intTypePromotion=1

Quyết định 75/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 75/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 75/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 75/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  75/1999/Q§­N H N N 9   ® h n g µ y 3 th¸ng  n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ  t æ  ch øc  v µ   o ¹t 3  Q h   ® é n g   ñ a B a n   u ¶ n   ý c¸c d ù  ¸n  Ý n  ô n g  q u è c t Õ c Q l t d Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 88/1998/N§­   µy  CP ng 2/11/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    h v tæ  b m¸y  ña  ©n   µng  µ   íc c Ng h Nh n   ViÖtNam;   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô      ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n "Quy  Õ   chøc  ¹t ch tæ  ho   ®éng  ña  c Ban  Qu¶n  ýc¸cdù    Ýn  ông  èc  Õ". l     ¸n t d qu t §i Ò u 2:  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý, thay  Õ  k  th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 269/Q§­NH9   µy  ng 23/9/1995  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc"vÒ  Öc  µnh  Ëp Ban  Ng h Nh n   vi th l  Qu¶n  ýdù    ©n  µng". l   ¸n Ng h §i Ò u  Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô     3:  V¨n    tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t   Trëng  ban Qu¶n  ýc¸c dù  tÝn  ông  èc  Õ, Thñ  ëng    n  Þ  éc l     ¸n  d qu t   tr c¸c ®¬ v thu   Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ùcthuéc Trung  ng  Þu  tr     ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ ch t æ   h øc   µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a ba n   u ¶ n  lý  c v q c¸c d ù  ¸n  t Ý n d ô n g  q u è c t Õ   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 75/1999/Q§­NHNN9   µy  ng 03/3/1999   ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è ng h Nh n C h ¬ n g  I §i Ò u k h o ¶ n  c h u n g §i Ò u  1. Ban Qu¶n  ý c¸c  ù   tÝn  ông  èc  Õ  µ ®¬n   Þ    ù  l  d ¸n  d qu t l   vs nghiÖp  éc  é   thu b m¸y  ©n   µng  µ   íc,cã  Ng h Nh n   chøc  n¨ng  óp  èng  c  gi Th ®è Ng ©n   µng  µ   ícqu¶n  ývµ  ùc hiÖn    ù  tÝn  ông  èc  Õ  c¸c h Nh n   l   th   c¸c d ¸n  d qu t do    tæ chøc  µichÝnh  Òn tÖ  èc  Õ,nícngoµitµitrî t  ti   qu t       . §i Ò u    2. Ban  Qu¶n  ýc¸cdù    Ýn  ông  èc  Õ  îcm ë   µikho¶n  ¹ l     ¸n t d qu t ®   t   ti   tæ chøc  Ýn  ông,cã  td   con  Êu    d ®Ó giao dÞch  µ  ùc hiÖn  Õ     µichÝnh    v th   ch ®é t   theo quy  nh  ña  èng  c.   ®Þ c Th ®è §i Ò u 3. §iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  h ho   c Ban  Qu¶n  ý c¸c dù  tÝn  ông  l     ¸n  d quèc  Õ  µTrëng  t l  ban,gióp viÖc  ëng      Tr ban  ã  ét  è  ã  ëng  c m s Ph Tr ban. C h ¬ n g  II N hi Ö m  v ô  c ñ a b a n  q u ¶ n  l ý c¸c d ù  ¸n t Ý n d ô n g  q u è c t Õ §i Ò u    4. Ban  Qu¶n  ýc¸cdù    Ýn  ông  èc  Õ  ã  ÷ng  Ö m   ô  l     ¸n t d qu t c nh nhi v sau  y:  ®© 1.Gióp  èng  c  ©n  µng  µ   íc    Th ®è Ng h Nh n  trong viÖc    qu¶n  ývµ  ùc hiÖn  l   th   c¸c dù  tÝn  ông  èc  Õ  c¸c tæ    ¸n  d qu t do    chøc  µichÝnh  Òn  Ö  èc  Õ, níc t  ti t qu t     ngoµitµitrî   . 2. Phèi hîp  íic¸c ®¬n  Þ  ªnquan      v    v li   tham    µo  gia v qu¸  ×nh  ©y  ùng, tr x d   ®µ m   ph¸n,ký  Õt    Öp  nh  Ýn  ông  èc  Õ.   k c¸chi ®Þ td qu t 3. Phèi hîp víic¸c ®¬n  Þ           v trong vµ  µingµnh  ªnh Ö   íic¸c tæ    ngo   li   v     chøc  quèc  Õ, huy  ng  ån  èn  ç  î ü  Ët ®i  Ìm    iÓn khaic«ng    t  ®é ngu v h tr  thu   k ®Ó tr   k   t¸c ®µo  ¹o,chuÈn  Þ   ån  ùc,c¬  ë  Ët chÊt  ü  Ët cho  Öc  iÓn khai t  b ngu l   s v   k thu   vi tr     thùc hiÖn    ù    c¸cd ¸n. 4. Chñ   ×hoÆc   èihîp víi   n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícso¹n   tr   ph       ®¬ v thu   c¸c h Nh n     th¶o  ×nh  èng  c  tr Th ®è ban  µnh    h c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët,híng  Én  lu   d viÖc  qu¶n  ývµ  ùc hiÖn    ù  l   th   c¸cd ¸n. 5.Qu¶n  ý, µn    èn    l  ho tr¶v vay  ña    ù    Ýn  ông,ch¬ng  ×nh; c c¸cd ¸n t d   tr 6. ChÊp  µnh  Õ       h ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh, tµis¶n  µ  ùc hiÖn  Õ     l       v th   ch ®é kÕ   to¸n, èng     th kª theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
  3. 3 7.Thùc    Öm  ô    hiªnnhi v kh¸cdo  èng  c    Th ®è giao. C h ¬ n g  III T æ  c h ø c b é  m ¸ y  v µ  ® i Ò u  h µ n h §i Ò u    é  5. B m¸y  ña  c Ban Qu¶n  ýc¸cdù    Ýn  ông  èc  Õ  å m   ã: l     ¸n t d qu t g c 1.Phßng  ùa  än    ©n  µng  µ      L ch c¸cNg h v Tæ chøc  Ýn  ông; td 2.Phßng  È m   nh    ù    Th ®Þ c¸cd ¸n; 3.Phßng    C¸c  ù    èc  Õ  µ  d ¸n qu t v qu¶n  ýdÞch  ô  ü  Ët; l  v k thu 4.Phßng  Õ     K to¸n; 5.Tæ     Tæng  îp ­Hµnh  Ýnh. h    ch   NhiÖ m   ô  ña    v c c¸c Phßng, tæ  Trëng    do  ban qu¶n  ýc¸c dù  tÝn  ông  l     ¸n  d quèc  Õ  t quy  nh. ®Þ §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ëng  6. Nhi v v quy h c tr ban: 1.Tæ     chøc  ùc hiÖn  µ  Þu  th   v ch tr¸chnhiÖ m  ícThèng  c vÒ   äi  Æt     tr   ®è   m m c«ng      ¹ §iÒu  cña  t¸cghit   i 4  Quy  Õ   µy. ch n 2. Quy Õt  nh  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  µ  Ön    ®Þ ch tr   ho v bi ph¸p  ùc hiÖn    Æt   th   c¸c m c«ng    ña  t¸cc Ban. 3. Qu¶n  ý,ph©n    l  c«ng  Ö m   ô  nhi v cho c¸n  é  b trong Ban.  Ò   Þ     § ngh bæ nhiÖ m,  Ôn  Ö m,  ©ng ¬ng, khen  ëng, kû  Ët,tuyÓn  ông, båi dìng mi nhi n l   th   lu   d      c¸n bé  ∙  îcph©n  Êp    ®®   c theo thÈm  Òn.   quy 4.Tham       éc  äp  Thèng  c  iÖutËp.   giac¸ccu h do  ®è tr   5. Ký       c¸c v¨n b¶n  µnh  Ýnh, giao  Þch  éc  h ch   d thu chøc n¨ng, nhiÖ m   ô    v cña  Ban. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ã  ëng  7. Nhi v v quy h c Ph tr ban. 1. Gióp  ëng    Tr ban chØ   o  iÒu  µnh  ét  è  Æt   ®¹ ® h m sm c«ng    ña  t¸cc Ban  theo ph©n    c«ng  ña  ëng  c Tr ban  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖm  ícTrëng    tr   ban  Ò   ÷ng  v nh viÖc  îcph©n  ®  c«ng. 2. Ký     thay  ëng  tr ban      trªnc¸c v¨n b¶n  µnh  Ýnh  h ch theo  ù  ©n  s ph c«ng  cña  ëng  tr ban. 3. Khi  ëng  tr ban  ¾ng  Æt,  ét  ã   ëng  v m m Ph tr ban  îc uû  ®   quyÒn  iÒu  ® hµnh c«ng  Öc  vi chung  ña  c Ban,  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ò    ÷ng  Öc  ∙      v nh vi ® gi¶i quyÕt vµ      ¹khitr ng    b¸o c¸o l     ë Ban  ã  Æt. i cm 4. Tham  gia    Õn  íiTrëng  ý ki v   ban  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  v tæ  v ho   c Ban  theo nguyªn t¾c  Ëp      t trung d©n  ñ  µ  Õ     ñ  ëng.   ch v ch ®é Th tr
  4. 4 C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öc  öa  æi, bæ   8. Vi s ®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n trong quy  Õ   µy    ch n do  èng  c  ©n  µng  µ  ícquyÕt ®Þnh. Th ®è Ng h nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2