Quyết định 77/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định 77/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định 227/2003/QĐ-TTg ngày 6/11/2003 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 77/2004/Q§­TTg  ngµy 07 th¸ng 5 n¨m 2004 VÒ viÖc ®iÒu chØnh bæ sung  QuyÕt ®Þnh sè 227/2003/Q§­TTg ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2003  c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h   p h ñ   p h ª   d u y Ö t   ® i Ò u   c h Ø n h   Q u y   h o ¹ c h  chung thµnh phè Biªn Hoµ, tØnh §ång Nai ®Õn n¨m 2020 thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø §iÒu lÖ  Qu¶n lý  quy ho¹ch  ®« thÞ  ban hµnh kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   91/CP   ngµy   17   th¸ng   8   n¨m   1994   cña   ChÝnh phñ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 227/2003/Q§­TTg ngµy 06 th¸ng 11   n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc phª duyÖt  ®iÒu   chØnh Quy ho¹ch chung thµnh phè  Biªn Hoµ, tØnh §ång Nai   ®Õn n¨m 2020; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n d©n tØnh §ång Nai (v¨n   b¶n sè  1567/CV­UBT ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2004), cña Bé  X©y   dùng (v¨n b¶n sè  518/BXD­KTQH ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2004)   vµ  Bé  C«ng nghiÖp (v¨n b¶n sè  1829/CV­CN§P ngµy 16 th¸ng   4 n¨m 2004), quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   §iÒu chØnh bæ sung mét phÇn néi dung cña  Môc b, Kho¶n 5, §iÒu 1 t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  227/2003/Q§­TTg  ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc  phª duyÖt §iÒu chØnh Quy ho¹ch chung thµnh phè  Biªn Hoµ,  tØnh §ång Nai ®Õn n¨m 2020 nh sau: Néi dung: "Ngõng ho¹t ®éng khai th¸c ®¸ t¹i c¸c má ®¸   Ho¸   An,   T©n   V¹n   vµ   T©n   H¹nh"   ®îc   bæ   sung   ®iÒu   chØnh  thµnh: "Ho¹t  ®éng khai th¸c  ®¸ t¹i c¸c má   ®¸ Ho¸ An, T©n   V¹n vµ  T©n H¹nh chÊm døt vµo n¨m 2010  ®Ó  c¶i t¹o thµnh   khu c«ng viªn c©y xanh g¾n víi hå  níc, phôc vô  gi¶i trÝ,   du lÞch cña thµnh phè Biªn Hoµ". C¸c néi dung kh¸c kh«ng thay ®æi. 
  2. 2 § i Ò u  2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh §ång Nai, Bé tr ëng, Thñ  trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ  vµ   c¸c   tæ   chøc   cã   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. 
Đồng bộ tài khoản