÞ  tr êng chøng   kho¸n; C¨n cø NghÞ   ®Þnh 77/2003/N§­CP cña ChÝnh phñ  ngµy 01   th¸ng 7 n¨m 2003 quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc, QUY Õ T § Þ NH §i Ò u   1:   Ban   hµnh  kÌm   theo   Quy  chÕ   vÒ   tæ  chøc   vµ  ho¹t  ®éng cña quü   ®Çu t  chøng kho¸n vµ  c«ng ty qu¶n lý  quü. §i Ò u   2:  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §i Ò u   3:   Chñ  tÞch Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc, c¸c  c«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  c¸c bªn liªn quan cã  tr¸ch nhiÖm  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2         QUY CHÕ Tæ CHøC Vµ HO¹T §éNG CñA QUü §ÇU T¦  CHøNG KHO¸N Vµ C¤NG TY QU¶N Lý QUü (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè73 /2004/Q§­BTC  ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Ch¬ng I QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy  chÕ  nµy  quy  ®Þnh  viÖc  tæ chøc  vµ  ho¹t   ®éng  cña  c¸c   c«ng   ty   qu¶n   lý   quü,   ng©n   hµng   gi¸m   s¸t,   viÖc   huy  ®éng vèn, lËp vµ  ho¹t  ®éng cña c¸c quü   ®Çu t chøng kho¸n  (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   Quü)   vµ   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   tæ   chøc  cung cÊp dÞch vô  cho quü   ®Çu t chøng kho¸n trªn l∙nh thæ  níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch thuËt ng÷ Trong quy chÕ  nµy, nh÷ng tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh  sau: 1. Vèn ®iÒu lÖ quü lµ sè vèn b»ng tiÒn do tÊt c¶ ng êi  ®Çu t thùc gãp vµ ®îc ghi trong §iÒu lÖ quü. 2. §¬n vÞ quü lµ vèn ®iÒu lÖ quü ®îc chia thµnh nhiÒu  phÇn b»ng nhau. 3. Chøng chØ quü   ®Çu t  chøng kho¸n (sau  ®©y gäi t¾t  lµ  chøng chØ quü) lµ  mét lo¹i chøng kho¸n díi h×nh thøc  chøng   chØ   hoÆc   bót   to¸n   ghi   sæ   do   c«ng   ty   qu¶n   lý   quü  thay mÆt Quü  c«ng chóng ph¸t hµnh, x¸c nhËn quyÒn së  h÷u  hîp ph¸p cña ngêi  ®Çu t  ®èi víi mét hoÆc mét sè   ®¬n vÞ  quü   cña   mét   Quü   c«ng   chóng.   Chøng   chØ   quü   cã   mÖnh   gi¸  thèng nhÊt lµ 10.000 VND. 4.  Quü  c«ng  chóng  lµ  Quü   cã  chøng  chØ quü   ®îc ph¸t  hµnh ra c«ng chóng. 5. Quü thµnh viªn lµ Quü ®îc lËp b»ng vèn gãp cña tèi  ®a 49 thµnh viªn gãp vèn vµ kh«ng ph¸t hµnh chøng chØ quü  ra c«ng chóng.  6. Ngêi  ®Çu t  lµ  c¸ nh©n, tæ chøc trong níc vµ  níc  ngoµi ®Çu t vµo Quü.
 3. 3 7. Thµnh viªn gãp vèn lµ  ngêi  ®Çu t tham gia gãp vèn  vµo Quü thµnh viªn. 8. Gi¸ trÞ  tµi s¶n rßng cña Quü  lµ  tæng gi¸ trÞ  c¸c  tµi s¶n cña Quü  trõ   ®i tæng nî  ph¶i tr¶ cña Quü  t¹i thêi   ®iÓm tÝnh to¸n. Ch¬ng II QUü C¤NG ChóNG §i Ò u   3.   §iÒu kiÖn ph¸t hµnh chøng chØ quü  ra c«ng   chóng 1. ViÖc ph¸t hµnh chøng chØ quü ra c«ng chóng ph¶i ® ­ îc ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc (UBCKNN) cÊp phÐp. 2. Tæng gi¸ trÞ  chøng chØ quü  xin phÐp ph¸t hµnh  ®¹t  Ýt nhÊt 5 tû ®ång. 3. Cã  ph¬ng ¸n vÒ  viÖc  ®Çu t vèn thu  ®îc tõ   ®ît ph¸t  hµnh   chøng   chØ   quü   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt  hiÖn hµnh. §i Ò u   4.  Hå  s¬  xin phÐp ph¸t hµnh chøng chØ quü  ra  c«ng chóng Hå  s¬  xin phÐp ph¸t hµnh chøng chØ quü  ra c«ng chóng  bao gåm: 1. §¬n xin phÐp ph¸t hµnh chøng chØ quü ra c«ng chóng   (theo Phô lôc sè 01 kÌm theo Quy chÕ nµy);  2. Dù th¶o §iÒu lÖ quü c«ng chóng (theo Phô lôc sè 02  kÌm theo Quy chÕ nµy);  3. B¶n c¸o b¹ch (theo Phô  lôc sè  03 kÌm theo Quy chÕ  nµy);  4. Hîp ®ång gi¸m s¸t tµi s¶n quü gi÷a c«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  ng©n hµng gi¸m s¸t  ®∙  ®îc hai bªn chÊp thuËn vÒ  nguyªn t¾c;  5. Cam kÕt cña c¸c s¸ng lËp viªn vÒ viÖc kh«ng chuyÓn   nhîng chøng chØ quü  mµ  m×nh së  h÷u trong 02 n¨m, kÓ  tõ  ngµy ph¸t hµnh. §i Ò u   5.   CÊp phÐp ph¸t hµnh chøng chØ quü  ra c«ng  chóng 1.   Hå   s¬   xin   phÐp   ph¸t   hµnh   chøng   chØ   quü   ra   c«ng  chóng  ®îc lËp thµnh 02 bé  (01 bé  b¶n chÝnh vµ  01 bé  b¶n  sao) vµ ®îc göi ®Õn UBCKNN.
 4. 4 2. ViÖc söa ®æi, bæ sung hå s¬ ®îc tiÕn hµnh khi c«ng  ty qu¶n lý  quü  thÊy cÇn söa  ®æi, bæ sung hoÆc UBCKNN yªu  cÇu söa  ®æi, bæ sung. B¶n   söa  ®æi, bæ sung ph¶i cã  ch÷  ký cña nh÷ng ngêi ®∙ ký trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh göi   UBCKNN   hoÆc   cña   nh÷ng  ngêi   cã   cïng   chøc  danh   víi   nh÷ng  ngêi nãi trªn. 3. Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  ®Çy  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, UBCKNN cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh  chøng chØ quü  ra c«ng chóng. Trêng hîp tõ  chèi cÊp giÊy  phÐp ph¸t hµnh chøng chØ quü ra c«ng chóng, UBCKNN cã v¨n   b¶n gi¶i thÝch râ lý do. §i Ò u   6.   Th«ng   tin   tríc   khi   ph¸t   hµnh   vµ   c«ng   bè  viÖc ph¸t hµnh 1. Trong thêi gian UBCKNN xem xÐt hå s¬ xin phÐp ph¸t   hµnh chøng chØ quü ra c«ng chóng, c«ng ty qu¶n lý quü, tæ  chøc   b¶o   l∙nh   ph¸t   hµnh   vµ   c¸c   ®èi   tîng   cã   liªn   quan  kh«ng  ®îc qu¶ng c¸o, chµo mêi vµ  ph©n phèi chøng chØ quü   ra c«ng chóng díi bÊt kú  h×nh thøc nµo. Tµi liÖu dïng  ®Ó  th¨m dß thÞ  trêng kh«ng  ®îc cã  nh÷ng th«ng tin sai lÖch  so   víi   nh÷ng   néi   dung   chÝnh   trong   B¶n   c¸o   b¹ch   ®∙   göi  UBCKNN.  2. Trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy UBCKNN  cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh chøng chØ quü ra c«ng chóng, c«ng   ty qu¶n lý  quü  ph¶i c«ng bè  viÖc ph¸t hµnh trªn mét (01)  tê  b¸o trung ¬ng hoÆc mét (01) tê  b¸o  ®Þa ph¬ng n¬i c«ng  ty qu¶n lý quü ®Æt trô së chÝnh víi c¸c néi dung quy ®Þnh   t¹i mÉu Th«ng b¸o ph¸t hµnh (theo Phô  lôc sè  04 kÌm theo  Quy chÕ nµy).  3. C¸c tµi liÖu phôc vô  cho viÖc ph¸t hµnh bao gåm:  b¶n Th«ng b¸o ph¸t hµnh, B¶n c¸o b¹ch vµ tµi liÖu bæ sung  B¶n c¸o b¹ch (nÕu cã)  ®∙  ®îc UBCKNN chÊp thuËn. C«ng ty  qu¶n lý  quü  vµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan kh«ng  ®îc  ph©n   ph¸t   c¸c   tµi   liÖu   cã   th«ng   tin   sai   lÖch   g©y   hiÓu  nhÇm cho ngêi ®Çu t. §i Ò u  7.  Ph©n phèi chøng chØ quü 1. C«ng ty qu¶n lý  quü, tæ chøc ph©n phèi vµ  tæ chøc  b¶o l∙nh ph¸t hµnh kh«ng  ®îc ph©n phèi chøng chØ quü  khi  cha thùc hiÖn c«ng bè  viÖc ph¸t hµnh vµ  cung cÊp B¶n c¸o  b¹ch, dù  th¶o §iÒu lÖ  quü  vµ  c¸c tµi liÖu kh¸c cã  liªn  quan cho ngêi ®Çu t. 2. C«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  c¸c tæ chøc liªn quan ph¶i  ph©n phèi chøng   chØ quü  mét c¸ch c«ng b»ng vµ  ph¶i  ®¶m  b¶o thêi h¹n ®¨ng ký mua chøng chØ quü cho ng êi ®Çu t tèi 
 5. 5 thiÓu lµ  15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy giÊy phÐp ph¸t hµnh  chøng chØ quü  ra c«ng chóng cã  hiÖu lùc. C¸c nguyªn t¾c  vµ   c¬   chÕ  u   tiªn   trong   viÖc   ®¨ng   ký   mua   vµ   ph©n   phèi  chøng chØ quü   ®Çu t  ph¶i  ®îc c«ng bè  râ  cho ngêi  ®Çu t  trong B¶n c¸o b¹ch. 3.  C«ng ty  qu¶n lý   quü  hoÆc  tæ chøc  ph©n  phèi ph¶i  hoµn thµnh  ®ît ph©n phèi chøng chØ quü  trong thêi h¹n 90  ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   giÊy   phÐp   ph¸t   hµnh   chøng   chØ   quü   ra  c«ng chóng  cã  hiÖu  lùc. Khi hÕt thêi h¹n trªn,  nÕu cßn  chøng chØ quü  cha b¸n hÕt, c«ng ty qu¶n lý  quü  muèn ph©n  phèi   tiÕp   ph¶i   cã   v¨n   b¶n   ®Ò   nghÞ   UBCKNN   gia   h¹n   giÊy  phÐp ph¸t hµnh chøng chØ quü  ra c«ng chóng, trong  ®ã  nªu  râ lý do vµ ph¬ng ¸n ph©n phèi sè chøng chØ quü cßn l¹i. 4. Sè  tiÒn mua chøng chØ quü  ph¶i  ® îc chuyÓn vµo tµi  kho¶n   phong   to¶   më   t¹i   ng©n   hµng   gi¸m   s¸t   cho   ®Õn   khi  hoµn tÊt ®ît ph¸t hµnh.  5.   Trêng   hîp   ngêi   ®Çu   t  bÞ   thiÖt   h¹i   do   th«ng   tin  trong B¶n c¸o b¹ch vµ  c¸c tµi liÖu ph¸t hµnh kh¸c lµ  sai  lÖch hoÆc che giÊu sù  thùc th×  c«ng ty qu¶n lý  quü  so¹n  th¶o hå  s¬  xin phÐp ph¸t hµnh sÏ  bÞ  xö  lý  theo qui  ®Þnh  cña ph¸p luËt. 6. C«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  ng©n hµng gi¸m s¸t lËp vµ  lu gi÷  sæ  ®¨ng ký  ngêi  ®Çu t n¾m gi÷  chøng chØ quü  kÓ  tõ  khi kÕt thóc ®ît ph¸t hµnh. Sæ ®¨ng ký ng êi ®Çu t bao gåm  c¸c néi dung chñ yÕu sau: a. Tªn Quü; b. Tªn, sè  giÊy phÐp,  ®Þa chØ trô  së  chÝnh cña c«ng  ty qu¶n lý quü; c. Tªn, sè  giÊy phÐp,  ®Þa chØ trô  së  chÝnh cña ng©n  hµng gi¸m s¸t; d. Tæng sè ®¬n vÞ quü ®îc quyÒn chµo b¸n; e. Tæng sè ®¬n vÞ quü ®∙ b¸n vµ gi¸ trÞ vèn ®∙ gãp; f. Tªn ngêi  ®Çu t,  ®Þa chØ, sè  lîng  ®¬n vÞ  quü  vµ  tû  lÖ  trªn vèn  ®iÒu lÖ  quü  do ngêi  ®Çu t n¾m gi÷, ngµy  ®¨ng  ký së h÷u. §i Ò u   8.   §×nh   chØ   ph¸t   hµnh   vµ   thu   håi   giÊy   phÐp  ph¸t hµnh chøng chØ quü ra c«ng chóng ViÖc  ®×nh chØ ph¸t hµnh chøng chØ quü  ra c«ng chóng  vµ   thu   håi   giÊy   phÐp   ph¸t   hµnh   chøng   chØ   quü   ra   c«ng  chóng  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 79 vµ  §iÒu 80  NghÞ   ®Þnh  sè   144/2003/   N§­CP   ngµy  28   th¸ng   11  n¨m  2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng   chøng   kho¸n  (NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP).
 6. 6 § i Ò u  9.  B¸o c¸o kÕt qu¶ ®ît ph¸t hµnh Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc sau khi kÕt thóc  ®ît  ph¸t hµnh, c«ng ty qu¶n lý  quü  ph¶i c«ng bè  c«ng khai vµ  b¸o c¸o UBCKNN vÒ kÕt qu¶ ®ît ph¸t hµnh. Néi dung b¸o c¸o  göi UBCKNN bao gåm tæng vèn huy  ®éng cña Quü  c«ng chóng  vµ  danh s¸ch ngêi  ®Çu t  cã  x¸c nhËn cña ng©n hµng gi¸m  s¸t, trong ®ã nªu chi tiÕt gi¸ trÞ gãp vèn, sè ®¬n vÞ quü   vµ tû lÖ së h÷u cña tõng ngêi ®Çu t. §i Ò u   10.   Thñ   tôc   ®¨ng   ký   lËp   Quü   c«ng   chóng   vµ  niªm yÕt chøng chØ quü 1.  Trong  thêi h¹n  30 ngµy  lµm viÖc  kÓ  tõ   phiªn  häp  §¹i   héi   ngêi   ®Çu   t  ®Çu   tiªn   sau   khi   kÕt   thóc   ®ît   ph¸t  hµnh chøng chØ quü ra c«ng chóng, c«ng ty qu¶n lý quü göi  UBCKNN hå  s¬  xin  ®¨ng ký  lËp Quü  c«ng chóng vµ  niªm yÕt  chøng chØ quü bao gåm: a. §¬n  ®¨ng ký  lËp Quü  c«ng chóng vµ  niªm yÕt chøng  chØ quü (theo Phô lôc sè 05 kÌm theo Quy chÕ nµy); b. B¶n c¸o b¹ch; c. §iÒu lÖ  quü  vµ  Hîp  ®ång gi¸m s¸t  ®∙  ®îc §¹i héi  ngêi ®Çu t th«ng qua; d.  Danh s¸ch  vµ  lý   lÞch tãm  t¾t cña  thµnh  viªn  Ban  ®¹i diÖn quü; cam kÕt b»ng v¨n b¶n cña c¸c thµnh viªn ®éc  lËp   trong   Ban   ®¹i   diÖn   quü   vÒ   sù   ®éc   lËp   cña   m×nh   víi  c«ng ty qu¶n lý quü; e.  Cam kÕt  cña s¸ng  lËp viªn  vµ  thµnh  viªn  Ban  ®¹i  diÖn quü vÒ viÖc kh«ng chuyÓn nhîng chøng chØ quü mµ m×nh  së h÷u trong 02 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt; f. Biªn b¶n vµ  c¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan  ®Õn cuéc  häp §¹i héi ngêi ®Çu t. 2. C«ng ty qu¶n lý  quü  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  tÝnh  hîp lÖ  vµ  chÝnh x¸c cña hå  s¬. Trêng hîp ph¸t hiÖn hå  s¬  ®∙ nép cho UBCKNN  cha  ®Çy  ®ñ, cã  nh÷ng th«ng  tin kh«ng  chÝnh  x¸c  hoÆc  cã  nh÷ng  sù  kiÖn míi ph¸t sinh  ¶nh  hëng  ®Õn néi dung cña hå  s¬   ®∙ nép, c«ng ty qu¶n lý  quü  ph¶i  b¸o   c¸o   UBCKNN   ®Ó   söa   ®æi,   bæ   sung   kÞp   thêi   vµo   hå   s¬  ®¨ng ký lËp Quü c«ng chóng vµ niªm yÕt chøng chØ quü. 3. Trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n  1 §iÒu nµy,  UBCKNN  cÊp chøng  nhËn   ®¨ng   ký   lËp   Quü   c«ng   chóng   vµ   niªm   yÕt   chøng   chØ  quü. Trêng hîp tõ  chèi, UBCKNN gi¶i thÝch râ  lý  do b»ng  v¨n b¶n. 
