Quyết định 78/2000/QĐ-NHNN6 của Ngân hành Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định 78/2000/QĐ-NHNN6 của Ngân hành Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 78/2000/QĐ-NHNN6 của Ngân hành Nhà nước về việc ban hành Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 78/2000/QĐ-NHNN6 của Ngân hành Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n Sè  78/2000/Q§­N H N N 6  n g µ y  6 th¸ng 3 n¨ m   2000 B a n   µ n h   h Q u y   h Õ  p h © n   ¹i, Ó m   Þ n h,  ã n g  g ãi, c lo  ki ® ®  giao n h Ë n   ki m  kh Ý   u ý, ® ¸ q u ý  trong n g µ n h  N g © n  h µ n g q T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n  µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 81/1998/N§­   µy  CP ng 01/10/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò     c, b¶o  v in,®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn  µ    û  Òn  Êy,tiÒn  v tiªuhu ti gi   kim  ¹ ; lo i  b¶o qu¶n  Ën  v chuyÓn  µis¶n  ý  µ  Êy  ê  ã    t  qu v gi t c gi¸trong  Ö   èng  ©n   h th Ng hµng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V NghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v Kho  ü, qu Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ©n  ¹   ch ph lo i, kiÓm   nh,  ng  ãi,giao  Ën  ®Þ ®ã g  nh kim  Ý   ý, ®¸  ý  kh qu   qu trong  µnh  ©n   ng ng hµng". §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ý; ®Þ n c hi l   15    t  k  thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 005/NH­Q§   µy  ng 14/01/1980  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc,ban  µnh  Nh n   h Quy  Õ   ch giao  Ën  µ  nh v b¶o  qu¶n kim  Ý  ý, ®¸  kh qu   quý,ngäc        Êp  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   trai c¸cc Ng ë h Nh n     §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  V¨n    tr V NghiÖp  ô    µnh  µ    v ph¸th v Kho quü, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Vô   ëng  ô     tr V K to¸n­ T     tr V Tæng  Óm   ki so¸t, ñ  ­  Th tr ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam,  c¸c ®¬ v c li   thu   h Nh n     Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc;Tæng   Ng h Nh n   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ®è tæ  t dông, Tæng     gi¸m  c  ®è Tæng   C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt Nam   Þu  ty V b   qu Vi   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n           
  2. 2 Q u y  c h Õ  p h © n  lo¹i,ki Ó m  ® Þ n h, ® ã n g  g ã i,    giao n h Ë n Ki m  k h Ý  q u ý , ® ¸ q u ý  trong n g µ n h  N g © n  h µ n g   (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 78/2000/Q§­NHNN6   µy  ng 6/3/2000)   cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Öc  ©n  ¹   Óm   nh,  ng  ®Þ vi ph lo i ki , ®Þ ®ã gãi,giao  Ën    nh kim  Ý  ý,®¸  ý  ¹  kh qu   qu t i Kho  Òn  ti Trung  ng, Chi nh¸nh  ©n   ¬   Ng hµng  µ   íc,Së   Nh n   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,tæ  d Ng h Nh n   chøc  Ýn  ông, Tæng   td   c«ng    µng  ¹c ®¸  ý  ÖtNam   íi y  äit¾tlµng©n  µng). tyV b   qu Vi   (d  ®© g       h §i Ò u    2. Kim  Ý  ý,®¸  ý  ®Þnh  ¹i kh qu   qu quy  t  Quy  Õ   µy  ch n bao  å m: g 1.Kim  Ý  ý:Vµng,b¹c,b¹ch kim  µ    ¹ kim  ¹ quý    kh qu        v c¸clo i   lo i   kh¸c. 2.§¸ quý:Kim  ¬ng  ¹t µn),ruby (hång  äc),emorot(lôcb¶o  äc),      c (h  xo     ng      ng   saphia(bÝch  äc),ngäc    ©n ch©u) vµ    ¹ ®¸  ý    ng   trai(tr     c¸clo i qu kh¸c.   §i Ò u    3. Kim  Ý  ý,®¸  ý    îcph©n  ¹is¾p  Õp, ®ãng  ãi, kh qu   qu ph¶i®   lo  , x   g  niªm phong  theo  Ëttù danh  ôc    tr     m ®Ó b¶o qu¶n, kiÓm   vµ  Ën  Ön      kª  thu ti khi xuÊtnhËp,kiÓm      tra. ViÖc    nh  è îng,khèil ng,chÊt l ng  µ  Ých  ì c¸c lo¹  x¸c ®Þ sl    î    î v k c    i kim  Ý  kh quý,®¸  ý    qu ph¶icô  Ó  µ  Ýnh    th v ch x¸c. C h ¬ n g  II P h © n  lo¹i µ  ® ã n g  g ã i Ki m  k h Ý  q u ý , ® ¸ q u ý  v §i Ò u    4. Danh  ôc  ©n  ¹i m ph lo : Kim  Ý  ý,®¸  ý  îcph©n  µnh    kh qu   qu ®   th c¸c danh  ôc  m sau:Lo¹i, ©n  ¹     ph lo i hoÆc   ©n  ¹ chÊtl ng. ph lo i    î 1. Lo¹i: µng, b¹c,b¹ch     V    kim, kim  ¬ng, ruby,emorot,saphia,ngäc      c         trai, c¸ckim  Ý  ý,®¸  ý    kh qu   qu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. Ph ©n   ¹     lo i C¸c  ¹  : lo ikim  Ý  ý  îc ph©n  ¹inh  i  íiviÖc  ©n  kh qu ®   po   ®è v   ph lo¹ vµng  íi y.   i d  ®© a. Vµng    trang søc:lµ c¸c s¶n  È m   µng  ã  ¾n          ph v cg hoÆc  kh«ng  ¾n   ¸  g ® quý,kim  ¹  ý    lo iqu hoÆc   Ët liÖu kh¸c ®Ó   ôc  ô  v      ph v nhu  Çu  c trang søc  ña      c con ngêinh    ¹   Én,d©y, vßng,hoa  ,   c¸clo inh   :     tai kim  µi, µ    ¹ kh¸c.   c   c¸clo i v   b. Vµng  ü   Ö:  µ c¸c s¶n  È m   µng  ã  ¾n     m ngh l     ph v cg hoÆc  kh«ng  ¾n   ¸  g ® quý,kim  ¹ quý    lo i   hoÆc   Ët liÖu kh¸c ®Ó   ôc  ô  v      ph v nhu  Çu  c trang trÝm ü   Ët     thu   nh    ¹   c¸clo ikhung  : ¶nh,t ng vµ    ¹ kh¸c.  î   c¸clo i  
  3. 3 c.Vµng  Õng: lµvµng  ∙  îcdËp  µnh  Õng  íi   ×nh  ¹ng    mi    ®®  th mi d  h c¸c d kh¸c  nhau, cã  ng  ÷  è    ®ã ch s chØ   èi l ng,chÊt l ng  µ  ý  hiÖu  ña  µ    kh  î    î v k m∙  c nh s¶n xuÊt. d.   µng   V nguyªn  Öu:lµ vµng  íic¸c d¹ng:khèi,thái, , ¹t,d©y, dung  li     d             l¸ h   dÞch, bét,b¸n  µnh  È m      th ph trang søc  µ    ¹    v c¸c lo ikh¸c nhng    kh«ng ph¶ivµng    tiªuchuÈn  èc  Õ.   qu t 3.  ©n   ¹  Êt îng:C¸c  ¹  Ph lo ich l   lo ihoÆc   ©n  ¹    ¹  îc ph©n  ph lo itrªn l i   ® theo  chÊtl ng:  î a. Kim  Ý   ý: Ph ©n   kh qu   theo  û  Ö  Çn  t l ph tr¨m (%) kim  ¹  ý  lo iqu nguyªn  chÊt,theo hµ m  îng nh      l   sau:Hµ m  îng trªn75%;  õ30%   n     l   t  ®Õ 75%;  íi d 30%. b.§¸ quý:    ­Lo¹iA:  ètnhÊt     t  ­Lo¹iB:  ètvõa     t  ­Lo¹iC:  êng     th ­Lo¹iD:  Êu    x §i Ò u    ®Þnh  è îng,khèil ng,kÝch  ì,chÊt l ng  khÝ  ý, 5. X¸c  sl    î   c   î kim  qu   ®¸  ý: qu 1.X¸c  nh  è îng:   ®Þ sl a.Lo¹i®Õ m   îc:®Õ m      ®  theo ®¬n  Þ  ái  ,     v th ,   , l¸ c¸i viªn, Õng, m¶nh.  mi   b.Lo¹ikh«ng  m   îc(d¹ng cè m,  ¹t, ét):    ®Õ ®     h  b   ®Þnh  X¸c  theo m ãn,  ãi.   g 2.X¸c  nh  èil ng,kÝch  ì:   ®Þ kh  î   c a.C¸c  ¹ kim  Ý  ý:   lo   i kh qu Dïng  n   Þ   o  êng    Èn  èc  Õ  µ kilogam  ®¬ v ® l tiªu chu qu t l   (kg),gram       (g), miligam (mg) hoÆc   ö  ông  n   Þ   o  êng  sd ®¬ v ® l kh¸c  êng  îc dïng  ¹  Öt th ®  t iVi   Nam   µl ng,®ång  ©n, ph©n, ly. l  î   c    1 îng =  ®ång  ©n  100  ©n  1.000    37,5 g l   10  c =  ph =  ly=    1  ng  ©n  10  ©n  100    3,75 g ®å c =  ph =  ly=    1  ©n  10    0,375  =  ph =  ly=  g  375  mg 1    37,5 mg ly=    b.C¸c  ¹ ®¸  ý:TÝnh  èil ng b»ng    lo   qu   i kh  î   carat(1carat=      200miligam); c.Ngäc    ïng  n  Þ  o êng  µmilimÐt(mm)    o  êng  Ých  ì   traid ®¬ v ® l l    ®Ó ® ® k c  viªn. d. C¸c  ¹      lo i trang søc  ®å   hoÆc     ü   Ö   ã  ¾n   ¸  ý  µm  ®å m ngh c g ® qu l cho    gi¸ trÞ cña    Ët t¨ng lªnso  íigi¸trÞ ®å   Ët sau      êith©n  kho¶i®¸    ®å v       v       v   khit¸chr   ra    quý; khi kiÓm   Ën     nh ph¶i gi÷ nguyªn  ×nh  ¹ng  µ  ©n  èi l ng     h d vc kh  î chung  ña  c ®å   Ët,sau      nh  èil ng riªngcña  õng bé  Ën  Õu  ã  Ó  îc). v  ®ã x¸c®Þ kh  î     t   ph (n c th ® 3.X¸c  nh  Êtl ng:   ®Þ ch  î a. C¸c  ¹    lo i kim  Ý  ý:X¸c  nh  kh qu   ®Þ theo  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m  (%)  nguyªn chÊt     kim  ¹ quý. lo   i
  4. 4 b. C¸c  ¹  ¸  ý: X¸c  nh  Êt l ng  cø  µo  µnh  Çn    äc,   lo i qu   ® ®Þ ch  î c¨n  v th ph ho¸ h   gi¸trÞsö  ông,m µ u  ¾c, kÝch  ì,h×nh  ¹ng,b Ò   Æt     ©n    ¹ A, lo¹    d   s   c  d  m ®Ó ph ra lo i   i   B,  ¹ C   lo i hay  ¹ D.   lo   i §i Ò u    ãng  ãi,niªm  6. § g  phong: 1. C¸c  ¹    lo ikim  Ý  ý, ®¸  ý  îc ®ùng  kh qu   qu ®   trong  óipolyetylenvµ  t    ghim  (hoÆc  ©u, d¸n) miÖng  ói  µi tóiph¶i gãi hai lípgiÊy  µy, b Òn  ¾c. kh     t, ngo            d  ch   Riªng ®èi víic¸c lo¹  ¸  ý,®å           i qu   trang søc  µ    ü   Ö   ®   v ®å m ngh ph¶i® îclãtb«ng,        v¶ihoÆc   Êy m Ò m   µ  ng    gi   v ®ù trong hép    cøng    ®Ò phßng  ©y      áng. x s¸t, h h §å  trang søc  µ    ü   Ö     v ®å m ngh ph¶i® îc®ãng  ãitõng  Õc     g  chi hoÆc   õng  t bé.N Õ u   èng    gi nhau  Ò   Êt l ng vµ  èil ng th×  ng  ãi10  Õc  µnh    v ch  î   kh  î   ®ã g   chi th 1 bé,10  é  µnh  gãi.   b th 1  Trong  ãi hoÆc   ép  g  h ph¶i cã  Õu  Óm   nh,    phi ki ®Þ b¶ng    kª, ngoµi gãi    hoÆc   ép  h ph¶iniªm    phong,ghirâ:Lo¹i  ©n  ¹   è îng,khèil ng,chÊtl ng.     , ph lo is l   ,  î    î 2. Sè   Öu  ña  õng  ãi hoÆc   ép  thñ    hi c t g  h do  kho    è  íp víisè  Öu  ghi s kh     hi trªnthÎkho  µ       v sæ theo  âi,tªn vµ  ÷  ý  ña  tr ng    d     ch k c tæ  ë Tæ giao  Ën, thñnh     kho,ngµy    th¸ngn¨m  ng  ãi,   ®ã g   niªm  phong. 3. M ét    hoÆc   Òu  ãi,hép  ïng lo¹   ©n  ¹  µ  ïng chÊt l ng ® îcbá  nhi g   c   iph , lo i c   v  î     vµo  ét  óiv¶i lo¹  èt(dai,b Òn)  m t     it     hoÆc   ép  ç, hép  h g  kim  ¹  lo ikh«ng gØ,  ã  c niªm  phong, kÑp  ×. Trªn niªm    ch     phong  ói  ép  t, h ph¶ighi râ  è îng  ãi,hép;    sl g    khèil ng vµ  Êt l ng cña    ãi,hép     î   ch  î   c¸c g   ë trong;tæ  ëng      tr Tæ giao nhËn  µ  ñ   v th   kho  ph¶iký,ghirâ hä            tªn.Ngoµira thñ kho       ph¶ighisè    õng  ói  ép  ïng     trªnt t, h tr   víi è    Îkho  µ      ë th  s v sæ theo dâi.   C h ¬ n g  III T æ  c h ø c v µ  q u y  tr × nh ki Ó m  ® Þ n h, ® ã n g  g ã i,   giao n h Ë n  ki m  k h Ý  q u ý  ® ¸ q u ý M ô c  I T æ  ch øc  giao  h Ë n n §i Ò u 7. ViÖc  ©n  ¹i kiÓm   nh,  ng  ãi,giao  Ën  ph lo   , ®Þ ®ã g  nh kim  Ý  kh quý, ®¸  ý    qu ph¶i do      Tæ giao  Ën  ùc hiÖn. Tæ   nh th     giao  Ën  îc thµnh  Ëp nh ®  l  theo Quy Õt  nh  ña  ñ  ëng  n  Þ  ©n  µng  å m   µnh  Çn    ®Þ c Th tr ®¬ v ng h g th ph sau: 1.Tæ   ëng.   tr 2. Thî kü  ËtvÒ       thu   kim  Ý  ý,®¸  ý    Ën  kh qu   qu (khinh theo  ×nh h thøc  Óm   ki ®Þnh  Ön  Ët);tr ng  îp ng©n  µng  hi v   ê h   h kh«ng  ã  îkü  Ëtchuyªn tr¸chvÒ   c th   thu       kim  Ý  ý,®¸  ý  ×  ã  Ó  iÒu  ng  îkü  Ëttrong cïng h Ö   èng  kh qu   qu th c th ® ®é th   thu       th hoÆc   îp  ng  h ®å thuª cña  ©n  µng    ng h kh¸c.Thî kü  Ët ph¶i cã  Êy      thu     gi chøng  nhËn  Ëc  îdo  ¬  b th  c quan  ã  Èm  Òn  Êp. c th quy c 3.Thñ    kho  Òn ­trùctiÕp ®ãng  ãi, ti        g  niªm  phong. 4.Nh ©n      Ðp  µ  Ëp biªnb¶n.   viªnghich v l    
  5. 5 §i Ò u  .NhiÖ m   ô  ña      Ën  khÝ  ý,®¸  ý: 8  v c Tæ giao nh kim  qu   qu 1. §¶m     b¶o  Óm   m   è îng,x¸c ®Þnh  Êt l ng,khèil ng,kÝch  ì, ki ®Õ s l     ch  î    î   c  ph©n  ¹   ng  ãi,niªm  lo i®ã g   , phong    ¹  c¸clo ikim  Ý  ý,®¸  ý  Ýnh    µ    kh qu   qu ch x¸cv an toµn. 2. Thùc  Ön  y       ñ  ôc,quy  ×nh  µ  Õ       hi ®Ç ®ñ c¸c th t   tr v ch ®é giao  Ën    nh kim khÝ  ý,®¸  ý. qu   qu 3.Gi÷  Ý  Ët  Ò   µis¶n  µ  è  Öu.   b m v t  v s li §i Ò u  Khigiao nhËn  khÝ  ý,®¸  ý      theo    Êy  9:      kim  qu   qu ph¶ic¨n cø  c¸cgi tê hîp ph¸p,hîp lÖ;sè  Öu trªngiÊy tê ph¶ikhíp ®óng  íi Ön  Ët.Qu¸  ×nh          li            v  hi v   tr   giao  Ën  nh ph¶i thùc  Ön  y         hi ®Ç ®ñ c¸c quy  ×nh  Ò   ©n  ¹   Óm   nh, tr v ph lo i ki , ®Þ   ®ãng  ãivµ  g   niªm  phong. §i Ò u 10. C¸c  ©n  µng  ng h ph¶ibè  Ý,s ¾p  Õp  ¬i ph©n  ¹   Óm     tr   x n  lo i ki , ®Þnh  ng  ãi, ®ã g   giao nhËn    kim  Ý  ý,®¸  ý  Ën  Ön,an  µn;trang bÞ   kh qu   qu thu ti   to     c¸c dông  ô, ph¬ng  Ön  ¶m     c  ti ® b¶o    Ýnh    Çn  Õt®Ó   ôc  ô    ®é ch x¸c c thi   ph v cho c«ng    Óm  nh, ®ãng  ãi, t¸cki ®Þ   g  niªm phong. §i Ò u 11. C¨n  t×nh  ×nh  µ  cø  h v yªu  Çu  ô  Ó  ña  õng  êng  îp c c th c t tr h  giao nhËn    hoÆc   theo    Þ  ña  ®Ò ngh c bªn  giao m µ     ©n  µng  ã  Ó  ùc   c¸c ng h c th th   hiÖn  Öc  vi giao  Ën  nh theo  ×nh  h thøc  Óm   nh   Ön  Ët  ki ®Þ hi v hay  nguyªn  ãi g  niªm phong. ViÖc  ©n  ¹   Óm   nh,  ng  ãi,giao  Ën  îc thùc hiÖn  Çn ît ph lo i ki , ®Þ ®ã g  nh ®    l l  ®èi  íitõng  v  kh¸ch hµnh, theo  õng  ¹   õng  ©n  ¹   Óm   Ën, ®ãng  ãi     t lo it , ph lo iki ; nh   g  xong  ©n  ¹   ¹  µy  íi ® îc nhËn  ph lo i lo in m     , sang  ©n  ¹   ¹  ph lo i lo ikh¸c;giao  Ën  ,   nh xong  Ön  Ët cña  êi nµy  íi giao  Ën  n   Ön  Ët cña  êi kh¸c ®Ó   hi v   ng   m  nh ®Õ hi v   ng     tr¸nhnhÇ m   Én.   l M ô c  II Q u y  tr× nh n h Ë n  ki m  k h Ý  q u ý , ® ¸ q u ý §i Ò u 12. Quy  ×nh  Óm   nh,  ng  ãi,nhËn  tr ki ®Þ ®ã g  kim  Ý   ý, ®¸  kh qu   quý  ùc hiÖn    th   nh sau:   B íc 1. Tæ   ëng  Óm     y     Êy  ê hîp  Ö, hîp     tr ki so¸t®Ç ®ñ gi t   l  ph¸p  i  íitµi ®è v     s¶n: ­ NhËn    kim  Ý  ý,®¸  ý  ña  ¬  kh qu   qu c c quan, ®¬n  Þ, tæ    v   chøc kinh tÕ  öi   g  vµo  kho  ©n  µng  µ   ícph¶icã    Ng h Nh n     v¨n b¶n  chØ  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn, hå  ¬  ªnquan  ítµis¶n. th quy   s li   t    i ­  Ën   Nh kim  Ý   ý, ®¸  ý  ña  n   Þ   kh qu   qu c ®¬ v trong  ïng  Ö   èng  ©n   c h th ng hµng  ph¶icã  Önh  Êtkho  ña  ñ  ëng  n  Þ   L xu   c Th tr ®¬ v giao. ­ Nh Ën    kim  Ý  ý, ®¸  ý  ña    ©n,  n  Þ  ïng    Õ  Êp, kh qu   qu c c¸ nh ®¬ v d ®Ó th ch   cÇ m   è    c c¸ckho¶n  vay  ph¶icã    Êy têtheo chÕ     Ýn  ông  Ön  µnh.   c¸cgi       ®é t d hi h
  6. 6 Ph¶icã    b¶ng    Ön  ËtkÌm  kª hi v   theo. B íc 2. Tæ   ëng  Ën  è îng  Ön  Ët  Çn îttõng  ¹       tr nh s l hi v l l   lo itheo b¶ng    kª, nhËn  Õt  ¹ nµy  íinhËn  n   ¹ kh¸c. h lo i   m  ®Õ lo i   B íc3. Tæ   ëng     tr giao lÇn îttõng  Ön  Ët theo    l  hi v   b¶ng    kª cho  îkü  Ët, th  thu   Thî  ü  Ët sö  ông  k thu   d c¸c  ông  ô  ©n,  o,  m   ∙  îc cÊp  Êy  d cc ® ®Õ ®®  gi chøng  nhËn  Óm  nh  ki ®Þ cßn  êih¹n  Öu  ùccña  ¬  th   hi l   c quan chøc  n¨ng      nh   ®Ó x¸c ®Þ khèil ng,chÊt l ng  µ  Ých  ì c¸c lo¹   î    î v k c    i kim  Ý  ý, ®¸  ý  ¶m   kh qu   qu ® b¶o  Ýnh  ch x¸c theo    quy  nh  ¹  Òu    Òu  Quy  Õ   µy  µ  ®Þ ti §i 4, §i 5  ch n (v ph¶ighivµo         biªnb¶n tªn, è  Öu,cÊp  Ýnh    µy  Óm    ña    ông  ô  ).   hi   s ch x¸c,ng ki trac c¸cd c ®ã Thî kü  ËtkiÓm     Êt l ng tõng    Ët xong    thu   trach  î   ®å v   ph¶iký,ghirâ  ä          h tªn trªnphiÕu    Õt    ghi k qu¶  Óm   nh  ña  õng    Ët.PhiÕu  Óm   nh  Ëp  ki ®Þ ct ®å v   ki ®Þ l thµnh    ªn  li   nh  Ìm  Ön  Ët khi®ãng  ãi,1  ªngiao cho  Õ     haili , ªn®Ý 1  k hi v     g   li     k to¸n cïng c¸c chøng  õ giao nép.Trªn phiÕu  Óm  nh     t        ki ®Þ ph¶ighi®Çy      Õu      ®ñ c¸c y tè:Tªn  Ön  Ët,khèil ng,chÊtl ng vµ  Ých  ì.   hi v    î    î   k c Khi kiÓm  nh, n Õu  îkü  Ëtph¸thiÖn      Ët nµo    ®Þ   th  thu     ra ®å v   kh«ng  ph¶ilµ    kim  Ý  ý,®¸  ý  kh qu   qu ph¶itr¶l¹ ®å   Ët ®ã         v   cho  êigiao vµ  i ng     ph¶ighirâ trong        biªnb¶n    giao nhËn.   B íc4. Sau    îkü  Ëtx¸c ®Þnh     khith  thu     xong  èil ng,chÊt l ng vµ  Ých  ì kh  î    î   k c  cña  õng  ¹   ©n  ¹  t lo iph , lo i kim  Ý  ý,®¸  ý,nh©n      Ðp    kh qu   qu   viªnghich biªnb¶n    c¨n cø  µo  Õu    Õt  v phi ghik qu¶  Óm   nh  thîkü  ËtchuyÓn  ki ®Þ do    thu   sang, ghikÕt     qu¶  µo  v b¶ng    kª.B¶ng    å m     ªncã  ÷  ý  ña  tr ng  µ  ÷  ý    kª g haili   ch k c tæ  ë v ch k x¸c nhËn  ña  îkü  Ët.M ét  ªngiao  c th   thu   li   cho  ñ  th kho  ïng  íihiÖn  Ët ®Ò   Óm   c v  v  ki so¸tl¹ khi®ãng  ãi;m ét  ªngiao nh©n      Ðp         i g  li     viªnghich biªnb¶n    Ëp  ¹ biªn ®Ó l l    i b¶n. B íc 5. Thî kü  Ët kiÓm     ¹ sè  Öu ghi trªnb¶ng    µ  Ön  Ët råi       thu   tral i li         kª v hi v     chuyÓn  õng  ¹ sang  t lo i   cho  ñ kho.Thñ  th     kho ph¶ikiÓm    ¹ tr ckhi®ãng  ãi   tral   í     i g  niªm phong. ViÖc  ©n  ¹    ph lo idanh  ôc  ng  ãi niªm  m ®ã g  phong, b¶o    qu¶n  îc ®  quy  nh  ¹ §iÒu    Òu  Quy  Õ   µy. ®Þ t i 4,§i 6  ch n B íc 6. Sau    Ën  îc niªm     khinh ®  phong  xong  Ön  Ët cña  êi giao,c¸c hi v   ng      thµnh    viªntrong Tæ     giao nhËn  ïng nhau  Óm    ¹ sè  Öu trªnc¸c b¶ng      c  ki tral   li       i kª víic¸c gãi,hép  Ön  Ët ®∙      hi v   niªm  phong. C¨n  vµo      cø  biªnb¶n  µ  Õu  Ëp  v phi nh kho  ña  Õ   c k to¸n,giao   cho  ñ  th kho  Ën      è  Öu    õng  ãi,hép  nh ®Ó ghi s hi lªn t g  (theo quy  nh  ¹    ®Þ ti kho¶n  vµ    Òu  Quy  Õ   µy) tr c khi ® a  µo  Ðt 2  3, §i 6  ch n   í     v k   hoÆc  hßm   ¾t  ã  s c kho¸b¶o    qu¶n trong kho.   §i Ò u    Ëp    13. L biªnb¶n: C¨n  vµo  cø  b¶ng    Ön  Ët ®∙  îcthîkü  Ëtx¸cnhËn, nh©n      kª hi v   ®     thu       viªnghi chÐp    biªnb¶n  Ëp biªnb¶n  l    giao nhËn    â:   ghir ­Ngµy,th¸ng,n¨m, ®Þa  iÓ m           ® giao nhËn.   ­Lý      giao nhËn    do,c¨n cø    (theoQuy Õt  nh  µo,L Önh  µo)   ®Þ n  n ­Bªn    giao:Hä     a    tªn,®Þ chØ, sè    chøng  minh  ©n  ©n  ña  êigiao. nh d c ng   ­ Bªn  Ën: Hä       nh   tªn,chøc  ô, sè  v   chøng minh  ©n  ©n  ña  êi nhËn  nh d c ng   (tæ  ëng,thîkü  Ët, ñ kho). tr     thu    th ­ H×nh  thøc giao nhËn: KiÓ m  ®Þnh  hiÖn vËt hay nguyªn gãi niªm    phong.
  7. 7 ­Tªn  Ön  Ët,sè îng,khèil ng,chÊtl ng,kÝch  ìtõng hiÖn  Ët.   hi v   l    î    î   c    v ­Nh÷ng    ó  Çn  Õt:   ghich c thi + Chªnh  Öch  è îng,chÊt l ng,khèil ng,kÝch  ì so  íibiªn b¶n  èc  l sl    î    î   c  v     g hoÆc   b¶ng    ña  êigiao. kª c ng   +  ¬ng  Ph ph¸p  Óm   nh   µ  ý  hiÖu  ki ®Þ v k m∙  c¸c  ¹  ông  ô  ©n,  o,  lo id cc ® ®Õ m   ∙  ïng. ®d ­ Ng êigiao,ngêinhËn          (tæ  ëng, thîkü  Ët,thñ kho) ®Ò u   tr     thu       ph¶iký      tªn vµo    biªnb¶n  giao nhËn.   ­Thñ  ëng  ¬    tr c quan  Ën  Ön  Ëtký    Ën. nh hi v   x¸cnh Biªnb¶n  Ëp thµnh  b¶n:1    l  4    b¶n  êigiao hiÖn  Ëtgi÷®Ó   µm  ng     v     l chøng  õ t  biªnnhËn;1      b¶n giao cho  Õ     Ìm    k to¸nk theo c¸cchøng  õgiao nép    µm  ñ    t    ®Ó l th   tôc nhËp    kho  µ  v thanh  to¸n;1    b¶n giao cho  ñ  th kho; 1    b¶n    Ìm  µo  ãi ®Ó k v g   hiÖn  Ët(nÕu  Ën  v  nh theo niªm    phong). Ngoµibiªnb¶n     giao nhËn  trªn,   êng  îp göing©n  µng    nªu    tr c¸c h   h cßn  ph¶i   lµm  ñ tôcký  îp ®ång  th     h   b¶o qu¶n. §i Ò u  14. Ën  kim khÝ  quý, ®¸ quý theo nguyªn gãi,hép niªm   Nh   phong. Tæ   ëng  Óm     y    Êy  ê hîp ph¸p,hîp lÖ  i víi µis¶n  tr ki so¸t®Ç ®ñ gi t         ®è       t giao  nhËn    nh quy  nh  ¹  íc 1, §iÒu  Quy  Õ   µy. Ng êi giao  Ön  Ët theo ®Þ ti     b 12  ch n     hi v     niªm phong  ph¶icã    b¶ng      Õtc¸c hiÖn  Ët,tªn tõng  Ön  Ët;sè îng, kª chiti     v   hi v   l   chÊtl ng vµ  èil ng n Õu    nh  îc.  î   kh  î   x¸c®Þ ® Tæ   giao nhËn    chøng  Õn  µ  íng dÉn  êigiao tùm × nh  ng  ãi, ép  ki v h   ng      ®ã g   h niªm phong    Ön  Ët.Trong  ãi,hép  ã  c¸c hi v   g  c b¶ng  vµ  kª  biªn b¶n  Ìm    k theo.   Biªnb¶n  Ëp theo quy  nh    Òu  Quy  Õ   µy,cã    â nhËn    l    ®Þ ë §i 13  ch n   ghir   theo gãi,    hép niªm phong. Niªm    phong    â:C¬   ghi r   quan  giao,ngêi giao,hä    ÷  ý        tªn,ch k cña  êi ®ãng  ãi,hép  ng   g  niªm phong (thuéc bªn    giao);ngµy    th¸ng n¨m    giao,  ngêigiao ký.     Ng ©n   µng  Ën  h nh theo  ãi,hép  g  niªm phong  Ï kh«ng  Þu  s  ch tr¸chnhiÖ m     vÒ   è îng,chÊtl ng vµ  èil ng hiÖn  Ëttronggãi, ép  ∙  sl    î   kh  î   v     h ® niªm  phong. Trêng  îp c¸cquÇy  h   giao dÞch,cöa  µng  ùcthuéc nép      h tr     kim  Ý  ý,®¸  kh qu   quý theo niªm phong  Ò   v kho  éi  ë  Ýnh, n Õu  Çn  ÕthoÆc   H s ch   c thi   nghi   Ên   v th× Thñ  ëng  n  Þ  ©n  µng    tr ®¬ v ng h Quy Õt  nh  chøc  Óm  nh  Êt l ng ®Þ tæ  ki ®Þ ch  î   nh quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t  i 12  ch n §i Ò u    15. B¶o  qu¶n  kim  Ý  ý,®¸  ý  kh qu   qu trongqu¸ tr×nh giao nhËn.        Cuèi m çi    buæi,m çi  µy  µm  Öc,n Õu  a  Óm  Ën    ng l vi   ch ki nh xong  × tÊtc¶  th     kim  Ý  ý,®¸  ý  kh qu   qu ph¶idùng    trong tóihoÆc   ép,® a  µo     h   v trong hßm   ¾t  ã    sc kho¸ vµ    niªm  phong  Èn  Ën.Ng êigiao tù tay gãivµ  c th             niªm  phong  µn  é  è  to b s tµis¶n  ña  × nh  ïng víi   cm c    b¶ng    µis¶n  kª t   theo sù  íng dÉn  µ   h   v chøng  Õn  ña  ki c c¸c nh©n      viªntrong Tæ     giao nhËn. Trªn niªm        phong  ã  ÷  ý  ña  êigiao, c ch k c ng     ngêi ®ãng  ãivµ  Ön  Ët ph¶i® îc ® a  µo    g   hi v       v b¶o  qu¶n  trong kho  Òn.Tæ   ­   ti   tr ëng  ÕtgiÊy    Ën, cã  ÷  ý  ña  ñ  vi   biªnnh   ch k c Th kho  µ  ñ  ëng  n  Þ  ©n  v Th tr ®¬ v ng hµng  a  ® cho  êigiao. ng  
  8. 8 Khi nhËn  ¹ gãi,hép  Ön  Ët ®Ó   Óm  Ën  Õp,ngêigiao ph¶ikiÓm     l    i hi v   ki nh ti         tral¹ niªm     i phong.N Õ u   ng  ×    ¹ giÊy    Ën    ®ó th tr¶l  i biªnnh cho  tr ng    tæ  ë Tæ giao   nhËn    û  á  µ  Õp tôckiÓm  Ën. ®Ó hu b v ti     nh M ô c  III Q u y  tr× nh giao ki m  k h Ý  q u ý , ® ¸ q u ý §i Ò u 16. Giao kim  Ý   ý, ®¸  ý  Êt  Õtph¶i cã      ¹ kh qu   qu nh thi     ®ñ c¸c lo i   giÊy têsau:    ­Lªnh  Êtkho  ña  ñ  ëng  ©n  µng;   xu   c Th tr ng h ­PhiÕu  Êtkho;   xu   ­  Êy  í  Öu, giÊy  û  Gi gi ithi   u quyÒn  ña  êi nhËn,  ¬  c ng   c quan  Ën  Õu  nh (n nhËn thay); ­Chøng    minh  ©n  ©n  ña  êinhËn; nh d c ng   §i Ò u    17. Giao  khÝ  ý,®¸  ý  ∙  Óm  nh: kim  qu   qu ® ki ®Þ C¨n  vµo  Õu  Êt kho,thñ kho  cø  phi xu      ph¶ighisæ       theo  âi,ghithÎkho  åi d    r  míi®em   Ön  Ët ra giao.Tríckhim ë   ãi,hép  Ön  Ët,c¸c thµnh    Êt   hi v          g  hi v     viªnxu   kho  ña  ©n  µng  c ng h ph¶ikiÓm    ¹ niªm    tral   i phong,n Õu    kh«ng nghivÊn  íi® îc   m    m ë. Sau    ë   ãi,hép  khi m g   ph¶i c¨n  vµo    cø  biªn b¶n    giao  Ën,  Õu  Óm   nh phi ki ®Þnh  Ön  Ëtvµ  hi v   b¶ng    ò    i chiÕu  ¹ sè îng,khèil ng,chÊtl ng cho  kª c ®Ó ®è   l  l   i  î    î   khíp  ng  åimíi tiÕn  µnh  Êt  ®ó r    h xu theo  Õu  Êt  phi xu kho. Khi xuÊt     kho  òng  c ph¶i lËp    biªn b¶n  µ    v b¶ng  sè  Ön  Ët  Êt  kª  hi v xu kho. N Õ u   Êt  a  Õt  è    xu ch h s hiÖn  Ët trong gãi,hép  × sè  Ön  Ët cßn  ¹ lµchªnh  Öch  è  Öu gi÷a biªn v     th   hi v   l    i l s li      b¶n  µ  v b¶ng    Ëp  kª nh kho ban  u   íisè  Öu trªnbiªnb¶n  µ  ®Ç v   li       v b¶ng    Êt kª xu   kho  Çn  µy.Sè  Ön  Ët cßn  ¹ sÏ® îc®ãng  ãiniªm  l n   hi v   l      i g  phong  íikÌm  m  theo    c¸c b¶ng    Ëp  µ  Êtnãitrªn. Î kho  Én  ÷nguyªn sè  Öu cò. kª nh v xu        Th v gi     li   §i Ò u    18. Giao  khÝ  ý,®¸  ý,theo  ãi,hép  kim  qu   qu   g  niªm  phong: KhixuÊtgiao hiÖn  Ëttheo nguyªn gãi, ép        v       h niªm  phong  ph¶icã    Êy    c¸cgi tê nh quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy, biªn b¶n  µ  îp  ng    ®Þ t i§i 16  ch n     v h ®å b¶o qu¶n  (nÕu  ã) ®∙  c   giao nhËn  íc®©y.    tr   Riªng ®èi víi µis¶n  öivµo        t g  kho  ©n  µng  Ng h Nhµ   íc ph¶icã    n    v¨n b¶n  ña  ñ  ëng  ¬  c Th tr c quan  µ  íccã  Èm  Òn  i nh n   th quy ®è   víi µis¶n  .    t ®ã Khi giao  Ön  Ët ph¶i lËp    hi v     biªn b¶n  µ  Êt nguyªn  ãi,hép    v xu   g  theo    biªn b¶n  ∙  ® giao nhËn  Çn  íc.   l tr Trêng  îp  êi nhËn  h ng   chØ     Ën  ét  Çn  xin nh m ph trong  ãi,hép  ×  g  th ph¶i   lµm  ñ tôctr¶gän  ãi,hép  µ  th       g  v sau    µm  ¹ thñ tôcgiao nhËn  ®ã l l       i   theo  ãi,hép  g  niªm phong  íi. m ViÖc  ë   ãi,hép  mg  niªm  phong  ph¶ido  Ýnh  êicã        ch ng   tªntrªnniªm  phong  hoÆc   êi® îcuû  Òn  ùtaym ë. ng     quy t     Tríc khi giao, ng©n   µng       h giao yªu  Çu  êi nhËn  Óm     ü  c ng   ki tra k niªm  phong  µ  v bªn  µi gãi,hép. Sau    ngo       khigiao,ngêi nhËn      ph¶i chÞu  µn  µn    ho to
  9. 9 tr¸chnhiÖ m   Ò   è îng,chÊt l ng tµis¶n    vsl    î     trong gãi,hép. N Õ u   Êy  Çn  Õt,      th c thi   bªn  Ën  ã  Òn  êi  ¬  nh c quy m c quan  gi¸m  nh  íc khitù tay m ë   ãi,hép  ®Þ tr         g   niªm  phong. Trêng  îp  ©n  µng  µm  Êt  h ng h lm hoÆc  r¸ch,m ê     niªm phong, kh«ng      x¸c ®Þnh  îc néidung      ®   ghitrªnniªm phong  ×    th haibªn  ïng  µn  ¹c xö  ýhoÆc   c b b   l  m êi  i diÖn  ¬  ®¹   c quan chøc n¨ng  n   ®Õ gi¸m  nh  µ  ®Þ v chøng  Õn  Öc  ki vi giao,   nhËn  µi t  s¶n. C h ¬ n g  III T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   §i Ò u  19. Tæng  gi¸m ®èc     (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông,  ®è tæ  td Tæng   C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt Nam     TiªuchuÈn  Öt Nam   Ò     ý    tyV b   qu Vi   c¨n cø    Vi   v §¸ qu ­ ThuËt  ÷  µ  ©n  ¹    ng v ph lo i TCVN   ­ 5855   ­ 1994  µ  v Quy  Õ   µy    íng  Én  ch n ®Ó h d viÖc  Óm  nh, ph©n  ¹   ng  ãi,giao nhËn  ki ®Þ   lo i®ã g   ,   kim  Ý  ý,®¸  ý  µ    kh qu   qu v quy tr×nh nghiÖp  ô  v mua  b¸n, cÇ m   è, thÕ  Êp      c  ch c¸c kho¶n  vay b»ng kim  Ý  kh quý,®¸  ý  ¹ c¸ccöa  µng,quÇy    qu t i     h   giao dÞch    trong h Ö   èng    ôc  ô tèt   th ®Ó ph v     kh¸ch hµng  µ  ¶m     v® b¶o  toµn  µis¶n. an  t  §i Ò u    Öc  20. Vi b¶o  qu¶n,vËn    chuyÓn, kiÓm    µn    kª,b giao,xö  ýthõa    l  thiÕu kim  Ý  ý,®¸  ý;dÞch  ô  Ën    kh qu   qu   v nh b¶o  qu¶n  µis¶n  ý  îcthùc hiÖn  t  qu ®     theo quy ®Þnh  t¹ Ch ¬ng V, VI, i  VII Õ  ®é  giao nhËn, b¶o qu¶n, vËn   Ch chuyÓn  Òn m Æt,  µis¶n  ý,giÊy  ê cã    ti   t  qu   t   gi¸ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 247/1999/Q§­ NHNN6   µy  ng 14/07/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    ViÖc  öa  æi,bæ   21.   s®   sung    iÒu  c¸c® kho¶n  ña  c Quy  Õ   µy  ch n do  èng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Th ®è Ng h Nh n    
Đồng bộ tài khoản