Quyết định 78/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 78/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 78/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 1006 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 78/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  78/1999/Q§/BT C   ë tµi n g µy  30 th¸ng 07 n¨ m  1999  Ò  viÖc söa  æ i  m ø c   V ® thu Õ  su Êt thu Õ  nhËp   hÈu   k c¸c m Æ t  h µ n g  thuéc  h ã m  1006  n trong Bi Ó u  thu Õ   thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu thuÕ nhËp khÈu  theo  Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo  NghÞ  quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikho¸X;   C¨n  ®iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/5/1998 cña    Quèc héi; Theo    ®Ò nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ  sau    vµ  khi tham   kh¶o  kiÕn  ý  cña    c¸cngµnh  li   cã  ªnquan; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Söa  æi  ® møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña    Æt   u    c¸cm hµng thuéc nhãm     1006  "Lóa,g¹o"quy      ®Þnh  it¹ BiÓu    thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu u  ®∙iban    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§/BTC  sè  ngµy 11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, thµnh  Bé      møc thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙imíi u      nh sau: M∙  sè M«     t¶nhãm   Æt   m hµng ThuÕ   suÊt(%)   Nhãm Ph©n  nhãm 1 2 3 4 5 1006 Lóa g¹o 1006 10 ­Thãc   1006 10 10 ­­§Ó     lµm  gièng 0 1006 10 90 ­­Lo¹ikh¸c      20 1006 20 00 ­G¹o        løt(g¹ovµng) 20 1006 30 00 ­ G¹o  x¸t toµn  hoÆc   bé,  ®∙    bé  s¬  ®∙  hoÆc
  2. 2 cha  chuét h¹t hoÆc  ®¸nh  bãng  h¹t 20   hoÆc  hå 1006 40 00 ­TÊm   20 §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ® îc¸p dông  vµ      cho    tÊt c¶ c¸cl«hµng  tê khaihµng        cã      nhËp  khÈu  nép  ®∙  cho  quan    c¬  H¶i quan b¾t  ®Çu     tõngµy15/08/1999.Nh÷ng    quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy  ®Þnh  nµy ®Òu   b∙i  bá.
Đồng bộ tài khoản