Quyết định 74/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 74/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 74/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng Bến Đầm và cảng Côn Đảo - Vũng Tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 74/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 74/2004/Q§­BTC  ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2004 VÒ viÖc quy ®Þnh møc thu,  qu¶n lý vµ sö dông phÝ sö dông c¶ng BÕn §Çm  vµ c¶ng C«n §¶o ­ Vòng Tµu  Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03 th¸ng 6 n¨m   2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh   phÝ vµ lÖ phÝ;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/CP   ngµy   01/7/2003   cña   ChÝnh   phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu   tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  Theo ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa­Vòng Tµu   (t¹i v¨n b¶n sè 2070/UB.VP ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2004) vµ   theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ,  QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy biÓu møc  thu   phÝ   sö   dông   c¶ng   BÕn   §Çm   vµ   c¶ng   C«n   §¶o­Vòng   Tµu  tØnh Bµ RÞa ­ Vòng Tµu.  §èi tîng ¸p dông møc thu phÝ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh  nµy lµ c¸c tµu ®¸nh c¸ vµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i, hµng  ho¸ qua c¶ng BÕn §Çm vµ c¶ng C«n §¶o ­ Vòng Tµu tØnh Bµ  RÞa ­ Vòng Tµu.  §iÒu   2.   Ban qu¶n lý c¶ng BÕn §Çm ®îc c¬ quan nhµ  níc cã thÈm quyÒn giao tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng c¶ng BÕn  §Çm vµ c¶ng C«n §¶o ­ Vòng Tµu cã tr¸ch nhiÖm thu phÝ sö  dông c¶ng BÕn §Çm vµ c¶ng C«n §¶o ­ Vòng Tµu (sau ®©y gäi  lµ ®¬n vÞ thu), møc thu theo QuyÕt ®Þnh nµy.  §èi víi c¸c tµu thuû ho¹t ®éng vËn t¶i hµng ho¸, hµnh  kh¸ch cËp c¶ng, Ban Qu¶n lý c¶ng BÕn §Çm ®îc phÐp thu phÝ  sö dông cÇu, bÕn, phao neo thuéc khu vùc c¶ng biÓn, theo  møc   thu   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   QuyÕt   ®Þnh   sè   61/2003/Q§­BTC  ngµy 25/04/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh BiÓu  møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i vµ gi¸ dÞch vô c¶ng biÓn; 
  2. 2 QuyÕt ®Þnh sè 62/2003/Q§­BTC ngµy 25/04/2003 cña Bé trëng  Bé Tµi chÝnh ban hµnh BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i  ®èi víi tµu thuû vËn t¶i néi ®Þa vµ phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i  ®Æc biÖt. §iÒu   3.  TiÒn thu phÝ sö dông c¶ng BÕn §Çm vµ c¶ng  C«n §¶o ­ Vòng Tµu  quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n  thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau:  1. §¬n vÞ thu phÝ ®îc ®Ó l¹i 80% sè tiÒn phÝ thu ®îc  ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ theo néi dung chi  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 ­ b, môc C, phÇn III cña Th«ng t  sè  63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ; 2.   §¬n   vÞ   thu   phÝ   cã   tr¸ch   nhiÖm   kª   khai,   nép   vµ  quyÕt to¸n 20% sè tiÒn phÝ thu ®îc vµo ng©n s¸ch nhµ níc  theo quy ®Þnh cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh vµ  quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña  Bé Tµi chÝnh.  §iÒu   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  C¸c néi dung kh¸c liªn quan ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n  lý   vµ   sö   dông   phÝ   kh«ng   ®Ò   cËp   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ®îc  thùc   hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   63/2002/TT­BTC  ngµy 24 th¸ng 7 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc  hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ.  §iÒu   5.   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép  phÝ,   ®¬n   vÞ   ®îc   giao   nhiÖm   vô   tæ   chøc   thu   phÝ   sö   dông  c¶ng BÕn §Çm vµ c¶ng C«n §¶o ­ Vòng Tµu vµ c¸c c¬ quan  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 BIÓU MøC THU PHÝ Sö DôNG C¶NG BÕN §ÇM Vµ  C¶NG C¤N §¶O­VòNG TµU TØNH Bµ RÞA­VòNG TµU (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 74 /2004/Q§­BTC ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. T¹I C¶NG BÕN §ÇM: Møc thu Sè TT §èi tîng thu §¬n vÞ tÝnh (®ång) Tµu, thuyÒn ®¸nh b¾t c¸ cËp  1 c¶ng ­ Tµu cã c«ng suÊt tõ 200HP  §ång/ngµy/®ªm 30.000 trë lªn  ­ Tµu cã c«ng suÊt díi  §ång/ngµy/®ªm 20.000 200HP  2 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i qua c¶ng ­ Xe cã träng t¶i trªn 10  §ång/lÇn vµo,  30.000 tÊn trë lªn ra c¶ng ­ Xe cã träng t¶i tõ 5 ®Õn  §ång/lÇn vµo,  20.000 10 tÊn ra c¶ng ­ Xe cã träng t¶i tõ 2,5  §ång/lÇn vµo,  10.000 ®Õn díi 5 tÊn  ra c¶ng ­ Xe cã träng t¶i díi 2,5  §ång/lÇn vµo,  5.000 tÊn  ra c¶ng 3 Hµng ho¸ qua c¶ng ­  Hµng thuû h¶i s¶n phÕ  TÊn 5.000 phÈm  ­ Hµng thuû h¶i s¶n chÝnh  TÊn 8.000 phÈm (t¬i, kh«) ­ Hµng vËt liÖu x©y dùng,  l¬ng thùc, thùc phÈm, kim  TÊn 4.000 khÝ ®iÖn m¸y ­ Níc ®¸ C©y(50kg) 100 ­ Nhiªn liÖu  §ång/lÝt 5 ­   Hµng   ®éng   vËt   sèng   (gia  §ång/tÊn 10.000 sóc, gia cÇm) ­ Hµng ho¸ lµ c¸c lo¹i  Container §ång/container 14.000   + Container 20 feet §ång/container 28.000   + Container 40 feet §ång/container 35.000   + Container trªn 40 feet ­ Hµng ho¸ kh¸c §ång/tÊn/m3 3.000 §èi tîng thu §¬n vÞ tÝnh Møc thu (®ång) I I . 
  4. 4 T ¹ I  C ¶ N G  C ¤ N  § ¶ O   ­  V ò N G  TµU Sè TT Tµu, thuyÒn ®¸nh b¾t c¸ cËp  1 c¶ng ­ Tµu cã träng t¶i díi 10  §ång/ngµy 20.000 tÊn  ­ Tµu cã träng t¶i tõ 10  §ång/ngµy 30.000 ®Õn 50 tÊn  ­ Tµu cã träng t¶i trªn 50  §ång/ngµy 50.000 tÊn trë lªn  Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, hµng  2 ho¸ qua c¶ng ­ Xe díi 5 tÊn (kÓ c¶ xe  §ång/xe/lÇn 4.000 lam) ­ Xe tõ 5 tÊn trë lªn §ång/xe/lÇn 8.000 ­ Hµng ho¸ qua c¶ng  §ång/tÊn 3.000
Đồng bộ tài khoản