intTypePromotion=1

Quyết định 77/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
120
lượt xem
5
download

Quyết định 77/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 77/2001/Q§-TTg ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2001 VÒ chi phÝ cho viÖc ®µo t¹o c¸n bé khoa häc, kü thuËt t¹i c¸c c¬ së níc ngoµi b»ng ng©n s¸ch nhµ n íc Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 322/Q§-TTg ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n ''§µo t¹o c¸n bé khoa häc, kü thuËt t¹i c¸c c¬ së níc ngoµi b»ng ng©n s¸ch nhµ níc''; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Chi phÝ cho viÖc ®µo t¹o c¸n bé khoa häc, kü thuËt t¹i c¸c c¬ së níc ngoµi b»ng ng©n s¸ch nhµ níc bao gåm nh÷ng kho¶n sau: 1. Häc phÝ vµ c¸c kho¶n lÖ phÝ b¾t buéc ph¶i tr¶ (nÕu cã) cho c¸c c¬ së ®µo t¹o hoÆc dÞch vô níc ngoµi theo c¸c hîp ®ång cô thÓ. 2. Sinh ho¹t phÝ (gåm tiÒn ¨n, ë, ®i l¹i vµ tµi liÖu häc tËp), chi phÝ b¶o hiÓm y tÕ (theo quy ®Þnh cô thÓ cña tõng níc) trong thêi gian häc tËp ë níc ngoµi. C¸c kho¶n chi nµy ®îc tÝnh to¸n theo nguyªn t¾c b¶o ®¶m nhu cÇu tèi thiÓu vÒ sinh ho¹t vµ kh¸m, ch÷a bÖnh cña ngêi häc. 3. VÐ m¸y bay (lît ®i vµ lît vÒ). 4. Chi phÝ mét phÇn ®èi víi ngêi ®îc cö ®i häc t¹i c¸c c¬ së níc ngoµi ®Æt t¹i ViÖt Nam hoÆc häc theo h×nh thøc hçn hîp (mét phÇn thêi gian häc tËp t¹i ViÖt Nam, mét phÇn thêi gian häc tËp ë níc ngoµi). §iÒu 2. §èi tîng ®îc hëng chi phÝ quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy lµ nh÷ng ngêi ®îc tuyÓn ®i ®µo t¹o t¹i c¸c c¬ së níc ngoµi theo c¸c h×nh thøc ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 322/Q§- TTg ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. §iÒu 3. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o hµng n¨m c¨n cø vµo nhu cÇu ®µo t¹o, møc häc phÝ cña c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña tõng c¬ së ®µo t¹o ë tõng níc ®Ó lËp dù to¸n chi phÝ häc tËp, chi phÝ sinh ho¹t vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c, kÓ c¶ viÖc bæ tóc ngo¹i ng÷ (nÕu cÇn) ®Ó Bé Tµi chÝnh bè trÝ ng©n s¸ch. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Ngo¹i giao vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan híng dÉn viÖc qu¶n lý nguån kinh phÝ theo quy
  2. 2 ®Þnh hiÖn hµnh, b¶o ®¶m tèt viÖc ®µo t¹o c¸n bé khoa häc kü thuËt t¹i c¸c c¬ së níc ngoµi b»ng ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2