Quyết định 76/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định 76/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 76/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 76/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 76/2004/Q§­TTg  ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2004 Phª duyÖt ®Þnh híng  ph¸t triÓn nhµ ë ®Õn n¨m 2020 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt  ®Þnh híng ph¸t triÓn nhµ   ë   ®Õn  n¨m 2020 víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: I. Môc tiªu 1. Gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi; ®¸p  øng nhu cÇu c¶i thiÖn chç   ë  cña nh©n d©n; t¹o  ®éng lùc  ph¸t triÓn   ®« thÞ  vµ  n«ng  th«n  bÒn v÷ng theo híng  c«ng  nghiÖp  hãa, hiÖn  ®¹i ho¸ nh»m  thùc  hiÖn cã  kÕt qu¶ c¸c  môc tiªu c¬  b¶n cña NghÞ  quyÕt Héi nghÞ  lÇn thø V vµ  lÇn   thø VII Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng khãa IX ®∙ ®Ò ra. 2. Më  réng kh¶ n¨ng huy  ®éng nguån vèn  ®Çu t cña c¸c  thµnh phÇn kinh tÕ  vµ  cña x∙ héi tham gia ph¸t triÓn nhµ  ë; thóc  ®Èy h×nh thµnh vµ  ph¸t triÓn thÞ  trêng bÊt  ®éng  s¶n, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chñ tr¬ng kÝch cÇu. 3.  Thóc  ®Èy  ph¸t  triÓn  quü  nhµ   ë   dµnh cho  ngêi  thu  nhËp thÊp (bao gåm c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, ng êi lao  ®éng   t¹i   c¸c   khu   c«ng   nghiÖp,   sinh   viªn   c¸c   trêng   ®¹i  häc,   cao   ®¼ng,   trung   häc   chuyªn   nghiÖp   vµ  c¸c   ®èi  t îng  chÝnh s¸ch kh¸c) mua hoÆc thuª phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn cô  thÓ  cña tõng  ®èi tîng; thùc  hiÖn  chÝnh s¸ch  hç  trî  c¶i  thiÖn nhµ  ë  ®èi víi ®ång bµo d©n téc thiÓu sè, c¸c hé gia  ®×nh sinh sèng t¹i c¸c khu vùc thêng xuyªn bÞ thiªn tai. 4.   Gãp   phÇn   n©ng   cao   chÊt   lîng   cuéc   sèng   cña   nh©n  d©n; ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ v¨n minh, hiÖn ®¹i; tõng bíc  c¶i thiÖn chÊt lîng nhµ   ë  n«ng th«n, gi÷  g×n vµ  ph¸t huy  b¶n s¾c kiÕn tróc d©n téc, hiÖn  ®¹i phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm  cña tõng ®Þa ph¬ng.
  2. 2 II. Yªu cÇu 1. C«ng t¸c ph¸t triÓn nhµ   ë  ph¶i tu©n thñ  theo quy  ho¹ch do c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn phª duyÖt vµ  c¸c   v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. 2.  ChØ tiªu  kÕ  ho¹ch  ph¸t  triÓn  nhµ   ë  ph¶i   ®îc  x¸c  ®Þnh lµ  mét trong c¸c chØ tiªu c¬  b¶n cña kÕ  ho¹ch ph¸t  triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña quèc gia vµ  cña tõng  ®Þa ph­ ¬ng. ChØ tiªu ph¸t triÓn nhµ   ë  hµng n¨m vµ  tõng thêi kú  ®îc x©y dùng phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ  ­  x∙ héi vµ ®Æc ®iÓm cña tõng ®Þa ph¬ng. 3.  Tõng bíc  ®æi  míi chÝnh  s¸ch,  ph¸p  luËt  vÒ  nhµ   ë  phï   hîp   víi   ®êng   lèi   ph¸t   triÓn   nÒn   kinh   tÕ   thÞ   trêng  ®Þnh híng x∙ héi chñ  nghÜa; Nhµ  níc  ®ãng vai trß chØ  ®¹o  trong  viÖc   h×nh   thµnh  vµ   ph¸t  triÓn   thÞ   tr êng   bÊt   ®éng  s¶n nhµ   ë,  ®ång thêi cã  chÝnh s¸ch hç  trî  thÝch hîp  ®Ó  c¸c tÇng líp d©n c cã ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn chç ë. 4. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ lÜnh vùc nhµ ë ph¶i ®­ îc cñng cè vµ t¨ng cêng th«ng qua viÖc x©y dùng míi, hoµn  thiÖn hÖ  thèng c¬  chÕ, chÝnh s¸ch, v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt;  ®æi míi, s¾p xÕp vµ  kiÖn toµn bé  m¸y qu¶n lý  cña  c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, m« h×nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ  chøc t vÊn vµ  doanh nghiÖp tham gia ho¹t  ®éng trong lÜnh  vùc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nhµ ë. III. Néi dung chñ yÕu cña ®Þnh híng 1. VÒ ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ: a) Ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ theo dù ¸n phï hîp víi quy   ho¹ch  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn phª duyÖt,  ®¶m b¶o cã  hÖ  thèng c«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt vµ  h¹  tÇng x∙ héi  ®ång  bé  nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng chç   ë  vµ  ph¸t triÓn  ®« thÞ bÒn v÷ng; b)  Ph¸t triÓn   ®a  d¹ng c¸c  lo¹i  nhµ   ë  cã  diÖn  tÝch,  møc  ®é  tiÖn nghi kh¸c nhau  ®Ó  b¸n vµ  cho thuª nh»m  ®¸p  øng nhu cÇu cña thÞ  trêng vµ   ®iÒu kiÖn thu nhËp cña c¸c  tÇng líp d©n c; khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nhµ  chung c  phï  hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng lo¹i ®« thÞ ®Ó gãp phÇn   t¨ng quü  nhµ   ë, tiÕt kiÖm  ®Êt  ®ai, t¹o nÕp sèng v¨n minh  ®« thÞ; h¹n chÕ, tiÕn tíi chÊm døt viÖc giao  ®Êt lÎ  cho  c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n tù x©y dùng nhµ ë; c) ChÝnh quyÒn c¸c cÊp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ viÖc x©y   dùng, c¶i t¹o nhµ ë riªng lΠt¹i khu vùc ®« thÞ theo ®óng  
  3. 3 quy  ®Þnh vÒ  quy ho¹ch, kiÕn tróc, tiªu chuÈn, quy chuÈn,  c¶nh quan, m«i trêng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt; d)  Nhµ  níc  thùc hiÖn  chÝnh  s¸ch   ®Çu t  x©y  dùng quü  nhµ   ë   ®Ó  b¸n tr¶ dÇn, cho thuª ­ mua vµ  cho thuª  ®èi víi   c¸c  ®èi tîng thuéc diÖn chÝnh s¸ch cã khã kh¨n trong viÖc  c¶i thiÖn chç ë (sau ®©y gäi chung lµ quü nhµ ë x∙ héi); ®) KhuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ  tham gia  ®Çu   t ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; e)  PhÊn  ®Êu   ®¹t chØ  tiªu  diÖn tÝch  nhµ   ë   b×nh qu©n  ®Çu ngêi kho¶ng                 15 m2 sµn vµo n¨m 2010 vµ  20 m2  sµn vµo n¨m 2020, chÊt lîng nhµ   ë   ®« thÞ   ®¹t tiªu  chuÈn quèc gia. 2. VÒ ph¸t triÓn nhµ ë n«ng th«n a) TËp trung  u tiªn viÖc c¶i thiÖn vµ  n©ng cao chÊt  lîng chç   ë  cña c¸c hé  d©n c n«ng th«n (söa ch÷a, c¶i t¹o  vµ  n©ng cÊp chç   ë  hiÖn cã). Ph¸t triÓn nhµ   ë  n«ng th«n  g¾n víi viÖc ph¸t triÓn vµ  n©ng cÊp hÖ  thèng c«ng tr×nh  h¹  tÇng kü  thuËt vµ  h¹  tÇng x∙ héi,  ®¶m b¶o phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn  s¶n  xuÊt,   ®Æc  ®iÓm tù  nhiªn  vµ  tËp qu¸n  sinh  ho¹t cña tõng  ®Þa ph¬ng; sö  dông cã  hiÖu qu¶ quü   ®Êt  ë  s½n cã ®Ó tiÕt kiÖm ®Êt ®ai; b) Chó  träng triÓn khai c«ng t¸c quy ho¹ch x©y dùng   ®iÓm d©n c n«ng th«n  ®Ó  lµm c¬  së  cho viÖc thùc hiÖn x©y   dùng nhµ   ë  vµ  hÖ  thèng c«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt vµ  h¹   tÇng x∙ héi theo quy ho¹ch; khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nhµ  tÇng, ph¸t triÓn nhµ   ë  theo dù  ¸n  ®èi víi nh÷ng khu vùc  ®∙ cã quy ho¹ch ®îc duyÖt; c)  Ph¸t huy  kh¶ n¨ng  cña  tõng hé   gia  ®×nh,  c¸ nh©n  kÕt hîp víi sù  gióp  ®ì, hç  trî  cña céng  ®ång, dßng hä  vµ   c¸c thµnh  phÇn  kinh tÕ   ®Ó  thùc  hiÖn môc tiªu c¶i thiÖn  chç ë t¹i khu vùc n«ng th«n; d)   TiÕp   tôc   thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch   t¹o   ®iÒu   kiÖn   c¶i  thiÖn   chç   ë   cho   ®ång   bµo   d©n   téc   thiÓu   sè,   c¸c   hé   gia  ®×nh nghÌo t¹i c¸c  ®Þa bµn khã  kh¨n, vïng s©u, vïng xa,  khu vùc thêng  xuyªn  bÞ  thiªn tai th«ng  qua viÖc hç  trî  kinh   phÝ   lµm   nhµ,   cho   vay   vèn  u   ®∙i,   trî   gióp   vÒ   kü  thuËt, vËt liÖu x©y dùng; ®)   Hoµn   thµnh   ch¬ng   tr×nh   t«n   nÒn   vît   lò,   x©y   dùng  nhµ   ë  t¹i c¸c côm tuyÕn d©n c  vïng thêng xuyªn ngËp lò  ®ång b»ng  s«ng  Cöu Long vµo n¨m 2005;  phÊn   ®Êu  ®Õn n¨m  2020 hoµn  thµnh  ch¬ng  tr×nh  hç  trî  c¶i thiÖn nhµ   ë   ®èi  víi c¸c hé  gia  ®×nh  ®ång bµo d©n téc thiÓu sè  t¹i chç  vµ   c¸c hé  thuéc diÖn chÝnh s¸ch t¹i c¸c vïng: Trung du miÒn  nói phÝa B¾c, duyªn h¶i B¾c, Nam Trung Bé, §«ng Nam Bé,  khu vùc T©y Nguyªn vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long;
  4. 4 e) PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 hoµn thµnh viÖc xo¸ bá nhµ ë  t¹m (tranh, tre, nøa, l¸) t¹i khu vùc n«ng th«n; chØ tiªu   diÖn tÝch nhµ   ë  n«ng th«n b×nh qu©n  ®Çu ngêi  ®¹t kho¶ng  14m2 sµn vµo n¨m 2010 vµ 18m2 sµn vµo n¨m 2020. I V .   M é t   s è   g i ¶ i   p h ¸ p   c ¬   b ¶ n   t h ù c   h i Ö n   ® Þ n h   h í n g  ph¸t triÓn nhµ ë ®Õn n¨m 2020 1. C¸c gi¶i ph¸p chung a)   TËp   trung   ®Èy   m¹nh   c«ng   t¸c   lËp,   xÐt   duyÖt   quy  ho¹ch x©y dùng, ®Æc biÖt lµ quy ho¹ch chi tiÕt vµ qu¶n lý  x©y dùng theo quy ho¹ch t¹i c¸c ®« thÞ theo tinh thÇn ChØ  thÞ sè 19/2003/CT­TTg ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Thñ t ­ íng ChÝnh phñ; sím triÓn khai c«ng t¸c lËp quy ho¹ch vµ  qu¶n lý  x©y dùng theo quy ho¹ch  ®èi víi c¸c  ®iÓm d©n c  n«ng th«n  ®Ó  cã  c¬  së  qu¶n lý  viÖc ph¸t triÓn nhµ   ë  theo   quy ho¹ch; b)   Nghiªn   cøu,   ban   hµnh   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   tiªu   chuÈn  nhµ   ë, quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  kiÕn tróc  ®Ó  qu¶n lý  viÖc x©y   dùng nhµ   ë  theo thiÕt kÕ   ®« thÞ   ®îc duyÖt nh»m  ®¶m b¶o  trËt tù kiÕn tróc ®« thÞ, gãp phÇn t¹o lËp vµ gi÷ g×n b¶n   s¾c kiÕn tróc riªng cña tõng ®Þa ph¬ng; c) §Èy nhanh tèc  ®é  cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u  nhµ   ë  vµ  quyÒn sö  dông  ®Êt  ë  vµ  GiÊy chøng nhËn quyÒn sö   dông  ®Êt  ®Ó  c¸c hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n cã   ®iÒu kiÖn thùc  hiÖn c¸c quyÒn  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  vµ  t¹o   ®iÒu  kiÖn ph¸t triÓn vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ thÞ trêng bÊt ®éng  s¶n nhµ ë; d) §æi míi c«ng t¸c lËp vµ  phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t  x©y  dùng nhµ   ë, c«ng t¸c cÊp phÐp x©y dùng nhµ   ë   ®¸p øng yªu   cÇu qu¶n lý  x©y dùng nhµ   ë  theo quy ho¹ch vµ  nhu cÇu c¶i   thiÖn chç ë cña nh©n d©n; ®)  TiÕp tôc  hoµn  thiÖn  c¬  chÕ  tÝn  dông  phï  hîp  víi  ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam vµ  th«ng lÖ  quèc tÕ   ®Ó  t¹o  ®iÒu  kiÖn cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n ® îc vay vèn phôc vô nhu  cÇu c¶i thiÖn chç ë; e) KhuyÕn khÝch viÖc thu hót vèn  ®Çu t  trong níc vµ  níc ngoµi tham gia  ®Çu t x©y dùng nhµ   ë; më  réng hîp t¸c  víi níc ngoµi ®Ó tiÕp thu kinh nghiÖm vÒ quy ho¹ch ­ kiÕn  tróc, qu¶n lý dù ¸n vµ c¸c thµnh tùu khoa häc ­ c«ng nghÖ   cña níc ngoµi  trong lÜnh  vùc  ph¸t  triÓn vµ  qu¶n lý  thÞ  trêng bÊt ®éng s¶n nhµ ë. 2. C¸c gi¶i ph¸p cho mét sè nhãm ®èi tîng cô thÓ
  5. 5 a) Gi¶i ph¸p t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó  c¸c hé  gia  ®×nh thuéc  diÖn chÝnh s¸ch t¹i khu vùc ®« thÞ c¶i thiÖn nhµ ë: ­ Nhµ  níc  thùc hiÖn  chÝnh  s¸ch   ®Çu t  vèn  ng©n s¸ch  th«ng qua viÖc khai th¸c quü   ®Êt theo h×nh thøc  ®Êu gi¸  quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc  ®Êu thÇu dù  ¸n cã  sö  dông  ®Êt  ®Ó  t¹o vèn phôc vô  nhu cÇu quü  nhµ   ë  t¸i  ®Þnh c, quü  nhµ   ë  x∙ héi. ­ Ban hµnh c¬  chÕ, chÝnh s¸ch cô  thÓ  nh»m ph¸t triÓn  vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ quü nhµ ë x∙ héi. ­ Xóc tiÕn thµnh lËp quü  ph¸t triÓn nhµ   ë   ®Ó   ®¸p øng  nhu   cÇu   ph¸t   triÓn   nhµ   ë   phôc  vô   t¸i   ®Þnh  c,  nhµ   ë   x∙  héi. ­ S¾p xÕp, kiÖn toµn m« h×nh tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm  vô ®Çu t x©y dùng, khai th¸c, qu¶n lý quü nhµ ë x∙ héi. b) Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nhµ   ë  cho c«ng nh©n lao  ®éng  t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp, sinh viªn c¸c trêng ®¹i häc, cao  ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp: ­ Tæ chøc c«ng t¸c  ®iÒu tra,  ®¸nh gi¸ vµ  x¸c  ®Þnh cô  thÓ  nhu cÇu vÒ  nhµ   ë  cña ngêi lao  ®éng lµm viÖc t¹i c¸c  khu c«ng nghiÖp  tËp trung,  nhu cÇu nhµ   ë  cña sinh  viªn  c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp trªn  ®Þa bµn  ®Ó  cã  c¬  së  bè  trÝ  quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch x©y dùng  nhµ ë phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng. ­ Chó  träng viÖc quy ho¹ch x©y dùng nhµ   ë  phôc vô  nhu   cÇu ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp; huy  ®éng c¸c nguån vèn tõ  c¸c doanh nghiÖp, sö  dông lao  ®éng kÕt hîp víi phÇn  ®ãng  gãp cña ngêi lao ®éng ®Ó ®Çu t x©y dùng nhµ ë. ­ Ban hµnh c¬  chÕ, chÝnh s¸ch cô  thÓ   ®Ó  khuyÕn khÝch  c¸c thµnh phÇn kinh tÕ  tham gia  ®Çu t x©y dùng nhµ   ë  cho  ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp, sinh viªn   c¸c   trêng   ®¹i   häc,   cao   ®¼ng,   trung   häc   chuyªn   nghiÖp   thuª. c) Gi¶i ph¸p hç  trî  c¶i thiÖn nhµ   ë   ®èi víi c¸c hé  gia  ®×nh n«ng th«n thuéc diÖn chÝnh s¸ch cã  khã  kh¨n vÒ  nhµ ë: ­ §èi  víi vïng  thêng xuyªn  bÞ   thiªn  tai nh  khu vùc  ngËp lò   ®ång b»ng  s«ng  Cöu Long vµ  khu vùc miÒn Trung,  Nhµ  níc hç  trî   ®Çu t  mét phÇn tõ  ng©n s¸ch, kÕt hîp víi   chÝnh s¸ch cho vay ®Ó thùc hiÖn x©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu  h¹ tÇng thiÕt yÕu, cho c¸c hé d©n vay ®Ó mua nhµ ë. ­ §èi víi c¸c vïng Trung du, miÒn nói phÝa B¾c; duyªn   h¶i   B¾c,   Nam   Trung   Bé;   §«ng   Nam   Bé   vµ   T©y   Nguyªn,   cã  chÝnh  s¸ch   khuyÕn  khÝch   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   thuéc   c¸c   thµnh phÇn kinh tÕ, céng  ®ång d©n c  vµ  huy  ®éng dßng hä  ñng   hé,   gióp   ®ì   vÒ   tiÒn   vèn,   vËt   liÖu   vµ   nh©n   c«ng   ®Ó 
  6. 6 gióp   c¸c   hé   gia   ®×nh   nghÌo   c¶i   thiÖn   nhµ   ë;   ®ång   thêi  tiÕp tôc nghiªn cøu bæ sung c¬  chÕ, chÝnh s¸ch t¹o  ®iÒu  kiÖn hç  trî  cho  ®ång bµo d©n téc thiÓu sè, c¸c hé  thuéc  diÖn chÝnh s¸ch vµ c¸c hé nghÌo cã khã kh¨n vÒ nhµ ë theo   nguyªn t¾c Nhµ  níc hç  trî, d©n tù  lµm, céng  ®ång t¹i chç  gióp ®ì ®Ó c¸c hé c¶i thiÖn chç ë.
  7. 7 V. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm: a)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan  nghiªn cøu x©y dùng LuËt Nhµ ë tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt ®Ó  tr×nh Quèc héi ban hµnh trong n¨m 2005; b)  Chñ  tr×   nghiªn  cøu x©y  dùng  §Ò  ¸n ph¸t  triÓn  vµ  qu¶n lý  quü  nhµ   ë  x∙ héi tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong  quý IV n¨m 2004; c) Híng dÉn vµ ®«n ®èc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung  ¬ng hoµn  thµnh viÖc x©y dùng Ch¬ng tr×nh Ph¸t triÓn  nhµ ë ®Õn n¨m 2010 vµ n¨m 2020; d)   TiÕp   tôc   chØ   ®¹o   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   X©y   dùng  côm tuyÕn d©n c vµ nhµ ë vïng thêng xuyªn ngËp lò khu vùc  ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ  Ch¬ng tr×nh Hç  trî  c¶i thiÖn  nhµ   ë  t¹i c¸c  ®Þa bµn kh¸c theo sù  ph©n c«ng cña ChÝnh  phñ; ®) Trong n¨m 2004, chñ  tr×  nghiªn cøu ban hµnh tiªu   chuÈn  nhµ   ë  vµ  söa  ®æi, bæ sung quy chuÈn,  tiªu chuÈn,  thiÕt   kÕ   mÉu,   thiÕt   kÕ   ®iÓn   h×nh   vÒ   nhµ   ë   phï   hîp   víi  ®iÒu kiÖn thu nhËp cña c¸c  ®èi tîng d©n c  kh¸c nhau vµ  t×nh h×nh cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng; e) Tæ chøc thùc hiÖn  ®Þnh híng ph¸t triÓn nhµ   ë   ®Õn  n¨m 2020; theo dâi, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ t×nh h×nh,  kÕt qu¶ thùc hiÖn theo ®Þnh kú hµng n¨m. 2. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã tr¸ch nhiÖm: a)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   X©y   dùng   vµ   c¸c   Bé,   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   cã   liªn   quan   nghiªn   cøu   x©y   dùng   chØ  tiªu   ph¸t   triÓn   nhµ   ë,   kÕ   ho¹ch   ng©n   s¸ch   hµng   n¨m   vµ  tõng   thêi   kú   phôc   vô   c«ng   t¸c   ph¸t   triÓn   nhµ   ë   tr×nh  ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh; b)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan  nghiªn   cøu   chÝnh   s¸ch  khuyÕn   khÝch   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi  tham gia ®Çu t ph¸t triÓn nhµ ë trong LuËt §Çu t; 3. Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  X©y dùng h­ íng dÉn viÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông quü  ph¸t triÓn nhµ   ë  cña   c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trong n¨m 2004. 4. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam chñ  tr×, phèi hîp víi  Bé  X©y dùng nghiªn  cøu hoµn thiÖn  §Ò  ¸n tÝn dông trong  lÜnh vùc nhµ ë phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam   vµ  th«ng lÖ  thÞ  trêng tµi chÝnh ­ tÝn dông quèc tÕ  tr×nh  ChÝnh phñ trong n¨m 2004.
  8. 8 5. C¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan c¨n cø theo chøc n¨ng,  nhiÖm  vô   ®îc   giao   cã   tr¸ch   nhiÖm   khÈn   tr¬ng   triÓn  khai  viÖc rµ so¸t, nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p luËt liªn quan tíi lÜnh vùc ph¸t triÓn nhµ ë ®Ó  kh¾c phôc t×nh tr¹ng  ®Çu c¬  nhµ   ®Êt; tõng bíc h¹n chÕ  vµ  chÊm   døt   hiÖn   tîng   giao   dÞch   nhµ   ®Êt   kh«ng   qua   c¸c   c¬  quan   nhµ   níc,   ®ång   thêi  t¹o   ®iÒu   kiÖn   khuyÕn   khÝch   thÞ   trêng nµy ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 6. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng cã tr¸ch nhiÖm: a)   Trong   n¨m   2004,   chØ   ®¹o   c¸c   c¬   quan   chøc   n¨ng   nghiªn cøu x©y dùng ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ   ë   ®Õn n¨m  2010 vµ  2020; x©y dùng chØ tiªu, kÕ  ho¹ch vèn ph¸t triÓn  nhµ ë hµng n¨m vµ tõng thêi kú cña ®Þa ph ¬ng; tæ chøc chØ  ®¹o   thùc   hiÖn   c¸c   ch¬ng   tr×nh,   kÕ   ho¹ch   ®∙   ®Ò   ra   trªn  ph¹m vi  ®Þa bµn; söa  ®æi, bæ sung vµ  ban hµnh theo thÈm  quyÒn c¸c c¬  chÕ, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nhµ  ë phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng. b) Xóc tiÕn viÖc thµnh lËp Quü  ph¸t triÓn nhµ   ë  cña  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; nghiªn cøu ban hµnh  quy ®Þnh vÒ b¸n nhµ ë tr¶ dÇn, cho thuª nhµ ë ¸p dông ®èi  víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ  c¸c  ®èi tîng cã  thu  nhËp   thÊp  thuéc   diÖn   chÝnh   s¸ch,   ngêi   lao   ®éng   t¹i   c¸c  khu c«ng nghiÖp tËp trung, sinh viªn c¸c trêng  ®¹i häc,  cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp trªn ®Þa bµn. c) Tæ chøc  ®iÒu tra, x¸c  ®Þnh nhu cÇu vÒ  nhµ   ë  cña  ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung,   sinh viªn c¸c trêng  ®¹i häc, cao  ®¼ng, trung häc chuyªn  nghiÖp   trªn   ®Þa   bµn   ®Ó   bè   trÝ   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   x©y  dùng nhµ ë phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng. d) Phª duyÖt c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n ph¸t triÓn nhµ   ë  vµ  kÕ  ho¹ch hç  trî  vèn tõ  nguån ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng cho  c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n nhµ   ë  theo thÈm quyÒn, thùc hiÖn  viÖc qu¶n lý  ho¹t  ®éng x©y dùng nhµ   ë  trªn  ®Þa bµn theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Bé  trëng c¸c Bé: X©y dùng, Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Khoa häc vµ  C«ng nghÖ, Tµi nguyªn vµ  M«i  trêng, Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng vµ  Thñ trëng c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi   hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản