Quyết định 761-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định 761-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 761-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định lại tỷ lệ điều tiết khoản thu cấp quyền sử dụng đất và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước năm 1994

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 761-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  761­T T G  N G µ Y  16­12­1994  V Ò  Q U Y  ® Þ N H  L ¹I û  L Ö  ® I Ò U   Õ T  K H O ¶ N  T H U   Ê P  T TI C  Q U Y Ò N   ö  D ô N G  ® Ê T  V µ   H U  TI Ò N  B¸ N  N H µ  ë    S T T H U é C  S ë  H ÷ U  N H µ  N í C N¨ M  1994 THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; §Ó  khuyÕn  Ých  kh c¸c tØnh, thµnh  è  Ên  u     ph ph ®Ê thu  t vµ  îtkÕ   ®¹   v   ho¹ch n¨m    1994  Ò   v kho¶n    Êp  Òn  ö  ông  t  µ    Òn b¸n  µ    thu c quy sd ®Ê v thu ti   nh ë thuéc së  ÷u  µ   íc;t¹o®iÒu  Ön   H Nh n     ki cho    a  ¬ng  ã  ån  ñ  ng   c¸c ®Þ ph c ngu ch ®é gi¶iquyÕt  èn  u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng    v ®Ç t x d csht theo  ù  ® îc duyÖt  µ    d ¸n    v duy tr×,     iÓnquü  µ  ; ph¸ttr   nh ë Theo    Þ   ña  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  ñ   Þch  û   ®Ò ngh c B tr BT  v Ch t U ban  ©n   nh d©n    c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng,   ph tr       QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1 § Ó   ¹  li cho  ©n  ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph 70%   è  s thu  Ò   Êp  Òn  ö  ông  vc quy sd ®Êt  µ  v 100%   Òn b¸n  µ    éc së  ÷u  µ   ícdo  a  ¬ng  ti   nh ë thu   h Nh n   ®Þ ph qu¶n  ýnép  l  vµo  ©n   ng s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   1994. Sè     thu  µy  n chØ   îc sö  ông  µo  ôc   ® d vm ®Ých  ©y  ùng  ¹  Çng  ¬  ë  µ  x d ht c s v ph¸ttr Ón quü  µ  , kh«ng  îc sö  ông   i   nh ë   ® d vµo    ôc  ch  c¸cm ®Ý kh¸c. §i Ò u 2 Quy Õt  nh  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ c hi l     trong n¨m  ©n    ng s¸ch n¨m    1994, thay     thÕ quy  nh  ¹    iÓ m   vµ  §iÒu  cña  ®Þ ti ® c¸c b  c  2  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 398­ TTg  µy  ng 4­ 1994; Bé   ëng  é   µi chÝnh  ã  8­   tr BT  c tr¸chnhiÖm   íng  Én  ùc hiÖn    h d th   Quy Õt  ®Þnh  µy. n §i Ò u 3 Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ   thu   ph   tÞch  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản