Quyết định 77/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Quyen Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định 77/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2003/QĐ-BBCVT về việc quản lý máy chủ tên miền quốc gia .VN và tham gia các tổ chức quốc tế về tài nguyên Internet do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2003/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH-VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ******** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77/2003/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SỐ 77/2003/QĐ-BBCVT NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC QUẢN LÝ MÁY CHỦ TÊN MIỀN QUỐC GIA .VN VÀ THAM GIA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ TÀI NGUYÊN INTERNET BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 28/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Giao Trung tâm Internet Việt Nam nhiệm vụ thiết lập, khai thác và duy trì hoạt động hệ thống máy chủ quản lý tên miền (DNS) quốc gia .VN và tham gia các tổ chức quốc tế về tài nguyên Internet để đăng ký và duy trì địa chỉ IP, số hiệu mạng cho Internet Việt Nam. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 465/CSBĐ ngày 14/8/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc uỷ quyền cho Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham gia APNIC. Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Đỗ Trung Tá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản