Quyết định 77/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định 77/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 77/2002/Q§-BTC ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2002 VÒ viÖc t¹m thêi thùc hiÖn thu vµ miÔn, gi¶m phÝ sö dông cÇu, ®êng bé, ®ß, phµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; §Ó ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn ®ång bé c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. TiÕp tôc thùc hiÖn thu vµ miÔn, gi¶m phÝ sö dông cÇu, ®- êng bé, ®ß, phµ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh. §iÒu 2. §èi víi c¸c ®èi tîng ®îc miÔn, gi¶m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt cÊp thÎ miÔn phÝ theo thñ tôc vµ quy ®Þnh hiÖn hµnh. §èi víi nh÷ng trêng hîp ®· cÊp thÎ miÔn phÝ nhng hÕt thêi gian thùc hiÖn, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn cã tr¸ch nhiÖm cÊp tiÕp cho ®Õn khi cã quy ®Þnh míi. C¸c thÎ miÔn phÝ ®· cÊp ®óng ®èi tîng quy ®Þnh tiÕp tôc cã hiÖu lùc. §iÒu 3. ViÖc thu vµ miÔn, gi¶m phÝ sö dông cÇu, ®êng bé, ®ß, phµ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn cho ®Õn khi cã v¨n b¶n h- íng dÉn míi. §iÒu 4. Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tµi chÝnh, Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ, thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc, trùc thuéc Bé Tµi chÝnh, c¸c ®¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp thu phÝ sö dông cÇu, ®êng bé vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản