Quyết định 76/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định 76/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 76/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 76/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 76/2003/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, IM I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH L NG SƠN GIAI O N 2002 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c y m nh s p x p, i m i và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh L ng Sơn, ý ki n c a các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c c a y ban nhân dân t nh L ng Sơn giai o n 2002 - 2005 như ph l c kèm theo. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh L ng Sơn có trách nhi m ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t. Trư ng h p i u ch nh, b sung ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , a phương liên quan có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh L ng Sơn trong vi c th c hi n Phương án này theo quy nh hi n hành. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Ch t ch U ban nhân dân t nh L ng Sơn và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH L NG SƠN TH C HI N S P X P, IM I N GIAI O N 2003-2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 76/2003/Q -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG DOANH NGHI P MÀ NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N I U L VÀ GI NGUYÊN PHÁP NHÂN N NĂM 2005: 1. Doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích: 01 doanh nghi p - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 2. Doanh nghi p nhà nư c ho t ng kinh doanh: 09 doanh nghi p - Công ty Thương m i t ng h p, - Công ty Xi măng và Xây d ng công trình, - Công ty X s ki n thi t, - Công ty C p nư c, - Công ty u tư phát tri n nhà và ô th , - Xí nghi p In, - Công ty Ki m nh phương ti n cơ gi i ư ng b - Xí nghi p Nông công nghi p chè Thái Bình, - Công ty Xây l p và s a ch a th y l i L ng Sơn 3. Các Lâm trư ng gi nguyên ch ch trương m i: (8 doanh nghi p) - Nông trư ng H u Lũng, - Lâm trư ng B c Sơn - Lâm trư ng Văn Quan,
  3. - Lâm trư ng Văn Lãng, - Lâm trư ng Bình Gia, - Lâm trư ng Tràng nh, - Lâm trư ng L c Bình - Lâm trư ng ình L p, II. L TRÌNH S P X P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Năm 2002 1. Doanh nghi p chuy n thành công ty trách nhi m h u h n 1 thành viên: - Công ty Tư v n giao thông 2. Chuy n doanh nghi p nhà nư c sang ho t ng công ích: 1 doanh nghi p - Công ty qu n lý và s a ch a ư ng b 3. Nh ng doanh nghi p nhà nư c th c hi n sáp nh p: 13 doanh nghi p sáp nh p vào 4 doanh nghi p khác - 10 Xí nghi p thu nông sáp nh p vào Công ty Xây l p và s a ch a thu l i L ng Sơn: Xí nghi p Th y nông Th xã, Xí nghi p Thu nông Cao L c, Xí nghi p Thu nông L c Bình, Xí nghi p Thu nông H u Lũng, Xí nghi p Thu nông Chí Lăng, Xí nghi p Thu nông Văn Quan, Xí nghi p Thu nông Bình Gia, Xí nghi p Thu nông B c Sơn, Xí nghi p Thu nông Văn Lãng, Xí nghi p Thu nông Tràng nh vào công ty Xây l p và S a ch a thu l i L ng Sơn - Sáp nh p Công ty Thương m i và s n xu t d u th c v t vào Công ty Xu t nh p khNu L ng Sơn. - Sáp nh p Công ty Khoáng s n vào Công ty Xây d ng L ng Sơn. - Sáp nh p Công ty Văn hoá t ng h p vào Công ty sách và thi t b trư ng h c L ng Sơn và i tên thành Công ty Sách - Văn hoá - Thi t b trư ng h c L ng Sơn. 4. Nh ng doanh nghi p th c hi n c ph n hoá: - Công ty Công trình giao thông I, - Công ty Công trình giao thông II, - Công ty Dư c và V t tư Y t . 5. Gi i th 1 doanh nghi p:
  4. - Xí nghi p ch bi n Lâm s n 6. Chuy n doanh nghi p a phương v trung ương qu n lý: - Công ty thu c lá L ng Sơn v T ng công ty Thu c lá Vi t Nam. Năm 2003 1. C ph n hoá doanh nghi p nhà nư c trong ó nhà nư c nư c gi trên 50% t ng s c ph n: (3 doanh nghi p) - Công ty Du l ch và xu t nh p khNu, - Công ty Gi ng cây tr ng nông lâm nghi p, - Công ty Ch . 2. C ph n hoá doanh nghi p nhà nư c trong ó Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: 9 doanh nghi p - Công ty Tư v n xây d ng, - Công ty Tư v n xây d ng thu l i, - Công ty V t tư nông nghi p, - Công ty V t li u xây d ng, - Công ty Cơ khí cơ i n nông nghi p, - Công ty Chăn nuôi, - Công ty Vĩnh Hưng, - Công ty Xây d ng thu l i 1, - Công ty S n xu t và kinh doanh hàng xu t nh p khNu. 3. Giao bán: 1 doanh nghi p - Công ty Xây l p i n Năm 2004 1. C ph n hoá doanh nghi p nhà nư c trong ó nhà nư c nư c gi trên 50% t ng s c ph n: (2 doanh nghi p) - Công ty Sách - Văn hoá thi t b trư ng h c - Công ty Xu t nh p khNu
  5. 2. C ph n hoá doanh nghi p nhà nư c trong ó nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: (1 doanh nghi p) - Công ty Xây d ng, - Công ty Xây d ng và s a ch a nhà, Năm 2005 C ph n hoá doanh nghi p nhà nư c trong ó nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: (2 doanh nghi p) - Nhà máy gi y - Công ty V t tư t ng h p.
Đồng bộ tài khoản