Quyết định 74/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 74/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 74/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để điều chỉnh Quyết định số 10/2005/QĐ-UB ngày 25/01/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 74/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 74/2005/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH V VI C I U CH NH QUY T NNH S 10/2005/Q -UB NGÀY 25/01/2005 C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t t ch c H ND & UBND; - Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư và xây d ng công trình; - Căn c Quy t nh s 198/2004/Q -UB ngày 29/12/2004 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy ch qu n lý, s d ng ngu n v n ngân sách u thác cho Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i thanh toán v n u tư xây d ng và t hàng mua nhà tái nh cư; Căn c Quy t nh s 10/2005/Q -UB ngày 15/01/2005 c a UBND Thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch v n XDCB năm 2005 cho các d án xây d ng HTKT và nhà ph c v tái nh cư, GPMB; - Căn c công văn s 1555/UB-KT ngày 25/4/2005 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c thanh toán v n cho các d án u tư xây d ng nhà tái nh cư; - Xét ngh c a Liên S : Tài chính - K ho ch & u tư t i T trình Liên S s : 1518/TTr-LS ngày 09 tháng 5 năm 2005, QUY T NNH i u 1: Cho phép các d án u tư xây d ng h t ng k thu t và xây d ng nhà tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng ã giao k ho ch v n t i Quy t nh s 10/2005/Q -UB ngày 25/01/2005 c a UBND Thành ph ư c ti p t c thanh toán v n t i Kho b c Nhà nư c. (Chi ti t theo Bi u ính kèm) Nh ng d án không thu c danh sách t i bi u kèm theo Quy t nh này ti p t c th c hi n thanh toán t i Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i theo k ho ch giao t i Quy t nh 10/2005/Q -UB ngày 25/01/2005 c a UBND Thành ph Hà N i. i u 2: i u ch nh gi m v n ngân sách u thác cho Qu u tư phát tri n Thành ph ã giao t i Quy t nh s 10/2005/Q -UB ngày 25/01/2005 c a UBND Thành ph : 37.400 tri u ng (tương ng v i t ng s k ho ch v n ã giao cho các d án ti p t c thanh toán t i Kho b c nhà nư c)
  2. i u 3: S Tài chính Hà N i có trách nhi m thông báo h n m c u tư gây d ng cơ b n sang Kho b c nhà nư c Hà N i thanh toán v n cho các d án t i bi u kèm theo Quy t nh này. Căn c vào h n m c v n do S Tài chính thông báo, Kho b c Nhà nư c Hà N i th c hi n ki m soát th t c và thanh toán theo quy nh v thanh toán v n u tư XDCB hi n hành. Trong năm k ho ch s h n m c tháng trư c không thanh toán h t ư c chuy n sang ti p t c thanh toán cho tháng sau. Th i h n thanh toán v n theo quy nh c a B Tài chính. Khi d án hoàn thành Ch u tư có trách nhi m bàn giao nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng và l p báo cáo quy t toán d án hoàn thành theo quy nh t i Thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính trình S Tài chính thNm tra, phê duy t theo quy nh. i u 4: Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Tài chính - K ho ch & u tư; Giám c kho b c nhà nư c Hà N i; T ng giám c Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M UBND THÀNH PH HÀ N I KT CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh DANH M C CÁC D ÁN U TƯ XDCB K HO CH NĂM 2005 DO NA PHƯƠNG QU N LÝ H T NG K THU T KHU TÁI NNH CƯ VÀ NHÀ TÁI NNH CƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2005/Q -UB ngày 18/05/2005 UBND Thành ph ) ơn v : Tri u ng C pD a Th i TKKT-TDT ư c Danh D án ư c duy t án i m gian Năng l c duy t TT m ccông xây KC - thi t k S , ngày T ng v n S , ngày T ng trình A B C d ng HT Q nh u tư Q nh d toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tái 0 9 0 1.053.704 862.156 nh
  3. cư 1 H 0 1 0 210.767 43.485 t ng k thu t khu tái nh cư 1 Khu 1 C u 2001 142.840m2 4731/Q - 210.767 3932/Q - 43.485 ô th Gi y - UB UB m i Thanh 2005 15/9/2000 24/6/2004 Trung Xuân Hoà - Nhân Chính 2 Nhà 0 8 0 842.937 818.671 2 Phá d 1 ng 2001 284 h 7602/Q - 86.441 1581/T - 86.441 và xây a - UB XD18/12/ d ng 2002 11/12/2001 2001 m i 4061/Q - 6313/Q - nhà UB UB B7 và 1/7/2004 13/9/2002 B10 Kim Liên 3 D án 1 2001 235 căn 6788/Q - 55.745 1263/Q - 50.952 xây - UB XD d ng 2004 13/11/2001 04/10/2002 m i 6003/Q - nhà UB 6 t ng 15/10/2001 ph c v di dân, GPMB 4 D án 1 Thanh 2001 286 h 3885/Q - 84.599 1624/Q - 84.599 xây Trì - UB XD 06/11/ d ng 2004 07/7/2003 2003 m i nhà cao t ng NO1 khu ô th m i nh
  4. Công 5 D án 1 Thanh 2001 279 h 4916/Q - 97.169 1219/Q - 97.169 xây Trì - UB XD 01/10/ d ng 2002 24/8/2001 2002 m i 6393/Q - nhà UB cao 16/9/2002 t ng N014 khu ô th m i nh Công 6 Xây 1 C u 2002 2 nhà 9 2039/Q - 28.502 121/Q - 28.502 d ng Gi y - - t ng: UB XD c m Thanh 2005 10.530 29/3/2002 18/2/204 nhà Xuân m2; 103 cao căn h t ng N1A - N1B (thu c khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính 7 Xây 1 C u 2002 2 nhà 9 - 2189/Q - 78.855 1687/Q - 77.247 d ng Gi y - - 11 t ng UB XD 17/11/ c m Thanh 2005 (256 căn 04/3/2002 2003 nhà Xuân h ) cao t ng N5A - N5BC - N5D (thu c khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính 8 Xây 1 C u 2002 6 nhà 9 - 2930/Q - 188.380 40/Q -XD 186.948
  5. d ng Gi y - - 17 t ng UB 16/1/2004 c m Thanh 2005 (582 căn 05/3/2002 nhà Xuân h ) cao t ng N2A - N2B - N2C - N2D - N2E - N2F (thu c khu ô th m i Trung Hoà - Nhân Chính 9 Xây 1 Hai 2002 5 nhà (639 5027/Q - 223.246 1594/Q - 206.814 d ng Bà - căn h ) UB XD 22/11/ nhà Trưng 2005 19/7/2002 2002 cao t ng thu c khu ô th n L II (A1, A2, A3, A4, A5) Lu k thanh toán t K ho ch năm 2005 Năng KC n h t 2004 CTHT l c CT Ch u Ghi Trong Trong ó năm m i tr ng T ng tư chú T ng s ó riêng 2005 tăng i m s Xây Thi t 2004 GPMB thêm l p b 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 605.921 175.090 37.400 24.600 6.300 0 9 0 35.557 2.840 4.000 3.500 0 0 1 0 35.557 2.840 4.000 3.500 1 Cty
  6. T&PT Nhà s 6 HN 570.364 172.250 33.400 21.100 6.300 0 8 0 81.954 10.000 3.000 300 100 1 BQLDA thu c ngu n v n ngân sách c p 27.500 2.000 2.000 1.700 1 Thanh BQLDA toán qu n kh i C u lư ng Gi y hoàn thành 75.500 10.000 2.000 1.000 500 1 BQLDA thu c ngu n v n ngân sách c p 64.100 15.000 2.000 1.000 500 1 QLQDA thu c ngu n v n ngân sách c p 25.160 6.600 2.000 1.000 5000 1 C.ty u tư và phát tri n nhà s 6 HN 64.000 35.000 3.000 1.200 1.500 1 C.ty u tư và phát tri n nhà s 6 HN 67.750 36.650 7.000 4.500 2.000 1 C.ty u tư và phát tri n nhà s 6 HN 164.400 57.000 12.400 10.400 1.200 1 Ban QLDA Q. Hai Bà Trưng
Đồng bộ tài khoản