intTypePromotion=1

Quyết định 769-TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
129
lượt xem
4
download

Quyết định 769-TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 769-TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 769-TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  769 T C/ Q §/T C C B  n g µ y 23/10/1997 v Ò   ë vi Ö c  a n  h µ n h  " Q u y   h Õ  v Ò  t æ   h øc   åi d ì ng b c c b k Õ  to¸n tr n g  d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc" ë n B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 15/CP  µy  3­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  10­ ng 28­ 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng  ban  µnh  cø  l k to¸n v th kª  h theo  Önh  è  LCT­ L s 6  H§NN   ngµy  5­ 8  20­ 1988  ña  ñ  Þch  éi ®ång  µ   íc; c Ch t H  Nh n C¨n  §iÒu  Ö  Õ   cø  l k to¸n tr ng  Ý    ë x nghiÖp  èc  qu doanh  ban  µnh  h theo  NghÞ   nh  è  H§BT  µy  3­ ®Þ s 26­ ng 18­ 1989  ña  éi ®ång  é  ëng; c H  B tr Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ     Õ   ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n,Vô  ëng  ô      tr V Tæ chøc  c¸n bé  µ  o  ¹o.   v ®µ t Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Nay ban  µnh  h "Quy  Õ   Ò   chøc  åidìng kÕ     ëng  ch v tæ  b    to¸ntr doanh  nghiÖp  µ   íc"¸p dông  èng  Êt trong ph¹m    níc. Nh n     th nh     vic¶  §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ    cho  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 159 TC/C§KT  µy  9­ ng 15­ 1989  ña  c Bé  ëng  é  µichÝnh. tr BT  §i Ò u 3:  ô   ëng  ô     V tr V Tæ chøc  bé  µ  o  ¹o,Vô   ëng  ô   Õ   c¸n  v ®µ t   tr V Ch ®é   Õ   k to¸n,Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  c Qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹ l  v t  Nh n     i doanh  nghiÖp, Ch¸nh    V¨n phßng  é   µi chÝnh  µ    chøc, ®¬n  Þ  ã  BT  v c¸c tæ    vc li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 B é  T µi  Ý nh ch C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Q uy   Õ ch v Ò   æ  ch øc  b å i d ì ng K Õ  to¸n  ë n g t tr d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 769 TC/Q§/TCCB ngµy  10­ 23­ 1997  ña  é  ëng  é  µichÝnh c B tr BT  §i Ò u    1: C«ng    åidìng  Õ     ëng  t¸cb   K to¸ntr doanh nghiÖp  µ   íc(sau Nh n     ®©y  äit¾tlµbåidìng K Õ     ëng)nh»m   ôc  ch: g          to¸ntr   m ®Ý 1. Trang  Þ     b cho  êihäc  ÷ng  Õn  ng   nh ki thøc  ¬  c b¶n,kiÕn    thøc  ©ng    n cao chuyªn s©u, nh÷ng  Õn      ki thøc míitrong vµ  µinícvÒ        ngo     kinh tÕ,tµichÝnh,kÕ          to¸n, Óm   ki to¸n. . . 2.  © ng   N cao kh¶  n¨ng  chøc  Ö   èng  tæ  h th th«ng    ôc  ô  tin ph v cho    c¸c quyÕt  nh  ®Þ kinh tÕ; tr×nh ®é        qu¶n  ýkinh tÕ, tµichÝnh; tr×nh ®é   chøc  l           tæ  viÖc  Óm    Óm    éibé  ña  Õ     ëng  ki tra,ki to¸nn   c K to¸ntr trong doanh    nghiÖp  nh»m   ® a  c«ng    t¸cqu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µo  Ò   Õp  µ  vnn v theo ph¸p luËt.     3.TiªuchuÈn    Ò   ×nh ®é,  Õn     ho¸ v tr   ki thøc qu¶n  ýtµichÝnh,kÕ         l      to¸ncho ®éi ngò  Õ     ëng    K to¸ntr doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n §i Ò u    èit ng båidìng bao  å m: 2: §  î       g 1.K Õ     ëng,Phã  Õ     ëng    to¸ntr   k to¸ntr doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n 2.K Õ       to¸ntæng  îp doanh  h  nghiÖp  µ   íc. Nh n Nh÷ng  i îng    ®è t trªnph¶itètnghiÖp  ¹ihäc, Trung  äc     §    h Kinh  Õ t chuyªn   ngµnh  µi chÝnh  K Õ   T  ­  to¸n.N Õ u   ètnghiÖp  ¹ihäc  ×  êigian    t  §  th th   c«ng    t¸c thùc tÕ  Ò   Õ     èithiÓu    v k to¸n t   ph¶i3    n¨m,  Õu  ètnghiÖp  n t  Trung  äc  h Kinh  Õ  t th×  êigian c«ng    ùc tÕ  Ò   Õ     èithiÓu  th     t¸cth   v k to¸nt   ph¶i5    n¨m  trong ®ã   ã  t    cÝ nhÊt 1    n¨m  µm  Õ     l K to¸ntæng  îp  h hoÆc   µm  ã  Õ     ëng; kh«ng  ã    l Ph k to¸ntr   c vi ph¹m  khuyÕt  iÓ m   Ò   Öc  Êp  µnh  Ýnh  ® v vi ch h ch s¸ch chÕ       ®é qu¶n  ýkinh tÕ, l     tµichÝnh    trong qu¸ tr×nh c«ng       t¸c. §i Ò u    Öc  åidìng K Õ     ëng  ã  Ó  chøc  3: Vi b     to¸ntr c th tæ  theo  ×nh  h thøc  tËp  trung hoÆc     kh«ng  Ëp  t trung,nhng    ph¶i®¶m     b¶o    êigian,néidung, ®ñ th        ch¬ng  ×nh theo quy  nh. tr     ®Þ §i Ò u 4: C¸c  ¬  c quan, ®¬n  Þ    v sau  y   îc quyÒn  chøc  íphäc  ®© ®   tæ  l  båidìng K Õ     ëng:     to¸ntr 1.Bé  µichÝnh  µ    n  Þ  ùcthuéc Bé  µichÝnh    T  v c¸c®¬ v tr     T  sau  y: ®© + C¸c  êng  ¹ihäc, Trung  äc  µi chÝnh  Õ   Tr §    h T  k to¸n trùc thuéc  é   µi     BT  chÝnh.
  3. 3 +  Tæng  ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n     i nghiÖp. +  Trung  ©m  åidìng c¸n bé  µichÝnh  éc Bé  µichÝnh. t B      t  thu   T   2.C¸c  êng  ¹ihäc    tr §  Kinh  Õ  ã  o  ¹ochuyªn ngµnh  Õ   t c ®µ t     K to¸n. 3.Héi kÕ     ÖtNam.     to¸nVi   §i Ò u    íckhim ë   ípbåidìng  Õ     ëng, c¸c c¬  5: Tr     l     K to¸ntr     quan, ®¬n  Þ    v tæ chøc  ípph¶i®¨ng  ý  ë   ípt¹  é   µi chÝnh  l    k m l i T   B (qua  ô     V Tæ chøc    é  µ  c¸n b v ®µo  ¹o). å   ¬  ¨ng  ý  ë   ípbåidìng K Õ     ëng  å m: t   s® H k m l      to¸ntr g +  Quy Õt  nh  ë   íp(kÌm  ®Þ m l  danh  s¸ch häc    viªn) +  Quy Õt  nh  ®Þ Ban  chØ  o  íp. ®¹ l +  Õ   ¹ch  ë   íp(®èit ng dù  åidìng,Thêigian,®Þa   iÓ m   µ  ×nh  K ho m l   î   b         ® vh thøc båidìng).    +  éi dung  ¬ng  ×nh,lÞch tr×nh båidìng. N  ch tr        +  Gi¶ng    µ  µi Öu häc  Ëp. viªnv t     li t ChØ   ÷ng  ípbåidìng K Õ     ëng  c¸c c¬  nh l      to¸ntr do    quan,®¬n  Þ  ãitrong   vn    §iÒu  m ë   µ  ã  ¨ng  ý  ¹  é   µi chÝnh  4  v c ® k ti T   B theo quy  nh    íi® îcBé   µi ®Þ trªnm     T   chÝnh  Êp  è  Öu  ¨ng  ý  c s hi ® k chøng  chØ  åidìng K Õ     ëng. b    to¸ntr §i Ò u 6:    ë   ípbåi dìng  Õ     ëng    ¬  Khi m l     K to¸n tr c¸c c quan, ®¬n  Þ      v tæ chøc  ípcÇn  Õn hµnh    l  ti   c¸cc«ng  Öc  vi sau: +  ©y  ùng  éiquy  X d n  qu¶n  ýlíp. l  +    Tæ chøc    Óm    ¸nh    Õt  thiki tra,® gi¸k qu¶  äc  Ëp. ht §i Ò u 7:  èi mçi  Cu   chuyªn    ®Ò (hoÆc  ô m   c chuyªn  )  ®Ò ph¶itæ    chøc  kiÓm    tra(hoÆc    Öc    Óm    ã  Ó  îctæ  thi) Vi thiki . trac th ®   chøc  íi ×nh  d h thøc viÕt    hoÆc   Ên  ¸p  ng  v ® nh ph¶i®¶m     b¶o    hai phÇn  ýthuyÕt vµ  ùc hµnh, ®ñ c¶    l    th     ®Ò     Óm     thiki traph¶in»m     trong néi dung  äc  µ     h v ph¶i®¸nh    îc tr×nh ®é     gi¸®     cña  õng häc  t  viªn. K Õt  óc lípbåidìng,c¸c ®¬n  Þ  chøc  ípgöib¸o    Ò   ×nh  ×nh, th          v tæ  l     c¸o v t h   kÕt qu¶  äc  Ëp  ña  äc    h t c h viªncho  é   µi chÝnh  BT  (qua  ô     V Tæ chøc    é  µ  c¸n b v ®µo  ¹o)  Õt  t. K qu¶  äc  Ëp  ña  äc    îc ®¸nh    h t c h viªn®   gi¸theo    ¹   ái,Kh¸, c¸c lo i Gi   :   Trung  ×nh  b theo    tiªuthøc  ©n  ¹  äc  ùccña  é   ph lo ih l  B Gi¸o dôc    µo  ¹ovµ  îc   ­§ t   ®   ghivµo    chøng chØ  åidìng K Õ     ëng. b    to¸ntr §i Ò u    ÷ng  äc    îc cÊp  8: Nh h viªn®   chøng chØ  åidìng ph¶i®¶m     b      b¶o ®ñ   ®iÒu  Ön  2  ki sau: + §¶m  b¶o  êigian  äc  Ëp    íp(tèithiÓu  th   h t trªnl     80%   êigian  th   quy  nh   ®Þ cho  chuyªn ®Ò). 1    +  Êt  c¸c bµi thikiÓm     T c¶        tra ph¶i ®¹t 5  iÓ m   ë lªn (thang  iÓ m        ® tr     ® 10 bËc).Häc    ã  Òn  ù    Óm     ¹  ÷ng  µi cha  t nhng  èi®a     viªn c quy d thiki tra l inh b  ®¹   t 
  4. 4 kh«ng      qu¸ 1/4 tæng  è  µithikiÓm     µ  òng  sb   trav c chØ  îcdù    Óm     ¹ 1  ®   thiki tral   i lÇn. §i Ò u 9: Chøng chØ   åi dìng  Õ   b  K to¸n tr ng  Êy   ë (Gi chøng  Ën  ∙  nh ® hoµn  µnh  ¬ng  ×nh båi dìng  Õ     ëng) do  é   µi chÝnh    µnh  th ch tr     K to¸n tr   BT  ph¸th vµ  qu¶n  ýthèng  Êt trongph¹m    µn  èc. l  nh     vito qu Chøng  chØ  åidìng K Õ     ëng  c¬  b    to¸ntr do  quan, ®¬n  Þ    Õt  nh     v ra quy ®Þ m ë   ípcÊp, sè  l    chøng  chØ  îc ®¨ng  ý  èng  Êt  ¹  é   µi chÝnh. Bé   µi ®  k th nh t i T   B   T  chÝnh  chØ  Êp  è  c s chøng  chØ  cho  ÷ng  äc    ng  i t ng. nh h viªn®ó ®è  î Chøng  chØ  åidìng K Õ     ëng  µm ét  b    to¸ntr l  trong nh÷ng    quan  äng   c¨n cø  tr   ®Ó   Ðt bæ   Ö m  Õ     ëng. x   nhi K to¸ntr §i Ò u 10: Chøng  chØ   åi dìng  Õ   b  K to¸n tr ng   ë chØ   ã    Þ trong c gi¸tr     vßng  n¨m  Ó   õ ngµy  îc cÊp. §èi víic¸c lípbåi dìng  íc ®©y   5  k t  ®            tr   chØ  c«ng  nhËn  ÷ng  nh chøng chØ   ∙  ¨ng  ý  ®® k qua  ¬  c quan  µi chÝnh, nh÷ng  T    chøng  chØ    òng  ®ã c chØ  ã    Þtrong vßng  n¨m  Ó   õ ngµy  c gi¸tr     3  k t  ban  µnh  h Quy  Õ   ch nµy. §i Ò u    éi dung  ¬ng  ×nh båidìng K Õ     ëng  îcquy  nh   11: N   ch tr       to¸ntr ®  ®Þ nh  sau: Thêi gian  µn    to kho¸:8  Çn    tu (kh«ng  Ó     Ó m   k thiki tra) (8 tuÇn  6  µy/tuÇn  8  Õt/ngµy=    x  ng x  ti   384  Õt) ti A.  Ç n   Õn  Ph ki thøc  chung:  å m   chuyªn ®Ò    G 7    ­184  Õt ti +  Chuyªn      ®Ò 1:Kinh  Õ    t vim«:  tiÕt 24    +  Chuyªn      ®Ò 2:Marketing: tiÕt  24    +  Chuyªn      ®Ò 3:Kinh  Õ  i ngo¹i  tiÕt t ®è   : 24    +  Chuyªn      ®Ò 4:Ph¸p  ËtvÒ   lu   kinh tÕ:32  Õt     ti   +  Chuyªn      ®Ò 5:Qu¶n  ýtµichÝnh  l    trong doanh    nghiÖp  NN:  tiÕt 32    +  Chuyªn      ®Ò 6:Thanh    µ  Ýn  ông  to¸nv t d trong DNNN:  tiÕt   24  + Chuyªn    Qu¶n  ý tµichÝnh  ®Ò 7:  l    doanh nghiÖp  ã  èn   u    níc cv ®Ç t   ngoµi24  Õt.   ti B.  Ç n   Õn  Ph ki thøc  nghiÖp  ô: G å m   chuyªn ®Ò    v  6    ­200  Õt. ti + Chuyªn        ®Ò 8: Tæ chøc c«ng    Õ   t¸ck to¸n trong DNNN   µ      ña      v vaitrß c kÕ     ëng:32  Õt to¸ntr   ti   +  Chuyªn      Õ     µichÝnh:32  Õt ®Ò 9:K to¸nt     ti +  Chuyªn      Õ     ®Ò 10:K to¸nqu¶n  Þvµ  Èm  nh  ù   ®Ç u  :32  Õt tr   th ®Þ d ¸n   t  ti   +  Chuyªn      ®Ò 11:B¸o    µichÝnh  c¸o t   doanh  nghiÖp:32  Õt   ti
  5. 5 + Chuyªn      ©n  Ých  ¹t®éng  µichÝnh  ®Ò 12: Ph t ho   t  trong doanh    nghiÖp:   40  Õt ti   +  Chuyªn      Ó m     µ  Óm    éibé:32  Õt ®Ò 13:Ki to¸nv ki to¸nn     ti §i Ò u    12: Giao  ô   ëng  ô     V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹ochñ  ×phèi c¸n b v ®µ t   tr     hîp víiVô   ëng  ô   Õ     Õ     chøc  Öc      tr V Ch ®é k to¸ntæ  vi qu¶n  ývµ  Óm     êng  l   ki trath xuyªn viÖc  ùc hiÖn    th   Quy  Õ   µy. ch n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2