Quyết định 751/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 751/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 751/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 751/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  751/TTg  n g µ y   T t p s 11 th¸ng 9 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  th µ nh  Ë p ba n   u ¶ n  lý  Ç u  t v µ  x © y  d ù n g  k h u l q ® ® «  th Þ  m í i N a m  th µ nh p h è  H å  C h Ý  Min h Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Nh»m   ùc hiÖn  Ý  iÓ m     ×nh  chøc  µ  th   th ® m« h tæ  v qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y   l  tv x dùng khu  «  Þ  íiNam   µnh  è  å   Ý   ® th m   Th ph H Ch Minh theo  ng  ®ó quy  ¹ch  ∙  ho ® ® îcphª duyÖt;    X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  ñ   Þch  û   c Ch t U ban  ©n   ©n   µnh  è  å   Ý   nh d Th ph H Ch Minh, Bé   ëng  é   ©y   ùng, Bé   ëng, Trëng    tr BX d   tr   ban Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  b ChÝnh  ñ, ph     uy Õ t  Þ nh Q ® §i Ò u    µnh  Ëp  1.­Th l ban qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d khu  «   Þ  íi ® th m   Nam   µnh  è  å   Ý   Th ph H Ch Minh  äit¾t Ban  (g     qu¶n  ý khu  l  Nam) nh»m   ùc th   hiÖn  Öc  vi qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d trong khu  «   Þ  µy    ® th n theo  ng    ®ó quy ho¹ch,kÕ   ¹ch vµ    ho   ph¸p luËt.   §i Ò u 2.­Ban    qu¶n  ýkhu  l  Nam   µ c¬  l   quan  ùcthuéc  û   tr   U ban  ©n   nh d©n  µnh  è  å   Ý   Th ph H Ch Minh,cã    con  Êu  d riªng;® îcm ë   µikho¶n        t  ë Kho  ¹c b  Nhµ   ícvµ  ©n  µng  n   Ng h theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. lu §i Ò u    3.­Ban  qu¶n  ýkhu  l  Nam   ã    Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  c c¸c nhi v  h v tr¸ch  nhiÖ m  sau. 1.Tæ     chøc  Ëp quy  ¹ch chitiÕttrong ph¹m    l  ho         vikhu  «  Þ  íitr×nh Uû   ® th m     ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  phª  Öt  duy hoÆc     û   ®Ó U ban  ©n   nh d©n  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt  tr   c th quy phª duy theo  ng  ®ó quy  ¹ch tæng  Ó  ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt; ho   th ® ®   t  ph phª duy 2.­Thùc  Ön    hi qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d theo quy  ¹ch  ho trong khu  «     ® thÞ  íi theo  ù  ©n  m  s ph c«ng  ña  û   c U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh;   theo  âi,kiÓm    d  tra,gi¸m    Öc  ö  ông  µ  s¸tvi s d v khaith¸cc¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹       tr   s h tÇng  ü  Ët®«  Þ  ¶m   k thu   th ® b¶o  Öu  hi qu¶ kinhtÕ  µ    éi.   v x∙h §îcUû     ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  û  Òn  u quy qu¶n  ýNhµ   ­ l  n ícm ét  è  Æt   Ò   u    µ  ©y  ùng    a  µn    sm v ®Ç tv x d trªn®Þ b khu  «  Þ  íi. ® th m 3.­V Ën   ng    ®é thu  ót vèn  u   trong  µ  µi níc b»ng  Òu  ×nh  h  ®Ç t v ngo     nhi h thøc phïhîp víi        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;  
  2. 2 4.­H íng dÉn, tiÕp nhËn, tæ            chøc  Èm  nh  µ  ×nh c¸c c¬  th ®Þ v tr     quan  µ   Nh níc cã  Èm   Òn    th quy phª  Öt  duy hoÆc   Êp  Êy  Ðp  u       ù  ®Ç u    c gi ph ®Ç t c¸c d ¸n  t theo quy  nh  Ön  µnh. Theo  âi,kiÓm     Öc  iÓn khaithùc hiÖn    ®Þ hi h   d  travi tr       c¸c dù    u    ¸n ®Ç tsau    ∙  îcphª duyÖt hoÆc   Êp  Êy phÐp  u  ; khi® ®       c gi   ®Ç t 5.­Chñ  ×phèihîp c¸cc¬    tr         quan  µ   íctrong viÖc  Nh n     qu¶n  ýsö  ông  t  l  d ®Ê ®ai,tæ    chøc    ãng  Æt   gi¶i ph m b»ng,thùc hiÖn    Ýnh      c¸cch s¸ch ®Ò n   ïgi¶i     b    to¶, didêivµ    nh        t¸ ®Þ i c theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët; lu 6.­X ©y  ùng      d c¸c quy  nh,  ®Þ quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  ña  l  tv x d c khu  «   Þ  íitr×nh Uû   ® th m     ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  phª  Öt; duy   phæ   Õn,híng dÉn, vµ  Óm    Öc  ùc hiÖn    bi       ki travi th   c¸cquy  nh  µy; ®Þ n §i Ò u    4.­Ban qu¶n  ýkhu  l  Nam   ¹t®éng  ho   theo quy  Õ   chøc  µ  ch tæ  v ho¹t®éng  Chñ  Þch  û     do  t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  ban  µnh, h   sau    ã    Õn  èng  Êt  ña  é   ëng  ëng  khi c ý ki th nh c B tr Tr ban    Tæ chøc  C¸n  é  ­  b ChÝnh  ñ  µ  é  ëng  é  ©y  ùng. ph v B tr BX d Uû  ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý l  m äi  ¹t®éng  ña  ho   c ban  qu¶n  ýkhu  l  Nam  theo quy  Õ   ∙  îc ban  µnh  µ  ch ® ®   h v ®iÒu  èi ho¹t®éng  ÷a  ph     gi Ban  qu¶n  ý khu  l  Nam   íiUû   v   ban  ©n  ©n    nh d c¸c quËn,huyÖn  µ    ë,ngµnh  ùcthuéc Uû     v c¸cs   tr     ban  ©n  ©n  µnh  è. nh d th ph §i Ò u    5.­Ban  qu¶n  ýkhu  l  Nam   å m   ã  ëng  g c tr ban,c¸c Phã  ëng       tr ban vµ    û    c¸cu viªnchuyªn tr¸ch.   Trëng  ban, c¸c Phã  ëng     tr ban  µ    û    v c¸c u viªnchuyªn tr¸chcña      Ban qu¶n  lýkhu    Nam   Chñ  Þch  û   do  t U ban  ©n  µnh  è  å   Ý   nh th ph H Ch Minh    Ö m  µ  bæ nhi v b∙i Ö m.  nhi Bé  m¸y  óp viÖc  ña  gi   c Ban  qu¶n  ýkhu  l  Nam   Chñ   Þch  û   do  t U ban  ©n   nh d©n  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh  Õt ®Þnh. quy   §i Ò u    6.­Kinh  Ý  ¹t®éng  ña  ph ho   c Ban  qu¶n  ýkhu  l  Nam   éc ng©n   thu   s¸ch Nhµ   íccña  µnh  è    n  th ph theo quy  nh  Ön  µnh.Ban  ®Þ hi h   qu¶n  ýkhu  l  Nam   ® îc phÐp    thu  µ  ö  ông  ét  è  ¹  Ý,  Ö  Ý     a   µn  vsd m s lo iph l ph trªn ®Þ b theo    quy ®Þnh  ña  c Ph¸p  Ët. lu §i Ò u    Õt  nh  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 7.­Quy ®Þ c hi l   15    t  k §i Ò u    ñ  Þch  û   8.­Ch t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh,Bé  ­   tr ëng    é:X ©y  ùng,K Õ   ¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh,Ban    c¸c b   d   ho   § t      Tæ chøc    ­ C¸n  é  b ChÝnh  ñ, c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng    ¬  ph     tr   tr c¸c c quan ngang  é  µ  b v Ban  qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d khu  «  Þ  íiNam   µnh  è  å   Ý   ® th m   th ph H Ch Minh  Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản