intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 75/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

46
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 75/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 75/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  75/2003/Q§­T T g   th n g µ y  29 th¸ng 4 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  m thu é c  B é  K h o a  h ä c v µ  C « n g  n g h Ö  giai ® o ¹ n 2003    ­ 2005 Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n X Ðt ®Ò  nghÞ  cña  Bé  Khoa  häc  vµ  C«ng  nghÖ  (c«ng v¨n sè  485/BKHCN­TCCBKH  ngµy  th¸ng  n¨m  13  3  2003);ý  Õn  ña    ki c Ban  Kinh  Õ  t Trung  ng  ¬ (c«ng    è  v¨n s 185 CV/KTTW   µy  th¸ng 4  ng 15    n¨m 2003,c¸c Bé    µi      :T chÝnh  (c«ng    è  v¨n s 3492 TC/TCDN   µy  th¸ng 4  ng 15    n¨m 2003),Lao  ng      ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi (c«ng  sè  v X∙    v¨n  1170/L§TBXH­CSL§VN   ngµy  th¸ng 4     15    n¨m 2003),Néi vô      (c«ng    è  v¨n s 711/BNV­TCCB   µy  th¸ng4  ng 11    n¨m  2003), quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc cña  é   nh n   B Khoa  äc  µ  h v C«ng nghÖ     o¹n  giai® 2003    ­ 2005    nh phô  ôckÌm  l  theo. §i Ò u 2. Bé   ëng  é   tr B Khoa  äc  µ  h v C«ng  nghÖ   ã  c tr¸chnhiÖm     chØ   ®¹o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc theo nh n         ®óng  éidung  µ  Õn ®é   ∙  îcduyÖt.Trêng  îp cã  iÒu  n  v ti   ® ®     h  ® chØnh, bæ     sung  ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph   §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi,cïng c¸c c¬    X∙        quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖm   èi   ph   hîp  íiBé   v   Khoa  äc  µ  h v C«ng  Ö  ngh trong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng  nµy    th   Ph ¸n  theo  c¸cquy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     chØ  o,®«n  c, híng dÉn  µ  ®¹   ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  d  th   Ph ¸n n   thêikiÕn  Þ  íi ñ íng ChÝnh  ñ        ngh v   Th t   ph c¸cgi¶i ph¸p th¸ogìkhã       kh¨n trong qu¸      tr×nh thùc hiÖn.      
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Bé  ëng  é  tr B Khoa  äc  µ  h v C«ng  Ö   µ  ñ  ëng    ¬  ngh v Th tr c¸cc quan  ªnquan  li   chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Ph ô   ôc l D a n h  m ô c  d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  n thu é c B é  K h o a  h ä c v µ  C « n g  n g h Ö  th ù c hi Ö n  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi m giai ® o ¹ n 2003    ­ 2005 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh    ®Þ 75/2003/Q§­TTg   2003  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) ngµy 29 th¸ng4       n¨m  c Th t   ph I.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ   µ   íc tiÕp  ôc  ¾ m   ÷  m Nh n   tn gi 100%   èn:    v 02 doanh nghiÖp  ­Nhµ   Êtb¶n    xu   Khoa  äc  µ  ü  Ët, h v K thu ­ C«ng      ty øng  ông  µ  d v Ph¸ttr Ón c«ng  Ö   ùcthuéc  Ön   i   ngh tr   Vi n¨ng îng l  nguyªn tö  ÖtNam.    Vi   II  .Doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Ç n   th hi cæ ph ho¸  µ   íc  ÷    Ç n     nh n gi cæ ph ë møc   Êp  Æc   th ho kh«ng  ¾ m   ÷ cæ   Ç n:  doanh  n gi   ph 05  nghiÖp:  ­C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh c«ng  Ö   íi(thùchiÖn  ngh m     n¨m  2003), ­C«ng      tyC«ng  Ö   iÖn  ö, ¬   Ý  µ  tr ng  ùchiÖn  ngh ® t   kh v m«i  ê (th   C n¨m  2004), ­ C«ng    ty øng  ông  Õn  é, Khoa  äc  µ  d ti b   h v C«ng  Ö   ùc hiÖn    ngh (th   n¨m 2004), ­C«ng    ë  ÷u    tyS h c«ng nghiÖp  ùchiÖn  (th   n¨m  2004), ­C«ng      tyC«ng  Ö   µ  ngh v Ph¸ttr Ón(thùchiÖn   i     n¨m  2005).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2