Quyết định 77/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định 77/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 77/2004/Q§­BTC  ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2004 Quy ®Þnh qu¶n lý h¶i quan  ®èi víi hµng ho¸ b¸n t¹i cöa hµng kinh doanh  hµng miÔn thuÕ  Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø LuËt H¶i quan sè 29/2001/QH10 ®îc Quèc héi  níc CHXHCN ViÖt Nam kho¸ X, kú häp thø 9 th«ng qua ngµy   29/06/2001; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 101/2001/N§­CP ngµy 31/12/2001   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña   LuËt H¶i quan vÒ thñ tôc h¶i quan, chÕ ®é kiÓm tra, gi¸m   s¸t h¶i quan; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003//N§­CP ngµy 01/7/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh. ­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   205/1998/Q§­TTg   ngµy   19/08/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ vÒ cöa   hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ;  ­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   206/2003/Q§­TTg   ngµy   07/10/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   söa   ®æi,   bæ  sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ vÒ cöa hµng kinh doanh hµng   miÔn thuÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 205/1998/Q§­TTg   ngµy 19/08/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ;  XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan vµ  sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Th¬ng m¹i. QUYÕT §ÞNH §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy quy ®Þnh  qu¶n lý h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ b¸n t¹i cöa hµng kinh  doanh hµng miÔn thuÕ. §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o.   B∙i   bá   QuyÕt   ®Þnh   sè  54/2003/Q§­BTC ngµy 16/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
 2. §iÒu   3:   Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, Thñ tr­ ëng c¸c ®¬n vÞ thuéc c¬ quan Bé Tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc,  c¸   nh©n   liªn   quan  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh  nµy. QUY §ÞNH  Quy ®Þnh qu¶n lý h¶i quan ®èi víi hµng ho¸  b¸n t¹i cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 77/2004/Q§­BTC ngµy  28/9/2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. QUY §ÞNH CHUNG 1.   Hµng   ho¸   nhËp   khÈu   b¸n   t¹i   cöa   hµng   kinh   doanh  hµng miÔn thuÕ (sau ®©y gäi t¾t lµ cöa hµng) ®îc lµm thñ  tôc h¶i quan t¹i Chi côc H¶i quan qu¶n lý cöa hµng. Thñ  tôc h¶i  quan  ®èi víi  hµng ho¸  nhËp  khÈu ®Ó  b¸n  t¹i   cöa   hµng   thùc   hiÖn   nh  quy   ®Þnh   ®èi   víi   hµng   kinh  doanh nhËp khÈu. Riªng phÇn tÝnh thuÕ chØ ph¶i thùc hiÖn  ®èi víi trêng hîp mÆt hµng nhËp khÈu ®Ó b¸n cho ngêi nhËp  c¶nh cã ®¬n gi¸ vît qu¸ tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ theo  quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   (tÝnh   thuÕ   vµ   thu   thuÕ   ®èi   víi  phÇn vît). 2. Hµng nhËp khÈu b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ ph¶i d¸n  tem “Vietnam duty not paid” do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh, d­ íi sù gi¸m s¸t cña c¬ quan H¶i quan tríc khi ®a hµng vµo  kho. VÞ   trÝ   d¸n   tem   ®èi   víi   hµng   nhËp   khÈu   b¸n   t¹i   cöa  hµng miÔn thuÕ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 ®Ýnh  kÌm QuyÕt ®Þnh nµy. 3. C¸c lo¹i mü phÈm (thuéc danh môc do Bé Y tÕ qu¶n  lý chÊt lîng) ®îc phÐp nhËp khÈu phôc vô kinh doanh t¹i  c¸c cöa hµng miÔn  thuÕ  kh«ng ph¶i  ®¨ng  ký lu hµnh.  C¸c  doanh nghiÖp kinh doanh hµng miÔn thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm  tríc ph¸p luËt vÒ chÊt lîng mü phÈm. Trong trêng hîp doanh nghiÖp xin ®a mü phÈm ra khái  khu vùc qu¶n lý cña Cöa hµng miÔn thuÕ ®Ó tiªu thô t¹i  ongvan/qdinh/qd206 2
 3. thÞ trêng néi ®Þa ph¶i ®¨ng ký lu hµnh theo quy ®Þnh cña  Bé Y tÕ. 4.   H¶i   quan   kh«ng   niªm   phong   kho   hµng,   cöa   hµng,  kh«ng trùc tiÕp gi¸m s¸t, kh«ng trùc tiÕp lµm thñ tôc b¸n  hµng.   Mçi   th¸ng   mét   lÇn,   H¶i   quan   thùc   hiÖn   kiÓm   tra  chøng   tõ   b¸n   hµng   cña   cöa   hµng   ®Ó   thanh   kho¶n   tê   khai  nhËp khÈu. Trong qu¸ tr×nh thanh kho¶n nÕu xÐt thÊy cÇn  thiÕt th× H¶i quan thùc hiÖn viÖc kiÓm tra lîng hµng tån. 5. Tr¸ch nhiÖm cña cöa hµng: 5.1 B¸n hµng ®óng thñ tôc, ®óng ®èi tîng, ®óng ®Þnh  lîng quy ®Þnh. 5.2 Lu gi÷ hå s¬, chøng tõ b¸n hµng theo quy ®Þnh t¹i  Môc II díi ®©y. 5.3 Mçi th¸ng, cöa hµng ph¶i lµm b¸o c¸o b¸n hµng göi  Chi côc H¶i quan qu¶n lý cöa hµng (theo mÉu t¹i Phô lôc 2  ®Ýnh kÌm QuyÕt  ®Þnh nµy) ®Ó H¶i quan kiÓm  tra  vµ thanh  kho¶n. 5.4 Cöa hµng ph¶i cã hÖ thèng m¸y tÝnh nèi m¹ng víi  Chi côc H¶i quan qu¶n lý cöa hµng ®Ó truyÒn trùc tiÕp tíi  c¬ quan H¶i quan: ­ Sè  liÖu b¸n  hµng  (tªn ngêi  mua hµng,  sè hé  chiÕu  hoÆc sè giÊy th«ng hµnh, tªn hµng, sè lîng, trÞ gi¸). ­ Sè liÖu hµng tån kho (tªn hµng, m∙ sè, sè lîng, trÞ  gi¸). 6. H¶i quan qu¶n lý cöa hµng ph¶i më sæ theo dâi hµng  nhËp khÈu ®Ó b¸n t¹i cöa hµng vµ sè liÖu b¸n hµng, hµng  tån kho do cöa hµng cung cÊp theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.4  nªu trªn. II. QUY §ÞNH VÒ B¸N HµNG 1.  Trêng  hîp ngêi mua  hµng lµ  c¸c c¬ quan  §¹i  diÖn  ngo¹i giao, c¬ quan L∙nh sù vµ c¬ quan §¹i diÖn c¸c tæ  chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam ®îc hëng tiªu chuÈn ®Þnh lîng  miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 30/7/1994  cña ChÝnh phñ. 1.1.   Nh©n   viªn   b¸n   hµng   ph¶i   kiÓm   tra   c¸c   chøng   tõ  sau: a) Hé chiÕu, chøng minh th  ngo¹i giao hoÆc c«ng hµm  (nÕu ngêi mua lµ c¬ quan). b) Sæ ®Þnh møc hµng miÔn thuÕ. ongvan/qdinh/qd206 3
 4. c) V¨n b¶n uû quyÒn mua hµng (®èi víi trêng hîp mua  hµng theo uû quyÒn). d)   GiÊy   phÐp   cña   Côc   H¶i   quan   TØnh,   thµnh   phè   (®èi  víi mÆt hµng lµ « t«, xe g¾n m¸y). 1.2. Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i thu vµ lu c¸c chøng tõ  sau: a) C¾t « tem t¬ng øng víi mÆt hµng ®∙ b¸n vµ d¸n vµo  ho¸ ®¬n b¸n hµng. b) Ho¸ ®¬n b¸n hµng. c) C¸c chøng tõ c,d quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 trªn ®©y. 2.   Trêng   hîp   ngêi   mua   hµng   lµ   chuyªn   gia   níc   ngoµi  thùc   hiÖn   c¸c   ch¬ng   tr×nh,   dù   ¸n   ODA   ë   ViÖt   Nam,   tiªu  chuÈn ®Þnh lîng miÔn thuÕ ®îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè  211/1998/Q§­TTg   ngµy   31/10/1998   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ;  ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vÒ níc lµm viÖc theo lêi  mêi   cña   c¬   quan   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   tiªu   chuÈn   ®Þnh   lîng  miÔn thuÕ ®îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 210/1999/Q§­TTg  ngµy 27/10/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2.1.   Thñ   tôc   tríc   khi   b¸n   hµng:   Cöa   hµng   ph¶i   xuÊt  tr×nh v¨n b¶n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.2.c díi ®©y víi Chi côc  H¶i quan qu¶n lý cöa hµng ®Ó x¸c nhËn vµ trõ lïi hµng ho¸  mua t¹i cöa hµng. 2.2.   Nh©n   viªn   b¸n   hµng   ph¶i   kiÓm   tra   c¸c   chøng   tõ  sau: a) Hé chiÕu. b) Tê khai nhËp xuÊt c¶nh ViÖt Nam. c) V¨n b¶n x¸c nhËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (nÕu lµ  chuyªn gia ODA) hoÆc cña Bé, ngµnh mêi ngêi ViÖt Nam ®Þnh  c ë níc ngoµi vÒ níc lµm viÖc (nÕu lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh  c ë níc ngoµi). 2.3. Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i thu vµ lu c¸c chøng tõ  sau: a) Ho¸ ®¬n b¸n hµng. b) Ghi ®Çy ®ñ hä tªn, sè hé chiÕu, ngµy nhËp c¶nh cña  ngêi mua hµng vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng. c) §èi víi v¨n b¶n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.2.c trªn ®©y: ­ Thu b¶n copy v¨n b¶n x¸c nhËn cña c¬ quan Nhµ níc  cã thÈm quyÒn ®∙ cã x¸c nhËn trõ lïi cña H¶i quan, nÕu  ngêi mua cha mua hÕt lîng hµng ®îc miÔn thuÕ. ­ Thu b¶n chÝnh v¨n b¶n x¸c nhËn cña c¬ quan Nhµ níc  cã thÈm quyÒn, nÕu ngêi mua ®∙ mua hÕt lîng hµng ®îc miÔn  thuÕ. ongvan/qdinh/qd206 4
 5. 3. Trêng hîp ngêi nhËp c¶nh mua hµng ë cöa hµng miÔn  thuÕ t¹i cöa khÈu  nhËp  vµ cöa  hµng  miÔn thuÕ trong  néi  ®Þa: 3.1.   Nh©n   viªn   b¸n   hµng   ph¶i   kiÓm   tra   c¸c   chøng   tõ  sau: a) Hé chiÕu. b) Tê khai nhËp xuÊt c¶nh ViÖt Nam. c) Sau khi b¸n hµng nh©n viªn cöa hµng ph¶i ghi tæng  trÞ gi¸ hµng ®∙ b¸n ký, ghi râ hä tªn vµo Tê khai nhËp  xuÊt c¶nh.  d) Ghi ®Çy ®ñ hä tªn, sè hé chiÕu, ngµy nhËp c¶nh cña  ngêi mua hµng vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng. 3.2. Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i thu vµ lu c¸c chøng tõ  sau: a) Ho¸ ®¬n b¸n hµng. b)  Thu b¶n  copy Tê  khai nhËp  xuÊt  c¶nh  (sau khi  ®∙  ghi theo quy ®Þnh t¹i 3.1.c trªn ®©y). 4.   Trêng   hîp   ngêi   xuÊt   c¶nh   mua   hµng   t¹i   cöa   hµng  miÔn thuÕ trong néi ®Þa: 4.1.   Nh©n   viªn   b¸n   hµng   ph¶i   kiÓm   tra   c¸c   chøng   tõ  sau: a) Hé chiÕu. b) VРm¸y bay xuÊt c¶nh ®∙ ®îc ®Æt chç. 4.2. Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i thu vµ lu c¸c chøng tõ  sau: a) Ho¸ ®¬n b¸n hµng ( ®∙ cã x¸c nhËn thùc xuÊt cña  H¶i quan cöa khÈu xuÊt). b)   Ghi   ®Çy   ®ñ   hä   tªn,   sè   hé   chiÕu,   sè   hiÖu   chuyÕn  bay,   ngµy   xuÊt   c¶nh   cña   ngêi   mua   hµng   vµo   ho¸   ®¬n   b¸n  hµng. 4.3.  Thñ  tôc h¶i  quan t¹i  Chi côc  H¶i quan  qu¶n  lý  cöa hµng: a)  KiÓm tra,  ®èi  chiÕu  hµng ho¸  ®∙ b¸n  víi ho¸  ®¬n  b¸n hµng. b) Niªm phong hµng ho¸ ®∙ b¸n ®Ó cöa hµng chuyÓn tíi  cöa khÈu xuÊt. 4.4. Thñ tôc h¶i quan t¹i cöa khÈu xuÊt: a) KiÓm tra niªm phong cña H¶i quan qu¶n lý cöa hµng. b) Gi¸m s¸t ®Ó ®¶m b¶o hµng ®îc thùc xuÊt. c) X¸c nhËn thùc xuÊt vµo tõng ho¸ ®¬n b¸n hµng. ongvan/qdinh/qd206 5
 6. 5.   Trêng   hîp   ngêi   xuÊt   c¶nh   mua   hµng   t¹i   cöa   hµng  miÔn thuÕ ë cöa khÈu xuÊt: 5.1.   Nh©n   viªn   b¸n   hµng   ph¶i   kiÓm   tra   c¸c   chøng   tõ  sau: a) Hé chiÕu hoÆc giÊy th«ng hµnh xuÊt nhËp c¶nh theo  quy ®Þnh. b)   Chøng   tõ   chøng   minh   nguån   gèc   ngo¹i   tÖ   hîp   ph¸p  (trêng   hîp   mua   hµng   víi   trÞ   gi¸   trªn   møc   ngo¹i   tÖ   quy  ®Þnh ph¶i khai b¸o h¶i quan theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam). 5.2. Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i thùc hiÖn: a)   Ghi   ®Çy   ®ñ   hä   tªn,   sè   hé   chiÕu   (sè   giÊy   th«ng  hµnh), ngµy xuÊt c¶nh cña ngêi mua hµng vµo ho¸ ®¬n b¸n  hµng. b) Lu ho¸ ®¬n b¸n hµng. 5.3. Trêng hîp kh¸ch du lÞch xuÊt c¶nh b»ng ®êng biÓn  kh«ng cã thÞ thùc nhËp c¶nh, kh«ng cã tê khai nhËp xuÊt  c¶nh ViÖt Nam th× thùc hiÖn nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.2 trªn  ®©y. 6. Hµng miÔn thuÕ b¸n trªn c¸c chuyÕn bay quèc tÕ: 6.1.   Khi   xuÊt   hµng   tõ   kho   ®a   lªn   m¸y   bay,   doanh  nghiÖp ph¶i lËp “PhiÕu xuÊt kho” ghi râ mÆt hµng, sè lîng, trÞ gi¸ l«  hµng ®ã. 6.2. §èi víi chuyÕn bay xuÊt c¶nh: Doanh nghiÖp ®îc  phÐp lËp ho¸ ®¬n tæng (03 liªn) cho tÊt c¶ sè hµng ®∙ b¸n  trªn   m¸y   bay   cña   mét   chuyÕn   bay,   liªn   1   (lu   doanh  nghiÖp),   liªn   2   (®Ó   thanh   kho¶n   miÔn   thuÕ   víi   c¬   quan  thuÕ), liªn 3 (nép cho H¶i quan). 6.3. §èi víi chuyÕn bay nhËp c¶nh: NÕu ngêi mua hµng  trªn chuyÕn bay nhËp c¶nh th× yªu cÇu ngêi mua khai b¸o  vµo Tê khai nhËp xuÊt c¶nh ViÖt Nam vµ ngêi b¸n hµng x¸c  nhËn trªn tê khai nh néi dung x¸c nhËn cña nh©n viªn b¸n  hµng t¹i cöa hµng miÔn thuÕ nhËp c¶nh (quy ®Þnh t¹i ®iÓm  3.1.c nªu trªn) vµ xuÊt ho¸ ®¬n b¸n hµng theo quy ®Þnh. 6.4. Trong thêi gian 24 giê, sau khi kÕt thóc chuyÕn  bay doanh nghiÖp ph¶i nép cho H¶i quan qu¶n lý cöa hµng  b¶n kª chi tiÕt b¸n hµng cho hµnh  kh¸ch  cña chuyÕn  bay  xuÊt c¶nh  hoÆc  nhËp c¶nh,  néi  dung  b¶n kª chi  tiÕt  gåm  c¸c tiªu chÝ: Hä tªn ngêi mua hµng, sè hé chiÕu, sè hiÖu  chuyÕn bay, ngµy xuÊt c¶nh/nhËp c¶nh cã x¸c nhËn cña ngêi  b¸n hµng; ho¸ ®¬n tæng, phiÕu xuÊt kho ®Ó lµm c¬ së thanh  kho¶n hå s¬. ongvan/qdinh/qd206 6
 7. 7. Hµng miÔn thuÕ phôc vô nhu cÇu cña thuû thñ trong  thêi gian  tµu  ®ang  neo ®Ëu t¹i c¶ngViÖt  Nam ®Ó sö dông  trªn tµu vµ ngoµi l∙nh h¶i ViÖt Nam: 7.1. Trêng hîp mua hµng miÔn thuÕ ®Ó phôc vô nhu cÇu  c¸ nh©n trong thêi gian tµu ®ang neo ®Ëu chê xuÊt c¶nh:  Thuû thñ trªn tµu ®îc phÐp mua hµng miÔn thuÕ t¹i cöa  hµng miÔn thuÕ 01(mét) lÇn theo ®Þnh lîng cô thÓ sau:  a) §Þnh lîng: ­ Rîu tõ 22 ®é trë lªn: 1,5 lÝt.  ­ Rîu díi 22 ®é:  2,0 lÝt.  ­ §å uèng cã cån, bia:  3,0 lÝt  ­ Thuèc l¸ ®iÕu:  400 ®iÕu.  ­ X× gµ:  100 ®iÕu.  b) Quy ®Þnh vÒ b¸n hµng:  ­ ThuyÒn trëng hoÆc ngêi ®¹i diÖn tµu thay mÆt thuû  thñ lËp ®¬n hµng mua 01 (mét) lÇn chung cho c¸c thuû thñ  cã nhu cÇu sö dông lo¹i hµng nµy theo ®Þnh lîng nªu trªn. ­ Nh©n viªn b¸n hµng thùc hiÖn: +   KiÓm   tra   ®¬n   hµng   cña   thuyÒn   trëng   hoÆc   ngêi   ®¹i  diÖn tµu, danh s¸ch thuû thñ. +   Ghi   ®Çy   ®ñ   hä   tªn,   sè   hé   chiÕu   cña   thuyÒn   trëng  hoÆc ngêi ®¹i diÖn tµu, sè hiÖu ph¬ng tiÖn vËn t¶i, ngµy  tµu nhËp c¶nh vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ ký tªn vµo ho¸ ®¬n  b¸n hµng.  + Lu ho¸ ®¬n b¸n hµng, ®¬n hµng vµ danh s¸ch thuû thñ  lµm c¬ së thanh kho¶n hå s¬.  7.2. Trêng hîp mua hµng miÔn thuÕ phôc vô nhu cÇu cña  thuû thñ cho hµnh tr×nh tiÕp theo ngoµi l∙nh h¶i ViÖt Nam  chØ ®îc mua t¹i cöa hµng miÔn thuÕ n¬i tµu xuÊt c¶nh. ­ Quy ®Þnh vÒ b¸n hµng:  ThuyÒn trëng hoÆc ngêi ®¹i diÖn tµu lËp ®¬n hµng theo  nhu cÇu. ­ Nh©n viªn b¸n hµng thùc hiÖn: +   KiÓm   tra   ®¬n   hµng   cña   thuyÒn   trëng   hoÆc   ngêi   ®¹i  diÖn tµu, danh s¸ch thuû thñ lµm c¬ së thanh kho¶n hå s¬.  +   Ghi   ®Çy   ®ñ   hä   tªn,   sè   hé   chiÕu   cña   thuyÒn   trëng  hoÆc ngêi ®¹i diÖn tµu, sè hiÖu ph¬ng tiÖn vËn t¶i, ngµy  tµu nhËp c¶nh vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ ký tªn vµo ho¸ ®¬n  b¸n hµng.  + Lu ho¸ ®¬n b¸n hµng, ®¬n hµng vµ danh s¸ch thuû thñ  . ongvan/qdinh/qd206 7
 8. Hµng   ho¸   mua   t¹i   cöa   hµng   miÔn   thuÕ   theo   ®¬n   hµng  phôc vô nhu cÇu cña thuû thñ cho hµnh tr×nh tiÕp theo (sö  dông ngoµi l∙nh h¶i ViÖt Nam) ph¶i ®îc ®a vµo kho cña tµu  ®Ó H¶i quan niªm phong vµ gi¸m s¸t cho ®Õn khi tµu xuÊt  c¶nh.  III. QUY §ÞNH §èI VíI HµNG S¶N XUÊT T¹I VIÖT NAM Vµ  HµNG HO¸ NHËP KHÈU §ANG L¦U TH¤NG HîP PH¸P TR£N  THÞ TR¦êNG VIÖT NAM §¦A VµO B¸N T¹I CöA HµNG MIÔN THUÕ  1.  Hµng s¶n  xuÊt  t¹i ViÖt  Nam bao  gåm hµng  ho¸  ®îc  s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu, vËt t trong níc vµ hµng ho¸ ®îc  s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu. 2. Hµng s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam ®a vµo b¸n t¹i cöa hµng  miÔn thuÕ lµ mÆt hµng kh«ng thuéc danh môc hµng cÊm xuÊt  khÈu. NÕu lµ mÆt hµng xuÊt khÈu cã ®iÒu kiÖn ph¶i cã giÊy  phÐp cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt. 3. Hµng ho¸ ®∙ nhËp khÈu, ®ang lu th«ng hîp ph¸p trªn  thÞ   trêng   ViÖt   Nam   (díi   ®©y   ®îc   gäi   lµ   hµng   ®∙   nhËp  khÈu), nÕu ®a vµo b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ ®îc coi nh  hµng xuÊt khÈu vµ ph¶i tu©n thñ chÝnh s¸ch mÆt hµng theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.   Thñ   tôc   h¶i   quan   ®èi   víi   hµng   ho¸   s¶n   xuÊt   t¹i  ViÖt   Nam   tõ   nguyªn   liÖu,   vËt   t  nhËp   khÈu;   hµng   ho¸   ®∙  nhËp khÈu b¸n t¹i cöa hµng miÔn thuÕ: 4.1..Doanh nghiÖp b¸n hµng ®¨ng ký tê khai xuÊt khÈu  (HQ/2002­XK),   doanh   nghiÖp   mua   hµng   (doanh   nghiÖp   kinh  doanh hµng miÔn thuÕ) ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu (HQ/2002­ NK) cïng bé hå s¬ h¶i quan liªn quan nh ®èi víi hµng ho¸  xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n.  §èi víi hµng ho¸ ®∙ nhËp khÈu th× nép thªm c¸c chøng  tõ nhËp khÈu ban ®Çu:  tê khai  nhËp  khÈu, biªn  lai  thuÕ  c¸c lo¹i (b¶n sao cã x¸c nhËn ®ãng dÊu, ký tªn cña gi¸m  ®èc doanh nghiÖp).  Doanh   nghiÖp   b¸n   hµng,   doanh   nghiÖp   mua   hµng   thùc  hiÖn thñ tôc h¶i quan t¹i Chi côc H¶i quan qu¶n lý cöa  hµng miÔn thuÕ. 4.2. Chi côc H¶i quan qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ cã  tr¸ch nhiÖm lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu l« hµng theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh, riªng: ­ §èi víi Tê khai HQ/2002­XK: x¸c nhËn ®∙ lµm thñ tôc  h¶i quan vµ ®ãng dÊu vµo « 26, cha x¸c nhËn thùc xuÊt vµ  cha ®ãng dÊu vµo « 27.  ­ Më sæ theo dâi riªng ®èi víi lo¹i hµng nµy. ongvan/qdinh/qd206 8
 9. 4.3.   Hµng   ngµy,   trªn   c¬   së   ho¸   ®¬n   thanh   to¸n   víi  kh¸ch hµng, doanh nghiÖp mua hµng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp  sè hµng ®∙ b¸n trong ngµy vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng trong  ngµy nép cho H¶i quan qu¶n lý cöa hµng miÔn thuÕ. 4.4. Trªn c¬ së sæ theo dâi vµ b¸o c¸o b¸n hµng trong  ngµy, khi sè hµng nhËp khÈu trªn tê khai HQ/2002­NK ®îc  b¸n hÕt, doanh nghiÖp mua hµng cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o  cho doanh  nghiÖp  b¸n hµng  cïng  liªn hÖ víi Chi côc H¶i  quan qu¶n lý cöa hµng ®Ó ®îc kiÓm tra ®èi chiÕu vµ x¸c  nhËn,   ®ãng   dÊu   thùc   xuÊt   vµo   «   sè   27   trªn   tê   khai  HQ/2002­XK (bao gåm tê khai lu t¹i H¶i quan vµ tê khai  cña doanh  nghiÖp  b¸n hµng)  ®Ó lµm  c¬ së thanh  kho¶n  hå  s¬. 5. Nh÷ng néi dung quy ®Þnh trong phÇn nµy chØ ¸p dông  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu hoµn thuÕ   theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ. I V .   Q U Y   § Þ N H   V Ò   H µ N G   H O ¸   N H Ë P   K H È U   B ¸ N   T ¹ I   C ö A   H µ N G  MIÔN THUÕ CHUYÓN MôC §ÝCH Sö DôNG 1. Hµng t¸i xuÊt: 1.1. Khi lµm thñ tôc t¸i xuÊt, doanh nghiÖp ph¶i nép  c¸c chøng tõ  sau: ­ V¨n b¶n ®Ò nghÞ xin t¸i xuÊt. ­ GiÊy  phÐp  cña Bé  Th¬ng  m¹i (nÕu  khi  nhËp khÈu  cã  giÊy phÐp cña Bé Th¬ng m¹i). 1.2  Thñ tôc h¶i quan t¸i xuÊt: ­ Thñ tôc h¶i quan t¸i xuÊt thùc hiÖn nh quy ®Þnh ®èi  víi l« hµng t¸i xuÊt. ­ Chi côc H¶i quan qu¶n lý cöa hµng lµm thñ tôc t¸i  xuÊt. 2. Hµng chuyÓn vµo b¸n t¹i thÞ trêng néi ®Þa: 2.1. Khi muèn chuyÓn hµng nhËp khÈu b¸n t¹i cöa hµng  miÔn thuÕ vµo tiªu thô néi ®Þa, doanh nghiÖp ph¶i nép cho  Chi côc H¶i quan qu¶n lý cöa hµng: ­ V¨n b¶n ®Ò nghÞ. ­ GiÊy phÐp cña Bé Th¬ng m¹i (®èi víi hµng nhËp khÈu  cã ®iÒu kiÖn). 2.2. Thñ tôc h¶i quan ®Ó chuyÓn hµng vµo tiªu thô néi  ®Þa   ®îc   thùc   hiÖn   nh  quy   ®Þnh   ®èi   víi   hµng   kinh   doanh  nhËp khÈu. ongvan/qdinh/qd206 9
 10. V. QUY §ÞNH VÒ THANH KHO¶N 1. Hå s¬ thanh kho¶n gåm: 1.1.  Chøng  tõ   b¸n  hµng cho  tõng  ®èi tîng  theo  quy  ®Þnh t¹i PhÇn II nªu trªn. 1. 2. B¸o c¸o b¸n hµng trong th¸ng cña cöa hµng. 1.3. C¸c chøng tõ kh¸c (nÕu cã). ViÖc   thanh   kho¶n   ®îc   tiÕn   hµnh   ®Þnh   kú   theo   tõng  th¸ng. §Þnh kú hµng n¨m Chi côc H¶i quan qu¶n lý cöa hµng  thùc hiÖn viÖc kiÓm tra hµng tån kho. Cöa hµng chÞu tr¸ch nhiÖm lu gi÷ hå s¬, chøng tõ b¸n  hµng (theo tõng lo¹i ®èi tîng mua hµng quy ®Þnh t¹i PhÇn  II nªu trªn) ®Ó xuÊt tr×nh khi H¶i quan kiÓm tra, thanh  kho¶n 2. Thñ tôc thanh kho¶n: ­ Mçi th¸ng, Chi côc H¶i quan qu¶n lý cöa hµng thùc  hiÖn thanh kho¶n hµng ho¸ ®∙ b¸n trong th¸ng mét lÇn vµo  tuÇn ®Çu tiªn cña th¸ng tiÕp theo. Khi H¶i quan kiÓm tra,  thanh kho¶n cöa hµng ph¶i xuÊt tr×nh hå s¬ nãi t¹i ®iÓm  1,   PhÇn   V   trªn   ®©y   vµ   c¸c   sæ   s¸ch,   chøng   tõ   liªn   quan  kh¸c (khi H¶i quan yªu cÇu). ­ Trong qu¸ tr×nh thanh kho¶n, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt  th× H¶i quan thùc hiÖn kiÓm tra hµng tån. ­ Sau khi thanh kho¶n, cöa hµng ph¶i lu gi÷ hå s¬ b¸n  hµng trong thêi gian quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   Thanh   kho¶n   ®èi   víi   trêng   hîp   hµng   ®æ   vì,   tiªu  huû: 3.1.   §èi   víi   hµng   ®æ   vì   trong   qu¸   tr×nh   vËn   chuyÓn  th×   doanh  nghiÖp   ph¶i  nép  v¨n  b¶n  gi¶i   tr×nh,  chøng   th gi¸m   ®Þnh   cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   hoÆc   x¸c   nhËn   cña  chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. Trêng   hîp   hµng   ®æ   vì   nhá   lÎ,   sè   lîng   Ýt   (mét   vµi  thø   ),   trÞ   gi¸   nhá   th×   doanh   nghiÖp   nép   v¨n   b¶n   gi¶i  tr×nh   cho   H¶i   quan   qu¶n   lý   cöa   hµng   ®Ó   x¸c   nhËn   thanh  kho¶n mµ kh«ng ph¶i nép chøng th gi¸m ®Þnh hoÆc x¸c nhËn  cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. 3.2.     §èi   víi   hµng   ho¸   qu¸   h¹n   sö   dông,   hµng   bÞ   h  háng,  mÊt  phÈm   chÊt   chÊt   th×   doanh   nghiÖp  ph¶i   nép   v¨n  b¶n gi¶i tr×nh vµ chøng th gi¸m ®Þnh. 3.3.   Thñ   tôc   tiªu   huû:   Thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt. ongvan/qdinh/qd206 10
 11.                  ongvan/qdinh/qd206 11
 12. PHô LôC 1 QUY §ÞNH VÞ TRÝ D¸N TEM HµNG HO¸ NHËP KHÈu  §Ó KINH DOANH T¹I CöA HµNG MIÔN THUÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 77/2004/Q§­BTC ngµy  28/9/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) 1. Thuèc l¸ d¸n ë ®Çu tót thuèc. 2.   Rîu   chai   (bao   gåm   c¶   hò,   b×nh)   d¸n   v¾t   qua   nót  chai. 3. Qu¹t ®iÖn c¸c lo¹i: d¸n ë phÝa trªn cña bÇu qu¹t.  §èi víi nh÷ng lo¹i qu¹t s¶n xuÊt theo d¹ng hép (nh  qu¹t  th«ng giã) d¸n ë mÆt tríc, gãc tr¸i phÝa trªn. 4. Tñ l¹nh d¸n ë mÆt trªn bªn ph¶i. 5.   Nåi   c¬m   ®iÖn:   d¸n   ë   phÇn   th©n   nåi   phÝa   trªn   bé  phËn æ ®iÖn. 6.   PhÝch     nãng   l¹nh   dïng   ®iÖn:   d¸n   t¹i   phÇn   th©n  phÝch phÝa trªn bé phËn æ ®iÖn. PhÝch nãng l¹nh kh«ng dïng ®iÖn: d¸n v¾t däc phÇn nèi  ®¸y vµ th©n phÝch, nÕu kh«ng cã phÇn nèi ®¸y th× d¸n däc  theo th©n phÝch nèi víi cæ phÝch phÝa trªn. 7. BÕp ga c¸c lo¹i d¸n ë mÆt trªn bªn ph¶i. 8. §Çu video d¸n ë n¾p trªn gãc sau bªn ph¶i. 9. M¸y thu h×nh (TV) d¸n ë phÝa trªn phÇn sau m¸y. 10. M¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ d¸n ë mÆt trªn bªn ph¶i.  §èi víi m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lo¹i 2 côc th× d¸n vµo mÆt  trªn bªn ph¶i côc l¹nh. 11.   C¸c   lo¹i   mü   phÈm,   b¸nh   kÑo,   ®å   da   vµ   c¸c   lo¹i  hµng hãa kh¸c  doanh  nghiÖp  ®îc phÐp  tù chän  vÞ trÝ d¸n  tem trªn bao b× cña s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o kh«ng ¶nh hëng  ®Õn chÊt lîng vµ mü quan cña s¶n phÈm. ongvan/qdinh/qd206 12
 13. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô lôc 2 C¤NG TY........................................ CöA HµNG MIÔN THUÕ................. B¸O C¸O B¸N HµNG Th¸ng        n¨m 200........ STT Tªn  M∙  Hµng tån  Hµng míi  Tæng céng Hµng b¸n  Luü kÕ hµng  Tån cuèi th¸ng Ghi  hµng hµng cuèi  nhËp khÈu  trong  ®∙ b¸n chó th¸ng trong th¸ng th¸ng SL TG SL TG SL TG SL TG SL TG SL TG 1 2 3 4 5 6 7 8=4+6 9=5+7 10 11 12 13 14=8­10 15=9­ 16 11 ........, ngµy..... th¸ng..... n¨m 200... L∙NH §¹O C¤NG TY NG¦êI LËP (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
Đồng bộ tài khoản