intTypePromotion=1

Quyết định 73-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
173
lượt xem
23
download

Quyết định 73-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 73-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất và tiền gửi và cho vay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 73-NH/QĐ của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H S è  73­N H/ Q §  N G µ Y  31­5­1989 V Ò    S U Ê T  TI Ò N  G ö I V µ  C H O  V A Y L∙I TæN G   GI¸M  C   © N   µ NG   µ   íC  ÖT  ®è NG H NH N VI NAM   C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 118­ ngµy  5­ CT  30­ 1989  ña  ñ  Þch  éi ®ång   c Ch t H  Bé   ëng  Ò   iÒu  tr v® chØnh    Êt tiÒn göivµ  l∙su   i     cho  vay  ña  ©n   µng  µ   ­ c Ng h Nh n íc,   QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u 1. ­ Nay c«ng  è  b møc   i Êt  Òn  öi vµ  l∙ su ti g   cho    vay  ña  ©n   c Ng hµng  µ   ícViÖtNam     Nh n     nh sau:   I­L∙i ÊttiÒn göi    su      1.TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n  ña    chøc,®¬n  Þ    g  k h c c¸ctæ    v kinh tÕ:   2,7%/th¸ng 2.TiÒn  öicã  ú  ¹n 3    g   k h   th¸ngcña    chøc,®¬n  Þ    c¸ctæ    v kinhtÕ:   4%/th¸ng  II­   Êtcho    su   L∙i vay  1.Cho    vay  ®∙itheo danh  ôc  µ   ícquy  nh: u      m Nh n   ®Þ a) Cho    vay  èn  è  nh: 4,5%. v c ®Þ   b) Cho    vay  èn u  ng: v l ®é b.1 ­ C¸c  chøc     tæ  s¶n  Êt l ng  ùc,muèi,c¬  Ý  µu biÓn,ph¸thµnh  xu  ¬ th     kh t      s¸ch b¸o,s¶n  Êt vµ    µnh     xu   ph¸th phim, c¸c tæ      chøc  chuyªn doanh  èi,l ng    mu  ¬ thùc:4,65%.   b.2 ­ C¸c  chøc  ©y  ¾p,chuyªn doanh  ©n  ãn, thuèc trõs©u, c¸c    tæ  xl    ph b        tæ chøc  kinh tÕ  ña  ïng  ói cao, h¶i ®¶o   cv n     (ngoµic¸c ®èi  îng     t quy  nh  ¹ ®Þ ti  ®iÓ m   b.1): 4,80% 2.  Cho  vay c¸c  chøc  tæ  s¶n  Êt  xu c«ng, n«ng    nghiÖp, vËn      t¶ikh«ng  thuéc diÖn  ®∙i:   u  a) Cho    vay  èn  è  nh: 4,98%. v c ®Þ   b) Cho    vay  èn u  ng: v l ®é b.1 ­ S¶n  Êt n«ng     xu   nghiÖp  õl ng  ùc), ©m  (tr  ¬ th   l nghiÖp,thuû    s¶n,c«ng    nghiÖp  khaikho¸ng 5,10%.     b.2 ­S¶n  Êtc«ng     xu   nghiÖp  õu  ∙i) Ën    u  iÖn  (tr   ®  v t¶i b ® , 5,25%. 3.Cho    vay    chøc  Þch  ô,du  Þch vµ u  c¸ctæ  d v   l   l th«ng: a) Cho    vay  èn  è  nh: 5,31%. v c ®Þ  
  2. 2 b) Cho    vay  èn u  ng: v l ®é b.1 ­Kinh     doanh  Ëtt  µng    v  ,h ho¸ (bao  å m   xuÊtnhËp  Èu):5,40%. g c¶    kh   b.2 ­Du  Þch,dÞch  ô:5,50%.    l   v  4.Nî    ¹n:8%/th¸ng.   qu¸ h     §i Ò u 2. ­ Møc     Êt quy  nh  ¹ ®iÒu  l∙ su   i ®Þ li  chØnh theo  ù  Õn  ng  s bi ®é cña  chØ  è    thÞ  êng    éi. s gi¸c¶  tr x∙h   §i Ò u      3. ­ Møc    Êt ban  µnh  l∙su   i h theo Quy Õt  nh  µy    ông  èng  ®Þ n ¸p d th nhÊt trong ph¹m    níccho    ©n   µng      vic¶    c¸c Ng h chuyªn doanh,Ng ©n   µng        h cæ phÇn,  ü   Ýn  ông, hîp      Ýn  ông, thihµnh  õ ngµy  6­ Qu t d   t¸cx∙ t d    t  1­ 1989. Sè      d tiÒn  öi,tiÒn  g  vay  èingµy  5­ cu   31­ 1989 chuyÓn  sang  òng  îc ¸p  ông  c ® d theo  møc    Êtquy  nh  l∙su   i ®Þ trong Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n BiÓu    Êt ban  µnh  l∙su   i h theo Quy Õt  nh  è  NH/Q§  µy  4­ ®Þ s 42­ ng 15­ 1989  h Õt  Öu  ùcthi µnh. hi l     h   §i Ò u     4. ­Ch¸nh    v¨n phßng,Vô  ëng,ViÖn  ëng,Trëng    tr   tr   ban  ùcthuéc tr     Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Tæng   h Nh n   ¬  gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h chuyªn  doanh  Trung  ng, Gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng  ¬  ®è Ng h Nh n   h chuyªn doanh  tØnh,   thµnh  è, ® Æc   ph   khu, khu  ùc,Gi¸m  c  ©n   µng    Çn,  ñ   Ö m     v  ®è Ng h cæ ph Ch nhi hîp      Ýn  ông, Quü   Ýn  ông  ©n   ©n   Þu  t¸c x∙ t d   td nh d ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2