Quyết định 74/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 74/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 74/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất , tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 74/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 74/2005/Q§­TTg  n g µ y   0 6   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   s ö   d ô n g   t i Ò n   c h u y Ó n   q u y Ò n  s ö   d ô n g   ® Ê t ,   t i Ò n   b ¸ n   n h µ   x ë n g   v µ   c ¸ c   c « n g   t r × n h   k h ¸ c   k h i  tæ chøc kinh tÕ ph¶i di dêi trô së, c¬ së  s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ho¹ch Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  197/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh   c khi Nhµ níc thu håi ®Êt; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh,  quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u  1.  §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông Mäi tæ chøc kinh tÕ  cã  trô  së, c¬  së  s¶n xuÊt, kinh  doanh ®ang sö dông ®Êt do Nhµ níc giao hoÆc cho thuª ph¶i  di dêi  ®Õn  ®Þa  ®iÓm míi theo quy ho¹ch  theo quyÕt   ®Þnh  cña cÊp cã  thÈm quyÒn   ®îc sö  dông  tiÒn chuyÓn  quyÒn sö  dông  ®Êt,  tiÒn  b¸n nhµ  xëng  vµ  c¸c c«ng  tr×nh  x©y dùng  kh¸c theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u  2.  Xö lý tµi chÝnh vÒ ®Êt 1. §Êt  ®ang sö  dông n»m trong quy ho¹ch x©y dùng c¸c  c«ng tr×nh quèc phßng, an ninh, phôc vô lîi Ých quèc gia,   lîi   Ých   c«ng   céng,   x©y   dùng   khu   c«ng   nghiÖp,   côm   c«ng  nghiÖp, khu c«ng nghÖ  cao, khu kinh tÕ  vµ  c¸c dù  ¸n  ®Çu  t  lín theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ, khi Nhµ  níc thu håi  ®Êt ®îc båi thêng, hç trî nh sau: a) §èi víi  ®Êt  ®îc Nhµ  níc giao cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt mµ  tiÒn  ®ã  kh«ng thuéc  nguån vèn ng©n  s¸ch  nhµ  níc  hoÆc ®Êt ®ang sö dông cã nguån gèc hîp ph¸p (®ñ ®iÒu kiÖn  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt mµ  kh«ng ph¶i  nép tiÒn sö dông ®Êt) ®îc båi thêng, hç trî theo quy ®Þnh 
  2. 2 t¹i NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004  cña ChÝnh phñ  vÒ  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c khi Nhµ  níc thu håi ®Êt. b) §èi víi  ®Êt  ®îc Nhµ  níc cho thuª,  ®Êt  ®îc giao cã  nép tiÒn sö dông ®Êt, ®Êt nhËn chuyÓn nh îng quyÒn sö dông  ®Êt mµ  tiÒn sö  dông  ®Êt vµ  tiÒn nhËn chuyÓn nhîng  ®Êt  ®∙  nép thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc, ®Êt ®îc giao kh«ng  ph¶i nép tiÒn sö  dông  ®Êt th×   ®îc hç  trî  b»ng tiÒn theo  dù  ¸n  ®Çu t  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt; møc hç  trî  tèi  ®a kh«ng qu¸ møc båi thêng cho  ®Êt bÞ  thu håi do tæ  chøc, c¸ nh©n  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt chi tr¶  (trêng   hîp   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ®îc   Nhµ   níc   giao   ®Êt,   cho  thuª  ®Êt kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn båi thêng hç  trî   ®Êt th×  tæ  chøc   ®îc   Nhµ   níc   giao   nhiÖm   vô   gi¶i   phãng   mÆt   b»ng   vµ  qu¶n lý  quü   ®Êt thu håi chÞu tr¸ch  nhiÖm chi tr¶)  theo  quy ®Þnh nh sau: ­ Trêng hîp lµ  c«ng ty nhµ  níc th×   ®îc hç  trî  tèi  ®a  b»ng møc båi thêng cho ®Êt bÞ thu håi; sè tiÒn nµy sau khi   trõ ®i phÇn chi phÝ c«ng ty ®∙ ®Çu t vµo ®Êt b»ng nguån vèn  mµ  Nhµ  níc  ®∙ giao cho c«ng ty (nÕu cã) nh ng cha thu håi  ®îc vµ  chi phÝ  di dêi thùc tÕ  kh«ng v ît qu¸  ®Þnh møc  ®îc  duyÖt; sè cßn l¹i lµ nguån vèn cña ng©n s¸ch nhµ n íc ®Çu t  cho c«ng ty; ­  Trêng hîp  kh«ng ph¶i lµ  c«ng ty nhµ  níc th×   ®îc hç  trî  tõ  20 ­ 30%  møc båi thêng cho  ®Êt bÞ  thu håi  ®Ó  di  dêi, x©y dùng c¬  së  míi, nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 05 (n¨m)  tû   ®ång. Møc hç  trî  cô  thÓ  do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. 2.   §Êt   ®ang   sö   dông   kh«ng   thuéc   trêng   hîp   quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i di dêi mµ   ®îc chuyÓn quyÒn sö  dông ®Êt, th× tiÒn thu ®îc tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®­ îc gi¶i quyÕt nh sau: a) §èi víi  ®Êt  ®îc Nhµ  níc giao cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt mµ  tiÒn  ®ã  kh«ng thuéc  nguån vèn ng©n  s¸ch  nhµ  níc  hoÆc ®Êt ®ang sö dông cã nguån gèc hîp ph¸p (®ñ ®iÒu kiÖn  cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt mµ  kh«ng ph¶i nép  tiÒn sö dông ®Êt) th× tæ chøc kinh tÕ ®îc sö dông sè tiÒn  ®∙ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 QuyÕt ®Þnh nµy. b)   §èi   víi   ®Êt   ®îc   Nhµ   níc   cho   thuª,   ®Êt   ®îc   giao  ph¶i nép tiÒn sö  dông  ®Êt,  ®Êt giao kh«ng ph¶i nép tiÒn  sö dông ®Êt mµ khi ®îc giao ®Êt (thuª ®Êt) ph¶i båi thêng  ®Êt cho ngêi sö  dông  ®Êt; nÕu tiÒn sö  dông  ®Êt  ®∙ nép,  tiÒn båi thêng  ®∙ tr¶ thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ  níc  (ng©n s¸ch cÊp ®Ó nép hoÆc ®∙ ghi t¨ng vèn ng©n s¸ch b»ng  gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt, b»ng tiÒn thuª  ®Êt, tiÒn  ®Êt  gãp vèn liªn doanh) th×  tiÒn thu  ®îc tõ  chuyÓn quyÒn sö  dông ®Êt gi¶i quyÕt nh sau:
  3. 3 ­  §èi víi c«ng ty nhµ  níc  ®îc sö dông tiÒn thu  ®îc tõ  chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt  ®Ó  x©y dùng c¬  së  míi,  ®æi míi  c«ng nghÖ  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña QuyÕt  ®Þnh   nµy; sau khi trõ  ®i chi phÝ  c«ng ty ®∙  ®Çu t vµo  ®Êt b»ng  nguån vèn mµ Nhµ níc ®∙ giao cho c«ng ty (nÕu cã) nhng cha  thu håi  ®îc vµ  chi phÝ  di dêi thùc tÕ  kh«ng vît qu¸  ®Þnh  møc  ®îc duyÖt, phÇn cßn l¹i lµ  vèn cña ng©n s¸ch nhµ  n íc  ®Çu t cho c«ng ty; ­ Trêng hîp kh«ng ph¶i lµ c«ng ty nhµ níc th× sè tiÒn  chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt thu ®îc sau khi trõ phÇn c«ng ty  ®∙  ®Çu t vµo  ®Êt nhng cha thu håi  ®îc (nÕu cã), phÇn cßn  l¹i hç  trî  cho tæ chøc kinh tÕ  tõ   20% ­ 30% tiÒn chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   di   dêi,   x©y   dùng   c¬   së   míi,   ®æi   míi  c«ng nghÖ, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 5 tû ®ång; møc hç trî cô   thÓ do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. PhÇn  cßn   l¹i   (sau   khi   trõ   ®i   phÇn   hç   trî   nªu   trªn)   nép   vµo  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   theo   ®óng   chÕ   ®é   ph©n   cÊp   ng©n   s¸ch  hiÖn hµnh. 3. Tæ chøc kinh tÕ   ®ang sö  dông  ®Êt cã  dù  ¸n sö  dông   mét phÇn hoÆc toµn bé   ®Êt  ®ang qu¶n lý   ®Ó  x©y dùng c¸c  c«ng   tr×nh   d©n   dông   nh»m   môc   ®Ých  s¶n  xuÊt,   kinh   doanh   kh¸c   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   (bao   gåm   c¶   liªn  doanh liªn kÕt) phï  hîp víi quy ho¹ch vµ   ®óng chøc n¨ng  kinh doanh th× sè  tiÒn thu ®îc do chuyÓn môc ®Ých sö dông  ®Êt ®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 4.   Kho¶n   20%   ­   30%   tiÒn   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,  tiÒn   båi   thêng   ®Êt   Nhµ   níc   hç   trî   cho   tæ   chøc   kinh   tÕ  kh«ng ph¶i lµ c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1  vµ   ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy  ®îc cÊp ph¸t thµnh 3 lÇn theo  tiÕn ®é dù ¸n ®Çu t c¬ së s¶n xuÊt t¹i ®Þa ®iÓm míi. §i Ò u   3.   Xö   lý   tµi   chÝnh   vÒ   nhµ   xëng,   c«ng   tr×nh  x©y dùng kh¸c trªn ®Êt 1. Nhµ  xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c lµ  tµi s¶n Nhµ  níc giao cho c¸c tæ chøc kinh tÕ qu¶n lý khi ® îc phÐp b¸n  hoÆc  ®îc båi thêng do ph¶i ph¸ dì, th×  sè  tiÒn thu  ®îc  lµ: a) Vèn cña c«ng ty nhµ  níc nÕu gi¸ trÞ  cña nhµ  xëng,  c«ng tr×nh x©y dùng  ®ã   ®∙  ®îc Nhµ  níc giao vèn cho c«ng  ty; b) Vèn cña ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t cho c«ng ty nhµ n­ íc nÕu gi¸ trÞ  cña nhµ  xëng, c«ng tr×nh x©y dùng  ®ã  Nhµ  níc cha giao vèn cho c«ng ty; c)  Nép ng©n  s¸ch  nhµ  níc nÕu  kh«ng  ph¶i lµ   c«ng ty  nhµ níc theo chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch hiÖn hµnh. 
  4. 4 2. Nhµ xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c do tæ chøc kinh  tÕ  t¹o lËp b»ng tiÒn kh«ng thuéc nguån vèn cña ng©n s¸ch  nhµ níc khi b¸n cïng víi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®­ îc båi thêng do ph¶i ph¸ dì  th×  sè  tiÒn thu  ®îc lµ  vèn  cña tæ chøc kinh tÕ.  Nhµ   xëng,   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   kh¸c   mµ   c¸c   tæ   chøc  kinh tÕ   ®ang thuª lµ  tµi s¶n nhµ  n íc th×  sè  tiÒn thu  ®îc  do b¸n, do ®îc båi thêng lµ vèn cña ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu  t  cho   tæ  chøc   kinh   tÕ   (nÕu   lµ   c«ng   ty   nhµ   níc)   ®Ó   x©y  dùng c¬ së míi, ®æi míi c«ng nghÖ; ph¶i nép vµo ng©n s¸ch  nhµ  níc theo chÕ   ®é  ph©n cÊp qu¶n lý  ng©n s¸ch hiÖn hµnh  (nÕu kh«ng ph¶i lµ c«ng ty nhµ níc).  3. Nhµ xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c do tæ chøc kinh  tÕ  thuª cña tæ chøc, c¸ nh©n th×  ngay sau khi cã  quyÕt  ®Þnh b¸n hoÆc thu håi cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn,  hai bªn chÊm døt hîp ®ång vµ bµn giao l¹i ®ã bªn cho thuª   b¸n hoÆc ®îc båi thêng (khi Nhµ níc thu håi ®Êt) theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Nhµ  xëng vµ  c¸c c«ng tr×nh kh¸c lµ  tµi s¶n chung  cña nhiÒu bªn th× sè tiÒn thu ®îc do b¸n nhµ hoÆc ®îc båi  thêng  ®îc chia cho c¸c bªn theo tû  lÖ  vèn gãp. PhÇn vèn  cña Nhµ  níc (nÕu cã)  ®îc xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy. 5. Nhµ  xëng vµ  c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c lµ  nhµ  v¾ng  chñ th× sè tiÒn thu ®îc do b¸n hoÆc båi thêng ®îc göi vµo  mét tµi kho¶n riªng t¹i Kho b¹c Nhµ  níc do Së  Tµi chÝnh  qu¶n lý.  §i Ò u  4.  Tr×nh tù, thñ tôc thùc hiÖn Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn tr×nh tù, thñ tôc thùc  hiÖn viÖc chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt, b¸n nhµ  xëng vµ  c¸c  c«ng tr×nh kh¸c khi tæ chøc kinh tÕ  ph¶i di dêi trô  së,  c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ho¹ch.  §i Ò u   5.   ThÈm quyÒn  quyÕt  ®Þnh b¸n nhµ  xëng, c«ng  tr×nh   x©y   dùng   kh¸c   g¾n   liÒn   víi   ®Êt,   chuyÓn   quyÒn   sö  dông ®Êt 1.   ViÖc   b¸n   nhµ   xëng,   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   kh¸c   g¾n  liÒn víi ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cña c«ng ty nhµ n­ íc do  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u quyÕt  ®Þnh theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp nhµ níc. 2.   ViÖc   b¸n   nhµ   xëng,   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   kh¸c   g¾n  liÒn víi  ®Êt, chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt cña tæ chøc kinh  tÕ   kh«ng   thuéc   ph¹m   vi   kho¶n   1   §iÒu   nµy   ®îc   thùc   hiÖn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan.
  5. 5 3. Bé Tµi chÝnh tiÕp nhËn, qu¶n lý c¬ së nhµ, ®Êt cña  c«ng ty nhµ  níc thuéc trung ¬ng qu¶n lý  cã  quyÕt  ®Þnh di  dêi, cã  quyÕt  ®Þnh thu håi nhng cha b¸n (chuyÓn quyÒn sö  dông ®Êt), cha giao cho tæ chøc, c¸ nh©n sö dông.  4. Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh tiÕp nhËn, qu¶n lý  c¬  së  nhµ, ®Êt cña c«ng ty nhµ níc kh«ng thuéc kho¶n 3 §iÒu nµy  cã  quyÕt  ®Þnh di dêi, cã  quyÕt  ®Þnh thu håi nhng cha b¸n  (chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt), cha giao cho tæ chøc, c¸ nh©n  sö dông.  5. Tæ chøc kinh tÕ kh«ng ph¶i lµ c«ng ty nhµ níc ®ang  sö  dông  ®Êt  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt   mµ  tiÒn  ®ã  kh«ng ph¶i lµ  tiÒn cña ng©n s¸ch nhµ  níc hoÆc  ®Êt  ®ang sö  dông cã  nguån gèc hîp ph¸p cña hé  gia  ®×nh,  c¸ nh©n th×  tæ chøc kinh tÕ  quyÕt   ®Þnh  chuyÓn  quyÒn  sö  dông  ®Êt, b¸n nhµ  xëng vµ  c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. §i Ò u   6.   Ph¬ng   thøc   b¸n   nhµ   xëng,   c«ng   tr×nh   x©y  dùng kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt 1. B¸n ®Êu gi¸: a) §èi víi c«ng ty nhµ  níc khi di dêi  ®Õn  ®Þa  ®iÓm  kh¸c ph¶i  thùc  hiÖn b¸n  ®Êu gi¸ theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt vÒ b¸n ®Êu gi¸. b) §èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ  kh«ng ph¶i lµ  c«ng ty  nhµ níc: ­ Nhµ xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt   ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt, giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông  ®Êt th×  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu  nµy. ­ Nhµ xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt   mµ   ®Êt  ®îc Nhµ  níc giao cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt,  ®Êt do  tæ chøc tù  nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc  ®Êt  cã nguån gèc hîp ph¸p cña hé gia ®×nh c¸ nh©n th× tæ chøc   kinh tÕ tù quyÕt ®Þnh ph¬ng thøc b¸n vµ gi¸ b¸n. 2.  B¸n theo  quyÕt   ®Þnh  cña c¬  quan  nhµ   níc cã  thÈm  quyÒn (b¸n chØ ®Þnh): a) Trêng hîp  ®Æc biÖt, Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh  b¸n nhµ  xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c g¾n liÒn víi  ®Êt,   chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  tr ëng  Bé   Tµi   chÝnh   hoÆc   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. b)   Gi¸   b¸n   chØ   ®Þnh   nhµ   xëng,   c«ng   tr×nh   x©y   dùng  kh¸c g¾n liÒn  víi   ®Êt,  gi¸ chuyÓn  quyÒn  sö  dông  ®Êt do 
  6. 6 Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng phª duyÖt theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm b¸n.  §i Ò u   7.   Qu¶n lý, sö  dông sè  tiÒn thu  ®îc tõ  viÖc  b¸n nhµ  xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c g¾n liÒn víi  ®Êt,   tiÒn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, tiÒn hç trî vÒ ®Êt 1. §èi víi c«ng ty nhµ níc: a) Sè  tiÒn thu  ®îc tõ  viÖc b¸n nhµ  xëng, c«ng tr×nh  x©y dùng kh¸c g¾n liÒn víi  ®Êt, tiÒn chuyÓn nhîng quyÒn  sö  dông  ®Êt, tiÒn hç  trî  vÒ   ®Êt sau khi trõ   ®i c¸c kho¶n   chi phÝ c«ng ty ®∙ ®Çu t vµo nhµ, ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 2  vµ   §iÒu   3   cña   QuyÕt   ®Þnh   nµy,   chi   phÝ   di   dêi   thùc   tÕ   kh«ng vît qu¸  ®Þnh møc  ®îc duyÖt vµ  c¸c chi phÝ  kh¸c cã  liªn   quan   ®Õn  viÖc   b¸n   nhµ,   chuyÓn   nhîng   quyÒn  sö   dông  ®Êt ®îc nép vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ t¹i Kho b¹c Nhµ n íc cÊp  tØnh do  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u c«ng ty ph¶i di dêi lµm chñ  tµi kho¶n   ®èi  víi  c«ng  ty nhµ  níc thuéc  trung  ¬ng  qu¶n  lý; Së Tµi chÝnh lµm chñ tµi kho¶n ®èi víi c«ng ty nhµ n ­ íc do  ®Þa ph¬ng qu¶n lý. Sè  tiÒn nµy  ®îc sö  dông  ®Ó:  ®Çu  t  c¬  së  s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i  ®Þa  ®iÓm míi;  ®Çu t   më  réng hoÆc  ®Çu t chiÒu s©u  ®æi míi c«ng nghÖ   ®Ó  t¨ng thªm  n¨ng lùc s¶n xuÊt, kinh doanh theo dù  ¸n  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn  phª  duyÖt.  Sè  tiÒn cßn l¹i nép ng©n  s¸ch  nhµ  níc  theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. b) TiÒn båi thêng ®Êt thuéc ph¹m vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm   a kho¶n 1 §iÒu 2 vµ tiÒn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi   ®Êt thuéc ph¹m vi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 2 cña   QuyÕt  ®Þnh nµy; tiÒn b¸n nhµ  xëng vµ  c«ng tr×nh x©y dùng  kh¸c  ®∙  ®îc Nhµ  níc giao vèn cho c«ng ty th×  c«ng ty tù  quyÕt ®Þnh viÖc sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. §èi víi tæ chøc kinh tÕ  kh«ng ph¶i lµ  c«ng ty nhµ  níc: a) Sè  tiÒn thu  ®îc lµ  vèn cña tæ chøc kinh tÕ  th×  tæ  chøc tù quyÕt ®Þnh sö dông. b)   Sè   tiÒn   Nhµ   níc   hç   trî   cho   tæ   chøc   kinh   tÕ   th×  ph¶i nép vµo tµi kho¶n t¹m gi÷  t¹i Kho b¹c Nhµ  níc cÊp  tØnh do Së  Tµi chÝnh qu¶n lý  vµ   ®îc sö  dông cho c¸c môc  ®Ých quy ®Þnh t¹i §iÒu 2, §iÒu 3 cña QuyÕt ®Þnh nµy.   §i Ò u  8.  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp 1. Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh,  Uû ban nh©n d©n  cÊp tØnh tæ chøc híng dÉn, kiÓm tra thùc  hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.
  7. 7 2. Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t,  Bé   X©y   dùng   phèi   hîp   víi   Bé   Tµi   chÝnh   triÓn   khai   thùc  hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. 3. C¸c Bé, ngµnh, Tæng c«ng ty nhµ  níc chØ  ®¹o híng  dÉn c¸c tæ chøc do Bé, ngµnh, Tæng c«ng ty qu¶n lý:  a) Thùc hiÖn viÖc di dêi theo ®óng quy ®Þnh. b)   Sö   dông   sè   tiÒn   thu   ®îc   ®óng   môc   ®Ých   theo   quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. 4.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc  n¨ng trùc thuéc híng dÉn gióp ®ì c¸c tæ chøc kinh tÕ thùc  hiÖn   viÖc   di   dêi,   ®Çu   t  x©y   dùng   vµ   æn   ®Þnh   s¶n   xuÊt,  kinh doanh t¹i c¬ së míi. §i Ò u   9.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thâ  quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i  víi QuyÕt ®Þnh nµy.  §i Ò u   10.  C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Thñ trëng  c¸c tæ chøc, c¬  quan cã  liªn quan  chÞu  tr¸ch nhiÖm  thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản