Quyết định 76/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định 76/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 76/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 76/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 76/2004/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2004 PHÊ DUY T NNH HƯ NG PHÁT TRI N NHÀ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nh hư ng phát tri n nhà n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. M C TIÊU 1. Góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i; áp ng nhu c u c i thi n ch c a nhân dân; t o ng l c phát tri n ô th và nông thôn b n v ng theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hoá nh m th c hi n có k t qu các m c tiêu cơ b n c a Ngh quy t H i ngh l n th V và l n th VII Ban Ch p hành Trung ương ng khóa IX ã ra. 2. M r ng kh năng huy ng ngu n v n u tư c a các thành ph n kinh t và c a xã h i tham gia phát tri n nhà ; thúc Ny hình thành và phát tri n th trư ng b t ng s n, th c hi n có hi u qu ch trương kích c u. 3. Thúc Ny phát tri n qu nhà dành cho ngư i thu nh p th p (bao g m cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng t i các khu công nghi p, sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và các i tư ng chính sách khác) mua ho c thuê phù h p v i i u ki n c th c a t ng i tư ng; th c hi n chính sách h tr c i thi n nhà i v i ng bào dân t c thi u s , các h gia ình sinh s ng t i các khu v c thư ng xuyên b thiên tai. 4. Góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân; phát tri n nhà ô th văn minh, hi n i; t ng bư c c i thi n ch t lư ng nhà nông thôn, gi gìn và phát huy b n s c ki n trúc dân t c, hi n i phù h p v i c i m c a t ng a phương. II. YÊU C U
  2. 1. Công tác phát tri n nhà ph i tuân th theo quy ho ch do cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và các văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Ch tiêu k ho ch phát tri n nhà ph i ư c xác nh là m t trong các ch tiêu cơ b n c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a qu c gia và c a t ng a phương. Ch tiêu phát tri n nhà hàng năm và t ng th i kỳ ư c xây d ng phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i và c i m c a t ng a phương. 3. T ng bư c i m i chính sách, pháp lu t v nhà phù h p v i ư ng l i phát tri n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; Nhà nư c óng vai trò ch o trong vi c hình thành và phát tri n th trư ng b t ng s n nhà , ng th i có chính sách h tr thích h p các t ng l p dân cư có i u ki n c i thi n ch . 4. Công tác qu n lý nhà nư c v lĩnh v c nhà ph i ư c c ng c và tăng cư ng thông qua vi c xây d ng m i, hoàn thi n h th ng cơ ch , chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t; i m i, s p x p và ki n toàn b máy qu n lý c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, mô hình ho t ng c a các t ch c tư v n và doanh nghi p tham gia ho t ng trong lĩnh v c qu n lý và phát tri n nhà . III. N I DUNG CH Y U C A NNH HƯ NG 1. V phát tri n nhà ô th : a) Phát tri n nhà ô th theo d án phù h p v i quy ho ch ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, m b o có h th ng công trình h t ng k thu t và h t ng xã h i ng b nh m góp ph n nâng cao ch t lư ng ch và phát tri n ô th b n v ng; b) Phát tri n a d ng các lo i nhà có di n tích, m c ti n nghi khác nhau bán và cho thuê nh m áp ng nhu c u c a th trư ng và i u ki n thu nh p c a các t ng l p dân cư; khuy n khích phát tri n nhà chung cư phù h p v i i u ki n c th c a t ng lo i ô th góp ph n tăng qu nhà , ti t ki m t ai, t o n p s ng văn minh ô th ; h n ch , ti n t i ch m d t vi c giao t l cho các h gia ình, cá nhân t xây d ng nhà ; c) Chính quy n các c p ph i qu n lý ch t ch vi c xây d ng, c i t o nhà riêng l t i khu v c ô th theo úng quy nh v quy ho ch, ki n trúc, tiêu chuNn, quy chuNn, c nh quan, môi trư ng và các quy nh khác c a pháp lu t; d) Nhà nư c th c hi n chính sách u tư xây d ng qu nhà bán tr d n, cho thuê - mua và cho thuê i v i các i tư ng thu c di n chính sách có khó khăn trong vi c c i thi n ch (sau ây g i chung là qu nhà xã h i); ) Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n nhà ô th theo quy nh c a pháp lu t; e) Ph n u t ch tiêu di n tích nhà bình quân u ngư i kho ng 15 m2 sàn vào năm 2010 và 20 m2 sàn vào năm 2020, ch t lư ng nhà ô th t tiêu chuNn qu c gia. 2. V phát tri n nhà nông thôn
  3. a) T p trung ưu tiên vi c c i thi n và nâng cao ch t lư ng ch c a các h dân cư nông thôn (s a ch a, c i t o và nâng c p ch hi n có). Phát tri n nhà nông thôn g n v i vi c phát tri n và nâng c p h th ng công trình h t ng k thu t và h t ng xã h i, m b o phù h p v i i u ki n s n xu t, c i m t nhiên và t p quán sinh ho t c a t ng a phương; s d ng có hi u qu qu t s n có ti t ki m t ai; b) Chú tr ng tri n khai công tác quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn làm cơ s cho vi c th c hi n xây d ng nhà và h th ng công trình h t ng k thu t và h t ng xã h i theo quy ho ch; khuy n khích phát tri n nhà t ng, phát tri n nhà theo d án i v i nh ng khu v c ã có quy ho ch ư c duy t; c) Phát huy kh năng c a t ng h gia ình, cá nhân k t h p v i s giúp , h tr c a c ng ng, dòng h và các thành ph n kinh t th c hi n m c tiêu c i thi n ch t i khu v c nông thôn; d) Ti p t c th c hi n chính sách t o i u ki n c i thi n ch cho ng bào dân t c thi u s , các h gia ình nghèo t i các a bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu v c thư ng xuyên b thiên tai thông qua vi c h tr kinh phí làm nhà, cho vay v n ưu ãi, tr giúp v k thu t, v t li u xây d ng; ) Hoàn thành chương trình tôn n n vư t lũ, xây d ng nhà t i các c m tuy n dân cư vùng thư ng xuyên ng p lũ ng b ng sông C u Long vào năm 2005; ph n u n năm 2020 hoàn thành chương trình h tr c i thi n nhà i v i các h gia ình ng bào dân t c thi u s t i ch và các h thu c di n chính sách t i các vùng: Trung du mi n núi phía B c, duyên h i B c, Nam Trung B , ông Nam B , khu v c Tây Nguyên và ng b ng sông C u Long; e) Ph n u n năm 2020 hoàn thành vi c xoá b nhà t m (tranh, tre, n a, lá) t i khu v c nông thôn; ch tiêu di n tích nhà nông thôn bình quân u ngư i t kho ng 14m2 sàn vào năm 2010 và 18m2 sàn vào năm 2020. IV. M T S GI I PHÁP CƠ B N TH C HI N NNH HƯ NG PHÁT TRI N NHÀ N NĂM 2020 1. Các gi i pháp chung a) T p trung Ny m nh công tác l p, xét duy t quy ho ch xây d ng, c bi t là quy ho ch chi ti t và qu n lý xây d ng theo quy ho ch t i các ô th theo tinh th n Ch th s 19/2003/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ; s m tri n khai công tác l p quy ho ch và qu n lý xây d ng theo quy ho ch i v i các i m dân cư nông thôn có cơ s qu n lý vi c phát tri n nhà theo quy ho ch; b) Nghiên c u, ban hành các quy nh v tiêu chuNn nhà , quy nh v qu n lý ki n trúc qu n lý vi c xây d ng nhà theo thi t k ô th ư c duy t nh m m b o tr t t ki n trúc ô th , góp ph n t o l p và gi gìn b n s c ki n trúc riêng c a t ng a phương; c) Ny nhanh t c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t và Gi y ch ng nh n quy n s d ng t các h gia ình, cá nhân có i u ki n th c
  4. hi n các quy n theo quy nh c a pháp lu t và t o i u ki n phát tri n và qu n lý có hi u qu th trư ng b t ng s n nhà ; d) i m i công tác l p và phê duy t d án u tư xây d ng nhà , công tác c p phép xây d ng nhà áp ng yêu c u qu n lý xây d ng nhà theo quy ho ch và nhu c u c i thi n ch c a nhân dân; ) Ti p t c hoàn thi n cơ ch tín d ng phù h p v i i u ki n c a Vi t Nam và thông l qu c t t o i u ki n cho các h gia ình, cá nhân ư c vay v n ph c v nhu c u c i thi n ch ; e) Khuy n khích vi c thu hút v n u tư trong nư c và nư c ngoài tham gia u tư xây d ng nhà ; m r ng h p tác v i nư c ngoài ti p thu kinh nghi m v quy ho ch - ki n trúc, qu n lý d án và các thành t u khoa h c - công ngh c a nư c ngoài trong lĩnh v c phát tri n và qu n lý th trư ng b t ng s n nhà . 2. Các gi i pháp cho m t s nhóm i tư ng c th a) Gi i pháp t o i u ki n các h gia ình thu c di n chính sách t i khu v c ô th c i thi n nhà : - Nhà nư c th c hi n chính sách u tư v n ngân sách thông qua vi c khai thác qu t theo hình th c u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t t o v n ph c v nhu c u qu nhà tái nh cư, qu nhà xã h i. - Ban hành cơ ch , chính sách c th nh m phát tri n và qu n lý có hi u qu qu nhà xã h i. - Xúc ti n thành l p qu phát tri n nhà áp ng nhu c u phát tri n nhà ph c v tái nh cư, nhà xã h i. - S p x p, ki n toàn mô hình t ch c th c hi n nhi m v u tư xây d ng, khai thác, qu n lý qu nhà xã h i. b) Gi i pháp phát tri n nhà cho công nhân lao ng t i các khu công nghi p, sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p: - T ch c công tác i u tra, ánh giá và xác nh c th nhu c u v nhà c a ngư i lao ng làm vi c t i các khu công nghi p t p trung, nhu c u nhà c a sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p trên a bàn có cơ s b trí quy ho ch, k ho ch xây d ng nhà phù h p v i tình hình th c t c a a phương. - Chú tr ng vi c quy ho ch xây d ng nhà ph c v nhu c u phát tri n khu công nghi p; huy ng các ngu n v n t các doanh nghi p, s d ng lao ng k t h p v i ph n óng góp c a ngư i lao ng u tư xây d ng nhà . - Ban hành cơ ch , chính sách c th khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư xây d ng nhà cho ngư i lao ng làm vi c t i các khu công nghi p, sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p thuê.
  5. c) Gi i pháp h tr c i thi n nhà i v i các h gia ình nông thôn thu c di n chính sách có khó khăn v nhà : - i v i vùng thư ng xuyên b thiên tai như khu v c ng p lũ ng b ng sông C u Long và khu v c mi n Trung, Nhà nư c h tr u tư m t ph n t ngân sách, k t h p v i chính sách cho vay th c hi n xây d ng h th ng k t c u h t ng thi t y u, cho các h dân vay mua nhà . - i v i các vùng Trung du, mi n núi phía B c; duyên h i B c, Nam Trung B ; ông Nam B và Tây Nguyên, có chính sách khuy n khích các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t , c ng ng dân cư và huy ng dòng h ng h , giúp v ti n v n, v t li u và nhân công giúp các h gia ình nghèo c i thi n nhà ; ng th i ti p t c nghiên c u b sung cơ ch , chính sách t o i u ki n h tr cho ng bào dân t c thi u s , các h thu c di n chính sách và các h nghèo có khó khăn v nhà theo nguyên t c Nhà nư c h tr , dân t làm, c ng ng t i ch giúp các h c i thi n ch . V. T CH C TH C HI N 1. B Xây d ng có trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan nghiên c u xây d ng Lu t Nhà trình Chính ph xem xét trình Qu c h i ban hành trong năm 2005; b) Ch trì nghiên c u xây d ng án phát tri n và qu n lý qu nhà xã h i trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2004; c) Hư ng d n và ôn c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hoàn thành vi c xây d ng Chương trình Phát tri n nhà n năm 2010 và năm 2020; d) Ti p t c ch o th c hi n Chương trình Xây d ng c m tuy n dân cư và nhà vùng thư ng xuyên ng p lũ khu v c ng b ng sông C u Long và Chương trình H tr c i thi n nhà t i các a bàn khác theo s phân công c a Chính ph ; ) Trong năm 2004, ch trì nghiên c u ban hành tiêu chuNn nhà và s a i, b sung quy chuNn, tiêu chuNn, thi t k m u, thi t k i n hình v nhà phù h p v i i u ki n thu nh p c a các i tư ng dân cư khác nhau và tình hình c th c a t ng a phương; e) T ch c th c hi n nh hư ng phát tri n nhà n năm 2020; theo dõi, báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình, k t qu th c hi n theo nh kỳ hàng năm. 2. B K ho ch và u tư có trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành, a phương có liên quan nghiên c u xây d ng ch tiêu phát tri n nhà , k ho ch ngân sách hàng năm và t ng th i kỳ ph c v công tác phát tri n nhà trình Chính ph xem xét, quy t nh; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan nghiên c u chính sách khuy n khích nhà u tư nư c ngoài tham gia u tư phát tri n nhà trong Lu t u tư;
  6. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Xây d ng hư ng d n vi c qu n lý và s d ng qu phát tri n nhà c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong năm 2004. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Xây d ng nghiên c u hoàn thi n án tín d ng trong lĩnh v c nhà phù h p v i i u ki n th c t c a Vi t Nam và thông l th trư ng tài chính - tín d ng qu c t trình Chính ph trong năm 2004. 5. Các B , ngành có liên quan căn c theo ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m khNn trương tri n khai vi c rà soát, nghiên c u s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan t i lĩnh v c phát tri n nhà kh c ph c tình tr ng u cơ nhà t; t ng bư c h n ch và ch m d t hi n tư ng giao d ch nhà t không qua các cơ quan nhà nư c, ng th i t o i u ki n khuy n khích th trư ng này ho t ng có hi u qu . 6. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Trong năm 2004, ch o các cơ quan ch c năng nghiên c u xây d ng chương trình phát tri n nhà n năm 2010 và 2020; xây d ng ch tiêu, k ho ch v n phát tri n nhà hàng năm và t ng th i kỳ c a a phương; t ch c ch o th c hi n các chương trình, k ho ch ã ra trên ph m vi a bàn; s a i, b sung và ban hành theo thNm quy n các cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n nhà phù h p v i i u ki n c th c a t ng a phương. b) Xúc ti n vi c thành l p Qu phát tri n nhà c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; nghiên c u ban hành quy nh v bán nhà tr d n, cho thuê nhà áp d ng i v i cán b , công ch c, viên ch c và các i tư ng có thu nh p th p thu c di n chính sách, ngư i lao ng t i các khu công nghi p t p trung, sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p trên a bàn. c) T ch c i u tra, xác nh nhu c u v nhà c a ngư i lao ng làm vi c t i các khu công nghi p t p trung, sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p trên a bàn b trí quy ho ch, k ho ch xây d ng nhà phù h p v i tình hình th c t c a a phương. d) Phê duy t các chương trình, d án phát tri n nhà và k ho ch h tr v n t ngu n ngân sách a phương cho các chương trình, d án nhà theo thNm quy n, th c hi n vi c qu n lý ho t ng xây d ng nhà trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng các B : Xây d ng, Tài chính, K ho ch và u tư, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i
  7. ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản