Quyết định 745/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
95
lượt xem
6
download

Quyết định 745/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 745/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện mục tiêu ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 745/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 745/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện mục tiêu ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về định hướng và giải pháp thực hiện mục tiêu ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Chương trình hành động của Bộ Tài chính để thực hiện mục tiêu ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008”. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Căn cứ Chương trình hành động của Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị theo phân công (kèm theo) có trách nhiệm xây dựng nội dung và cụ thể hóa các bước triển khai theo đúng kế hoạch; Định kỳ hàng tháng, tổng hợp cáo Bộ về tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định này. 2. Văn phòng Bộ chủ trì theo dõi và tổng hợp báo cáo Bộ hàng tháng tiến độ triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Lãnh đạo Bộ; (Đã ký) - Như Điều 4; Vũ Văn Ninh - Lưu: VT, VP.
 2. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH Thực hiện mục tiêu ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 745 /QĐ-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. Lĩnh vực tài chính, ngân sách, giám sát chi tiêu công: Thực hiện các giải pháp tài chính - ngân sách cấp bách nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô năm 2008, thực hiện nghiêm chính sách tài khóa, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng do các biến động của thị trường, cụ thể: (1) Khẩn trương nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách thu chi Ngân sách nhà nước nhằm thực hiện định hướng, giải pháp ổn định và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án thu, chi Ngân sách nhà nước và tiết kiệm 10% chi thường xuyên đối với các Bộ, cơ quan Trung ương và ngân sách địa phương. Thực hiện nghiêm yêu cầu tiết kiệm chi tiêu trong nội bộ ngành Tài chính. (2) Điều hành thực hiện dự toán năm 2008 của các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. (3) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ và những nhiệm vụ an sinh xã hội theo các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008, Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ gồm: nâng mức bảo hiểm y tế, thực hiện hỗ trợ bảo hiểm y tế người cận nghèo, thực hiện các chính sách chế độ về giáo dục đào tạo, hỗ trợ dầu thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới, hỗ trợ ngư dân. (4) Đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2008 từ nguồn trái phiếu Chính phủ để xây dựng kế hoạch và phương án huy động trái phiếu Chính phủ đáp ứng nhu cầu vốn cho Ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển và phù hợp với việc điều chỉnh kế hoạch chi tiêu đầu tư của NSNN. (5) Tổng hợp kết quả và danh mục các dự án cắt giảm, đình hoãn hoặc giãn tiến độ các Bộ, ngành, trung ương, địa phương. Phối hợp xử lý việc tăng giá nguyên vật liệu xây dựng năm 2008 đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đề xuất các giải pháp và thực hiện đôn đốc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. (6) Tăng cường công tác kiểm soát chi triển khai việc cắt giảm chi tiêu, kiên quyết từ chối các khoản chi nằm trong diện cắt giảm góp phần kiềm chế lạm phát. Hướng dẫn, giám sát thực hiện cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tốt mục tiêu thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tăng cường tiết kiệm điện, xăng dầu; cắt giảm các hạng mục, công trình đầu tư chưa bức thiết, tập trung vốn cho các công trình có hiệu quả. (7) Hoàn chỉnh chính sách của Chính phủ về khuyến khích phát triển xã hội hoá. Nghiên cứu xây dựng và ban hành Danh mục các loại hình và tiêu chí về quy mô, chất lượng, tiêu chuẩn đối với các cơ sở được hưởng ưu đãi theo chính sách phát triển xã hội hoá của nhà nước.
 3. (8) Tổ chức thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia đảm bảo lực lượng dữ trữ lương thực, vật tư trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, vắc xin, thuốc phòng dịch nhằm ứng phó kịp thời với tình hình xảy ra trong năm 2008. II. Lĩnh vực tài chính ngân hàng, doanh nghiệp, thị trường vốn, thị trường chứng khoán: Thực hiện điều chỉnh và hướng dẫn các chính sách về tín dụng ưu đãi và chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn. Nghiên cứu ban hành các chính sách quản lý thị trường chứng khoán, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam đảm bảo thị trường phát triển minh bạch, bền vững. Sửa đổi cơ chế tài chính, huy động vốn, đầu tư vốn của công ty nhà nước. Cụ thể các công việc triển khai như sau: (1) Rà soát chính sách về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo hướng thu hẹp một cách hợp lý các đối tượng, dự án được hưởng chính sách tín dụng nhà nước. Xây dựng phương án huy động vốn cho học sinh sinh viên vay vốn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 319/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (2) Thực thi các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán có tổ chức đồng thời với việc hạn chế rủi ro của thị trường tự do. Nghiên cứu ban hành quy định về phát hành chứng khoán riêng lẻ. (3) Nghiên cứu để sửa đổi các quy định theo hướng nâng cao tiêu chuẩn đối với: phát hành chào bán chứng khoán, cấp phép thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý Quỹ. (4) Sửa đổi hoặc bổ sung các quy định liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán: Quy chế hoạt động và cung cấp dịch vụ; thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài, các biện pháp kiểm soát dòng vốn đầu tư nước ngoài. (5) Xây dựng Đề án giải pháp, phòng ngừa rủi ro và xử lý khủng hoảng trên thị trường chứng khoán. (6) Đổi mới cơ chế quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; Cơ chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam; Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh để báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp tăng cường quản lý và hướng hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế. (7) Nghiên cứu chính sách khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, vùng sâu, vùng xa cho người dân có thu nhập thấp; Nghiên cứu xây dựng các cơ sở pháp lý cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai các loại hình sản phẩm bảo hiểm mới: hỗ trợ giáo dục, chăm sóc y tế, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm cho người nghèo...; Tăng cường kiểm tra giám sát doanh nghiệp nhằm bảo đảm thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. III. Lĩnh vực tín dụng, tài trợ nước ngoài : Đánh giá tình hình sử dụng nguồn vốn nợ, viện trợ nước ngoài để bổ sung, sửa đổi chính sách phù hợp.
 4. (1) Hoàn thành nghiên cứu về Chương trình quản lý nợ trung hạn; Xây dựng kế hoạch và thực hiện vay nợ nước ngoài từ nay đến hết năm 2008 và phương án vay trả nợ nước ngoài từ nay đến 2010 phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát. (2) Xây dựng và ban hành quy định của Chính phủ về các chỉ tiêu giám sát nợ nước ngoài; Quy định cấp, quản lý bảo lãnh của Chính phủ và quy trình xử lý các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ nghĩa vụ bảo lãnh đối với các dự án đầu tư nước ngoài; quy định về phát hành trái phiếu quốc tế. IV. Lĩnh vực quản lý giá: Điều hành ổn định giá cả thị trường nhất là đối với một số mặt hàng mang tính độc quyền, giữ ổn định một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, tổ chức kiểm tra và có biện pháp đối với một số mặt hàng tăng giá đột biến. (1) Phối hợp và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường tổ chức kiểm tra, nắm tình hình và có biện pháp đối với những mặt hàng tăng giá đột biến; tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết; kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải ô tô (2) Định kỳ hàng tháng tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình giá cả thị trường, đặc biệt là giá cả các mặt hàng thiết yếu. Trong đó cần phân tích rõ nguyên nhân biến động giá; tác động đến tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh; các giải pháp đã thực hiện để bình ổn giá, ổn định kinh tế vĩ mô; Tình hình quản lý và điều chỉnh giá cả một số mặt hàng mang tính độc quyền như điện, viễn thông, xăng dầu, nước sạch, sắt-thép, xi măng, than, sách giáo khoa, giá thành thóc gạo, giá phân bón...: những tồn tại, vướng mắc và hướng khắc phục; Dự báo giá cả và các giải pháp điều hành giá (bao gồm cả việc xây dựng lộ trình điều hành giá theo cơ chế thị trường do Nhà nước quy định giá một số mặt hàng quan trọng đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2008 và dịp Tết Nguyên Đán). (3) Quy định giá sản phẩm công ích thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch năm 2008 theo nguyên tắc không vượt dự toán ngân sách đã bố trí thực hiện sản phẩm công ích. (4) Ban hành cơ chế điều hành giá xăng dầu theo phương thức “Phòng ngừa rủi ro về giá”. V. Lĩnh vực Thuế, Hải quan (1) Thực hiện quyết liệt công tác thu Ngân sách nhà nước, quyết tâm phấn đấu tăng thu NSNN năm 2008 đạt và vượt tối thiểu 5% dự toán Quốc hội giao. (2) Kiểm soát chặt chẽ giá nhập khẩu (chống gian lận qua giá) các mặt hàng tiêu dùng. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm soát chống buôn lậu tập trung vào các mặt hàng trọng điểm có thuế suất cao gian lận qua giá (kiểm soát việc thanh toán qua ngân hàng); Thu thập thông tin giá nhập khẩu để tham khảo khi xác định giá tình thuế; Tạo thuận lợi khi làm thủ tục kiểm tra hàng xuất khẩu, hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm tra thường xuyên hoạt động nghiệp vụ (về giá, thuế, chống buôn lậu, sau thông quan...) của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. (3) Phối hợp với Bộ, ngành liên quan rà soát, phân loại các nhóm hàng, nhất là hai nhóm hàng cần kiểm soát và cần hạn chế; sử dụng hàng rào kỹ thuật hoặc áp dụng kết hợp các biện pháp khác tuỳ từng nhóm hàng để hạn chế nhập khẩu.
 5. (4) Tiếp tục rà soát phí, lệ phí theo Danh mục các loại phí, lệ phí được miễn ban hành kèm theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg; Hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy về thuế, phí, lệ phí; Nghiên cứu điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với tài nguyên, khoáng sản, thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng cho phù hợp với tình hình thực tế và để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 481/TTg-KTTH ngày 31/3/2008; Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện các cam kết của Việt Nam trong WTO cho năm 2009. (5) Nghiên cứu hoàn chỉnh chính sách thuế liên quan đến: thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân; thuế môn bài của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thu nhập thấp dưới mức lương tối thiểu thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam; miễn, giảm thuế cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ trong năm 2007. (6) Tổ chức thanh tra và thực hiện thu về ngân sách các khoản thu nhập do tăng giá bất hợp lý của các doanh nghiệp kinh doanh trong các ngành hàng có giá tăng nhiều (thép, thuốc tân dược...); thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng có biểu hiện trục lợi cố ý tăng giá bán; xử lý nợ đọng thuế./.
 6. Phân công thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện mục tiêu ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) STT Nội dung công việc Thời hạn Đơn vị Đơn vị hoàn thành hủ trì phối hợp Vụ HCSN, Báo cáo Chính phủ một số giải pháp TCNH, ĐT, tài chính - ngân sách cấp bách nhằm Đã hoàn TCĐN, CST, 1 kiềm chế lạm phát và ổn định kinh Vụ NSNN thành KBNN, tế vĩ mô năm 2008 (Dự thảo công TCHQ, Cục văn báo cáo TTCP) QLCS, TCT Vụ HCSN, Dự thảo Quyết định của TTCP về TCNH, ĐT, việc thực hiện tiết kiệm 10% chi Đã hoàn TCĐN, CST, 2 Vụ NSNN thường xuyên ngân sách nhà nước thành KBNN, năm 2008. TCHQ, Cục QLCS, TCT Vụ HCSN, Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, TCNH, ĐT, Quyết định của TTCP về một số Đã hoàn TCĐN, CST, 3 giải pháp tài chính ngân sách cấp Vụ NSNN thành KBNN, bách nhằm kiềm chế lạm phát, ổn TCHQ, Cục định kinh tế vĩ mô. QLCS, TCT Vụ HCSN, Ban hành Thông tư của Bộ Tài TCNH, ĐT, chính hướng dẫn triển khai thực Đã hoàn TCĐN, CST, 4 hiện việc tiết kiệm 10% chi thường Vụ NSNN thành KBNN, xuyên của NSNN năm 2008 góp TCHQ, Cục phần kiềm chế lạm phát. QLCS, TCT Vụ HCSN, Tổng hợp tính toán báo cáo Bộ TCNH, ĐT, phương án thu, chi và tiết kiệm 10% Đã hoàn TCĐN, CST, 5 chi thường xuyên đối với các Bộ, cơ Vụ NSNN thành KBNN, quan Trung ương và ngân sách địa TCHQ, Cục phương. QLCS, TCT Trình Bộ văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu thắp sáng cho các Vụ HCSN, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ TCNH, Cục 6 thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở 29/4/2008 Vụ NSNN TCDN, Cục những nơi chưa có điện lưới theo QLG quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 289/QĐ-TTg. 7 Tập hợp nhu cầu vốn và trình Bộ Thường Vụ NSNN Vụ HCSN, phương án xử lý nguồn vốn cho các xuyên TCNH Cục
 7. địa phương; Theo dõi, tổng hợp và định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu TCDN, Cục số, hộ thuộc diện chính sách, hộ QLG nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân theo quy định tại Quyết định số 289/ QĐ-TTg. Thực hiện nội dung nêu tại điểm 2 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2008 của Chính phủ số 08/2008/NQ-CP, cụ thể: - Chủ trì tham mưu giúp Bộ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ; Đã hoàn thảo luận với Kiểm toán Nhà nước thành Vụ TVQT, 8 về các nội dung chưa thống nhất, Vụ NSNN TCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội. - Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng 29/4/2008 Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện các kết quả kiểm toán và thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá. Trình Bộ cụ thể hoá những nhiệm vụ an sinh xã hội theo các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008, Quyết định số 112/2007/ Vụ NSNN, QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ Đã hoàn TCNH, Cục 9 tướng Chính phủ (nâng mức bảo Vụ HCSN thành TCDN, Cục hiểm y tế, thực hiện hỗ trợ bảo QLG hiểm y tế người cận nghèo, thực hiện các chính sách chế độ Thủ tướng Chính phủ đã quyết định về giáo dục đào tạo,...). Khẩn trương thực hiện nội dung Vụ HCSN Các đơn vị nêu tại điểm 2 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 29/4/2008 3/2008 của Chính phủ số 08/2008/NQ-CP, cụ thể: - Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Bộ để Vụ HCSN Các đơn vị phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên Tháng 5/2008 quan tiếp thu ý kiến thành viên
 8. Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá. - Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp trình Chính phủ ban hành Danh mục các loại hình và tiêu chí về quy mô, chất lượng, tiêu chuẩn đối với các cơ sở được hưởng ưu đãi theo chính sách phát triển xã hội hoá của nhà nước. Điều hành thực hiện dự toán năm 2008 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thường Vụ I, HCSN, 10 cơ quan thuộc phạm vi quản lý theo Vụ NSNN xuyên ĐT đúng chỉ đạo của TTCP và Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Báo cáo Bộ về kế hoạch và phương án huy động trái phiếu Chính phủ Vụ NSNN, đáp ứng nhu cầu vốn cho NSNN và HCSN, ĐT, 11 Đã báo cáo KBNN ĐTPT và phù hợp với việc điều TCNH, TCT, chỉnh kế hoạch chi tiêu đầu tư của TCHQ NSNN Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư Vụ CST, số 80/2003/TT-BTC về hướng dẫn NSNN, 12 29/4/2008 KBNN tập trung các khoản thu NSNN qua HCSN, TCT, KBNN TCHQ Tăng cường công tác kiểm soát chi, kiên quyết từ chối các khoản chi Thường Vụ HCSN, 13 KBNN nằm trong diện cắt giảm góp phần xuyên NSNN, ĐT kiềm chế lạm phát Phối hợp với NHNN triển khai lộ trình xây dựng Đề án và thực hiện chuyển số dư tài khoản tiền gửi từ 14 NHTM sang NHNN sau khi được Vụ TCNH, KBNN Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thốc Vụ NSNN đôc NHNN phê duyệt Sửa Nghị định 151/2006/NĐ-CP về Vụ Đầu tư, 15 tín dụng đầu tư và tín dụng xuất 29/04/2008 Vụ TCNH Vụ TCĐN, khẩu của Nhà nước NSNN, PC Báo cáo Chính phủ về việc phát UBCKNN, Vụ 16 hành trái phiếu Chính phủ trong Đã báo cáo Vụ TCNH TCĐN, nước bằng ngoại tệ. NSNN, KBNN Thông tư hướng dẫn hồ sơ, quy Vụ HCSN, trình, thủ tục liên quan đến hỗ trợ Đã hoàn TCNH, Cục 17 cho ngư dân theo quy định tại khoản Vụ TCNH thành TCDN, Cục 4, 5, 6, 7 Điều 1 Quyết định QLG 289/QĐ-TTg.
 9. Trình Bộ phương án huy động vốn cho học sinh sinh viên vay vốn theo 18 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và Đã báo cáo Vụ TCNH KBNN, NSNN Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính Vụ PC, 19 phủ về tín dụng đối với thương Tháng 5 Vụ TCNH NSNN, Cục nhân vùng khó khăn TCDN Nghị định thay thế Nghị định Vụ PC, 78/2002/NĐ-CP về cơ chế tín dụng 20 Tháng 12 Vụ TCNH NSNN, Cục đối với người nghèo và đối tượng TCDN chính sách Báo cáo về các biện pháp kiểm soát 21 Đã báo cáo UBCKNN Vụ TCNH, PC dòng vốn đầu tư nước ngoài Vụ TCNH, Nghị định của Chính phủ về phát 22 Tháng 5 UBCKNN PC, Cục hành chứng khoán riêng lẻ TCDN Các quy định liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng Vụ TCNH, 23 khoán: Quy chế hoạt động và cung Tháng 5 UBCKNN PC, Cục cấp dịch vụ; thành lập công ty quản TCDN lý quỹ 100% vốn nước ngoài. Quyết định của Thủ tướng Chính Vụ TCNH, phủ phê duyệt Đề án giải pháp, 24 Tháng 5 UBCKNN PC, Cục phòng ngừa rủi ro và xử lý khủng TCDN hoảng trên thị trường chứng khoán Chỉ thị của TTCP về thu hẹp thị Vụ TCNH, 25 trường tự do, phát triển thị trường Tháng 5 UBCKNN PC, Cục có tổ chức TCDN Báo cáo Bộ để sửa đổi các quy định theo hướng nâng cao tiêu chuẩn đối Vụ TCNH, 26 với: phát hành chào bán chứng Tháng 5 UBCKNN PC, Cục khoán, cấp phép thành lập công ty TCDN chứng khoán, công ty quản lý Quỹ Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Vụ TCNH, Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ban C ục UBCK, TCT, 27 hành Quy chế tài chính công ty Nhà Tháng 5 TCDN Vụ PC, Vụ nước và Quy chế quản lý vốn Nhà CĐKT nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. 28 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ Tháng 5 C ục Vụ TCNH, sung Quyết định số 36/2003/QĐ- TCDN, Vụ PC TTg của Thủ tướng Chính phủ về UBCKNN ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Quyết định số 238/QĐ-TTg của
 10. Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia góp vốn của đối tác nước ngoài vào các doanh nghiệp Việt Nam (Doanh nghiệp niêm yết) Hướng dẫn rõ thêm về chính sách liên quan đến miễn giảm thuỷ lợi phí đồng thời nghiên cứu báo cáo Bộ sửa đổi, bổ sung đối tượng cấp bù thủy lợi phí (kênh cấp 3). Phối C ục Vụ NSNN, 29 Tháng 4 hợp với Bộ NN&PTNT đi khảo sát TCDN Vụ PC tại các địa phương để đảm bảo việc ban hành chính sách đầy đủ, công bằng, quản lý chặt chẽ các khoản chi và khả thi khi thực hiện. Báo cáo Bộ để báo cáo Thường trực Chính phủ đối với việc đầu tư ra bên ngoài của các Tập đoàn, Tổng UBCK, Vụ công ty Nhà nước, trong đó tập C ục 30 Tháng 4 TCNH, Vụ trung tình hình hoạt động kinh TCDN BH doanh lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tài chính của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước, kịp thời phát hiện, có biện pháp chấn chỉnh ngay mọi hoạt Định kỳ C ục 31 động chưa phù hợp hoặc hiệu quả hàng quý TCDN thấp; đồng thời, báo cáo và đề xuất với Bộ trình Thủ tướng Chính phủ các biện pháp tăng cường quản lý các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước. Thực hiện tạm ứng bù lỗ mặt hàng C ục 32 dầu nhập khẩu cho các doanh Định kỳ Vụ NSNN TCDN nghiệp nhập khẩu đầu mối. Vụ NSNN, Báo cáo Bộ cơ chế cấp bù lỗ mặt C ục 33 25/4/2008 C ục QLG, hàng dầu nhập khẩu năm 2008. TCDN Thanh tra Bộ Phối hợp với BCĐ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp đánh giá tình UBCK, Vụ hình và hiệu quả hoạt động của 8 C ục 34 Tháng 5 TCNH, Vụ tập đoàn kinh tế; kiến nghị với Thủ TCDN BH tướng Chính phủ hoàn thiện việc tổ chức và hoạt động của các tập đoàn.
 11. Phối hợp với BCĐ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp xây dựng lộ trình cổ phần hoá, bán cổ phần ra C ục UBCK, Vụ 35 Tháng 5 công chúng phù hợp với điều kiện TCDN TCNH thực tế. Trình Bộ tiếp tục tạm ứng cấp bù C ục 36 25/4/2008 Vụ NSNN thuỷ lợi phí cho các địa phương. TCDN Nghiên cứu chính sách khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh Vụ TCNH, 37 Tháng 9 Vụ BH vực nông, lâm, ngư nghiệp, vùng Vụ PC sâu, vùng xa cho người dân có thu nhập thấp. Nghiên cứu đề án cung cấp dịch vụ 38 Tháng 12 Vụ BH Vụ PC bảo hiểm qua biên giới Tăng cường kiểm tra giám sát doanh nghiệp nhằm bảo đảm thị trường Công việc 39 bảo hiểm phát triển lành mạnh, an thường Vụ BH Thanh tra toàn và hiệu quả; Xử lý nghiêm các xuyên trường hợp vi phạm. Nghiên cứu xây dựng các cơ sở pháp lý cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai Tháng 40 các loại hình sản phẩm bảo hiểm Vụ BH Vụ PC 12/2008 mới: hỗ trợ giáo dục, chăm sóc y tế, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm cho người nghèo... Báo cáo Bộ về tình hình vay và trả nợ nước ngoài năm 2006, 2007, thực hiện những tháng đầu năm 2008 và dự kiến cả năm 2008. Phương án Vụ NSNN, 41 Tháng 5/2008 Vụ TCĐN vay trả nợ nước ngoài giai TCNH đoạn2008 - 2010. Trình Chính phủ Quyết định về Chương trình quản lý nợ trung hạn. Trình TTCP về vay trả nợ nước Vụ TCNH, 42 ngoài năm 2007 và kế hoạch năm Tháng 4 Vụ TCĐN NSNN, PC, 2008 KBNN, TCDN Vụ TCNH, Nghị định của Chính phủ về phát 43 Tháng 5 Vụ TCĐN NSNN, PC, hành trái phiếu quốc tế KBNN, TCDN Vụ TCNH, Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 44 Tháng 5 Vụ TCĐN NSNN, PC, các chỉ tiêu giám sát nợ nước ngoài KBNN, TCDN 45 Trình Chính phủ về Quy định cấp, Tháng 6 Vụ TCĐN Vụ TCNH,
 12. quản lý bảo lãnh của Chính phủ và NSNN, quy trình xử lý các nghĩa vụ tài HCSN, ĐT, chính phát sinh từ nghĩa vụ bảo lãnh PC, KBNN, đối với các dự án đầu tư nước ngoài TCDN Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Vụ NSNN, 46 kiến nghị tạm thời dừng cấp bảo Tháng 5 Vụ TCĐN ĐT, TCNH lãnh các dự án vay vốn nước ngoài. Tổ chức kiểm tra một số doanh Bộ Công 47 nghiệp sản xuất kinh doanh thép Tháng 3 Cục QLG Thương xây dựng. Trình Bộ dự thảo công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tổ chức 48 kiểm tra, nắm tình hình và có biện Tháng 4/2008 Cục QLG pháp đối với một số mặt hàng tăng giá đột biến (ví dụ như gạch xây, xi măng, phân bón,...); Báo cáo tình hình giá cả thị trường 4 tháng đầu năm 2008, đặc biệt là giá cả các mặt hàng thiết yếu: phân tích rõ nguyên nhân biến động giá cả; tác động đến tiêu dùng, sản xuất- 49 kinh doanh; NSNN; các giải pháp đã 28/4/2008 Cục QLG thực hiện để bình ổn giá, ổn định kinh tế vĩ mô; Dự báo giá cả và các giải pháp điều hành giá cả từ nay đến tháng 6 và cho cả những tháng cuối năm 2008 Tình hình quản lý và điều chỉnh giá cả một số mặt hàng mang tính độc quyền như điện, viễn thông, xăng 50 dầu, nước sạch, sắt-thép, xi măng, Tháng 5/2008 Cục QLG than, sách giáo khoa...: những tồn tại, vướng mắc và hướng khắc phục. Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở GTVT kiểm tra việc thực hiện Cục Quản 51 Tháng 4/2008 kê khai giá cước, niêm yết giá cước lý Giá vận tải ô tô 52 Quy định giá sản phẩm công ích Trong vòng Cục Quản Cục Tài chính thực hiện theo phương thức Nhà 15 ngày kể lý Giá Doanh nghiệp, nước đặt hàng, giao kế hoạch năm từ ngày nhận Vụ HCSN, 2008 theo nguyên tắc không vượt dự được văn Vụ Ngân sách toán ngân sách đã bố trí thực hiện bản đề nghị Nhà nước sản phẩm công ích. của cơ quan quản lý
 13. ngành Sở TC các tỉnh Tổ chức điều tra chi phí giá thành Cục Quản 53 Tháng 5/2008 có lượng lúa thóc lý giá hàng hóa lớn Lộ trình điều hành giá theo cơ chế Cục Quản 54 thị trường do Nhà nước quy định giá Quý II/2008 lý giá một số mặt hàng quan trọng Trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế Cục Quản 55 điều hành giá xăng dầu theo phương Tháng 5/2008 lý giá thức “Phòng ngừa rủi ro về giá” Điều hành giá một số hàng hóa, dịch Cục Quản 56 vụ quan trọng trong 6 tháng cuối Quý II/2008 lý giá năm 2008 Cục TCDN, Bộ CT, Bộ Tháng Cục Quản 57 Tổ chức kiểm tra giá phân bón NNPTNT, Sở 10/2008 lý giá TC một số tỉnh Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tháng Cục Quản 58 về bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên 12/2008 lý giá Đán Báo cáo diễn biến giá cả của một Hàng tháng, Cục Quản 59 số hàng hóa, dịch vụ và đề xuất các quý, năm lý giá giải pháp bình ổn giá Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Cục Quản 60 của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP Tháng 6/2008 lý giá quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá Thành lập ban soạn thảo, tổ chức Cục Quản 61 nghiên cứu xây dựng đề cương luật Năm 2009 lý giá Giá 15 ngày sau Tổng hợp kết quả và danh mục các khi các Bộ, dự án cắt giảm, đình hoãn hoặc giãn Vụ NSNN, 62 ngành, ĐP có Vụ ĐT tiến độ các Bộ, ngành TW, địa KBNN văn bản báo phương cáo Rà soát, đánh giá khả năng thực Trong tháng Vụ NSNN, 63 hiện kế hoạch vốn đầu tư năm Vụ ĐT 4/2008 KBNN 2008 từ nguồn TPCP 64 Kiểm tra tình hình thực hiện của các CỤc GLG, Vụ Bộ ,ngành TW, ĐP về việc thực 6 tháng cuối Vụ ĐT NSNN, KBNN hiện các giải pháp kiềm chế lạm năm 2008 phát; phối hợp xử lý việc tăng giá nguyên vật liệu XD năm 2008 đối
 14. với các dự án ĐT XDCB Tiếp tục đề xuất các giải pháp và Công tác Vụ NSNN, 65 thực hiện đôn đốc giải ngân vốn ĐT thường Vụ ĐT KBNN, Vụ XDCB xuyên TCĐN Kiểm soát chặt chẽ giá nhập khẩu (chống gian lận qua giá) các mặt hàng tiêu dùng. Tăng cường công tác Đã có Chỉ thị kiểm tra sau thông quan, kiểm soát 1007/CT- 66 TCHQ chống buôn lậu tập trung vào các TCHQ ngày mặt hàng trọng điểm có thuế suất 18/4/2008 cao gian lận qua giá (kiểm soát việc thanh toán qua ngân hàng) Thu thập thông tin giá nhập khẩu để Công việc cung cấp cho Hải quan địa phương TCHQ 67 thường Các đơn vị tham khảo khi xác định giá tình xuyên thuế. Công việc 68 Tập trung thu thập thông tin qua các TCHQ thường Các đơn vị chuyên án chống buôn lậu xuyên Công việc 69 Thu nợ cũ, giảm nợ mới phát sinh thường TCHQ Các đơn vị xuyên Chỉ đạo Hải quan địa phương tạo thuận lợi khi làm thủ tục kiểm tra hàng xuất khẩu, hàng nhập nguyên 70 2008 - 2009 TCHQ Các đơn vị liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động nghiệp vụ (về giá, thuế, Công việc 71 chống buôn lậu, sau thông quan...) thường TCHQ Các đơn vị của các Cục Hải quan tỉnh, thành xuyên phố Hướng dẫn, giám sát thực hiện cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tốt mục tiêu thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân Thường 72 sách nhà nước, tăng cường tiết Vụ TVQT Các đơn vị xuyên kiệm điện, xăng dầu; cắt giảm các hạng mục, công trình đầu tư chưa bức thiết, tập trung vốn cho các công trình có hiệu quả. 73 Rà soát tiến độ thực hiện các đề án 28/4/2008 Vụ PC Các đơn vị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án Luật, Pháp lệnh thuộc chương trình công tác năm
 15. 2008. Tổ chức thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia đảm bảo lực lượng dữ trữ C ục Dự lương thực, vật tư trang thiết bị tìm Thường Vụ NSNN, 74 trữ quốc kiếm cứu nạn, vắc xin, thuốc phòng xuyên HCSN gia dịch... ứng phó kịp thời với tình hình xảy ra trong năm 2008. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại tiết b, d điểm 2, điểm 3 công văn số 481/TTg-KTTH và điểm 7 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2008 của Chính phủ số 08/2008/NQ-CP cụ thể: Tham mưu cho Bộ phối hợp với Bộ 75 Công thương rà soát, phân loại các 25/4/2008 Vụ CST Các đơn vị nhóm hàng, nhất là hai nhóm hàng cần kiểm soát và cần hạn chế; sử dụng hàng rào kỹ thuật hoặc áp dụng kết hợp các biện pháp khác tuỳ từng nhóm hàng để hạn chế nhập khẩu. 76 Tiếp tục rà soát phí, lệ phí theo Tháng 9/2008 Vụ CST Các đơn vị Danh mục các loại phí, lệ phí được liên quan trong miễn ban hành kèm theo Chỉ thị số và ngoài bộ 24/2007/CT-TTg. 77 Sửa đổi Quyết định số 22/2006/QĐ- Tháng 5/2008 Vụ CST Các đơn vị BTC về việc quy định chế độ thu, liên quan trong nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và ngoài bộ quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản. 78 Quyết định của Bộ Tài chính sửa Đã xong: Vụ CST đổi biểu thuế suất thuế tài nguyên. Quyết định số 16 ngày 14/4 79 Pháp lệnh thuế nhà, đất (sửa đổi) Tháng 7/2008 Vụ CST Các đơn vị liên quan trong và ngoài bộ 80 Nghị quyết Quốc hội về sửa đổi Tháng 5/2008 Vụ CST Các đơn vị mức thuế suất thuế chuyển quyền liên quan trong sử dụng đất. và ngoài bộ 81 Sửa đổi Nghị định 176/1999/NĐ-CP Tháng 5/2008 Vụ CST Các đơn vị về lệ phí trước bạ liên quan trong và ngoài bộ 82 Nghị định quy định chi tiết thi hành Tháng 9/2008 Vụ CST Các đơn vị
 16. Pháp lệnh thuế nhà, đất (sửa đổi). liên quan trong và ngoài bộ 83 Thông tư hướng dẫn Nghị định số Tháng 4/2008 Vụ CST Các đơn vị 174/2007/NĐ-CP về phí BVMT đối liên quan trong với chất thải rắn và ngoài bộ 84 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Tháng 4/2008 Vụ CST Các đơn vị chính quy định về phí kiểm định an liên quan trong toàn kỹ thuật, chât lượng và bảo vệ và ngoài bộ môi trường phương tiện giao thông đường sắt. 85 Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch Tháng 6/2008 Vụ CST Các đơn vị số 43/2006/TTLT-BTC-BTP ngày liên quan trong 19/5/2006 của liên Bộ Tài chính - và ngoài bộ Tư pháp về phí thi hành án. 86 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài Tháng 6/2008 Vụ CST Các đơn vị chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số liên quan trong 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 và ngoài bộ về phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 87 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Tháng 7/2008 Vụ CST Các đơn vị điều Nghị định số 19/2000/NĐ-CP liên quan trong về thuế chuyển quyền sử dụng đất và ngoài bộ 88 Thông tư hướng dẫn Nghị định thay Tháng 7/2008 Vụ CST Các đơn vị thế Nghị định số 137/2005/NĐ-CP liên quan trong về phí BVMT đối với khai thác và ngoài bộ khoáng sản. 89 Thông tư của Bộ Tài chính hướng Tháng Vụ CST Các đơn vị dẫn thực hiện Nghị định quy định 11/2008 liên quan trong chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, và ngoài bộ đất (sửa đổi). 90 Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa Tháng 9/2008 Vụ CST Các đơn vị đổi, bổ sung một số điều Nghị định liên quan trong số 19/2000/NĐ-CP về thuế chuyển và ngoài bộ quyền sử dụng đất. 91 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài Tháng 9/2008 Vụ CST Các đơn vị chính về lệ phí cấp giấy phép hành liên quan trong nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế và ngoài bộ phương tiện vận tải. 92 Thông tư hướng dẫn chế độ thu phí Tháng 6/2008 Vụ CST Các đơn vị và lệ phí của Uỷ ban Chứng khoán liên quan trong Nhà nước. và ngoài bộ 93 Thông tư hướng dẫn chế độ thu phí Tháng 6/2008 Vụ CST Các đơn vị đối với khách hàng của các tổ chức liên quan trong kinh doanh dịch vụ chứng khoán. và ngoài bộ 94 Thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản Tháng 6/2008 Vụ CST Các đơn vị lý và sử dụng các khoản phí tại liên quan trong SGDCK/TTGDCK và Trung tâm lưu và ngoài bộ
 17. ký chứng khoán. 95 Nghiên cứu trình Bộ điều chỉnh Tháng 4/2008 Vụ CST Các đơn vị thuế suất thuế xuất khẩu đối với tài liên quan trong nguyên, khoáng sản, thuế suất thuế và ngoài Bộ nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng cho phù hợp với tình hình thực tế và để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 481/TTg-KTTH ngày 31/3/2008 96 Điều chỉnh thuế suất thuế nhập Tháng Vụ CST Các đơn vị khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt 11/2008 liên quan trong hàng để thực hiện các cam kết của và ngoài Bộ Việt Nam trong WTO cho năm 2009 Thanh Tra Bộ, Tổng cục Tháng 6/2008 Cục quản lý Tổ chức thanh tra các doanh nghiệp Thuế giá, Cục Quản 97 thuộc các ngành hàng có giá tăng lý thị trường nhiều (thép, thuốc tân dược...) (Bộ Công thương) Thanh Tra Bộ, Thanh tra, kiểm tra các doanh Cục quản lý nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Tổng cục giá, Cục Quản 98 Tháng 7/2008 tiêu dùng có biểu hiện trục lợi cố ý Thuế lý thị trường tăng giá bán (Bộ Công thương Trình Bộ ban hành Thông tư điều chỉnh mức thuế môn bài của hộ kinh Tổng cục Vụ Pháp chế, Tháng 6/2008 99 doanh, cá nhân kinh doanh có thu Thuế Vụ Chính sách nhập thấp dưới mức lương tối thuế thiểu. Vụ Pháp chế, Trình Bộ ban hành Thông tư hướng Vụ Chính sách dẫn một số biện pháp xử lý nợ Tổng cục 100 Tháng 6/2008 thuế, Vụ đọng thuế Thuế Ngân sách nhà nước Trình Bộ ban hành Thông tư hướng Vụ Pháp chế, dẫn Nghị định của Chính phủ quy Tổng cục Vụ Chính sách 101 Tháng 7/2008 định chi tiết thi hành Luật thuế thu Thuế thuế nhập cá nhân. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế điều Vụ Pháp chế, Tháng 5/2008 Tổng cục 102 tiết thu lợi nhuận sau thuế của Vụ Chính sách Thuế DNNN. thuế 103 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư Tháng 7/2008 Tổng cục Vụ Pháp chế, 05/2005/TT-BTC về thuế đối với tổ Thuế Vụ Chính sách chức, cá nhân nước ngoài không thuế
 18. hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam Tháng 7/2008 Tổng cục Vụ Tài vụ Xây dựng cơ chế thực hành, tiết Thuế quản trị, Vụ 104 kiệm, chống lãng phí trong toàn NSNN ngành thuế; Báo cáo Bộ thực hiện miễn, giảm Tổng cục Vụ Pháp chế, thuế cho người nộp thuế gặp khó Thuế Vụ CST 105 Tháng 6/2008 khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ trong năm 2007 Chỉ đạo toàn ngành thuế thực hiện công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng cục Vụ Tài vụ Yêu cầu các địa phương: cắt giảm Tháng 7/2008 106 Thuế quản trị các khoản chi tiêu không phù hợp; có kế hoạch chi tiêu phù hợp. Thực hiện kiểm tra nội bộ ngành thuế để phát hiện các hành vi làm Tổng cục 107 thát thoát nguồn thu NSNN, làm lãng Tháng 5/2008 Thanh tra Bộ Thuế phí nguồn lực, tài sản nhà nước giao ngành thuế
Đồng bộ tài khoản