 7. 7 § i Ò u   11.   Thu nhËp, chi phÝ  vµ  ph©n phèi thu nhËp  cña Quü c«ng chóng 1. Quü c«ng chóng cã nh÷ng kho¶n thu nhËp sau: Cæ tøc; L∙i tr¸i phiÕu; L∙i tiÒn göi; Chªnh lÖch mua b¸n tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t cña Quü; C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. 2. C¸c chi phÝ  cña Quü  c«ng chóng ph¶i  ®îc quy  ®Þnh  cô thÓ t¹i §iÒu lÖ quü bao gåm: a. PhÝ  qu¶n lý  quü  vµ  thëng (nÕu cã) tr¶ cho c«ng ty  qu¶n lý quü;  b. PhÝ tr¶ cho c¸c dÞch vô gi¸m s¸t, b¶o qu¶n tµi s¶n  quü do ng©n hµng gi¸m s¸t thùc hiÖn; c. PhÝ vµ lÖ phÝ mµ Quü ph¶i thanh to¸n theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt; d. Chi phÝ  ph¸t sinh liªn quan  ®Õn c¸c kho¶n vay cña  Quü phï hîp víi §iÒu lÖ quü vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt; e. Chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc kiÓm to¸n Quü; f.  Chi phÝ   liªn quan   ®Õn  viÖc thuª  c¸c  tæ chøc  ®éc  lËp cung cÊp dÞch vô t vÊn ®Þnh gi¸, ®¸nh gi¸ tµi s¶n quü   vµ t vÊn luËt nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi ngêi ®Çu t; g. Chi phÝ  liªn quan  ®Õn viÖc tæ chøc, triÖu tËp häp  thêng niªn cña §¹i héi ngêi ®Çu t vµ Ban ®¹i diÖn quü; h. C¸c chi phÝ kh¸c theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ quü. 3.   ViÖc   ph©n   phèi   thu   nhËp   cña   Quü   c«ng   chóng   ph¶i  tu©n thñ c¸c quy ®Þnh sau: a. PhÇn cßn l¹i cña thu nhËp cña Quü  c«ng chóng sau  khi trõ  c¸c chi phÝ  cña Quü  c«ng chóng  ®îc ph©n phèi cho  ngêi  ®Çu t  theo nguyªn t¾c: chØ ngêi  ®Çu t  ®îc ghi tªn  trong danh s¸ch ngêi ®Çu t lËp vµo ngµy ®¨ng ký cuèi cïng  ®îc quyÒn nhËn thu nhËp ph©n phèi. b.  Quy tr×nh  vµ  thñ  tôc ph©n  phèi  thu nhËp  cña  Quü  c«ng   chóng   cho   ngêi   ®Çu   t  ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh  ph¸p luËt vÒ   ®¨ng ký, lu ký, bï  trõ  vµ  thanh to¸n chøng  kho¸n.
 8. 8 § i Ò u  12.  X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña Quü 1.  ViÖc x¸c   ®Þnh  gi¸ trÞ   tµi s¶n  rßng cña  Quü  ph¶i  tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau: a.   §èi   víi   chøng   kho¸n   niªm   yÕt,   gi¸   cña   c¸c   chøng  kho¸n niªm yÕt ®îc x¸c ®Þnh lµ gi¸ ®ãng cöa cña ngµy giao  dÞch tríc ngµy ®Þnh gi¸ theo quy ®Þnh. b. §èi víi c¸c tµi s¶n kh«ng ph¶i lµ chøng kho¸n niªm   yÕt, viÖc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  tµi s¶n ph¶i dùa trªn mét quy  tr×nh   vµ   ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   tµi   s¶n   ®îc   ng©n  hµng gi¸m s¸t x¸c nhËn vµ  Ban  ®¹i diÖn quü, §¹i héi ngêi  ®Çu t  phª chuÈn.  Quy  tr×nh  vµ  ph¬ng ph¸p  ®Þnh  gi¸  ph¶i  khoa häc, kh¸ch quan vµ   ®îc ¸p dông thèng nhÊt. C¸c bªn  tham gia  ®Þnh gi¸ tµi s¶n ph¶i  ®éc lËp víi c«ng ty qu¶n  lý quü vµ ng©n hµng gi¸m s¸t.  c. §èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c cña Quü  nh  cæ tøc,  l∙i nhËn  ®îc, tiÒn mÆt, gi¸ trÞ  cña c¸c tµi s¶n nµy  ®îc  tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. d. Tæng nî  ph¶i tr¶ cña Quü  lµ  c¸c kho¶n nî  hoÆc c¸c  nghÜa vô  thanh to¸n cña Quü  tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh  gi¸ trÞ. 2. Gi¸ trÞ   ®¬n vÞ  quü  b»ng gi¸ trÞ  tµi s¶n rßng cña  Quü chia cho tæng sè ®¬n vÞ quü ®ang lu hµnh. 3. Gi¸ trÞ  tµi s¶n rßng cña Quü  c«ng chóng ph¶i  ®îc  x¸c ®Þnh mét tuÇn mét lÇn vµ ph¶i ®îc th«ng b¸o c«ng khai  cho ngêi ®Çu t vµo ngµy lµm viÖc tiÕp theo. §i Ò u  13.  C¸c h¹n chÕ ®Çu t cña Quü c«ng chóng 1. Vèn vµ  tµi s¶n cña Quü  c«ng chóng chØ  ®îc  ®Çu t  vµo chøng kho¸n hoÆc tµi s¶n kh¸c phï hîp víi §iÒu lÖ quü  vµ  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc  ®Çu t vèn vµ  tµi s¶n cña  Quü c«ng chóng ph¶i tu©n thñ c¸c h¹n chÕ sau: a.  Mét Quü   c«ng chóng  kh«ng   ®îc  gãp vèn  hoÆc  ®Çu  t  vµo chøng  chØ  quü  cña  chÝnh  Quü  c«ng chóng   ®ã  hoÆc  cña  mét Quü kh¸c; b.   Mét   Quü   c«ng   chóng   kh«ng   ®îc   ®Çu   t  vµo   qu¸   15%  tæng   gi¸   trÞ   chøng   kho¸n   ®ang   lu   hµnh   cña   mét   tæ   chøc  ph¸t hµnh; c.  Mét Quü   c«ng chóng  kh«ng   ®îc  ®Çu t  qu¸  20% tæng  gi¸ trÞ  tµi s¶n quü  vµo chøng kho¸n  ®ang lu hµnh cña mét  tæ chøc ph¸t hµnh; d.  Mét Quü   c«ng chóng  kh«ng   ®îc  ®Çu t  qu¸  10% tæng  gi¸ trÞ tµi s¶n quü vµo bÊt ®éng s¶n;
 9. 9 e.  Mét Quü   c«ng chóng  kh«ng   ®îc  ®Çu t  qu¸  30% tæng  gi¸ trÞ  tµi s¶n Quü  vµo c¸c c«ng ty trong cïng mét tËp  ®oµn hay mét nhãm c«ng ty cã quan hÖ së h÷u lÉn nhau; f. Vèn vµ  tµi s¶n cña Quü  c«ng chóng kh«ng  ®îc dïng  ®Ó  cho vay hoÆc b¶o l∙nh cho bÊt kú  kho¶n vay nµo; kh«ng  ®îc phÐp vay ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng cña Quü c«ng chóng,  trõ  trêng hîp vay ng¾n h¹n  ®Ó  trang tr¶i c¸c chi phÝ  cÇn  thiÕt cho Quü  c«ng chóng. Tæng gi¸ trÞ  c¸c kho¶n vay cña  Quü  c«ng chóng kh«ng  ®îc vît qu¸ 1% gi¸ trÞ  tµi s¶n rßng  cña Quü c«ng chóng t¹i mäi thêi ®iÓm. Thêi h¹n vay tèi ®a  kh«ng ®îc qu¸ 30 ngµy; g. C¸c Quü  c«ng chóng kh«ng bÞ  h¹n chÕ   ®Çu t vµo c¸c  lo¹i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. 2. C¬  cÊu  ®Çu t  cña Quü  c«ng chóng cã  thÓ  sai lÖch  nhng kh«ng vît qu¸ 10% so víi c¸c h¹n chÕ   ®Çu t  quy  ®Þnh  t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy vµ sai lÖch ph¶i lµ kÕt qu¶ cña viÖc   t¨ng hoÆc gi¶m thÞ  gi¸ tµi s¶n  ®Çu t  vµ  c¸c kho¶n thanh  to¸n   hîp   ph¸p  cña  Quü  c«ng   chóng.  Trong   tr êng   hîp   nµy,  c«ng ty qu¶n lý  quü  kh«ng  ®îc tiÕn hµnh  ®Çu t vèn vµ  tµi  s¶n quü  vµo c¸c tµi s¶n  ®ang cã  sai lÖch trªn vµ  trong  vßng 3 th¸ng kÓ  tõ  ngµy sai lÖch ph¸t sinh ph¶i cã  biÖn  ph¸p kh¾c phôc. C«ng ty qu¶n lý  quü  ph¶i b¸o c¸o UBCKNN  vµ  c«ng bè  th«ng tin cho ngêi  ®Çu t  vÒ  nguyªn nh©n cña  c¸c   sai   lÖch   trªn   vµ   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc,   kÕt   qu¶   cña  viÖc kh¾c phôc. §i Ò u   14.  Giao dÞch tµi s¶n cña Quü  c«ng chóng víi  ngêi liªn quan cña c«ng ty qu¶n lý quü 1.   Tæng   Gi¸m   ®èc,   Phã   Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc,   Phã  Gi¸m  ®èc), thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ  c«ng ty qu¶n lý  quü, ngêi  ®iÒu hµnh quü  hoÆc ngêi cã  liªn quan kh«ng  ®îc  phÐp mua tµi s¶n cña Quü  c«ng chóng cho c«ng ty hoÆc cho  chÝnh m×nh hoÆc b¸n tµi s¶n cña m×nh cho Quü c«ng chóng. 2. Trõ  trêng hîp quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy, c¸c  giao dÞch tµi s¶n cña Quü  c«ng chóng mµ  c«ng ty qu¶n lý  quü   hoÆc   ngêi   cã   liªn   quan   cña   c«ng   ty   qu¶n   lý   quü   cã  tham   gia   díi   mäi   h×nh   thøc   ph¶i   tu©n   thñ   c¸c   quy   ®Þnh  sau: a. Tµi s¶n giao dÞch kh«ng ®îc lµ bÊt ®éng s¶n; b. Giao dÞch ph¶i  ®îc ng©n hµng gi¸m s¸t vµ  toµn bé  thµnh viªn ®éc lËp cña Ban ®¹i diÖn quü chÊp thuËn. 3.  Trêng  hîp c«ng  ty qu¶n  lý  quü  hoÆc  ngêi cã  liªn  quan cña c«ng ty qu¶n lý quü cã quan hÖ hîp t¸c, cïng lîi   Ých víi Quü  c«ng chóng trong giao dÞch tµi s¶n quü, viÖc  ph©n bæ quyÒn lîi, tµi s¶n ph¶i  ® îc thùc hiÖn c«ng b»ng. 
 10. 10 C¸c bªn kh«ng  ®îc sö  dông tµi s¶n Quü  c«ng chóng  ®Ó  thu  lîi Ých trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho chÝnh m×nh ngoµi lîi   Ých trùc tiÕp tõ  phÇn tham gia cña m×nh trong giao dÞch,  hoÆc thùc  hiÖn  môc tiªu kh¸c môc tiªu  giao  dÞch,  ®Çu t  cña Quü c«ng chóng. §i Ò u  15.  Gi¶i thÓ Quü 1.   ViÖc   gi¶i   thÓ   Quü   ®îc   tiÕn   hµnh   trong   c¸c   trêng  hîp sau ®©y: a. Quü  kÕt thóc thêi h¹n ho¹t  ®éng ghi trong §iÒu lÖ  quü; b.  §¹i héi  ngêi  ®Çu t  quyÕt   ®Þnh  gi¶i  thÓ  Quü   tríc  thêi h¹n ho¹t ®éng ghi trong §iÒu lÖ quü. 2. Trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy,   c«ng   ty   qu¶n   lý   quü   vµ   ng©n   hµng   gi¸m   s¸t   chÞu   tr¸ch  nhiÖm hoµn tÊt viÖc thanh lý  tµi s¶n quü  vµ  hoµn tr¶ tµi  s¶n quü cho ngêi ®Çu t. 3.   Tèi   thiÓu   3   th¸ng   tríc   ngµy   tiÕn   hµnh   gi¶i   thÓ,  Ban   ®¹i   diÖn   quü   ph¶i   triÖu   tËp   §¹i   héi   ngêi   ®Çu   t  vµ  tr×nh ph¬ng ¸n gi¶i thÓ  Quü   ®Ó  §¹i héi ngêi  ®Çu t  quyÕt  ®Þnh. Ph¬ng ¸n gi¶i thÓ Quü ph¶i ®îc UBCKNN chÊp thuËn. 4. TiÒn thu  ®îc tõ  viÖc thanh lý  tµi s¶n quü  vµ  c¸c  tµi s¶n cßn l¹i trong  khi  gi¶i  thÓ   ®îc thanh to¸n  theo  trËt tù u tiªn sau: a.   Thanh   to¸n   nghÜa   vô   tµi   chÝnh   víi   Nhµ   níc   (nÕu  cã); b.  Thanh  to¸n chi  phÝ  gi¶i  thÓ   vµ  c¸c kho¶n  nî   cña  Quü;   c¸c   kho¶n   ph¶i   tr¶   cho   c«ng   ty   qu¶n   lý   quü,   ng©n  hµng gi¸m s¸t; c. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ hîp lÖ  kh¸c theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt (nÕu cã); d. PhÇn cßn l¹i (nÕu cã) sau khi  ®∙ thanh to¸n theo  c¸c nghÜa vô nªu trªn ®îc dïng ®Ó thanh to¸n cho ngêi ®Çu  t t¬ng øng víi tû lÖ së h÷u cña ngêi ®Çu t trong Quü. §i Ò u  16.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi ®Çu t 1. Tu©n thñ §iÒu lÖ quü; chÊp hµnh NghÞ quyÕt cña §¹i   héi ngêi ®Çu t. 2. Thanh to¸n ®ñ tiÒn mua chøng chØ quü vµ chÞu tr¸ch   nhiÖm   vÒ   nî   vµ   c¸c   nghÜa   vô   tµi   s¶n   kh¸c   cña   Quü   c«ng  chóng trong ph¹m vi sè vèn ®∙ gãp.
 11. 11 3. Hëng lîi tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t cña Quü  c«ng chóng t­ ¬ng ®¬ng víi tû lÖ gãp vèn cña m×nh trong Quü c«ng chóng. 4. Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh th«ng qua   §¹i héi ngêi ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ quü. 5. ChuyÓn nhîng chøng chØ quü  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt;   kh«ng   ®îc   phÐp   yªu   cÇu   c«ng   ty   qu¶n   lý   quü   hoÆc  ng©n hµng gi¸m s¸t thay mÆt Quü  c«ng chóng mua l¹i chøng  chØ quü, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. §i Ò u  17.  §¹i héi ngêi ®Çu t 1. §¹i héi ngêi  ®Çu t lÇn  ®Çu tiªn khi thµnh lËp Quü  c«ng chóng do c«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  ng©n hµng gi¸m s¸t  triÖu tËp. 2. §¹i héi ngêi  ®Çu t  hµng n¨m do Ban  ®¹i diÖn quü  triÖu tËp häp trong vßng 90 ngµy kÓ  tõ  ngµy kÕt thóc n¨m  tµi chÝnh.  3. §¹i héi ngêi  ®Çu t bÊt thêng  ®îc Ban  ®¹i diÖn quü  hoÆc ng©n hµng gi¸m s¸t triÖu tËp häp trong nh÷ng trêng  hîp sau ®©y: a. Cã  nh÷ng thay  ®æi quan träng trong m«i trêng ho¹t  ®éng ®Çu t vµ t×nh h×nh ®Çu t cña Quü c«ng chóng vµ quyÕt  ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 Quy chÕ nµy; b.   C«ng   ty   qu¶n   lý   quü,   ng©n   hµng   gi¸m   s¸t   bÞ   ph¸  s¶n, bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng hoÆc vi ph¹m nghiªm träng §iÒu   lÖ quü; c. Khi Ban  ®¹i diÖn quü  hoÆc ng©n hµng gi¸m s¸t nhËn  ®îc yªu cÇu cña ngêi  ®Çu t hoÆc nhãm ngêi  ®Çu t  ®¹i diÖn  Ýt nhÊt 10% vèn ®iÒu lÖ quü liªn tôc trong 6 th¸ng; d. C¸c trêng hîp kh¸c do §iÒu lÖ quü quy ®Þnh. 4. Trêng hîp Ban ®¹i diÖn quü hoÆc ng©n hµng gi¸m s¸t   kh«ng triÖu tËp häp theo quy ®Þnh t¹i §iÓm c Kho¶n 3 §iÒu  nµy, ngêi ®Çu t hoÆc nhãm ngêi ®Çu t ®¹i diÖn Ýt nhÊt 10%  vèn  ®iÒu lÖ  quü  liªn tôc trong 6 th¸ng  ®îc quyÒn  ®øng ra  triÖu tËp häp §¹i héi ngêi ®Çu t. 5.   ViÖc   triÖu   tËp   häp   §¹i   héi   ngêi   ®Çu   t  theo   quy  ®Þnh t¹i c¸c Kho¶n   3 vµ  4 §iÒu nµy ph¶i  ®îc thùc hiÖn  trong vßng 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy c¸c t×nh huèng  ®ã  x¶y ra.  ChËm nhÊt 10 ngµy lµm viÖc tríc khi diÔn ra cuéc häp §¹i  héi   ngêi   ®Çu   t,   bªn   triÖu   tËp   häp   ph¶i   th«ng   b¸o   c«ng  khai cho ngêi  ®Çu t  vÒ  viÖc triÖu tËp häp §¹i héi ngêi  ®Çu t.
 12. 12 § i Ò u  18.  QuyÒn cña §¹i héi ngêi ®Çu t §¹i héi ngêi ®Çu t cã quyÒn: 1. BÇu chñ täa §¹i héi. 2. BÇu, miÔn nhiÖm thµnh viªn Ban  ®¹i diÖn quü, Chñ   tÞch Ban ®¹i diÖn quü. 3.  QuyÕt  ®Þnh thï  lao vµ   chi phÝ   ho¹t  ®éng  cña  Ban  ®¹i diÖn quü. 4. Xem xÐt vµ xö lý c¸c vi ph¹m cña Ban ®¹i diÖn quü,   c«ng ty qu¶n lý quü, ng©n hµng gi¸m s¸t vµ c¸c tæ chøc cã   liªn quan g©y thiÖt h¹i cho Quü c«ng chóng. 5. Th«ng qua quyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ quü,   viÖc niªm yÕt chøng chØ quü. 6. Thay ®æi chÝnh s¸ch ph©n phèi lîi nhuËn. 7. Thay ®æi chñ tr¬ng, chiÕn lîc quan träng, môc tiªu  ®Çu t cña Quü c«ng chóng vµ gi¶i thÓ Quü c«ng chóng. 8. Thay  ®æi møc phÝ  tr¶ cho c«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  ng©n hµng gi¸m s¸t. 9.  Yªu cÇu  c«ng ty  qu¶n lý   quü, ng©n  hµng  gi¸m  s¸t  tr×nh sæ s¸ch hoÆc th  tõ  giao dÞch t¹i §¹i héi ngêi  ®Çu  t. 10. Th«ng qua c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, tµi   s¶n vµ ho¹t ®éng hµng n¨m cña Quü c«ng chóng. 11. Th«ng qua, söa ®æi, bæ sung hîp ®ång gi¸m s¸t tµi   s¶n quü. 12. Thay ®æi c«ng ty qu¶n lý quü, ng©n hµng gi¸m s¸t. 13. C¸c quyÒn vµ  nhiÖm vô  kh¸c quy  ®Þnh t¹i §iÒu lÖ  quü. §i Ò u   19.  §iÒu kiÖn, thÓ thøc tiÕn hµnh häp §¹i héi  ngêi ®Çu t 1. Cuéc häp §¹i héi ngêi  ®Çu t  ®îc tiÕn hµnh khi cã  sè  ngêi  ®Çu t   dù  häp  ®¹i diÖn  Ýt nhÊt 65% vèn  ®iÒu lÖ  quü. 2. Trêng hîp cuéc häp lÇn thø nhÊt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn   tiÕn   hµnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   1   §iÒu   nµy,   th×   ®îc  triÖu tËp häp lÇn thø hai trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy cuéc häp lÇn thø nhÊt dù ®Þnh khai m¹c. Cuéc häp §¹i  héi ngêi ®Çu t triÖu tËp lÇn thø hai ®îc tiÕn hµnh khi cã  sè   ngêi   ®Çu   t  dù  häp   ®¹i  diÖn   Ýt  nhÊt   51%   vèn   ®iÒu   lÖ  quü.
 13. 13 3. Trêng hîp cuéc häp lÇn thø hai kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn   tiÕn   hµnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   2   §iÒu   nµy,   th×   ®îc  triÖu tËp häp lÇn thø ba trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc,  kÓ  tõ  ngµy cuéc häp lÇn thø hai dù   ®Þnh khai m¹c. Trong  trêng hîp nµy, cuéc häp cña §¹i héi ngêi  ®Çu t  ®îc tiÕn  hµnh kh«ng phô thuéc vµo sè ngêi ®Çu t dù häp. 4.  ThÓ  thøc  tiÕn  hµnh häp  §¹i héi  ngêi  ®Çu t, h×nh  thøc biÓu quyÕt do §iÒu lÖ quü quy ®Þnh. §i Ò u   20.  Th«ng qua quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ngêi ®Çu  t 1. §¹i héi ngêi  ®Çu t th«ng qua c¸c quyÕt  ®Þnh thuéc   thÈm   quyÒn   b»ng   h×nh   thøc  biÓu   quyÕt   t¹i   cuéc  häp  hoÆc   lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n. Nh÷ng ngêi cã quyÒn lîi vµ nghÜa  vô liªn quan ®Õn vÊn ®Ò cÇn biÓu quyÕt kh«ng ®îc tham gia  biÓu quyÕt. 2.  QuyÕt  ®Þnh cña  §¹i héi  ngêi  ®Çu  t  ®îc th«ng  qua  t¹i cuéc häp khi: a.   §îc   sè   ngêi   ®Çu   t  ®¹i   diÖn   Ýt   nhÊt   51%   tæng   sè  phiÕu biÓu quyÕt cña tÊt c¶ ngêi ®Çu t dù häp chÊp thuËn; b. §èi víi quyÕt  ®Þnh vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung §iÒu  lÖ  quü, gi¶i thÓ  Quü  c«ng chóng, ph¶i  ®îc sè  ngêi  ®Çu t  ®¹i diÖn  Ýt nhÊt 65% tæng sè  phiÕu biÓu quyÕt cña tÊt c¶  ngêi ®Çu t dù häp chÊp thuËn. 3. Trêng hîp th«ng qua quyÕt ®Þnh díi h×nh thøc lÊy ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n, th×  quyÕt  ®Þnh cña §¹i héi ngêi  ®Çu t  ®îc th«ng qua nÕu  ®îc sè  ngêi  ®Çu t  ®¹i diÖn  Ýt nhÊt 51%  tæng sè  phiÕu biÓu quyÕt cña toµn bé  ngêi  ®Çu t  cña Quü  c«ng chóng chÊp thuËn. 4. Ban ®¹i diÖn quü, c«ng ty qu¶n lý quü vµ ng©n hµng  gi¸m s¸t cã  tr¸ch nhiÖm tu©n thñ  NghÞ  quyÕt cña §¹i héi  ngêi ®Çu t. §i Ò u  21.  B¸o c¸o vÒ §¹i héi ngêi ®Çu t  1.  ViÖc triÖu  tËp  häp vµ   néi dung  häp §¹i  héi ngêi  ®Çu t ph¶i  ®îc th«ng b¸o c«ng khai cho ngêi  ®Çu t vµ  b¸o  c¸o UBCKNN chËm nhÊt 10 ngµy lµm viÖc tríc khi tiÕn hµnh  §¹i héi. 2. UBCKNN cã quyÒn yªu cÇu thay ®æi néi dung cuéc häp   nÕu thÊy néi dung tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc cã  thÓ  lµm tæn h¹i nghiªm träng  ®Õn quyÒn lîi cña ngêi  ®Çu  t.
 14. 14 3. Trong vßng 10 ngµy lµm viÖc sau khi kÕt thóc häp  §¹i héi ngêi  ®Çu t, Ban  ®¹i diÖn quü  cã  tr¸ch nhiÖm lËp  vµ göi Biªn b¶n vµ NghÞ quyÕt §¹i héi cho UBCKNN. §i Ò u  22.  Ban ®¹i diÖn quü 1. Ban  ®¹i diÖn quü   ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña ngêi  ®Çu t  vµ  cã  c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  quy  ®Þnh t¹i §iÒu lÖ  quü. C¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  cña Ban  ®¹i diÖn quü  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu lÖ quü ph¶i bao hµm c¸c néi dung chÝnh sau: a. Gi¸m s¸t ho¹t  ®éng cña c«ng ty qu¶n lý  quü, ng©n  hµng   gi¸m   s¸t   vµ   c¸c   tæ   chøc   cung   cÊp   dÞch   vô   cho   Quü  c«ng chóng phï hîp víi §iÒu lÖ quü; b. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quy tr×nh vµ ph ­ ¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   tµi   s¶n   rßng   cña   Quü   c«ng   chóng; c. Phª chuÈn c¸c giao dÞch cña Quü c«ng chóng víi ng ­ êi cã liªn quan cña c«ng ty qu¶n lý quü vµ ng©n hµng gi¸m   s¸t phï  hîp víi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 14 Quy chÕ  nµy vµ  quy  ®Þnh cña §iÒu lÖ quü; d.   KiÕn   nghÞ   chÝnh   s¸ch   vµ   môc   tiªu   ®Çu   t  cña   Quü  c«ng chóng; e. KiÕn nghÞ  møc lîi nhuËn ph©n phèi cho ng êi  ®Çu t;  th«ng qua thêi h¹n vµ thñ tôc ph©n phèi lîi nhuËn; f. KiÕn nghÞ  viÖc thay  ®æi c«ng ty qu¶n lý  quü  hoÆc  ng©n hµng gi¸m s¸t; g.  C¸c quyÒn  vµ  nhiÖm  vô   kh¸c quy   ®Þnh  t¹i §iÒu  lÖ  quü. 2. QuyÕt ®Þnh cña Ban ®¹i diÖn quü ®îc th«ng qua b»ng  biÓu   quyÕt   t¹i   cuéc   häp,   lÊy   ý   kiÕn   b»ng   v¨n   b¶n   hoÆc  h×nh thøc  kh¸c  do §iÒu  lÖ  quü  quy   ®Þnh.  Mçi thµnh  viªn  Ban ®¹i diÖn quü cã mét phiÕu biÓu quyÕt. 3.   Ban   ®¹i   diÖn   quü   cã   tèi   thiÓu   3   thµnh   viªn   vµ  kh«ng  qu¸  11 thµnh  viªn, trong   ®ã   Ýt nhÊt  60%  sè  thµnh  viªn Ban ®¹i diÖn quü kh«ng ph¶i lµ ngêi cã liªn quan cña  c«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  ng©n hµng gi¸m s¸t (díi  ®©y gäi  t¾t lµ thµnh viªn ®éc lËp).  4.   NhiÖm   kú,   tiªu   chuÈn,   sè   lîng   thµnh   viªn,   bæ  nhiÖm, miÔn nhiÖm vµ b∙i miÔn, bæ sung thµnh viªn Ban ®¹i   diÖn quü do §iÒu lÖ quü quy ®Þnh. Thµnh viªn Ban ®¹i diÖn  quü  kh«ng  ®îc  ñy quyÒn cho ngêi kh¸c thùc hiÖn quyÒn vµ  nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Quü c«ng chóng. 5. C¸c thµnh viªn Ban ®¹i diÖn quü ph¶i cam kÕt kh«ng   chuyÓn  nhîng  c¸c  chøng  chØ quü  mµ  m×nh së  h÷u trong 02  n¨m kÓ  tõ  ngµy ph¸t hµnh. Sau thêi h¹n trªn, viÖc chuyÓn 
 15. 15 nhîng chøng chØ quü  cña c¸c thµnh viªn Ban  ®¹i diÖn quü  ph¶i c«ng bè c«ng khai cho ngêi ®Çu t. §i Ò u  23.  Cuéc häp Ban ®¹i diÖn quü 1. Chñ  tÞch Ban  ®¹i diÖn quü  cã  quyÒn triÖu tËp häp  Ban  ®¹i diÖn quü. Ban  ®¹i diÖn quü  ph¶i häp  Ýt nhÊt mçi  quý mét lÇn, trong trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ häp bÊt th­ êng. 2. Cuéc häp Ban  ®¹i diÖn quü   ®îc tiÕn hµnh khi cã  tõ  hai   phÇn   ba   tæng   sè   thµnh   viªn   trë   lªn   tham   dù.   QuyÕt  ®Þnh   cña   Ban   ®¹i   diÖn   quü   ®îc   th«ng   qua   nÕu   ®îc   ®a   sè  thµnh  viªn   dù  häp  chÊp   thuËn.  Trêng  hîp  sè   phiÕu   ngang  nhau th× quyÕt ®Þnh cuèi cïng thuéc vÒ phÝa cã ý kiÕn cña  Chñ tÞch Ban ®¹i diÖn quü. 3. Cuéc häp Ban  ®¹i diÖn quü  ph¶i  ®îc ghi  ®Çy  ®ñ  vµo  biªn b¶n. Chñ täa vµ th ký ph¶i liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ  tÝnh chÝnh x¸c vµ  trung thùc cña biªn b¶n häp Ban  ®¹i  diÖn quü. §i Ò u  24.  Chñ tÞch Ban ®¹i diÖn quü 1. §¹i héi ngêi  ®Çu t  bÇu Chñ  tÞch Ban  ®¹i diÖn quü  trong sè  thµnh viªn Ban  ®¹i diÖn. Chñ  tÞch Ban  ®¹i diÖn  quü ph¶i lµ thµnh viªn ®éc lËp. 2. Chñ tÞch Ban ®¹i diÖn quü cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô  sau ®©y: a.   LËp   ch¬ng   tr×nh,   kÕ   ho¹ch   ho¹t   ®éng   cña   Ban   ®¹i   diÖn quü; b. ChuÈn bÞ  ch¬ng tr×nh, néi dung, c¸c tµi liÖu phôc  vô  cuéc häp; triÖu tËp vµ  chñ  täa cuéc häp Ban  ®¹i diÖn  quü; c.   Theo   dâi   qu¸   tr×nh   tæ   chøc   thùc   hiÖn   c¸c   quyÕt   ®Þnh cña Ban ®¹i diÖn quü; d.  C¸c quyÒn  vµ  nhiÖm  vô   kh¸c quy   ®Þnh  t¹i §iÒu  lÖ  quü. 2. Trêng hîp Chñ  tÞch Ban  ®¹i diÖn quü  v¾ng mÆt hoÆc   mÊt kh¶ n¨ng thùc hiÖn nhiÖm vô   ®îc giao th×  thµnh viªn  Ban  ®¹i diÖn quü   ®îc Chñ  tÞch Ban  ®¹i diÖn quü   ñy quyÒn  sÏ  thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ  nhiÖm vô  cña Chñ  tÞch Ban  ®¹i  diÖn quü. Trêng hîp kh«ng cã ngêi ®îc ñy quyÒn, c¸c thµnh  viªn Ban ®¹i diÖn quü cßn l¹i chän mét trong sè c¸c thµnh  viªn  ®éc lËp t¹m thêi gi÷  chøc Chñ  tÞch Ban  ®¹i diÖn quü  theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ. ViÖc bÇu l¹i Chñ  tÞch Ban  ®¹i 
 16. 16 diÖn quü  sÏ   ®îc thùc hiÖn t¹i §¹i héi ngêi  ®Çu t  thêng  niªn gÇn nhÊt. CH¦¥NG III QUü THµNH VI£N §i Ò u  25.  Thµnh lËp Quü thµnh viªn 1. Quü thµnh viªn do c¸c thµnh viªn gãp vèn thµnh lËp   theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 144/2003/N§­CP ®îc ñy th¸c  cho c«ng ty qu¶n lý quü qu¶n lý. Quü thµnh viªn cã sè vèn   ®iÒu lÖ tèi thiÓu lµ 5 tû ®ång. 2. Trong qu¸ tr×nh thµnh lËp Quü  thµnh viªn, c¸c tæ  chøc,   c¸   nh©n   tham   gia   vµo   viÖc   lËp   Quü   thµnh   viªn   vµ  c«ng ty qu¶n lý  quü  kh«ng   ®îc sö  dông ph¬ng tiÖn th«ng  tin  ®¹i chóng  ®Ó  qu¶ng c¸o, kªu gäi gãp vèn, th¨m dß thÞ  trêng díi mäi h×nh thøc.  3.   ViÖc   lËp   Quü   thµnh   viªn   ph¶i   ®îc   ®¨ng   ký   víi  UBCKNN. §i Ò u  26.  Thµnh viªn gãp vèn 1. Thµnh viªn gãp vèn ph¶i lu«n ®¸p øng ®iÒu kiÖn sau   ®©y: a.   §Çu   t  tèi   thiÓu   3   tû   ®ång   ViÖt   Nam,   trêng   hîp  thµnh viªn lµ tæ chøc; b.   §Çu   t  tèi   thiÓu   1   tû   ®ång   ViÖt   Nam,   trêng   hîp  thµnh viªn lµ c¸ nh©n. 2. Thµnh viªn gãp vèn cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau:  a. Tu©n thñ §iÒu lÖ quü; chÊp hµnh NghÞ quyÕt cña §¹i   héi thµnh viªn; b. Thanh to¸n ®ñ tiÒn mua chøng chØ quü vµ chÞu tr¸ch   nhiÖm vÒ  nî  vµ  c¸c nghÜa vô  tµi s¶n kh¸c cña Quü  thµnh  viªn trong ph¹m vi sè vèn ®∙ gãp; c. Hëng lîi tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t cña Quü  thµnh viªn t­ ¬ng ®¬ng víi tû lÖ gãp vèn cña m×nh trong Quü thµnh viªn; d. Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh th«ng qua   §¹i héi thµnh viªn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ quü; e. ChuyÓn nhîng phÇn vèn gãp cña m×nh trong Quü thµnh  viªn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; kh«ng  ® îc phÐp yªu cÇu  c«ng ty qu¶n lý  quü  hoÆc ng©n hµng gi¸m s¸t thay mÆt Quü  thµnh viªn mua l¹i phÇn vèn gãp.
 17. 17 3. §¹i héi thµnh viªn gåm tÊt c¶ c¸c thµnh viªn gãp  vèn   vµo   Quü   thµnh   viªn   cã   tõ   2   thµnh   viªn   gãp   vèn   trë  lªn. §¹i héi thµnh viªn cã c¸c quyÒn nh sau: a. BÇu chñ to¹ §¹i héi; b. QuyÕt  ®Þnh vÒ  viÖc cã  hay kh«ng thµnh lËp Ban  ®¹i  diÖn quü; quyÕt ®Þnh viÖc bÇu, miÔn nhiÖm Chñ tÞch, thµnh   viªn Ban  ®¹i diÖn quü(nÕu cã); quyÕt  ®Þnh vÒ  thï  lao vµ  chi phÝ ho¹t ®éng cña Ban ®¹i diÖn; c. QuyÕt ®Þnh viÖc lùa chän ng©n hµng gi¸m s¸t;  d. Xem xÐt vµ  xö  lý  c¸c vi ph¹m cña c«ng ty qu¶n lý   quü, ng©n hµng gi¸m s¸t vµ  c¸c tæ chøc cung cÊp dÞch vô  liªn quan g©y thiÖt h¹i cho Quü; e. Th«ng qua quyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ quü,   Hîp ®ång gi¸m s¸t; f. Thay ®æi chÝnh s¸ch ph©n phèi lîi nhuËn; g. Thay ®æi chñ tr¬ng, chiÕn lîc quan träng, môc tiªu  ®Çu t cña Quü vµ gi¶i thÓ Quü; h. Thay ®æi møc phÝ tr¶ cho c«ng ty qu¶n lý quü, ng©n  hµng gi¸m s¸t; i.  Yªu cÇu  c«ng ty  qu¶n lý   quü, ng©n  hµng  gi¸m  s¸t  tr×nh sæ s¸ch hoÆc th tõ giao dÞch; j. Th«ng qua c¸c b¸o c¸o vÒ  t×nh h×nh tµi chÝnh, tµi  s¶n vµ ho¹t ®éng hµng n¨m cña Quü; k. Th«ng qua, söa  ®æi, bæ sung hîp  ®ång gi¸m s¸t tµi  s¶n Quü; l. Thay ®æi c«ng ty qu¶n lý quü, ng©n hµng gi¸m s¸t; m.  C¸c quyÒn  vµ  nhiÖm  vô   kh¸c quy   ®Þnh  t¹i §iÒu  lÖ  quü. 4. Trêng hîp Quü  thµnh viªn cã  1 thµnh viªn gãp vèn,   Quü   thµnh  viªn   kh«ng   cã   §¹i   héi   thµnh  viªn;   thµnh  viªn   gãp vèn duy nhÊt cña Quü  cã  c¸c quyÒn quy  ®Þnh t¹i c¸c  Kho¶n d, e, f, g, h, i, j, k, l, m Kho¶n 3 §iÒu nµy. 5.   Thµnh   viªn   gãp   vèn   cña   Quü   thµnh   viªn   chØ   ® îc  chuyÓn nhîng vèn gãp cho ngêi ®Çu t  ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn  quy ®Þnh t¹i §iÓm a vµ b Kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   27.   Thñ  tôc vµ  hå  s¬   ®¨ng  ký  lËp  Quü  thµnh  viªn 1. Hå s¬ ®¨ng ký lËp Quü thµnh viªn gåm cã: a. §¬n ®¨ng ký lËp Quü thµnh viªn (theo Phô lôc sè 06  kÌm theo Quy  chÕ nµy);
 18. 18 b.   §iÒu   lÖ   Quü   thµnh   viªn   (theo   Phô   lôc   sè   02   kÌm  theo Quy  chÕ nµy); c.  Hîp  ®ång  gi¸m  s¸t tµi  s¶n quü;  quy  ®Þnh  cña  hîp  ®ång gi¸m s¸t  ph¶i phï hîp víi §iÒu lÖ quü;  d. Biªn b¶n tháa thuËn gãp vèn vµ danh s¸ch c¸c thµnh   viªn gãp vèn. 3. C«ng ty qu¶n lý  quü  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  tÝnh  hîp lÖ  vµ  chÝnh x¸c cña hå  s¬. Trêng hîp ph¸t hiÖn hå  s¬  ®∙ nép cho UBCKNN  cha  ®Çy  ®ñ, cã  nh÷ng th«ng  tin kh«ng  chÝnh  x¸c  hoÆc  cã  nh÷ng  sù  kiÖn míi ph¸t sinh  ¶nh  hëng  ®Õn néi dung cña hå  s¬   ®∙ nép, c«ng ty qu¶n lý  quü  ph¶i  b¸o   c¸o   UBCKNN   ®Ó   söa   ®æi,   bæ   sung   kÞp   thêi   vµo   hå   s¬  ®¨ng ký lËp Quü thµnh viªn. 4. Trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n  1 §iÒu nµy,  UBCKNN  cÊp chøng  nhËn   ®¨ng   ký   lËp   Quü   thµnh   viªn.   Trêng   hîp   tõ   chèi,  UBCKNN gi¶i thÝch râ lý do b»ng v¨n b¶n. 5. KÓ tõ khi ®îc cÊp chøng nhËn ®¨ng ký lËp quü thµnh  viªn, c«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  ng©n hµng gi¸m s¸t ph¶i lËp  vµ   lu   gi÷   sæ   ®¨ng   ký   ®¨ng   ký   së   h÷u   phÇn   vèn   gãp   cña  thµnh  viªn  gãp vèn cña Quü  thµnh viªn  vµ  mäi th«ng  tin  liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn nhîng vèn gãp.  §i Ò u  28.  Ho¹t ®éng ®Çu t cña Quü thµnh viªn 1.  Quü  thµnh  viªn  ph¶i  ®¶m b¶o  ®Çu t  tèi  thiÓu  60%  gi¸ trÞ tµi s¶n quü vµo chøng kho¸n. 2. Quü thµnh viªn kh«ng ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ   h¹n chÕ   ®Çu t nh  ®èi víi c¸c Quü  c«ng chóng quy  ®Þnh t¹i   Quy chÕ  nµy, ngo¹i trõ  trêng hîp §iÒu lÖ  quü  cã  quy  ®Þnh  kh¸c. §i Ò u  29.  ChÕ ®é b¸o c¸o vµ cung cÊp th«ng tin. 1. C«ng ty qu¶n lý quü ph¶i th«ng b¸o víi c¸ nh©n, tæ  chøc cã nhu cÇu gãp vèn vµo Quü thµnh viªn néi dung sau:  “ViÖc  ®Çu t vµo Quü  thµnh viªn nµy kh«ng phï  hîp víi   nhµ ®Çu t nhá, chØ phï hîp ®èi víi c¸ nh©n vµ tæ chøc ®Çu  t  chuyªn  nghiÖp,  cã  kinh  nghiÖm  trong  qu¶n lý  vµ   ®Çu  t  tµi chÝnh,  cã  tiÒm  lùc tµi chÝnh vµ  s½n sµng chÊp  nhËn  rñi ro tiÒm tµng tõ  viÖc  ®Çu t  cña Quü. Ngêi  ®Çu t  vµo  Quü  thµnh  viªn  nµy cÇn c©n nh¾c kü  tríc khi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t. Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng  ký  lËp Quü  thµnh viªn chØ cã  nghÜa lµ  viÖc lËp Quü  thµnh 
 19. 19 viªn  ®∙  ®îc thùc  hiÖn  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  liªn  quan, kh«ng hµm ý b¶o ®¶m vÒ môc tiªu, chiÕn lîc, møc rñi  ro vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña Quü.” 2. C«ng ty qu¶n lý quü cã nghÜa vô cung cÊp cho thµnh  viªn   gãp    vèn  cña  Quü  c¸c  b¸o  c¸o  quy   ®Þnh   t¹i   §iÓm   a  Kho¶n 1 §iÒu 55 Quy chÕ nµy. 3. C«ng ty qu¶n lý  quü  kh«ng ph¶i tu©n thñ  c¸c nghÜa  vô   c«ng   bè   th«ng   tin   ra   c«ng   chóng   ®èi   víi   Quü   thµnh  viªn. §i Ò u  30.  C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ Quü thµnh viªn 1.  C¸c lo¹i  phÝ  vµ   chi phÝ   liªn quan   ®Õn  ho¹t  ®éng  ®Çu t cña Quü ®Çu t chøng kho¸n ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh   cña ph¸p luËt. §iÒu lÖ quü ph¶i quy ®Þnh ®Çy ®ñ, chi tiÕt  møc phÝ qu¶n lý quü, thëng tèi ®a tr¶ cho c«ng ty qu¶n lý  quü  hµng n¨m; møc phÝ  tèi  ®a tr¶ cho ng©n hµng gi¸m s¸t  hµng n¨m phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña Quü thµnh viªn cã thÓ ®îc  x¸c  ®Þnh  ®Þnh kú  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu lÖ  quü   ®Ó  lµm c¬   së  tÝnh c¸c lo¹i phÝ  hoÆc  trong  c¸c trêng  hîp  kh¸c  quy  ®Þnh t¹i  ®iÒu  lÖ  Quü  thµnh  viªn. ViÖc  x¸c   ®Þnh  gi¸ trÞ  tµi s¶n rßng cña Quü  ph¶i  tu©n  thñ  theo c¸c nguyªn  t¾c  quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 Quy chÕ nµy. 3. ViÖc h¹ch to¸n vµ  ph©n bæ thu nhËp vµ  chi phÝ  cña  Quü  thµnh  viªn  ph¶i tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh  t¹i  Kho¶n  1,  Kho¶n 2, §iÓm a Kho¶n 3 §iÒu 11 Quy chÕ nµy.  4. ChËm nhÊt 30 ngµy tríc ngµy ph©n phèi thu nhËp Quü  thµnh viªn, Ng©n hµng gi¸m s¸t ph¶i lËp danh s¸ch thµnh   viªn gãp vèn cã  quyÒn nhËn phÇn thu nhËp  ®îc ph©n phèi,  x¸c  ®Þnh møc thu nhËp ph©n phèi  ®èi víi tõng  ®¬n vÞ  quü  hoÆc phÇn  vèn  gãp,  thêi h¹n vµ  h×nh thøc tr¶ thu nhËp.  Th«ng b¸o vÒ  ph©n phèi thu nhËp ph¶i  ®îc göi  ®Õn tÊt c¶  thµnh  viªn  gãp vèn chËm nhÊt 15 ngµy lµm viÖc  tríc khi  thùc hiÖn ph©n phèi thu nhËp. Th«ng b¸o ph¶i ghi râ  tªn  Quü, tªn,  ®Þa chØ cña thµnh viªn gãp vèn, sè   ®¬n vÞ  quü  hoÆc phÇn  vèn  gãp  cña  thµnh  viªn gãp vèn,  møc  thu  nhËp  ph©n   phèi   vµ   tæng   gi¸   trÞ   thu   nhËp   ph©n   phèi   mµ   thµnh  viªn gãp vèn ®ã ®îc nhËn, ngµy vµ ph¬ng thøc tr¶ phÇn thu  nhËp ®îc ph©n phèi. 5.   ViÖc   gi¶i   thÓ   Quü   thµnh   viªn   ®îc   thùc   hiÖn   theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu  15 Quy chÕ nµy. 6.   C«ng   ty   qu¶n   lý   quü,   ng©n   hµng   gi¸m   s¸t,   thµnh   viªn gãp vèn vµ  nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan kh¸c  ph¶i tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vµ  cña Quy  chÕ nµy.
 20. 20 Ch¬ng IV C¤NG TY QU¶N Lý Quü §i Ò u  31.  Nguyªn t¾c cÊp giÊy phÐp qu¶n lý quü 1.  C«ng ty  qu¶n lý   quü   ®îc cÊp  giÊy phÐp  thùc  hiÖn  mét hoÆc c¸c lo¹i h×nh dÞch vô sau: a. LËp vµ qu¶n lý Quü c«ng chóng; b. LËp vµ qu¶n lý Quü thµnh viªn. 2. ViÖc thµnh lËp c«ng ty liªn doanh qu¶n lý quü ph¶i   ®îc UBCKNN  cÊp GiÊy phÐp  sau  khi   ®îc Bé  Tµi chÝnh  chÊp  thuËn. GiÊy phÐp nµy  ®ång thêi cã  gi¸ trÞ  lµ  giÊy chøng  nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh. Tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n   níc ngoµi tham gia gãp vèn thµnh lËp c«ng ty liªn doanh  qu¶n lý  quü  ph¶i lµ  tæ chøc  ®îc phÐp ho¹t  ®éng qu¶n lý  quü  theo ph¸p luËt níc ngoµi (sau  ®©y gäi t¾t lµ  c«ng ty  qu¶n lý quü níc ngoµi). §i Ò u  32.  §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp qu¶n lý quü §iÒu   kiÖn   cÊp   giÊy   phÐp   qu¶n   lý   quü   ®îc   thùc   hiÖn  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 83 NghÞ ®Þnh 144/2003/N§­CP. §i Ò u  33.  Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp qu¶n lý quü 1. Hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp qu¶n lý  quü  cho c«ng ty  qu¶n lý quü 100% vèn trong níc gåm: a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp qu¶n lý quü (theo Phô lôc sè  07 kÌm theo Quy chÕ nµy); b. §iÒu lÖ c«ng ty; c. Ph¬ng ¸n kinh doanh dù kiÕn trong 3 n¨m ®Çu; d. Biªn b¶n gãp vèn cña c¸c cæ  ®«ng s¸ng lËp  ®èi víi  c«ng ty cæ phÇn, cña thµnh viªn s¸ng lËp  ®èi víi c«ng ty  tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   cã   tõ   hai   thµnh   viªn   trë   lªn   hoÆc  quyÕt  ®Þnh giao vèn cña chñ  së  h÷u  ®èi víi c«ng ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn; e. B¶n sao hîp lÖ giÊy phÐp thµnh lËp hoÆc chøng nhËn   ®¨ng ký  kinh doanh  cña c¸c ph¸p nh©n tham  gia  gãp  vèn,  lËp c«ng ty qu¶n lý quü; f. B¸o c¸o tµi chÝnh 02 n¨m gÇn nhÊt cña c¸c bªn lµ  ph¸p nh©n gãp trªn 10% vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty qu¶n lý  quü; 
Đồng bộ tài khoản