intTypePromotion=1

Quyết định 75/2003/QĐ-BTC của Bộ tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định 75/2003/QĐ-BTC của Bộ tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 75/2003/QĐ-BTC của Bộ tài chính về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án cải cách quản lý tài chính công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 75/2003/QĐ-BTC của Bộ tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   Þ nh  § c ñ a  é  tr N G  b é   µi H Ý N H  s è   b ë t  C 75/2003/Q§­B T C   n g µ y 28  th¸ng 5 n¨ m  2003  V Ò  vi Ö c th µ nh l Ë p  a n  C h Ø  ®¹ o  B Dù  ¸n c¶i c¸ch  u ¶ n  lý  µi h Ý n h  c«n g   q t  c b é   R ¦ë N G   é  tµi C H Ý N H T B   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002 cña  Ýnh  ñ     Ch ph quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,  ¬    v  h v c c tæ  cBc quan ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  C¨n cø Quy Õt ®Þnh  sè  432/Q§­TTg  ngµy 21/4/2003 cña Thñ  t ng  í ChÝnh  ñ    Öt B¸o    ph phª duy   c¸o kh¶    ù       thi ¸n c¶ic¸ch qu¶n  ýtµichÝnh  D   l    c«ng;   C¨n  Quy Õt  nh  è.. /2003/Q§­ cø  ®Þ s. BTC   µy  . /2003cña  é  ëng  é   ng .. /5   B tr B Tµi chÝnh  Ò   Öc  µnh  Ëp    v vi th l Ban  ChØ   o  ¬ng  ×nh hiÖn  iho¸ ngµnh  ®¹ Ch tr   ®¹     tµichÝnh;   C¨n  C«ng    ö    é  cø  v¨n c c¸n b tham    ña    ¬  giac c¸cc quan; Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   ®Ò ngh c V tr V Quan  Ö   èc  Õ,Vô     h qu t   Tæ chøc    é   c¸n b vµ  o  ¹o ®µ t Q uy Õ t  Þ N H: § §i Ò u 1: Thµnh  Ëp  l Ban ChØ   o  ù   c¶ic¸ch  ®¹ D ¸n    qu¶n  ý tµichÝnh  l    c«ng (sau  y   äilµ Ban  ®© g     ChØ   o) do  ®¹   Thø  ëng  ThÞ   tr Lª  B¨ng  © m   µm  ­ T l Tr ëng ban. Thµnh    ña  viªnc Ban  ChØ   o  å m     µnh    ña  ®¹ g c¸c th viªnc Ban  ChØ   o  ­ ®¹ Ch ¬ng  ×nh hiÖn  iho¸ ngµnh  µichÝnh  µ    µnh    ã    tr   ®¹     t  v c¸cth viªnc tªnsau:   1. ¤ng  ïiHµ,  ô   ëng  ô   µi chÝnh    Òn  Ö,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,   B  V tr VT  ­ ti t   K ho v§ t  uû  viªn 2. ¤ng    NguyÔn  ×nh  ¬ng,Vô   ëng  ô   µi chÝnh    Õ   § Kh   tr VT  ­ k to¸n,Bé   tÕ,   Y    uû  viªn 3. ¤ng  ¹m   µng    Ph Ho §øc, Phã   ô  ëng  ô   µi chÝnh    Õ     v tr VT  ­ k to¸n,Ng ©n     hµng  µ   ícViÖtNam,  û  Nh n     u viªn 4. ¤ng  ¹m     Ph §øc  ång,  H Gi¸m  èc  ë   µi chÝnh  VËt    µ   ©y,  û  d ST  ­  gi¸H T u viªn. Ban ChØ   o  ù       ®¹ D ¸n c¶ic¸ch qu¶n  ýtµichÝnh    l    c«ng  ¹t®éng  ho   theo Quy  chÕ   ña  ¬ng  ×nh  Ön  i ho¸  µnh  µichÝnh  µ  ù gi¶ithÓ  c Ch tr hi ®¹   ng t  v t    sau    khi hoµn  µnh  Ö m  ô. th nhi v C¸c  û  u viªn lµm  Öc    vi kiªm  Öm   nhi theo  ù  ©n  s ph c«ng  ña  ëng    c Tr ban ChØ   o  ¬ng  ×nh hiÖn  iho¸ ngµnh  µichÝnh. ®¹ Ch tr   ®¹     t  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý.Trëng    2: Quy ®Þ n c hi l     t  k  Ban ChØ   o  ¬ng  ×nh  Ön  iho¸  µnh  µichÝnh, Vô   ëng  ô   ®¹ Ch tr hi ®¹   ng t    tr V Quan  Ö   h
  2. 2 Q uèc  Õ, Vô   ëng  ô     t   tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o,Ch¸nh  c¸n b v ®µ t   V¨n phßng  é, c¸c B   thµnh    viªnBan  ChØ   o  ¬ng  ×nh hiÖn  iho¸ ngµnh  µichÝnh, Thñ  ­ ®¹ Ch tr   ®¹     t    tr ëng    ¬  c¸c c quan  µ      ©n  ã    ¹  Òu  chÞu  v c¸c c¸ nh c tªn t i§i 1  tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2