intTypePromotion=1

Quyết định 76/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định 76/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 76/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 76/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  76/2003/Q§­T T g   th n g µ y 29  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c ñ y  b a n  n h © n   © n   n h  L ¹ ng  ¬ n   d tØ S giai ® o ¹ n 2002    ­ 2005 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­ TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Õp tôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp, ® æi  íivµ  ©ng   t  ph v vi ti     m s x   m  n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt ®Ò   Þ  ña  û     ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹ng  ¬n, ý  Õn  ña    é:  L S   ki c c¸cB K Õ   ¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh,Lao  ng   ¬ng  ho   § t      ®é ­Th binh vµ  héi, éi vô,   X∙      N Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íccña  y  nh n   ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹ng  ¬n giai®o¹n  L S    2002    ­ 2005  nh  ô  ôckÌm  ph l   theo.   §i Ò u    ñ   Þch  û   2. Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹ng  ¬n  ã  L S c tr¸chnhiÖm     chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc nh n       theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt. Trêng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,    bæ sung ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph   §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    é, ®Þa   ¬ng  ªnquan  ã    X∙    c¸c B   ph li   c tr¸chnhiÖ m     phèihîp víiñy        ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹ng  ¬n trong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng    L S     th   Ph ¸n nµy  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.    
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng  b¸o. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹ng  ¬n  µ  ñ  ëng    ¬  L S v Th tr c¸c c quan  li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  t Ø n h  L ¹ ng S ¬ n  th ù c hi Ö n   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i  ® Õ n  giai ® o ¹ n 2 00 3­2 0 05   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 76/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  29    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph     I.Nh÷ng     doanh  nghiÖp  µ   µ   íc  Õp  ôc  ¾ m   ÷  m Nh n ti t n gi 100%   èn  v ®iÒu  Ö  µ  ÷ nguyªn  l v gi   ph¸p  © n   n   nh ®Õ n¨m  2005: 1.Doanh    nghiÖp nhµ  ícho¹t®éng    n    c«ng  ch:01  Ý   doanh  nghiÖp ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é l   S ch ® b 2.Doanh    nghiÖp nhµ  ícho¹t®éng    n    kinhdoanh:09      doanh  nghiÖp ­C«ng    ¬ng  ¹itæng  îp,   tyTh m  h  ­C«ng        tyXi m¨ng  µ  ©y  ùng  vX d c«ng  ×nh, tr ­C«ng      è  Õn  Õt,   tyXæ s ki thi   ­C«ng    Êp  íc,   tyC n ­C«ng    Çu  ph¸ttr Ónnhµ  µ  «  Þ,   ty§ t    i   v ® th   ­XÝ     nghiÖp  In, ­C«ng    Ó m   nh  ¬ng  Ön c¬  í® êng  é   tyKi ®Þ ph ti   gi   i b ­XÝ     nghiÖp  N«ng  c«ng  nghiÖp  ÌTh¸iB×nh, ch     ­C«ng    ©y  ¾p  µ  öa  ÷a  ñy lîL¹ng  ¬n   tyX l v s ch th     i S 3.C¸c  © m   êng  ÷nguyªn chë  ñ  ¬ng  íi:     L tr gi     ch tr m   doanh  (8 nghiÖp) ­N«ng  êng  ÷u  òng,   tr HL ­L© m   êng  ¾ c  ¬n   tr B S ­L© m   êng    tr V¨n  Quan, ­L© m   êng    tr V¨n  L∙ng, ­L© m   êng  ×nh    tr B Gia, ­L© m   êng  µng  Þnh,   tr Tr § ­L© m   êng  éc  ×nh   tr LB ­L© m   êng  ×nh  Ëp,   tr § L II  é  ×nh  ¾ p   Õp  . tr L s x doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   N¨m  2002 1. Doanh nghiÖp chuyÓn  µnh  th c«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  thµnh    h h 1  viªn:  
