intTypePromotion=1

Quyết định 77/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
107
lượt xem
3
download

Quyết định 77/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 77/2005/Q§­TTg  ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ viÖc ®iÒu chØnh Ph¬ng ¸n  s¾p xÕp, ®æi míi ®èi víi mét sè c«ng ty nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   Th¸i   Nguyªn   (C«ng v¨n sè 112/CV­UB ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005), Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   §iÒu chØnh Ph¬ng ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi  ®èi  víi mét sè  c«ng ty nhµ  níc thuéc Uû  ban nh©n tØnh Th¸i  Nguyªn nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn: 1.  ChØ  ®¹o  thùc hiÖn  viÖc  s¾p xÕp,   ®æi  míi c«ng  ty  nhµ  níc trùc thuéc theo  ®óng néi dung vµ  tiÕn  ®é   ®∙  ®îc  phª duyÖt. §èi   víi   nh÷ng   c«ng   ty   kinh   doanh   thua   lç   kh«ng   cæ  phÇn ho¸  ®îc th×  chñ   ®éng chuyÓn sang mét trong c¸c h×nh  thøc: b¸n  ®Êu gi¸, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n vµ  b¸o c¸o Thñ  tíng  ChÝnh phñ. 2.   X©y   dùng   §Ò   ¸n   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn  n«ng, l©m trêng theo NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP ngµy 22  th¸ng   9   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ  ph¸t   triÓn   n«ng   trêng   quèc   doanh;   NghÞ   ®Þnh   sè  200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ  s¾p xÕp, ®æi, ®æi míi vµ ph¸t triÓn l©m trêng quèc doanh. 
  2. 2 § i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Néi vô  vµ  c¸c c¬  quan liªn  quan cã  tr¸ch  nhiÖm  phèi hîp víi Uû  ban nh©n tØnh  Th¸i  Nguyªn thùc hiÖn ph¬ng ¸n nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc, híng dÉn vµ  theo dâi viÖc thùc hiÖn  ph¬ng ¸n nµy,  ®ång thêi kiÕn nghÞ  víi Thñ  t íng ChÝnh phñ  c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn vµ  Thñ  tr ­ ëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt   ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc D a n h   m ô c   c « n g   t y   n h µ   n í c   t r ù c   t h u é c   U û   b a n   n h © n   d © n   t Ø n h  Th¸i Nguyªn ®îc ®iÒu chØnh h×nh thøc vµ thêi gian s¾p xÕp (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 77/2005/Q§­TTg  ngµy 13  th¸ng 4 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) TT Tªn doanh  H×nh thøc s¾p xÕp  Nay ®iÒu  Thêi  nghiÖp theo QuyÕt ®Þnh sè  chØnh gian  13/Q§­TTg ngµy 02  thùc  th¸ng 01 n¨m 2003 hiÖn 1 C«ng   ty   Qu¶n  C«ng   ty   TNHH  2005 lý   vµ   khai  Duy   tr×   100%   vèn  1 thµnh viªn th¸c   c«ng  µ níc nh tr×nh   thuû  lîi     Th¸i  Nguyªn 2 C«ng   ty   CÊp Duy   tr×   100%   vèn  C«ng   ty   TNHH  2005 níc  nhµ níc 1 thµnh viªn Th¸i Nguyªn 3 C«ng   ty   Qu¶n  Duy   tr×   100%   vèn  C«ng   ty   TNHH  2005 lý   ®«   thÞ  µ níc nh 1 thµnh viªn Th¸i Nguyªn 4 C«ng   ty   Muèi  Duy   tr×   100%   vèn    phÇn   ho¸,  Cæ 2005 I­èt       Th¸i  µ níc nh Nhµ   níc   n¾m  Nguyªn gi÷   cæ   phÇn  møc thÊp hoÆc  kh«ng n¾m gi÷  cæ phÇn 5 C«ng   ty   In  Duy   tr×   100%   vèn    phÇn   ho¸,  Cæ 2005 Th¸i Nguyªn nhµ níc Nhµ   níc   n¾m  gi÷   cæ   phÇn  møc thÊp hoÆc  kh«ng n¾m gi÷  cæ phÇn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2