Quyết định 75/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định 75/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 75/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 75/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 75/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V S A I, B SUNG M T S I U C A QUY T NNH S 47/2009/Q - UBND NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2009 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008; Căn c Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 128/2008/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008; Căn c Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n; Căn c Thông tư s 72/2004/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và x lý tang v t, phương ti n t ch thu sung qu Nhà nư c do vi ph m hành chính; Căn c Thông tư s 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c xác nh giá kh i i m và chuy n giao tài s n Nhà nư c bán u giá; Căn c Thông tư s 13/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2007 c a B Tài chính v s a i, b sung Thông tư s 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c xác nh giá kh i i m và chuy n giao tài s n Nhà nư c bán u giá; Xét ngh c a S Tư pháp t i Công văn s 1969/STP-VB ngày 14 tháng 7 năm 2009, Công văn s 2444/STP-VB ngày 24 tháng 8 năm 2009 và Công văn s 47/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 ban hành Quy ch bán u giá hàng hóa, tài s n t ch thu và ý ki n c a S Tài chính t i các Công văn s 7269/STC-CS ngày 04 tháng 8 năm 2009, Công văn s 8405/STC-CS gnày 24 tháng 8 năm 2009 và Công văn s 9204/STC-CS ngày 17 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 47/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c bán u giá hàng hóa, tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c, tài s n ư c xác l p
  2. quy n s h u Nhà nư c và các tài s n hàng hóa kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n (tr tài s n là nhà, t); c th như sau: 1. Tên g i c a Quy t nh ư c s a i, b sung: “V ban hành Quy ch t ch c bán u giá hàng hóa, tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c, tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c và các tài s n hàng hóa kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n; tr tài s n là tang v t, phương ti n b t ch thu do vi ph m hành chính ư c chuy n giao cho Trung tâm D ch v bán u giá t ch c bán u giá theo quy nh c a pháp lu t và tài s n là nhà, t”. 2. Ph n căn c c a Quy t nh: thay “Căn c Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002” b ng “Căn c Ngh nh s 128/2008/N - CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008”. 3. i u 1 Quy t nh ư c s a i, b sung: “Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c bán u giá hàng hóa, tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c, tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c và các tài s n hàng hóa kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n; tr tài s n là tang v t, phương ti n b t ch thu do vi ph m hành chính ư c chuy n giao cho Trung tâm D ch v bán u giá t ch c bán u giá theo quy nh c a pháp lu t và tài s n là nhà, t. Căn c Quy ch này, H i ng nh giá và bán u giá tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c và tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c thành ph , qu n - huy n tri n khai các ho t ng bán u giá”. 4. Tên g i c a Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh ư c s a i, b sung: “Quy ch t ch c bán u giá hàng hóa, tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c, tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c và các tài s n hàng hóa kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n; tr tài s n là tang v t, phương ti n b t ch thu do vi ph m hành chính ư c chuy n giao cho Trung tâm D ch v bán u giá t ch c bán u giá theo quy nh c a pháp lu t và tài s n là nhà, t”. 5. i u 1 Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh ư c s a i, b sung: “Quy ch này quy nh trình t , th t c t ch c bán u giá công khai tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c, tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c và các tài s n hàng hóa kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n; tr tài s n là tang v t, phương ti n b t ch thu do vi ph m hành chính ư c chuy n giao cho Trung tâm D ch v bán u giá t ch c bán u giá theo quy nh c a pháp lu t và tài s n là nhà, t”.
  3. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký; các n i dung khác c a Quy t nh s 47/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph không s a i, b sung t i Quy t nh này v n có hi u l c thi hành. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Tư pháp, Ch t ch H i ng nh giá và bán u giá tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c và tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c thành ph , qu n - huy n, Giám c Công an thành ph , Giám c S Công thương, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , C c trư ng C c H i quan thành ph , C c trư ng C c Thu thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph , Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm, Giám c Xí nghi p Ph c v k thu t thương m i m t t Tân Sơn Nh t, Giám c Công ty TNHH D ch v hàng hóa Tân Sơn Nh t, Giám c các c ng bi n t i thành ph H Chí Minh và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th H ng
Đồng bộ tài khoản