Quyết định 778/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định 778/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 778/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 778/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TH A THIÊN HU NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 778/2008/Q -UBND Hu , ngày 31 tháng 3 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH PHÂN CÔNG, PHÂN C P VÀ Y QUY N QU N LÝ CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA VÀ M T S CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN H TR U TƯ THEO M C TIÊU Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000, Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu Qu c gia; Căn c Quy t nh s 2989/2006/Q -UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 c a y ban Nhân dân t nh v ban hành Quy nh phân công, phân c p và u quy n gi i quy t m t s v n trong công tác quy ho ch và u tư xây d ng; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư và Giám c S Tài chính t i T trình s 200/TTr-KH T-TC ngày 20 tháng 02 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh phân c p và y quy n qu n lý chương trình m c tiêu Qu c gia và m t s chương trình, d án h tr u tư theo m c tiêu trên a bàn t nh Th a Thiên Hu . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký.
  2. - Quy t nh này thay th Quy t nh s 568/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 02 năm 2006 c a y ban Nhân dân t nh ban hành Quy nh phân c p qu n lý các d án u tư xây d ng thu c chương trình m c tiêu và chương trình m c tiêu Qu c gia. - Các n i dung v qu n lý chương trình m c tiêu và chương trình m c tiêu Qu c gia t i Quy nh v phân c p qu n lý trong lĩnh v c tài chính và giá ban hành kèm theo Quy t nh s 4303/2004/Q -UB ngày 20 tháng 12 năm 2004 và Quy nh phân công, phân c p và u quy n gi i quy t m t s v n trong công tác quy ho ch và u tư xây d ng trên a bàn t nh Th a Thiên Hu ban hành kèm theo Quy t nh s 2989/2006/Q -UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 trái v i n i dung Quy t nh này uh yb . i u 3. Chánh Văn phòng y ban Nhân dân t nh, Ch t ch y ban Nhân dân thành ph Hu và các huy n; Giám c các S , cơ quan ngang S tr c thu c y ban Nhân dân t nh; các ch u tư và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Ng c Thi n QUY NNH PHÂN CÔNG, PHÂN C P VÀ Y QUY N QU N LÝ CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA VÀ M T S CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN H TR U TƯ THEO M C TIÊU TRÊN NA BÀN T NH TH A THIÊN HU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 778 /2008/Q -UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a y ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu ) i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh v phân công, phân c p và y quy n qu n lý chương trình m c tiêu Qu c gia và m t s chương trình, d án h tr u tư theo m c tiêu (ngu n v n u tư phát tri n và ngu n v n s nghi p). i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c, ch u tư, t ch c, cá nhân liên quan trong quá trình qu n lý, th c hi n các d án thu c chương trình m c tiêu Qu c gia và m t s chương trình, d án h tr u tư theo m c tiêu trên a bàn t nh Th a Thiên Hu .
  3. 1. Chương trình m c tiêu Qu c gia: g m các chương trình, d án sau: a) Chương trình Gi m nghèo (trong ó có d án H tr u tư xây d ng cơ s h t ng thi t y u các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o - g i t t là d án 257). b) Chương trình Giáo d c và ào t o. c) Chương trình Nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn. d) Chương trình Dân s - K ho ch hóa gia ình. ) Chương trình Văn hóa. e) Chương trình Phòng ch ng m t s b nh nguy hi m và HIV/AIDS. g) Chương trình Phòng ch ng t i ph m. h) Chương trình Phòng ch ng ma túy. i) Chương trình V sinh an toàn th c phNm. k) Chương trình Vi c làm. 2. Các chương trình, d án h tr u tư theo m c tiêu: G m các chương trình, d án sau: a) Chương trình H tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn (g i t t là chương trình 134). b) Chương trình Phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 1998-2005 và giai o n 2006-2010 (g i t t là chương trình 135). c) Chương trình "B trí dân cư các vùng: thiên tai, c bi t khó khăn, biên gi i, h i o, di cư t do, xung y u và r t xung y u c a r ng phòng h , khu b o v nghiêm ng t c a r ng c d ng giai o n 2006-2010 và nh hư ng n năm 2015” (g i t t là chương trình B trí dân cư, chương trình 193); d) Chương trình Phát tri n nuôi tr ng th y s n. ) Chương trình Phát tri n gi ng th y s n n năm 2010. e) D án tr ng m i 5 tri u hecta r ng (g i t t là chương trình 661). g) Chương trình Kiên c hóa trư ng, l p h c. Các chương trình, d án h tr u tư theo m c tiêu không thu c quy nh t i kho n 2 i u này qu n lý và th c hi n theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 4303/2004/Q -UB ngày 20 tháng 12 năm 2004 c a y ban Nhân dân t nh, Quy t
  4. nh s 2989/2006/Q -UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 c a y ban Nhân dân t nh và các quy nh c a pháp lu t liên quan. i u 3. Qu n lý ngân sách y ban Nhân dân t nh là cơ quan qu n lý ngân sách chương trình m c tiêu Qu c gia và các chương trình, d án h tr u tư theo m c tiêu; không phân c p qu n lý ngân sách chương trình m c tiêu Qu c gia và các chương trình, d án h tr u tư theo m c tiêu cho y ban Nhân dân thành ph Hu , các huy n (g i t t là y ban Nhân dân c p huy n) và y ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n (g i t t là y ban Nhân dân c p xã). i u 4. Công tác quy ho ch i v i các chương trình m c tiêu Qu c gia và các chương trình, d án h tr u tư theo m c tiêu có yêu c u l p quy ho ch xây d ng các công trình cơ s h t ng thu c chương trình, y ban Nhân dân c p xã t ch c l p quy ho ch xây d ng các công trình cơ s h t ng thu c chương trình t thôn, b n theo Pháp l nh th c hi n dân ch cơ s xã phư ng, th tr n; trình H i ng Nhân dân xã thông qua. y ban Nhân dân xã trình y ban Nhân dân huy n, thành ph t ch c thNm nh và phê duy t quy ho ch. Trư c khi y ban Nhân dân huy n, thành ph phê duy t ph i có ý ki n tho thu n c a S K ho ch và u tư. i u 5. Xây d ng k ho ch v n chương trình, d án 1. Hư ng d n n i dung u tư và xây d ng k ho ch: cơ quan qu n lý chương trình, d án có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n các n i dung u tư chương trình, d án và m c h tr theo quy nh c a Nhà nư c và phù h p v i i u ki n c th c a t ng a phương. 2. Xây d ng k ho ch u tư hàng năm: a) Chương trình 134, chương trình 135 và d án 257: căn c quy ho ch ư c duy t, y ban Nhân dân c p xã t ch c h p các thôn xu t các danh m c công trình và k ho ch v n u tư hàng năm cho các d án, s p x p theo th t ưu tiên và trình H i ng Nhân dân c p xã thông qua. y ban Nhân dân c p huy n t ng h p nhu c u báo cáo cơ quan qu n lý chương trình và S K ho ch và u tư. b) Các chương trình, d án khác: cơ quan qu n lý chương trình (theo phân công t i danh m c kèm theo) có trách nhi m t ng h p nhu c u u tư t S , ban ngành c p t nh, y ban Nhân dân các huy n, thành ph và các ơn v tr c thu c báo cáo S K ho ch và u tư và S Tài chính. c) S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i S Tài chính t ng h p, tham mưu y ban Nhân dân t nh xây d ng k ho ch hàng năm trình các B , ngành Trung ương. 3. Phân b k ho ch u tư hàng năm: - i v i các chương trình, d án có ngu n v n u tư phát tri n; chương trình, d án có ngu n v n u tư phát tri n và ngu n v n s nghi p: hàng năm, căn c k ho ch
  5. v n Trung ương giao, S K ho ch và u tư ch trì tham mưu y ban Nhân dân t nh l p k ho ch v n cho t ng chương trình, d án trình H i ng Nhân dân t nh quy t nh. Căn c quy t nh giao k ho ch v n cho t ng chương trình, d án c a y ban Nhân dân t nh, S K ho ch và u tư ch trì thông báo chi ti t n t ng ch u tư, cơ quan qu n lý có liên quan. - i v i các chương trình, d án ch có ngu n v n s nghi p: hàng năm căn c k ho ch v n Trung ương giao, S Tài chính ch trì tham mưu y ban Nhân dân t nh l p k ho ch v n cho t ng chương trình, d án trình H i ng Nhân dân t nh quy t nh. Căn c quy t nh giao k ho ch v n cho t ng chương trình, d án c a y ban Nhân dân t nh, S Tài chính ch trì thông báo chi ti t n t ng ch u tư, cơ quan qu n lý có liên quan. i u 6. Qu n lý u tư xây d ng công trình 1. Chương trình 134, chương trình 135 và d án 257: y ban Nhân dân t nh y quy n cho y ban Nhân dân các huy n t ch c thNm nh và quy t nh u tư các d án theo quy nh c a Nhà nư c và quy nh c a t ng chương trình, d án. y ban Nhân dân t nh y quy n cho y ban Nhân dân các huy n qu n lý và th c hi n các th t c còn l i c a các d án v i thNm quy n c a ngư i quy t nh u tư (k c công tác quy t toán) theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Các chương trình, d án khác: th c hi n các th t c c a vi c xây d ng công trình theo Quy nh phân công, phân c p và u quy n gi i quy t m t s v n trong công tác quy ho ch và u tư xây d ng trên a bàn t nh Th a Thiên Hu ban hành kèm theo Quy t nh s 2989/2006/Q -UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 c a y ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu theo cơ ch qu n lý v n ngân sách t nh. i u 7. Qu n lý các ho t ng không xây d ng Theo quy nh c th c a t ng chương trình, d án và quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 8. X lý chuy n ti p 1. Các d án ã tri n khai th c hi n u tư và ã chuy n v n v ngân sách huy n qu n lý trư c ngày 01 tháng 01 năm 2008: ti p t c giao y ban Nhân dân huy n qu n lý theo cơ ch qu n lý ngân sách huy n. 2. Các d án còn l i: a) Các d án thu c chương trình 134, chương trình 135 và d án 257: y ban Nhân dân huy n ti p t c qu n lý các d án v i thNm quy n c a ngư i quy t nh u tư. b) Các d án thu c chương trình, d án khác: giao trách nhi m cho S K ho ch và u tư rà soát và th c hi n vi c i u ch nh quy t nh u tư theo quy nh c a t ng chương trình, d án úng thNm quy n ư c y ban Nhân dân t nh giao t i Quy nh
  6. phân công, phân c p và u quy n gi i quy t m t s v n trong công tác quy ho ch và u tư xây d ng trên a bàn t nh Th a Thiên Hu ban hành kèm theo Quy t nh s 2989/2006/Q -UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 c a y ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu theo cơ ch qu n lý v n ngân sách t nh. c) Giao S Tài chính ph i h p v i Kho B c Nhà nư c l p th t c chuy n v n ã phân c p cho ngân sách huy n v ngân sách t nh qu n lý./. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN QU N LÝ CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA VÀ M T S CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN H TR U TƯ THEO M C TIÊU Kèm theo Quy t nh s 778/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a y ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu TT Tên chương trình, d án ơn v qu n lý chính I Chương trình m c tiêu Qu c gia 1 Chương trình Gi m nghèo S Lao ng Thương binh Xã h i Riêng d án Khuy n nông - lâm - ngư và h tr phát tri n S Nông nghi p Phát tri n s n xu t, phát tri n ngành ngh Nông thôn 2 Chương trình Giáo d c và ào t o S Giáo d c và ào t o 3 Chương trình Nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn S Nông nghi p Phát tri n Nông thôn 4 Chương trình Dân s - K ho ch hóa gia ình y ban Dân s Gia ình và Tr em t nh 5 Chương trình Văn hóa S Văn hóa Thông tin 6 Chương trình Phòng ch ng m t s b nh nguy hi m và S Yt HIV/AIDS 7 Chương trình Phòng ch ng t i ph m Công an t nh 8 Chương trình Phòng ch ng ma túy Công an t nh 9 Chương trình V sinh an toàn th c phNm S Yt 10 Chương trình Vi c làm S Lao ng Thương binh Xã h i II Chương trình, d án h tr u tư theo m c tiêu 1 Chương trình H tr t s n xu t, t , nhà và nư c Ban Dân t c t nh sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn (g i t t là chương trình 134) 2 Chương trình Phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó Ban Dân t c t nh khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006- 2010 (g i t t là chương trình 135)
  7. Riêng d án H tr phát tri n s n xu t và chuy n d ch cơ S Nông nghi p Phát tri n c u kinh t , nâng cao trình s n xu t c a ng bào các Nông thôn dân t c và mi n núi 3 Chương trình b trí dân cư các vùng: thiên tai, c bi t khó S Nông nghi p Phát tri n khăn, biên gi i, h i o, di cư t do, xung y u và r t xung Nông thôn y u c a r ng phòng h , khu b o v nghiêm ng t c a r ng c d ng giai o n 2006-2010 và nh hư ng n năm 2015 (g i t t là chương trình 193) 4 Chương trình Phát tri n nuôi tr ng th y s n S Th y s n 5 Chương trình Phát tri n gi ng th y s n n năm 2010 S Th y s n 6 D án tr ng m i 5 tri u hecta r ng S Nông nghi p Phát tri n Nông thôn 7 Chương trình Kiên c hóa trư ng h c, l p h c S Giáo d c và ào t o
Đồng bộ tài khoản