  3. 3 ­C«ng     vÊn    tyT   giao th«ng   2. ChuyÓn    doanh nghiÖp  µ  íc sang  ¹t®éng  nh n   ho   c«ng  ch: 1  Ý   doanh  nghiÖp  ­C«ng      tyqu¶n  ývµ  öa  ÷a  êng  é l   s ch ® b 3. Nh÷ng    doanh nghiÖp  µ  íc thùc hiÖn  nhËp: 13  nh n     s¸p    doanh nghiÖp  s¸p nhËp  µo  doanh    v 4  nghiÖp kh¸c ­ 10  Ý     X nghiÖp  û  thu n«ng    Ëp  µo  s¸p nh v C«ng    ©y  ¾p  µ  öa  ÷a  tyX l v s ch thuû  î L¹ng  ¬n: XÝ   l i S   nghiÖp  ñy  Th n«ng  Þ     Ý   Th x∙,X nghiÖp  û  Thu n«ng  Cao  Léc,X Ý     nghiÖp  û Thu n«ng  éc  ×nh, X Ý   LB   nghiÖp  û Thu n«ng  ÷u  òng, XÝ   H L   nghiÖp  û  Thu n«ng  Ý   Ch L¨ng,XÝ     nghiÖp  û Thu n«ng  V¨n Quan,  Ý   X nghiÖp  Thuû  n«ng  ×nh  B Gia, XÝ     nghiÖp Thuû   n«ng  ¾ c   ¬n,  Ý   B S X nghiÖp  Thuû  n«ng V¨n  L∙ng,XÝ     nghiÖp  û Thu n«ng  µng  Þnh  µo  Tr § v c«ng    ©y  ¾p  µ  ty X lv Söa  ÷a  û lîL¹ng  ¬n ch thu     i S ­ S¸p  Ëp    nh C«ng    ¬ng  ¹i vµ  ty Th m   s¶n  Êt dÇu  ùc  Ët vµo  xu   th v   C«ng    ty XuÊt  Ëp  Èu  ¹ng  ¬n. nh kh L S ­S¸p  Ëp    nh C«ng    tyKho¸ng  s¶n  µo  v C«ng    ©y  ùng  ¹ng  ¬n. tyX d L S ­ S¸p  Ëp    nh C«ng    tyV¨n    ho¸ tæng  îp vµo  h  C«ng    tys¸ch vµ  ÕtbÞ  êng    thi   tr häc  ¹ng  ¬n  µ  æi    µnh  L S v® tªnth C«ng    ty S¸ch    ­ V¨n      Õt bÞ   êng  äc  ho¸ ­ Thi   tr h L¹ng  ¬n. S 4.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸: ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     I, ­C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  , tr     II ­C«ng    îcvµ  Ët   tÕ.   tyD   V tY  5.Gi¶ithÓ  doanh     1  nghiÖp:   ­XÝ     nghiÖp  Õ   Õn  © m   ch bi L s¶n 6.ChuyÓn    doanh  nghiÖp  a  ¬ng  Ò   ®Þ ph v trung ¬ng    qu¶n  ý: l  ­C«ng    èc l¸ ¹ng  ¬n  Ò     tythu    L S v Tæng  c«ng    èc    ÖtNam. tyThu l¸Vi   N¨m  2003 1.    Çn  Cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc trong    µ  íc níc gi÷ trªn nh n   ®ã nh n         50%   tæng  è    Çn: (3 doanh  s cæ ph     nghiÖp) ­C«ng    lÞch vµ  ÊtnhËp  Èu,   tyDu    xu   kh ­C«ng    èng  ©y  ång n«ng  ©m    tyGi c tr   l nghiÖp, ­C«ng    î.   tyCh 2.Cæ   Çn      ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íctrong ®ã   µ   ícgi÷cæ   Çn    nh n     Nh n     ph ë møc  Êp  th hoÆc  kh«ng  ¾ m   ÷    Çn:   doanh  n gi  cæ ph  9  nghiÖp  ­C«ng      Ên  ©y  ùng,   tyT v x d ­C«ng      Ên  ©y  ùng  û lî ,   tyT v x d thu   i ­C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp, ­C«ng    Ët  Öu x©y  ùng,   tyV li   d
  4. 4 ­C«ng    ¬   Ý  ¬  iÖn    tyC kh c ® n«ng  nghiÖp, ­C«ng      tyCh¨n  nu«i, ­C«ng    Ünh  ng,   tyV H ­C«ng    ©y  ùng thuû lî1,   tyX d      i ­C«ng      tyS¶n  Êtvµ  xu   kinhdoanh  µng  ÊtnhËp  Èu.   h xu   kh 3.Giao    doanh    b¸n:1  nghiÖp  ­C«ng    ©y  ¾p  iÖn   tyX l® N¨m  2004 1.    Çn  Cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc trong    µ  íc níc gi÷ trªn nh n   ®ã nh n         50%   tæng  è cæ   Çn: (2 doanh  s   ph     nghiÖp) ­C«ng      tyS¸ch   ­V¨n    ÕtbÞ  êng  äc ho¸ thi   tr h ­C«ng    Êt  Ëp  Èu   tyXu nh kh 2. Cæ   Çn      ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íctrong ®ã   µ  ícgi÷cæ   Çn    nh n     nh n     ph ë møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷    Çn: (1 doanh  n gi  cæ ph    nghiÖp) ­C«ng    ©y  ùng,   tyX d ­C«ng    ©y  ùng  µ  öa  ÷a  µ,   tyX d v s ch nh N¨m  2005 Cæ   Çn  ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc trong ®ã   µ  íc gi÷ cæ   Çn    nh n     nh n     ph ë møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷    Çn: (2 doanh  n gi  cæ ph    nghiÖp) ­Nhµ     m¸y  Êy gi   ­C«ng    Ët     tyV ttæng  îp. h
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2