Quyết định 744/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 744/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 744/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 744/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  744/TTg  g µ y  8 th¸ng 10 n¨ m  1996  Ò   n v th µ nh l Ë p H é i ® å n g  trä ng t µi lao ® é n g  c Ê p  tØ n h Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   ùc hiÖn  Öc  µ    µ    Õt  th   vi ho gi¶iv gi¶iquy tranh chÊp    éng  Ëp  Ó     lao d t th theo quy  nh  ña  é  Ët Lao  ng;   ®Þ c B Lu   ®é Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ  é     X∙    B tr ng,Trëng  ë  Ban Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.­ µnh  Ëp  éi  ng  äng  µilao  ng   Th l H ®å tr t  ®é tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  äichung  µcÊp      ¬ (g   l  tØnh)®Ó   µ    µ    Õt    ho gi¶i gi¶i v quy tranh  chÊp    ng  Ëp  Ó. lao®é t th Héi ®ång  äng tµilao ®éng  Êp    tr       c tØnh  ùc hiÖn  Ö m   ô  µ  th   nhi v ho gi¶i gi¶i   ,  quyÕt    ô  c¸c v tranh chÊp    éng  Ëp  Ó  ÷a tËp  Ó    éng  µ  êi sö    lao d t th gi   th lao d v ng   dông    ng  Èy  trªn®Þa   µn  Êp  lao ®é x ra    b c tØnh  sau    éi ®ång    µ    khiH   gi¶iho lao déng  ¬  ë  c s hoÆc   µ    ho gi¶iviªn lao  ng    ®é huyÖn,  Ën,  Þ    µnh  è  qu th x∙,th ph thuéc tØnh  äit¾tlµcÊp  Ön)  µ      (g       huy ho gi¶ikh«ng  µnh. th Héi  ng  äng  µilao  ng  Êp  ®å tr t  ®é c tØnh  chøc  Öc  µ    µ    tæ  vi ho gi¶iv gi¶i quyÕt tranh chÊp    ng  Ëp  Ó    lao ®é t th theo    c¸c nguyªn  ¾c  t quy  nh  ña  é   ®Þ cB luËtlao®éng  Ò   µ    µ    Õt tranh chÊp    ng  Ëp  Ó    v ho gi¶i gi¶i v quy     lao®é t th §i Ò u 2.­ 1.  µnh  Çn  ña  éi  ng  äng  µilao  éng  Êp  Th ph c H ®å tr t  d c tØnh  îc h×nh  ®  thµnh  theo  è  Î  èi®a   s l ,   kh«ng  t qu¸  thµnh  9  viªn,tèithiÓu     kh«ng  íi5  µnh  d   th viªn, å m   ã:  g c ­ Chñ   Þch  éi ®ång  µ Gi¸m  c    t H  l  ®è hoÆc   ã  Ph Gi¸m  c  ë   ®è S Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh vµ    éi.   X∙ h ­M ét  µnh    µ®¹idiÖn    oµn    th viªnl     Liªn® Lao  ng  ®é tØnh. ­M ét  µnh    µ®¹idiÖn  ña  êisö  ông    éng.   th viªnl     c ng   d laod ­M ét    ý  éi ®ång  Së    thk H   do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héicö.   X∙    ­ M ét    hoÆc   ét  è  µnh    µluËtgia,nhµ  m s th viªnl       qu¶n  ý, µ  ¹t®éng    l  nh ho   x∙ héicã  Óu  ÕtvÒ   Ünh  ùc    ng    éi, ã  tÝn  µ    hi bi   l v lao®é x∙h   uy  v c«ng  ©m. c t Th  ý  éi ®ång  µm  Öc  kH  l vi chuyªn tr¸chvµ  µm  Ö m   ô  êng  ùccña      l nhi v th tr   Héi ®ång, c¸cthµnh         viªnkh¸ctheo chÕ         ®é kiªm  Ö m. nhi
  2. 2 Chñ   Þch  µ    µnh    ña  éi  ng  äng tµilao ®ång  Êp  t v c¸c th viªnc H ®å tr       c tØnh  do Gi¸m  c  ë   ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,sau    èng  Êt víic¸c   X∙    khith nh       ngµnh  ªnquan  ×nh  ñ   Þch  û   li   tr Ch t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc    ph Tr thuéc Trung  ng  Õt ®Þnh.   ¬ quy   §i Ò u    é  ëng  é  3.­B tr B Lao  ng   ¬ng    µ  héisau    èng  ®é ­ Th binh v X∙    khith nhÊt víi é   ëng    ëng      tr B ­ Tr Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  íng dÉn  ô  Ó  b Ch ph h   c th vÒ   Ö m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬ng  nhi v  h v ph thøc ho¹t®éng  ña  éi ®ång  äng tµilao    c H  tr       ®éng  Êp  c tØnh. §i Ò u    éi ®ång  äng tµilao®éng  Êp  4.­H   tr       c tØnh  Æt  ôsë  ¹ Së    ® tr   t   Lao i ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi,cã    X∙    con  Êu  d riªng;kinh phÝ  ¹t®éng  ng©n       ho   do  s¸ch cÊp  îctæng  îp trong dù      ®  h    to¸nkinh phÝ  ña  ë    c S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héi.Së   X∙    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héibè  Ý ®Þa  iÓ m,  ¬ng  Ön   X∙    tr   ® ph ti   lµm  Öc  µ  vi v b¶o  ¶m   iÒu  Ön  Çn  Õtcho  ¹t®éng  ña  éi ®ång  äng ® ® ki c thi   ho   c H  tr   tµi. §i Ò u 5.­C¨n  Quy Õt  nh  µy  µ  íng  Én  ña  é     cø  ®Þ n vh d c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh vµ  héi, ñ  Þch  û     X∙    Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ ra Quy Õt  nh  ô  Ó  Öc  µnh  Ëp Héi ®ång  ängtµilao®éng   ®Þ c th vi th l    tr       cña tØnh,thµnh  è  ×nh.   ph m §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý  6.­Quy ®Þ n c hi l     k ban  µnh. h C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản