Quyết định 756/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định 756/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 756/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện giai đoạn 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 756/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t sè 756/2001/Q§-BKH ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 vÒ viÖc ban hµnh ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt cho s¶n xuÊt, truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn giai ®o¹n 2001-2005 Bé trëng Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. C¨n cø NghÞ ®Þnh 201- CP ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 1981 cña Héi ®ång ChÝnh phñ (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ "Qu¶n lý ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt" vµ QuyÕt ®Þnh sè 404-CT ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 1984 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ viÖc "uû quyÒn cho Chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ níc (nay lµ Bé trëng Bé KÕ hoach vµ §Çu t) xÐt duyÖt vµ ban hµnh c¸c ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt cÊp Nhµ níc". Theo ®Ò nghÞ cña Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam. Theo ®Ò nghÞ cña Thêng trùc Héi ®ång xÐt duyÖt ®Þnh møc Nhµ níc. QuyÕt ®Þnh §iÒu1. Ban hµnh c¸c ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt cho s¶n xuÊt, truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng giai ®o¹n 2001-2005 nh kÌm sau ®©y. §iÒu 2. Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam cÇn cã c¸c biÖn ph¸p kü thuËt vµ qu¶n lý ®Ó gi¶m c¸c ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt, trong ®ã Tæn thÊt ®iÖn n¨ng do truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn mçi n¨m b×nh qu©n gi¶m 0,20-0,30% so víi n¨m tríc ®Ó Tæn thÊt ®iÖn n¨ng do truyÒn t¶ivµ ph©n phèi ®iÖn n¨m 2005 kh«ng vît qu¸ 13,5%. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cÇn kiÕn nghÞ thay ®æi ®Þnh møc nµo, Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam ph¶i cã v¨n b¶n tr×nh Héi ®ång xÐt duyÖt ®Þnh møc Nhµ níc xem xÐt. §iÒu 3. C¸c ®Þnh møc nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ban hµnh.
  2. 2 §Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt Cho s¶n xuÊt, truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn giai ®o¹n 2001- 2005 (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 756/2001/Q§- BKH ngµy 25/12/2001 cña Bé trëng Bé KH& §T) ST Danh môc §¬n §Þnh møc Ghi chó T vÞ tÝnh 2001 2002 2003 2004 2005 A S¶n xuÊt ®iÖn 1 §iÖn dïng ®Ó s¶n % 2,20 2,70 2,20 Sè tæng xuÊt ®iÖn s¶n lîng ph¸t 2 Than tiªu chuÈn cho g/kwh 514 430 390 Q = 7.000 nhiÖt ®iÖn dïng than Kcal/kg 3 DÇu FO cho nhiÖt g/kwh 3,00 3,10 3,10 Q = 10.200 ®iÖn dïng than Kcal/kg 4 DÇu FO cho nhiÖt g/kwh 287 287 285 Q = 10.200 ®iÖn dïng dÇu Kcal/kg 5 DÇu DO cho Tuabin g/kwh 305 316 300 khÝ dïng dÇu 6 KhÝ ®èt cho Tuabin Btu/ 12.60 12.600 12.200 khÝ dïng khÝ kwh 0 7 DÇu DO cho ph¸t g/kwh 260 265 260 ®iÖn §iªden B TruyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn Tæn thÊt ®iÖn n¨ng % 14,50 14,30 14,00 13,70 13,50 So víi ®iÖn Thanh c¸i tæng C Hao hôt than % 1 Hao hôt than trong % So víi lîng vËn chuyÓn tõ má than nhËn than vÒ c¸c nhµ m¸y t¹i má than nhiÖt ®iÖn dïng than (*): + VËn chuyÓn b»ng ®êng s«ng: TuyÕn Qu¶ng Ninh - % 1,0 Ninh B×nh TuyÕn Qu¶ng Ninh - % 0,7 Ph¶ L¹i TuyÕn Hßn Gai CÈm % 0,5 Ph¶- U«ng BÝ TuyÕn §iÒn C«ng - % 0,5 Ph¶ L¹i + VËn chuyÓn b»ng ®êng s¾t: TuyÕn M¹o Khª - Ph¶ % 0,3 L¹i
  3. 3 2 Hao hôt than trong % 0,7 So víi lîng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn than nhËn dïng than t¹i nhµ m¸y Ghi chó: (*) Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam cÇn phèi hîp víi Tæng c«ng ty than ViÖt Nam ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh mua b¸n than t¹i nhµ m¸y ®iÖn. Trong khi cßn ¸p dông giao nhËn than theo ph¬ng ph¸p ®o “mín níc”, Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam phèi hîp víi Tæng c«ng ty § êng s«ng miÒn B¾c (vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c vËn t¶i than cho ®iÖn) tæ chøc x¸c ®Þnh tû träng níc theo ®Þa ®iÓm giao, nhËn than theo tõng tuyÕn vËn chuyÓn cô thÓ. Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam cÇn tiÕn hµnh lÊy chøng nhËn chuÈn ho¸ c¸c c¸c dông cô ®o vµ kiÓm nghiÖm chÊt lîng than.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản