intTypePromotion=1

Quyết định 78/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:60

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định 78/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 78/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Quỹ Hỗ trợ phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 78/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  S è  78/2003/Q§­B T C   b ë n g µ y 29  th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  C h Õ  ® é   kÕ   to¸n Q u ü  H ç  trî h¸t   p tri Ó n  B é  tr ng B é  T µi ch Ý nh  ë ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    îcc«ng  è    cø  l K to¸nv Th kª ®   b theo  Önh  è    L s 06 LCT/H§NN   µy  ng 20/05/1988  ña  éi  ng  µ   íc vµ  Òu  Ö  chøc  Õ   c H ®å Nh n   §i l tæ  k to¸n Nhµ   íc;§iÒu  Ö  Õ     n  l K to¸n tr ng  Ý     ë X nghiÖp  èc  qu doanh  ban  µnh  h theo  NghÞ   nh  è  H§BT   µ  ®Þ s 25­ v NghÞ   nh  H§BT   µy  ®Þ 26­ ng 18/3/1989  ña  éi  cH ®ång  é  ëng;  B tr    ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB C¬   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT    ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  CP ng 29/06/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   ícvµ  ÷ng  vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   nh quy  nh  öa  æi,  ®Þ s® bæ   sung  NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/1999/N§­ CP; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 50/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   ç  î   iÓn; tæ  v ho   c Qu H tr  ph¸ttr ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 231/1999/Q§­TTg  µy  ng 17/12/1999  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc    Öt ®iÒu  Ö  ü   ç  î   iÓn;   ph v vi phª duy   l Qu H tr  ph¸ttr Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ   ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n vµ    Tæng  Gi¸m  c   ®è Quü   ç  î   iÓn, H tr  ph¸ttr Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  Õ     Õ     ü   ®Þ n "Ch ®é k to¸nQu hç  î   iÓn", å m: tr ph¸ttr  g 1.Nh÷ng    quy  nh  ®Þ chung; 2.H Ö   èng    th chøng  õkÕ   t   to¸n; 3.H Ö   èng  µi   th t  kho¶n  Õ   k to¸n; 4.H Ö   èng    Õ     th sæ k to¸n; 5.H Ö   èng      µichÝnh.   th b¸o c¸o t   §i Ò u    Õ     Õ     ü   ç  î   iÓn ¸p dông  tÊtc¶    2: Ch ®é k to¸nQu H tr ph¸ttr     cho    c¸c ®¬n  Þ  éc  Ö   èng  ü   ç   î v thu h th Qu H tr  ph¸ttr Ón t¹   i  i Trung  ng, c¸c tØnh, thµnh  ¬    
 2. 2 phè  ùcthuéc Trung  ng,c¸c V¨n  tr     ¬    phßng  giao dÞch  ña  ü   ç  î   iÓn   c Qu H tr  ph¸ttr   trongvµ  µiníc.   ngo   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ01/7/2003    Õ  3: Quy ®Þ n c hi l     t  thay th Quy Õt ®Þnh  sè  162/1999/Q§­BTC  ngµy 24/12/1999 vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  99/2001/Q§­ BTC   µy  ng 2/10/2001cña  é   ëng  é   µi chÝnh  B tr BT  ban  µnh  Õ   h Ch ®é   Õ     ü   ç  î   iÓn. k to¸nQu H tr  ph¸ttr   §i Ò u    ñ  Þch  éi ®ång  4: Ch t H  qu¶n  ý, l  Tæng Gi¸m  c  ü   ç  î   ®è Qu H tr  ph¸t tr ÓnchÞu  i  tr¸chnhiÖm  chøc  iÓnkhaithi µnh    tæ  tr      h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 5: Vô   ëng  ô   Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n,Vô   ëng  ô   µi chÝnh      tr VT  c¸c Ng ©n   µng  µ      h v c¸c Tæ chøc  µichÝnh, Ch¸nh  phßng  é   µi chÝnh, Thñ  t    v¨n  BT    tr ng    n  Þ  ã  ªnquan  Þu  ë c¸c®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 Ch Õ     Õ   ®é k to¸n Q u ü  h ç  trî h¸t  p  tri Ó n (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  /2003/Q§­ ®Þ s 78  BTC   µy 29/5/2003 cña  é   ëng  é   µi chÝnh) ng     B tr BT    ­Ph Ç n     thø  Êt: nh   Nh÷ng  quy  nh   ®Þ chung  ­Ph Ç n     thø    hai: H Ö   èng  th Chøng  õ  Õ   t k to¸n ­Ph Ç n     thø  ba: H Ö   èng  µi kho¶n  Õ   th T  k to¸n ­Ph Ç n     thø : t  H Ö   èng    Õ   th Sæ k to¸n ­Ph Ç n     thø  n¨m:    H Ö   èng  th B¸o  tµichÝnh c¸o   
 4. 4 P h Ç n  thø n h Ê t N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1: H Ö   èng  Õ     Õ     ü   ç   îph¸ttriÓn (sau  y   th Ch ®é k to¸n Qu H tr      ®© viÕt t¾t lµ Quü        HTPT)  dông  ¸p  cho  Êtc¶    n  Þ  éc  Ö   èng  ü   t   c¸c ®¬ v thu h th Qu HTPT  bao  å m: g ­Quü     HTPT   Trung  ng  äit¾tlµQuü   ¬ (g       TW); ­ Chi    nh¸nh  ü   Qu HTPT  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    äit¾t lµ Chi   ph tr   TW (g         nh¸nh  ü); Qu ­V¨n    phßng  giao dÞch  ü     Qu HTPT   ¹ c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW; t    i   ph tr     ­V¨n    phßng  giao dÞch  ña  ü     c Qu HTPT   ¹ nícngoµi. t    i C¸c  n  Þ  éc  Ö   èng  ü   ®¬ v thu h th Qu HTPT   ph¶ichÊp  µnh    h nghiªm chØnh  c¸c qui ®Þnh     ph¸p  ý chung  ña  µ   íc vÒ   Õ   l  c Nh n   k to¸n vµ      nh    c¸c qui ®Þ trong  chÕ     Õ    nµy. ®é k to¸n    §i Ò u    Õ     ü   2: K to¸nQu HTPT   µc«ng  Öc  chøc  Ö   èng  l  vi tæ  h th th«ng    tin b»ng  è  Öu ®Ó   s li   qu¶n  ývµ  Óm      ån  èn,t×nh  ×nh  ö  ông  èn  l   ki so¸tc¸cngu v   h sd v cho vay, cÊp    ph¸t,thu  î  µ    n v quay vßng    ¹  èn, t×nh  ×nh  c¸c lo iv   h qu¶n  ý sö  l  dông  µis¶n,vËt t    Ëp      Ý  µ    nh  Õt  t     ,thu nh ­ chiph v x¸c ®Þ k qu¶  ¹t®éng      ho   ë c¸c ®¬n  Þ  éc Quü   v thu   HTPT. §i Ò u  K Õ    Quü   3:  to¸n  HTPT   ã  Öm  ô: c nhi v 1­ Thu  Ëp, xö  ýth«ng    è  Öu vÒ     ån  èn  îc cÊp, ® îc t¸ nh   l   tins li   c¸c ngu v ®        i t¹o,tù huy  ng, t×nh  ×nh  ö  ông  èn  Ýn  ông  u       ®é   h sd vtd ®Ç tph¸ttr Ón cña  µ    i   Nh níc ®Ó     cho  vay  u  , hç  î   Êt sau  u  , b¶o    ®Ç t  tr  i l∙ su   ®Ç t   l∙nhcho    ñ  u    c¸c ch ®Ç t vay  èn  u  , t¸  v ®Ç t  i b¶o    µ  Ën  i l∙nhv nh t¸ b¶o    l∙nhcho    ü  u   , nhËn  û  c¸c qu ®Ç t   u th¸ccho    vay,thu håinî vay,thu phÝ, thu l∙  ×nh  ×nh                it , h thanh to¸n,t×nh  ×nh    h sö  ông  µis¶n, vËt t  Òn  èn, t×nh  ×nh  ùc hiÖn    Ý     nhËp  µ  d t     , ti v   h th   chiph ­ thu  v x¸c  nh   Õt  ®Þ k qu¶  ¹t ®éng    ho   ë c¸c  n   Þ   µ  ®¬ v v trong  µn  Ö   èng  ü   to h th Qu HTPT. 2­ KiÓ m       tra,gi¸m    ×nh  ×nh  Êp  µnh  Õ   ¹ch vèn  Ýn  ông  u   s¸tt h ch h k ho   td ®Ç tph¸ttr Óncña  µ   íc,kiÓm    Öc     i   Nh n   travi qu¶n  ýsö  ông  Ëtt  µis¶n;kiÓm    l  d v  ,t     tra chÊp  µnh  û  Ët tµichÝnh; ®iÒu  µ  èn, thanh  h k lu       ho v   to¸n vèn, thu  Ëp,        nh chi phÝ, x¸c ®Þnh  Õt     k qu¶  ¹t®éng  µ    Õ   ,  Ýnh  ho   v c¸c ch ®é ch s¸ch Tµi chÝnh  ña     c Nhµ   íc. n 3­  Ó m     Ki tra,gi¸m    ùc  Ön  ©n  èi vèn, ph©n  èi c¸c lo¹    s¸tth hi ph ph     ph     i thu nhËp      Ý     ¹  ü  ­ chiph c¸c lo iqu cho    n  Þ  c¸c ®¬ v trong toµn  Ö   èng  ü     h th Qu HTPT,  kiÓm     Öc    ithu phÝ, c¸c kho¶n    so¸tvi thu l∙    ,    thu kh¸c,t×nh  ×nh  Êp  µnh  Õ     h ch h k ho¹ch  thu,kÕ   ¹ch    µ  Õt    ho chi v k qu¶  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  ña    n   Þ  v c c¸c ®¬ v trongtoµn  Ö   èng.   h th
 5. 5 4­ Tæng   îp,lËp,nép    h    c¸c b¸o c¸o  µichÝnh  t  theo quy  nh      ¬  ®Þ lªnc¸c c quan  Êp  c trªn,c¬    quan  µi chÝnh. Cung  Êp  T    c th«ng    è  Öu kÕ     Çn  tin, li   to¸n c s thiÕtcho  Êp    µ    ¬    c trªnv c¸cc quan  chøc n¨ng.Ph ©n  Ých  µ  ¸nh    Öu      t v® gi¸hi qu¶ sö dông    ån  èn,quü.   c¸cngu v   §i Ò u 4:  Õ     ö  ông  ¬ng ph¸p  kÕ   " to¸n    Ð p ”,®¶m     ghi K K to¸n s d ph   b¶o sù  ©n  i  ÷a vèn  íinguån, gi÷a vèn  ∙  Ën  íivèn  ∙  c ®è gi   v      ® nh v  ® cho  vay,®∙  Êp   c hç  î   Êt,®∙  ùc hiÖn  Üa  ô  tr  i l∙ su   th   ngh v b¶o    µ  ån  ü, gi÷a  nhËp  µ  l∙nhv t qu   thu  v chi phÝ,  ÷a  Öc  Ých  Ëp    ¹  ü  µ  ö  ông    ¹  ü    çi  êi   gi vi tr l c¸c lo i qu v s d c¸c lo iqu ë m th   ®iÓ m. §i Ò u    Õ       ïng  ÷  Õtvµ  ÷  è  5: K to¸nph¶id ch vi   ch s phæ   th«ng. K Õ       Þ ph¶idïng  ång  Öt Nam   lµm  n  Þ  Ýnh        to¸ngi¸tr     § Vi     ®¬ v t ®Ó ghisæ. Trêng  îp nghiÖp  ô  h  v kinh tÕ, tµichÝnh         ph¸tsinh lµ ngo¹itÖ  ×       th ph¶ighisæ      theo nguyªn tÖ  µ  ång  Öt Nam     v§ Vi   theo  û gi¸hèi®o¸ithùc tÕ  t          hoÆc  quy  æi  ® theo tûgi¸quy  nh  ¹ thêi®iÓ m        ®Þ t    i nghiÖp  ô  v kinhtÕ      ph¸tsinh. K Õ     Ön  Ët ph¶idïng    n  Þ  o êng  Ýnh  to¸nhi v     c¸c ®¬ v ® l ch thøc  ña  éng  cC hoµ  héiChñ  Üa  ÖtNam   :C¸i, Õc,kg,m,  Ýt, ,m ..  êng  îp X∙    ngh Vi   nh     chi     l     m .Tr h  2 3 cÇn  Õtcã  Ó  ïng  n  Þ  o  êng  ô  thi   th d ®¬ v ® l ph kh«ng  Ýnh  ch thøc    Óm     ®Ó ki tra, ®èi chiÕu    hoÆc   ôc  ô  ph v cho  Õ       Õt. k to¸nchiti §i Ò u  6: ViÖc    Ðp  Õ     ghi ch k to¸n ph¶i dïng  ót m ùc   Õu      b  (n ghi b»ng  tay),sè  Öu  µ  ÷  Õt ph¶i râ  µng, li   ôc,cã  Ö   èng.Kh«ng  îc ghi   li v ch vi    r   ªnt   h th   ®   xen  thªm  µo  Ýa    v ph trªnhoÆc   Ýa  íi ghi chång    ph d,     lªnnhau, kh«ng      ghi c¸ch  dßng, n Õu    cßn  dßng  õa  a    Õt    trang sæ   th ch ghih trªn1    hoÆc     chøng  õ trªn1  t  kÕ     to¸nph¶ig¹ch chÐo  Çn      ph kh«ng    ghi,kh«ng  îcviÕtt¾t.Chñ  µikho¶n  µ  ®      t  v phô  tr¸chkÕ     Öt®èi kh«ng  îcký  ½n      êsÐc    to¸ntuy     ® s trªnc¸ct   hoÆc     c¸cchøng  tõ cßn  ¾ng. C Ê m   Èy    Ê m   ïng  Êt ho¸  äc    öa  ÷a. Khi cÇn    tr   t xo¸,c d ch   h ®Ó s ch     söa  ÷a  ch ph¶isö  ông    ¬ng   d c¸c ph ph¸p  öa  ÷a  s ch theo  quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 47­ Ph Çn   ÷ng  I"Nh quy  nh  ®Þ chung"cña  Õ     Õ    nµy.   ch ®é k to¸n  §i Ò u    ú  Õ     7: K k to¸nn¨m lµm êihaith¸ng tÝnh  õ ®Çu   µy  th¸ng          t  ng 01    01  n   Õt  µy  th¸ng12  ®Õ h ng 31    n¨m  ¬ng  Þch. d l ­  ú   Õ   K k to¸n th¸ng lµ m ét       th¸ng,tÝnh  õ ®Ç u   µy  ®Õ n   Õt  µy    t  ng 01  h ng cuèicïng cña      th¸ng. ­ Kú   Õ     k to¸n quý  µ 3    l   th¸ng,tÝnh  õ ®Ç u   µy  th¸ng ®Ç u   ý  n     t  ng 01    qu ®Õ h Õt  µy  èicïng cña  ng cu     th¸ngcuèiquý.     §i Ò u    8: Yªu  Çu  c c«ng    Õ     t¸ck to¸ntrong c¸c ®¬n  Þ  éc  Ö   èng     v thu h th Quü   HTPT: ­ Ph¶n    ¸nh  y   ,  Þp  êi, ng  êigian  ®Ç ®ñ k th   ®ó th   quy  nh,  Ýnh    µ  ®Þ ch x¸c v toµn  Ön  äi  di m kho¶n  èn,quü,kinh phÝ, tµis¶n  µ  äi  ¹t®éng  v         v m ho   kinh tÕ,tµi      chÝnh    ph¸tsinhtrong ®¬n  Þ;     v
 6. 6 ­ Ph¶n    ¸nh trung thùc hiÖn  ¹ng,b¶n  Êt sù  Öc,néi dung  µ    Þ     tr   ch   vi     v gi¸tr   cña  nghiÖp  ô  v kinhtÕ,tµichÝnh;      ­ ChØ     Õ   tiªuk to¸n ph¶n    ¸nh ph¶i thèng  Êt  íinéi dung  ¹t ®éng    nh v     ho   nghiÖp  ô  µ  ¬ng  v v ph ph¸p tÝnh    to¸n; ­Th«ng    è  Öu kÕ     îcph¶n  li   ôctõkhiph¸tsinh ®Õ n       tin, li   to¸n®   s ¸nh  ªnt           khi kÕt  óc ho¹t®éng  th     kinh tÕ, tµichÝnh; li   ôc tõ khithµnh  Ëp  n  Þ  n          ªnt       l ®¬ v ®Õ khichÊ m     ¹t®éng; sè  Öu kÕ       døt ho     li   to¸nph¶n    ú  µy  ¸nh k n ph¶ikÕ   Õp sè  Öu   ti   li   kÕ     ña  ú  íc. to¸nc k tr ­ Sè   Öu trong b¸o  tµichÝnh    li     c¸o    ph¶irâ  µng,d Ô   Óu, ®¶m    r   hi   b¶o    cho c¸cnhµ    qu¶n  ýcã  îcnh÷ng  l  ®   th«ng    Çn  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  tinc thi   t h t  c ®¬n  Þ; v ­  ©n   ¹   ¾p   Õp  Ph lo i s , x th«ng    è  Öu  Õ   tin,s li k to¸n theo  ×nh  ù,cã  Ö     tr t  h thèng  µ  s¸nh ® îc; v so    ­Tæ     chøc  c«ng    Õ     t¸ck to¸nph¶igän,nhÑ, tiÕtkiÖm  µ  ã  Öu         v c hi qu¶. §i Ò u    9: C«ng    Õ     t¸ck to¸ntrong c¸c®¬n  Þ  ü      v Qu HTPT   å m: g ­  Õ   K to¸n  èn  v b»ng   Òn: Ph¶n  ti   ¸nh  è  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  s hi c v t h bi ®éng    ¹  èn  c¸c lo iv b»ng  Òn,gå m:  Òn  Æt,  ¹itÖ  µ    ti   Ti m ngo   v c¸c chøng  chØ  ã  c gi¸t¹  ü  ña  n  Þ   i qu c ®¬ v hoÆc   öit¹  g  i Kho  ¹c Nhµ   íc,Ng ©n   µng,tæ  b  n  h   chøc  µi t  chÝnh  trong vµ  µiníc.   ngo   ­K Õ     to¸n vËt ,tµis¶n:   t    +  Ph¶n  sè îng,gi¸trÞhiÖn  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  Ëtttµis¶n; ¸nh  l       cvt h bi ®é v      +  Ph¶n  ¸nh  è îng,nguyªn    µ    Þ hao  sl   gi¸v gi¸tr   mßn   ña  µis¶n  è  nh   c t  c ®Þ hiÖn  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  ña  cvt h bi ®é c TSC§,  c«ng    u    ©y  ùng  ¬  t¸c®Ç tx d c b¶n,  mua  ¾ m,  öa  ÷a  µ  s s ch v thanh  ýtµis¶n. l    ­K Õ     to¸n giao  Þch  íikh¸ch  µng:   d v  h + Ph¶n  t×nh  ×nh  ¸nh  h cho vay,thu nî vay  èn  Ýn  ông  u  ,cho         vtd ®Ç t  vay hç  î ÊtkhÈu,nhËp  Èu,cho  tr xu     kh   vay  ùc hiÖn  th   b¶o l∙nh,  cho vay  èn  û  v u th¸c; + Ph¶n ¸nh  ×nh  ×nh  Ën, cÊp  t h nh   ph¸tvµ  Õt    quy to¸n hç  îl∙ suÊt sau    tr    i   ®Ç u  ; t +  Ph¶n  t×nh  ×nh  ¸nh  h huy  ng  èn  µ  ®é v v vay  î. n ­K Õ     to¸n thanh    to¸n néi bé  µ      v thanh to¸n kh¸c:   + Ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n  î ph¶ithu vµ  ×nh  ×nh  n    t h thanh      to¸nc¸c kho¶n  î n  ph¶ithu cña    i t ng trong ®¬n  Þ;    c¸c®è  î     v +  Ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n  î  n ph¶i tr¶,c¸c kho¶n  Ých  ép      tr n theo ¬ng, c¸c l    kho¶n  ph¶itr¶c«ng     chøc,viªnchøc,c¸c kho¶n        ph¶inép  ©n     Ng s¸ch vµ  Öc    vi thanh      to¸nc¸ckho¶n  ph¶itr¶,    ph¶inép;   + Ph¶n  c¸c kho¶n  ¸nh    thanh    to¸ntrong néibé: ChuyÓn  èn,l∙  Ý; c¸c     v   iph     , kho¶n          ghithu,ghichi,thanh    ªnquü. to¸nli     ­K Õ     to¸n nguån  èn, quü:   v  + Ph¶n ¸nh  è  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng    ¹  ån  èn  ña  s hi c v t h bi ®é c¸c lo ingu v c Quü  HTPT,  å m:  èn  Ng ©n   g V do  s¸ch cÊp, bæ       sung  õ c¸c nguån  t    kh¸c,chªnh   
 7. 7 lÖch  ¸nh    ¹  µis¶n, kÕt  ® gi¸l i   t   qu¶  ¹t ®éng  a  ©n  èi vµ  èn  u     ho   ch ph ph   v ®Ç t XDCB; + Ph¶n  ¸nh  è  Ön  ã,t×nh  ×nh  Ých lËp,sö  ông    ¹  ü  ü  s hi c   h tr     d c¸c lo iqu (Qu dù phßng  î Êp  Êt  Öc  µm, Quü   ù  tr cm vi l   d phßng  ñiro  r   nghiÖp  ô, Quü   u     v  ®Ç t ph¸ttr Ón,Quü    i   khen  ëng,Quü   óc  î ) th   ph l i . ­K Õ     to¸n c¸c    kho¶n  thu  Ëp:  nh Ph¶n ¸nh  ×nh  ×nh      t h thu l∙ cho  i vay  èn  Ýn  ông  u    vtd ®Ç t ph¸ttr Ón u  ∙i  i  ®  cña  µ   íc,thu l∙cho  Nh n       i vay b¶o  l∙nh,thu l∙tiÒn göi,thu cÊp  ï chªnh  Öch         i     b  l l∙i suÊt,thu      c¸c kho¶n  Ý   Þch  ô  ph d v thanh  to¸n,dÞch  ô  ©n  ü, phÝ   Þch    v ng qu   d vô,phôc  ô    v cho  vay  u      iÓn,phÝ  Ën  û  Öm,  Ý  ®Ç tph¸ttr   nh u nhi ph b¶o  l∙nh, Ý   ph hå  ¬  Õ  Êp  µ    ¹ phÝ  s th ch v c¸clo i   kh¸c,thu ho¹t®éng  µichÝnh  µ         t  v c¸ckho¶n    thu kh¸c. ­K Õ     to¸n c¸c    kho¶n    chi: Ph¶n  c¸ckho¶n    ¸nh    chicho    ¹t®éng  Ýn  ông  u      iÓncña  c¸cho   td ®Ç tph¸ttr   Nhµ   íc,bao  å m:  n  g Chi  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô, chi qu¶n  ý,chi ho¹t®éng  µi v    l      t  chÝnh,c¸ckho¶n       chikh¸c. ­K Õ     to¸n x¸c  nh   Õt    ®Þ k qu¶  ¹t®éng:  ho   Ph¶n  t×nh  ×nh    nh  Õt  ¸nh  h x¸c ®Þ k qu¶  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  õ ®ã   ùc v t   th   hiÖn  Ých lËp c¸cquü  tr       theo quy  nh  ña  Õ     µichÝnh  ü     ®Þ c Ch ®é T   Qu HTPT. ­LËp  µ  © n   Ých  b¸o  tµichÝnh  ña  n  Þ.   v ph t c¸c  c¸o    c ®¬ v §i Ò u    Ó m     µis¶n. 10: Ki kª t   KiÓ m     µis¶n      Ën  µ  ¸nh    Êt l ng,gi¸trÞ cña  µis¶n, kª t   ®Ó x¸c nh v® gi¸ch  î       t    vËt t  Òn göi,c«ng  înguån  èn  Ön  ã  ¹ thêi®iÓ m   Óm      Óm     ,ti     n  v hi c t i     ki kª ®Ó ki tra, ®èi chiÕu  íi è  Öu trong sæ   Õ     v   li   s   k to¸n. Cuèi kú  Õ       k to¸nn¨m, tr ckhikho¸ sæ   Õ     Ëp  c¸o tµichÝnh, c¸c   í      k to¸nl b¸o         ®¬n  Þ  v ph¶ithùc hiÖn  Óm    µi     ki kª t  s¶n,vËtt  Òn quü,®èi chiÕu  µ    Ën     ,ti      v x¸cnh c«ng  î hiÖn  ã    ¶m   n  c ®Ó ® b¶o  cho  è  Öu trªnsæ   Õ     íp ®óng  íithùc s li     k to¸nkh   v    tÕ.Ngoµi ra c¸c ®¬n  Þ         v cßn  ph¶ikiÓm    Êt th ng    Çn  Õt(Trong      kª b   ê khic thi   c¸c tr ng  îp bµn  ê h  giao,s¸p nhËp, gi¶ithÓ  n  Þ...   íckhitiÕn hµnh  Óm           ®¬ v )Tr     .   ki kª ph¶ithµnh  Ëp  éi®ång  Óm      Õt  óc kiÓm      l h  ki kª.Khi k th   kª ph¶ilËp b¸o        c¸o tæng  hîp kÕt    qu¶  Óm    êng  îp cã  ki kª.Tr h   chªnh  Öch  ÷a sè  Öu thùc tÕ  Óm    íi l gi   li     ki kª v   sè  Öu ghitrªnsæ   Õ   li       k to¸n,®¬n  Þ    v ph¶ix¸c ®Þnh     nguyªn nh©n  µ    v ph¶n    ¸nh sè chªnh  Öch  µ  Õt  l v k qu¶  ö  ývµo    Õ     íckhilËp b¸o c¸o tµichÝnh. x l  sæ k to¸ntr             §i Ò u    Ó m     µichÝnh,kÕ   11: Ki trat     to¸n. KiÓ m     µichÝnh,  Õ   tra t   k to¸n ®Ó   ¶m     ® b¶o  cho c¸c    nh   Ò   µi qui ®Þ v t  chÝnh,kÕ     îcchÊp  µnh    to¸n®   h nghiªm  chØnh, sè  Öu kÕ     îcchÝnh      li   to¸n®   x¸c, trungthùc,kh¸ch quan.       C¸c  n  Þ  ü   ®¬ v Qu HTPT   ph¶ichÞu  ù  Óm    µichÝnh,kÕ     ña  ¬    s ki trat     to¸nc c quan  µi Ýnh  µ  ña  n  Þ  Õ     Êp  t  ch v c ®¬ v k to¸nc trªn. ViÖc  Óm     µichÝnh, kÕ   ki tra t     to¸n ph¶i ® îc thùc  Ön  êng       hi th xuyªn,li     ªn tôc,cã  Ö   èng.M äi  ú  ¹t®éng  ña  n  Þ   u     h th   k ho   c ®¬ v ®Ò ph¶i ® îc kiÓm     µi    tra t   chÝnh  Õ   k to¸n.M çi  n  Þ  Õ     ®¬ v k to¸n trong h Ö   èng  ü       th Qu HTPT  ph¶i ® îc c¬    
 8. 8 quan  Êp    Óm     µichÝnh, kÕ   c trªnki tra t     to¸n Ýt  Êt  çi    nh m n¨m  ét  Çn  íc khi m l tr     xÐt duyÖt b¸o c¸o tµichÝnh           n¨m. KiÓ m     µichÝnh, kÕ   trat     to¸n lµ kiÓm       ¹t®éng  µichÝnh, viÖc     trac¸c ho   t    thùc  Ön    éi dung  hi c¸c n   c«ng    Õ   t¸ck to¸n,kiÓm     Öc  chøc  é    tra vi tæ  b m¸y  Õ   k to¸n.Néi dung  Óm     µichÝnh, kÕ     å m:  Ó m     Öc    Ðp       ki trat     to¸ng Ki travi ghich c¸c ho¹t®éng    nghiÖp  ô    v trªnchøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     µ  c¸o tµichÝnh,   k to¸nv b¸o        kiÓm     Öc  Ën  µ  ö  ông    ån  èn, kiÓm     Öc  ùc hiÖn    travi nh vsd c¸c ngu v   travi th   c¸c kho¶n      thu,c¸c kho¶n    kiÓm     Öc  Êp  µnh    Õ   ,  Ó  Ö  µi chi,  travi ch h c¸c ch ®é th l t   chÝnh,kÕ     µ  ùc hiÖn    ép  ©n    to¸nv th   thu n Ng s¸ch Nhµ   íc(nÕu  ã).   n  c Thñ  ëng  n  Þ  µ  êi phô  tr ®¬ v v ng   tr¸chkÕ       to¸nph¶ichÊp  µnh    h quy  nh   ®Þ kiÓm     µichÝnh, kÕ   trat     to¸n cña  n  Þ  Õ     Êp    µ  ã    ®¬ v k to¸n c trªnv c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  y    è  Öu,tµiliÖu cÇn  Õtcho  c ®Ç ®ñ s li       thi   c«ng    Óm    µichÝnh, t¸cki trat     kÕ     îcthuËn  î . to¸n®   li §i Ò u    12: B¶o  qu¶n,l tr÷tµiliÖu kÕ    u        to¸n. TµiliÖu kÕ         to¸nbao  å m:  g C¸c chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    µi   c¸o t   chÝnh  µ    µiliÖu kh¸cli   v c¸ct       ªnquan  n   Õ   ®Õ k to¸n. Tµi liÖu  Õ     k to¸n ph¶i ® îc ®¬n  Þ  Õ        v k to¸n b¶o    qu¶n  y   ,  toµn  ®Ç ®ñ an  trongqu¸ tr×nh sö  ông  µ u  ÷.     d v l tr Sau    Õt  óc kú  Õ     khik th   k to¸n n¨m  µ  ∙  µn  Êttoµn  é  v ® ho t   b c«ng  Öc  Õ   vi k to¸n,c¸c tµiliÖu kÕ          to¸n (kÓ  c¸c tµiliÖu in tõ m¸y    Ýnh) ph¶i® îc s ¾p     c¶          vit      xÕp,  ©n  ¹   ng  Ëp,liÖtkª,gãibuéc  µ  Ëp  ph lo i®ã , t       v l danh  ôc   u  ÷ t¹  é  m ®Ó l gi   i b phËn  Õ     k to¸n trong vßng  ét    m n¨m.  Sau  th¸ng kÓ   õ ngµy  Õt  óc kú  Õ   12    t  k th   k to¸nn¨m    hoÆc   Õt  óc c«ng  Öc  Õ     µiliÖu kÕ     îcchuyÓn  µo u  k th   vi k to¸nt     to¸n®   vl tr÷t¹ bé  Ën u  ÷cña  n  Þ.TµiliÖu kÕ    u  ÷ph¶ilµb¶n  Ýnh.Tr­     ph l tr   i ®¬ v       to¸nl tr      ch   êng  îp  µiliÖu kÕ     Þ   ¹m  ÷,bÞ   Þch    Þ   Êt  h t    to¸n b t gi   t thu,b m hoÆc   Þ   û  ¹i b hu ho   th× ph¶icã        biªnb¶n  Ìm  k theo b¶n    sao  ôp  ch hoÆc     Ën. x¸cnh Thêih¹n u  ÷,b¶o    l tr   qu¶n  µiliÖu kÕ     t    to¸ntheo  Õ    u  ÷tµiliÖu kÕ   ch ®é l tr       to¸ncña  µ   íc.   Nh n Trêng  îp ghisæ   Õ     h     k to¸nb»ng  m¸y    Ýnh  ×  èikú  Õ   vit th cu   k to¸n,sau      khi hoµn  µnh  Öc  th vi kho¸ sæ     ph¶iin toµn  é  Ö   èng    Õ        b h th sæ k to¸ntæng  îp  µ  hv sæ   Õ       Õtvµ  µm      ñ tôc ph¸p  ýnh      Õ       k to¸nchiti   l ®ñ c¸c th     l   c¸c sæ k to¸nghib»ng  tay ®Ó   ôc  ô    ph v cho  Öc  Óm     Óm     ña    ¬  vi ki tra,ki so¸tc c¸c c quan  µ   íc,sau  Nh n   ®ã   îcl tr÷cïng víi   µiliÖu kÕ     ®  u        t     to¸nkh¸c. c¸c §i Ò u    ®¬n  Þ  éc Quü   13: C¸c  v thu   HTPT   ph¶itæ    chøc  é  b m¸y  Õ   k to¸n:  ë  ü   Qu HTPT   TW,      ë c¸c Chi nh¸nh  ü   Qu HTPT,      ë c¸c V¨n phßng giao  Þch  d trong vµ  µiníc.Bé     ngo     m¸y  Õ     µ m ét  é  Ën  k to¸nl   b ph trong c¬  Êu  chøc  é    c tæ  b m¸y  ña  ü   c Qu HTPT. C¬   Êu  é  c b m¸y  Õ  k to¸n Quü   ã    Çn  µnh: K Õ     c c¸c ph h   to¸n nghiÖp  ô  µ    vv kiÓm    Õ   trak to¸n;K Õ       to¸ntæng  îp;K Õ       ÕttiÒn vµ  µis¶n;K Õ     h   to¸nchiti     t    to¸n giao dÞch  íi   v  kh¸ch hµng;K Õ         ¹t®éng  ña  ü;     to¸nthu,chiho   c Qu   1­ Bé   Ën  Õ     ña  ü     ph k to¸nc Qu HTPT     TW (Ban  µi chÝnh    Õ   T  ­ k to¸n)® Æt     díi ù    o  ùctiÕp cña    l∙nh®¹ tr   s   Tæng Gi¸m  c  ü   ®è Qu HTPT.  Ban  µichÝnh    Õ   T  ­K to¸nthùc hiÖn  chøc,chØ  o,kiÓm    µn  é      tæ    ®¹   trato b c«ng   t¸cthanh to¸n,®iÒu   
 9. 9 chuyÓn  èn, l∙  Ý,  Ëp  µ  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  v   iph l v th   , k ho thu    µichÝnh, c«ng    chit     t¸c kÕ         µichÝnh  µ    nh  Õt  to¸nthu chit   v x¸c ®Þ k qu¶  ¹t®éng  ña  Ö   èng  ü   ho   c h th Qu HTPT,  ng  êitrùctiÕp  ùc hiÖn  ®å th     th   c«ng    Õ     t¸ck to¸ncho  vay,hç  î   Êt   tr  i l∙ su   sau  u  ,b¶o  ®Ç t  l∙nh, û    th¸c, Ën  û    u   nh u th¸ccho  vay,cÊp  èn  u  ,thanh      v ®Ç t  to¸n vèn    ñ   u   , m ë   µikho¶n  ¹  ¬  c¸c Ch ®Ç t  t  t i quan  ü   c Qu TW;  Tæng   îp  µ  ©n  h v ph tÝch  c¸o tµichÝnh. b¸o        2­ Bé   Ën  Õ     ña        ph k to¸nc c¸cChi nh¸nh  ü   Æt  íi ù    o  ùctiÕp Qu ® d   l∙nh®¹ tr   s   cña  Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ü   ã    Qu c c¸c chøc  n¨ng:Tæ     chøc  ùc hiÖn  µn  é  th   to b c«ng    Õ     t¸ck to¸ncho  vay,hç  î   Êt sau  u  ,b¶o    tr  i l∙su   ®Ç t  l∙nh,uû    th¸c,nhËn  û    u th¸ccho    vay  èn  u      iÓn vµ    ¹ thanh  v ®Ç tph¸ttr   c¸c lo i   to¸n,®iÒu    chuyÓn  èn,l∙  v  i , phÝ, lËp vµ  ùc hiÖn  Õ   ¹ch thu chitµichÝnh  µ  Õ         µichÝnh      th   k ho         v k to¸nthu chit   Quü  HTPT;  ùc  Õp quan  Ö   Tr ti   h giao dÞch  Ò   ë   µikho¶n    v m t  thanh    èn  Ýn  to¸nv t dông  u      iÓncña  µ   íc,vèn  ®Ç tph¸ttr   Nh n   b¶o  l∙nh, èn  ç  î   Êt sau  u  ,  v h tr  i l∙su   ®Ç t  vèn kh¸c víi   ñ   u  ,m ë   µikho¶n  ¹ Chi nh¸nh  ü       Ch ®Ç t  t   c¸c ti     Qu HTPT;  Tæng  îp, h  lËp,ph©n  Ých  µ  öib¸o c¸o tµichÝnh    t vg       cho  ü   Qu HTPT     µ    ¬  TW v c¸cc quan  ã  c li   ªnquan. 3­  é   Ën  Õ     ña  phßng  B ph k to¸n c v¨n  giao  Þch  Æt  íisù  d ® d   chØ  o  ùc ®¹ tr   tiÕp cña    Gi¸m  c    ®è v¨n phßng  giao dÞch    trong vµ  µiníccã    ngo     chøc  n¨ng  ùc th   hiÖn  c«ng    Õ     t¸ck to¸ncho  vay  èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc,c¸c vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n     lo¹ vèn    i kh¸c,thanh    to¸n,vèn  ü     Qu HTPT   Õu  ã)trªn®Þa  µn  V¨n  (n c     b do  phßng  giao dÞch    qu¶n  ý,trùctiÕp quan  Ö   l      h giao dÞch  íiChñ   u  ,m ë   µikho¶n    v  ®Ç t  t   t¹  iV¨n  phßng  giao  Þch; tæng  îp,lËp,ph©n  Ých  µ  öi b¸o  tµichÝnh  d   h    t vg  c¸o    cho  ¬  c quan  Êp    µ  ¬  c trªnv c quan  ã  ªnquan. c li     4­ C¸c  n  Þ  ®¬ v trong h Ö   èng  ü     th Qu HTPT  ph¶ibè  Ý ngêi lµm  Õ       tr     k to¸n cã  ×nh    tr ®é chuyªn m«n   µ  v nghiÖp  ô  Õ   v k to¸n ®¸p    øng theo  ng  ®ó chøc  danh,tiªuchuÈn     quy  nh  ®Þ cho    é  Õ   c¸n b k to¸n.C¸n  é  Õ       b k to¸nph¶i® îc®¶m      b¶o  Òn  c  Ëp  Ò   quy ®é l v nghiÖp  ô  v chuyªn  m«n  trong viÖc  ùc hiÖn  Ö m     th   nhi vô  ña  × nh; cm M çi    khi thay  æi  ® c¸n  é  Õ   b k to¸n trong  é    b m¸y  Õ   k to¸n ph¶i thùc  Ön      hi bµn  giao  ÷a  gi c¸n  é  Õ   b k to¸n cò  íic¸n  é  Õ     v  b k to¸n míi.C¸n  é  Õ      b k to¸n míi    chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò     v c«ng  Öc  ña  × nh  Ó   õ ngµy  Ën  µn  vi c m k t  nh b giao.C¸n  é    b kÕ     ò  to¸nc ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò     v c«ng  Öc  ña  × nh  vi c m trong thêigian phô       tr¸ch;  Biªnb¶n  µn    b giao ph¶i® îcThñ  ëng  n  Þ  µ  êiphô       tr ®¬ v v ng   tr¸chkÕ       to¸n ®¬n  Þ  ý    Ën. v k x¸cnh 5­  ¹iBé   Ën  Õ   T   ph k to¸n Quü     TW,    Chi nh¸nh  ü,  phßng  Qu v¨n  giao  Þch  d trong h Ö   èng  Quü     th   HTPT   ö  ông  sd con  Êu  d riªng ®ãng      trªnchøng  õ,v¨n t    b¶n giao dÞch  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô  v thanh    µ  Õ     ü   to¸nv k to¸nQu HTPT. §i Ò u  14: Trêng hîp thµnh lËp ®¬n  vÞ  míi trong hÖ  thèng Quü   HTPT,  sau    ã  Õt  nh    Ö m   ñ  ëng  n  Þ  ng  êiph¶i khic quy ®Þ bæ nhi Th tr ®¬ v ®å th     cã  Õt ®Þnh    Öm   quy   bæ nhi ngay  ô  ph tr¸chkÕ     µ    to¸nv ph¶itæ   chøc  é  b m¸y  Õ   k to¸n phï hîp    ùc  Ön  ñ  ôc m ë   µikho¶n     ®Ó th hi th t   t  giao  Þch  ¹  d tiKBNN,  ©n   Ng hµng, c¸c tæ      chøc  µichÝnh  Ýn  ông  t  td trong vµ  µiníc vµ    Ðp, ph¶n    ngo     ghich   ¸nh,theo dâic¸cho¹t®éng          nghiÖp  ô  ña  n  Þ. v c ®¬ v Trêng  îp  nhËp, gi¶ithÓ, chia t¸chc¸c ®¬n  Þ  h s¸p            v ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi kho¸ sæ,  Óm     µis¶n, x¸c ®Þnh      ki kª t      c¸c kho¶n    î vay,vèn  dn    huy  ng,.. lËp ®é .  b¸o c¸o  µichÝnh. Thñ  ëng  µ  êi phô  t    tr v ng   tr¸ch kÕ     to¸n c¸c ®¬n  Þ   ò     v c ph¶i  
 10. 10 hoµn  µnh  Öc  µn  th vi b giao  µn  é  µiliÖu  Õ   to b t   k to¸n cho  n   Þ   íi cã  ù    ®¬ v m   s chøng  Õn  ña    vµ  ü   ki c c¸cbªn  Qu HTPT   TW. §i Ò u    Êt  c¸n  é    15: T c¶  b viªnchøc  trong h Ö   èng  ü     th Qu HTPT   ã  ªn c li   quan  n   ®Õ c«ng    Õ   t¸ck to¸n ®Ò u     ph¶i chÊp  µnh    h nghiªm  chØnh    c¸c nguyªn  t¾c,chÕ   ,  Ó  Ö  Ò     ®é th l v c«ng    Õ   t¸ck to¸n,cã    tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  y  ,  c ®Ç ®ñ kÞp  êinh÷ng  th   chøng  õ,tµiliÖu cÇn  Õtcho  t      thi   c«ng    Õ     µ  Þu  t¸ck to¸nv ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò   ù  Ýnh    v s ch x¸c,trung thùc,hîp ph¸p,hîp lÖ  ña             c c¸cchøng  õ,tµiliÖu t      ®ã. §i Ò u 16: §øng  u   é  ®Ç b m¸y  Õ   k to¸n Quü     HTPT   µ Trëng  l  Ban  µi T  chÝnh  Õ     µ  ¹      K to¸nv t i Chi nh¸nh  ü   µ Trëng  c¸c Qu l   Phßng  µi chÝnh  Õ   T  K to¸n.   T¹ic¸cV¨n     phßng  giao dÞch    trongvµ  µiníclµPhô    ngo       tr¸chkÕ     to¸n.  §i Ò u    êi® øng  u   é  17: Ng   ®Ç b m¸y  Õ     ã  k to¸nc chøc  n¨ng  óp Thñ  ­ gi   tr ëng  n  Þ  ®¬ v chØ  o,tæ  ®¹   chøc  ùc hiÖn  µn  é  th   to b c«ng    µichÝnh, kÕ     t¸ct     to¸n vµ  th«ng    tinkinh tÕ    trong ®¬n  Þ, thùc hiÖn  Óm     Óm     Öc  ©n    v    ki tra,ki so¸tvi tu thñ  Õ   ,  Ýnh  ch ®é ch s¸ch  µichÝnh,  Õ   t  k to¸n cña  µ   íc,c¸c  û  Ët tµi   Nh n   k lu     chÝnh,kÕ     ña  n  Þ  µ      Èn,®Þnh    to¸nc ®¬ v v c¸ctiªuchu   møc  theo chÕ     µ   ­   ®é Nh n ícquy  nh,  ùc hiÖn    ®Þ th   chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n    v  h theo  Ët ®Þnh  µ  Lu   v qui®Þnh    trong chÕ     µy.   ®é n §i Ò u    Öc    Öm,  Ôn  Öm,  18: Vi bæ nhi mi nhi thuyªnchuyÓn    c«ng      t¸c,thi hµnh  û  ËtTrëng  k lu   Ban (Phßng) TC­KT    hay  ô  ph tr¸chkÕ     ùc hiÖn    to¸nth   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õ     Ön  µnh.     k to¸nhi h §i Ò u 19:  êi ® îc lùa chän  ÷ chøc  ô  ëng  Ng       gi   v Tr Ban (Phßng) TC­KT     hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ       to¸nph¶icã        Èn    ®ñ c¸ctiªuchu sau: 1­  ã   È m   Êt  o  øc  C ph ch ®¹ ® nghÒ  nghiÖp  ªm  Õt , trung  ùc,cã    li khi     th   ý thøc  Êp  µnh  µ  u   ch h v ®Ê tranh b¶o  Ö     v nguyªn t¾c,chÝnh      s¸ch,chÕ       ®é kinh  tÕ   µichÝnh  µ  Ëtph¸p Nhµ   íc. ­t   v lu     n 2­  ã   ×nh    C tr ®é chuyªn  m«n   Ò   µichÝnh  kÕ   v t  ­  to¸n,® îc ®µo   ¹o vÒ      t  chuyªn ngµnh  µichÝnh    Õ     t  ­ k to¸n,cã  êigian kinh nghiÖ m     th       c«ng    ùc tÕ  t¸cth   vÒ   Õ   k to¸n theo    quy  nh   ña  é   µi  Ýnh.  ®Þ c B T ch TuyÖt  i  ®è kh«ng  îc bæ   ®  nhiÖ m   ÷ chøc  ô  ëng  gi   v Tr Ban (Phßng) TC­KT     hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     to¸n cho    nh÷ng  êi ®∙    ¹m    Õ   ,  Ýnh  ng   viph c¸c ch ®é ch s¸ch Tµi chÝnh, kÕ     ña  µ        to¸n c Nh níc hoÆc   ∙  õng  Þ     è tr c ph¸p  ËtvÒ   µnh      ®t b truy t   í   lu   h vitham  x© m   ¹m  µi «  ph t   s¶n  ña  µ   íc. c Nh n
 11. 11 §i Ò u    ëng  20: Tr phßng  TC­KT  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  ùctiÕp tr cThñ  ­   tr     í  tr ëng  n  Þ  µ  ëng  ®¬ v v Tr Ban  TC­KT  ü     Ò   ÷ng  Qu TW v nh c«ng  Öc  éc ph¹m    vi thu   vi tr¸chnhiÖ m   Ò     ngh nghiÖp;Ch Þu  ù  íng dÉn, chØ  o,kiÓm    Ò     sh     ®¹   trav nghiÖp  vô  µichÝnh,kÕ     ña  ëng  T    to¸nc Tr Ban TC­KT  ü   Qu TW. Trëng Ban  (Phßng) TC­KT  cã  tr¸ch nhiÖ m  híng dÉn  c¸c bé  phËn,  phßng,ban  Õn hµnh      ti   c¸cc«ng  Öc  éc ph¹m    Ò   µichÝnh,kÕ   vi thu   viv t     to¸n. äi   M c¸ nh©n    trong ®¬n  Þ    v ph¶itu©n  ñ nh÷ng  iÒu  íng dÉn  µ  Þu  ù  Óm     th   ® h  v ch s ki tracña  ëng    Tr Ban (Phßng)TC­KT    trongc«ng    µichÝnh,kÕ     t¸cT     to¸n. §i Ò u  21: Trëng Ban (Phßng) TC­KT  hoÆc  phô tr¸ch kÕ  to¸n cã      nhiÖ m  ô  v sau: 1­    Tæ chøc  c«ng    Õ     µ  chøc  é  t¸ck to¸nv tæ  b m¸y  Õ     än, nhÑ,  ï k to¸ng   ph   hîp víi Æc   iÓ m   ¹t®éng     ® ® ho   nghiÖp  ô,yªu  Çu  µ  ×nh ®é   v   c v tr   qu¶n  ýnghiÖp  l  vô  ña  n  Þ. c ®¬ v 2­ Tæ     chøc    Ðp, ph¶n  chÝnh    y  ,  Þp  êisè  Ön  ã  ghich   ¸nh  x¸c,®Ç ®ñ k th   hi c vµ  ×nh  ×nh  Õn  ng  Ò   µis¶n,tiÒn vèn    t h bi ®é v t       c¸c kho¶n  cho  vay,cÊp    û    ph¸tu th¸c vµ    c¸c  ån  èn, quü  ña  ü   µ  ngu v  c Qu v huy  ng  õ  ®é t c¸c  ån  ngu kh¸c,c¸c    kho¶n       µichÝnh  µ    nh  Õt  thu ­chit   v x¸c®Þ k qu¶  ¹t®éng  ña  ü   ho   c Qu HTPT.  3­ Tæ     chøc  Óm    nh  ú  µ  t  Êt tµis¶n  ña  n  Þ  ki kª ®Þ k v ®é xu     c ®¬ v theo    quy ®Þnh. Ph¶n  ¸nh  Þp  êikÕt  k th   qu¶  Óm     µ  ö  ýkÕt  ki kª v x l   qu¶  Óm         ki kª ®Ó ghi vµo    Õ   sæ k to¸n. 4­  Ëp  L b¸o  tµichÝnh  c¸o    theo quy  nh  öi cho  ¬  ®Þ g  c quan  Êp      c trªn®Ó lµm  ¬  ë  c s tæng  îp  h b¸o  c¸o  µn  Ö   èng  ü   öi cho  to h th Qu g   L∙nh  o  ü,  éi  ®¹ Qu H ®ång  qu¶n  ývµ    ¬  l   c¸cc quan  chøc n¨ng  ña  µ   íctheo quy  nh. c Nh n     ®Þ 5­    Tæ chøc  êng  th xuyªn  Öc  Óm     Õ   vi ki tra k to¸n néi bé      trong  n   Þ. ®¬ v   Thùc  Ön  Óm     Óm     Öc  hi ki tra,ki so¸tvi qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n, vèn  ü    l  d t    qu cho vay, thu  åi nî  ña  n   Þ.  Ó m     Öc  ùc  Ön  Õ   ¹ch    h   c ®¬ v Ki tra vi th hi k ho thu    µi chi t   chÝnh, viÖc  Êp  µnh  Ýnh    ch h ch s¸ch,chÕ     µi chÝnh  ña  µ   íc vµ      ®é T   c Nh n   c¸c ®Þnh  møc,    Èn      µichÝnh  ña  ü   tiªuchu chitiªut   c Qu HTPT. 6­    Tæ chøc  Öc  vi b¶o  qu¶n, l tr÷tµiliÖu  Õ    u      k to¸n vµ  Öc  ö  ông  µi   vi s d t  liÖu  Õ   k to¸n l tr÷theo   u    quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.Thùc  Ön  Öc  ®Þ hi h c Nh n   hi vi ®µo  ¹o,båi dìng  ©ng  t   n cao  ×nh    tr ®é c¸n  é, nh©n    µichÝnh, kÕ   b  viªn t     to¸n   trong®¬n  Þ  ×nh  µ  n  Þ  Êp  íi   vm v ®¬ v c d . 7­ Phæ   Õn  µ  íng  Én  Þp  êic¸c chÝnh  bi v h d k th     s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö  µi   ®é th l t   chÝnh, kÕ     ña  µ   íc vµ      to¸n c Nh n   c¸c quy  nh  ña  Êp    ®Þ c c trªncho    é  Ën  c¸c b ph trùcthuéc vµ    é        c¸n b viªnchøc  trong®¬n  Þ.   v 8­    Tæ chøc  ©n  Ých,®¸nh    ×nh  ×nh  ¹t®éng  ph t   gi¸t h ho   nghiÖp  ô, ho¹t v    ®éng  µi chÝnh, hiÖu  T    qu¶  ö  ông  èn  ña  n  Þ, tham  u, ®Ò   Êt c¸c sd v c ®¬ v   m  xu     gi¶iph¸p  ôc  ô    ph v yªu  Çu  c qu¶n  Þ vµ  Õt  nh  tr   quy ®Þ kinh  Õ, tµichÝnh  ña  t   c ®¬n  Þ. v
 12. 12 §i Ò u    ëng  22: Tr Ban (Phßng) TC­KT    hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     ã      to¸nc c¸c quyÒn  ¹n sau: h  1­ Ph ©n    c«ng chØ  o  ùctiÕp c¸cnh©n    Õ   ®¹ tr      viªnk to¸n,thñ kho,thñ quü        trong ®¬n  Þ. Tham       Õn  íi ñ  ëng  n  Þ    v  gia ý ki v  Th tr ®¬ v trong viÖc  è  Ýc¸n bé    b tr     kÕ   to¸n, ñ kho,thñ quü  ét     th    m c¸ch phïhîp.    2­ Cã   Òn    Çu    é  Ën    quy yªu c c¸cb ph kh¸ctrong ®¬n  Þ      v cung  Êp  y  ,  c ®Ç ®ñ kÞp  êic¸c chøng  õ,tµiliÖu,sè  Öu li   th     t      li   ªnquan  n   ®Õ c«ng    Õ   t¸ck to¸n,kiÓm     trakÕ     µ  Óm    µis¶n  ña  n  Þ.   to¸nv ki kª t   c ®¬ v 3­  ã   C quyÒn  ý  k duyÖt    c¸c chøng  õ  Õ   t k to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    c¸o  µi t  chÝnh. C¸c    b¸o c¸o  µichÝnh, sæ   Õ   t    k to¸n vµ  ét  è    m s chøng  õ kÕ   t   to¸n theo    quy  nh  Õu  Õu  ÷  ý  ña  ëng  ®Þ n thi ch k c Tr Ban (Phßng)TC­KT  u     µkh«ng    ®Ò coil   cã    Þph¸p lý. gi¸tr     4­  ã     Õn  C ý ki b»ng  b¶n  íingêi ®¹idiÖn  v¨n  v     theo ph¸p  Ëtcña  n  Þ  lu   ®¬ v vÒ   Öc  Ón  ông, thuyªn chuyÓn, t¨ng l ng, khen  ëng, kû  Ëtngêilµm  vi tuy d        ¬   th   lu     kÕ   to¸n, ñ kho,thñ quü.    th    5    ã   Òn  ­C quy b¶o u    Õn  l ý ki chuyªn m«n    b»ng    v¨n b¶n    ã    Õn  khic ý ki kh¸c  víi   Õn  ña  êira quyÕt ®Þnh.   ki c ng     ý   6    ã   Òn  c¸o b»ng    ­C quy b¸o    v¨n b¶n  cho  êi®¹idiÖn  ng     theo ph¸p luËtcña       ®¬n  Þ      Ön      ¹m  v khiph¸thi c¸c viph ph¸p  ËtvÒ   µichÝnh, kÕ     lu   t     to¸ntrong ®¬n     vÞ, tr ng  îp  Én    ê h v ph¶i chÊp  µnh  Õt  nh  ×    h quy ®Þ th b¸o c¸o    Êp    ùc lªnc trªntr   tiÕp  ña  êi ra  c ng   quyÕt  nh   ®Þ hoÆc   ¬  c quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn   µ  v kh«ng  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   Ëu    v h qu¶  ña  Öc    µnh  Õt ®Þnh  . c vi thi h quy   ®ã §i Ò u  23: Trëng Ban (Phßng) TC­KT  hoÆc  phô tr¸ch kÕ  to¸n cã      thµnh  Ých  t trong  Öc  Êp  µnh  Ýnh  vi ch h ch s¸ch  Õ   ,  Ó  Ö  ch ®é th l qu¶n  ý tµi l    chÝnh, kÕ     to¸n,ph¸thiÖn      ng¨n chÆn   Þp  êic¸c hµnh  ng  k th     ®é tham  l∙ng «    phÝ  trong ®¬n  Þ, b¶o  Ö   µis¶n  µ   íc,cã    v  v t  Nh n   s¸ng  Õn    Õn  ki c¶iti nghiÖp  ô  v th× ® îckhen  ëng     th theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ Trêng  îp  h kh«ng  µm  l trßn nhiÖ m   ô, cè  ×nh    ¹m  Ýnh    v  t viph ch s¸ch,chÕ     ®é,  Ó  Ö  th l qu¶n  ýtµichÝnh, kÕ   l      to¸n,ph¶n  sailÖch  è  Öu kÕ     ×   ¸nh    s li   to¸nth   sÏbÞ  ö  ýkû  Ëttheo quy  nh  ña    x l   lu     ®Þ c ph¸p luËttïytheo møc      ¹m.        ®é viph
 13. 13 C h ¬ n g  II h Ö  th è ng C h ø n g  t õ k Õ  to¸n §i Ò u 24: Chøng  õ kÕ   t   to¸n lµ nh÷ng  Êy  ê vµ  Ët mang       gi t   v   tinph¶n  ¸nh nghiÖp  ô  v kinh tÕ,tµichÝnh         ph¸tsinh vµ  ∙  ùc sù  µn  µnh,lµm      ® th   ho th   c¨n cø      Õ   ghisæ k to¸n. Theo  a  iÓ m   Ëp chøng  õkÕ     ña  ü   ®Þ ® l  t   to¸nc Qu HTPT  cã    ¹ :   hailo i ­ Chøng  õdo  ü     t   Qu HTPT   Ëp:Lµ  ÷ng  l   nh chøng  õph¶n  ghichÐp    t  ¸nh    c¸c ho¹t®éng    nghiÖp  ô  ña  ü   v c Qu HTPT,  :Chøng  õ tiÒn m Æt,  Òn göiNg ©n   nh   t    ti     hµng, Kho  ¹c Nhµ   íc,tÝn  ông  µ   íc,b¶o    ç  î   Êt sau  u  ,   b  n  d Nh n   l∙nhh tr  i l∙ su   ®Ç t  uû th¸c, Ën  û    Ýn  ông  u  ,nhËn  û    Êp  èn  u    ©y  ùng,   nh u th¸ct d ®Ç t  u th¸cc v ®Ç tx d   thanh  to¸n,nguån  èn, c¸c chøng  õ thu  Ëp    Ý   µ    nh  Õt      v   t   nh chiph v x¸c ®Þ k qu¶ ho¹t®éng.   ­ Chøng  õ do  t   bªn  µi lËp, chuyÓn  n:  µ    ngo     ®Õ L c¸c chøng  õ m µ   ü   t  Qu HTPT   nhËn  îc tõ c¸c c¬    ®       quan, tæ    chøc kinh tÕ, c¸ nh©n       bªn  µi göi tí ngo       i nh: GiÊy    b¸o  ã,  Êy  C gi b¸o  î  ña  N c KBNN,  ©n   µng, phiÕu    Ng h   gi¸c«ng  ×nh, tr   ho¸ ®¬n...   §i Ò u    Êt  c¸c nghiÖp  ô    Õ,tµichÝnh      ªnquan  25: T c¶    v kinh t     ph¸tsinh li   ®Õ n   ¹t®éng  ña  ü   u   ho   c Qu ®Ò ph¶ilËp    chøng  õ kÕ   t   to¸n.M äi  è  Öu ghitrªn   s li       sæ   Õ     u   k to¸n®Ò ph¶icã    chøng  õkÕ     îp ph¸p,hîp lÖ  t   to¸nh       chøng  minh. ­ Chøng  õ kÕ     t   to¸n hîp    ph¸p:Lµ    chøng  õ ® îc lËp  t    theo  ng  É u     ®ó m quy ®Þnh; ViÖc    Ðp      ghich trªnchøng  õph¶i®óng  éidung,b¶n  Êtcña  t    n    ch   nghiÖp  vô kinh tÕ    ph¸tsinh vµ      nghiÖp  ô  v kinh tÕ  µy  ï hîp  íic¸c quy  nh  ña    n ph   v     ®Þ c ph¸p  Ët; ã     ÷  ý  ña  êilËp,ngêiduyÖt,ngêithùc hiÖn  µ  Êu  ña  lu   ®ñ ch k c ng     C         vd c ®¬n  Þ  v theo quy  nh  ô  Ó  ña  õng chøng  õ.   ®Þ c th c t   t ­ Chøng  õ kÕ     îp lÖ:Lµ    t   to¸nh     chøng  õ ® îcghichÐp  y   ,  Þp  êi t      ®Ç ®ñ k th   c¸cyÕu  è,c¸ctiªuthøc theo    t        quy  nh  µ  Ëp ®óng  ¬ng  ®Þ vl  ph ph¸p,tr×nh tùquy       ®Þnh  cho  õng chøng  õ. t  t ­Néi dung     nghiÖp  ô  v kinh tÕ,tµichÝnh         trªnchøng  õkÕ     t   to¸nkh«ng  îc ®  viÕtt¾t,kh«ng  îc tÈy    öa  ÷a;khiviÕtph¶idïng  ót m ùc,  è  µ  ÷     ®   xo¸,s ch         b  s v ch ph¶iviÕtli   ôc,kh«ng  ¾t      ªnt   ng qu∙ng,chç  èng ph¶ig¹ch  Ðo; chøng  õ tÈy   tr     ch   t    xo¸,söa  ÷a  u     ch ®Ò kh«ng  ã    Þthanh    µ      Õ   c gi¸tr   to¸nv ghisæ k to¸n. Chøng  õ kÕ   t   to¸n chØ   Ëp  ét  Çn  ng  íithùc tÕ, thêigian  µ  a     l m l ®ó v      v ®Þ ®iÓ m  nghiÖp  ô  v kinh tÕ    ph¸tsinh theo  ng  É u   µ    è  ªnquy  nh.     ®ó m v ®ñ s li   ®Þ   Trêng  îp ph¶ilËp nhiÒu  ªnchøng  õkÕ     h     li   t   to¸ncho  ét  m nghiÖp  ô  v kinh tÕ,tµi      chÝnh  ×  éi dung    ªnph¶igièng  th n   c¸c li     nhau. Trêng  îp    h chøng  õ in háng, in t       thiÕu  ªn  Õtsaith×  li ,vi     ph¶ihuû  á    b b»ng  ¹ch  Ðo    µo  Êtc¶    ªnvµ  g ch (X) v t   c¸c li   kh«ng  îcxР êira kháicuèng. ®   r     Chøng  õ kÕ     îc lËp  íid¹ng  t   to¸n®   d   chøng  õ ®iÖn  ö ph¶itu©n  t  t    theo    c¸c néidung    quy  nh  ña  Ëtph¸p.Chøng  õ ®iÖn  ö ph¶iinra giÊy  µ u  ÷ ®Þ c lu     t  t      v l tr   theo quy  nh.   ®Þ
 14. 14 §i Ò u    26: Chøng  õkÕ       ã  y      Õu  èsau: t   to¸nph¶ic ®Ç ®ñ c¸cy t  ­ Tªn  äivµ  è  Öu  ña    g   s hi c chøng  õ kÕ     t   to¸n(PhiÕu    Õu    Êy  thu,Phi chi,Gi chuyÓn  Òn.. ) ti .; ­Ngµy,th¸ng,n¨m  Ëp chøng  õkÕ         l  t   to¸n; ­Tªn,®Þa      chØ  ña  n  Þ  c ®¬ v hoÆc     ©n  Ëp chøng  õkÕ   c¸nh l  t   to¸n; ­Tªn,®Þa      chØ  ña  n  Þ  c ®¬ v hoÆc     ©n  Ën  c¸nh nh chøng  õkÕ   t   to¸n; ­Néi dung     nghiÖp  ô  v kinhtÕ,tµichÝnh         ph¸tsinh; ­ Sè  îng,®¬n    µ  è  Òn cña   l  gi¸v s ti   nghiÖp  ô  v kinh tÕ,tµichÝnh         ghib»ng  sè; tæng  è  Òn  ña    s ti c chøng  õ kÕ     ïng        Òn    t   to¸nd ®Ó thu,chiti ghib»ng  è  µ  sv b»ng  ÷. ch ­ Ch÷   ý,hä  µ    ña  êi lËp,ngêi duyÖt  µ  ÷ng  êi chÞu    k   v tªn c ng       v nh ng   tr¸ch   nhiÖ m   Ò   ù  Ýnh    v s ch x¸c,trung thùc cña      nghiÖp  ô  v kinh tÕ  ∙    ® ph¶n  ¸nh    trªn chøng  õ.Nh÷ng  t  chøng  õph¶n    t  ¸nh quan  Ö   h kinh tÕ  ÷a ®¬n  Þ  µ      gi   v v c¸cph¸p   nh©n  ph¶icã  ÷  ý  ña  ëng    ch k c Tr Ban (Phßng)TC­KT,  ÷  ý  ña  ñ  ëng  µ    ch k c Th tr v ®ãng  Êu  ña  n  Þ. Nh÷ng  d c ®¬ v   chøng  õ vÒ   t   chuyÓn  kho¶n  î,chuyÓn  N  kho¶n  Cã,  Õu  phi chuyÓn  kho¶n, th«ng    b¸o  è  µikho¶n, ®¬n  Þ  s t    v giao  Þch, th«ng  d   b¸o    ãtsè  Öu kÕ   sais   li   to¸n.   .ph¶icã  ÷  ý  ña  êilËp  .   ch k c ng   chøng  õ vµ  ña  ­ t   c Tr ëng Ban  (Phßng)TC­KT.   ­ §èi víichøng  õ li        t   ªnquan  n   Öc  ®Õ vi mua   µng, vµ  ö  ông  Þch  ô  h   sd d v ph¶i® ßi  áingêib¸n,ngêicung  Êp  Þch  ô  Êt hãa  n    h       cd v xu   ®¬ b¸n  µng  Bé   h do  TµichÝnh  èng  Êt ban  µnh  µ    µnh.§èivíi ÷ng    th nh   h v ph¸th      nh kho¶n mua  ¾ m,  s chitiªuvíisè îng Ýt,gi¸trÞ nhá  Õu  êib¸n       l        n ng   kh«ng  éc diÖn  Ëp    n   thu   l ho¸ ®¬ th×  êi mua   ng   ph¶ilËp  Õu      phi kª mua   µng  µ    ä    a   h v ghi h tªn,®Þ chØ  êi b¸n, ng     tªn,sè îng hµng    Þch  ô  ∙   l  ho¸,d v ® mua  µ  è  Òn thùc tÕ  ∙    µ  ã  Ó    v s ti     ® tr¶v c th yªu cÇu  êib¸n,ngêicung  Êp    Ën;vµ  ng       c x¸cnh   ph¶i® îcTrëng     Ban  (Phßng)TC­KT     xÐt duyÖt,Thñ  ëng  n  Þ    Ën  ×  Õu        tr ®¬ v x¸c nh th phi kª mua  µng  íi® îccoilµ h m        hîp lÖ.   Nh÷ng chøng  õ dïng  µm  t  l c¨n  trùc tiÕp        Õ   cø    ®Ó ghi sæ k to¸n ph¶i cã      thªm  chØ    nh  tiªu®Þ kho¶n  Õ   k to¸n. §i Ò u    ý  27: K chøng  õkÕ   t   to¸n 1. Chøng  õ kÕ     t   to¸n ph¶i cã    ÷  ý. Ch÷   ý        ®ñ ch k   k trªnchøng  õ kÕ   t   to¸n   ph¶i ký    b»ng  ót m ùc.  b  Kh«ng  îc ký  ®   chøng  õ kÕ   t   to¸n b»ng  ùc      m ®á hoÆc   ®ãng  Êu  ÷  ý  ¾c  ½n.  ÷  ý    d ch k kh s Ch k trªnchøng  õ kÕ     ña  ét  êiph¶i t   to¸nc m ng     thèng  Êt. nh 2. Ch÷  ý      k trªnchøng  õ kÕ     t   to¸nph¶ido  êicã  Èm  Òn    ng   th quy hoÆc   êi ng   ® îc uû  Òn  ý.Nghiªm  Ê m   ý    quy k  c k chøng  õ kÕ       a      éidung  t   to¸n khich ghi®ñ n   chøng  õthuéc tr¸chnhiÖ m  ña  êiký. t      c ng     3. Chøng  õ kÕ       Òn    t   to¸nchiti ph¶ido  êi cã  Èm  Òn  ý  Öt      ng   th quy k duy chi vµ  Õ     ëng  k to¸n tr hoÆc   êi ® îc uû  Òn  ý  íc khithùc hiÖn. Ch÷   ý    ng     quy k tr         k trªn chøng  õkÕ     ïng ®Ó     Òn ph¶iký  t   to¸nd   chiti     theo tõng li .     ªn 4. Chøng  õ ®iÖn  ö ph¶i cã  ÷  ý  iÖn  ö theo    t  t    ch k ® t  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt.
 15. 15 §i Ò u    28: Nghiªm  Ê m     µnh    ®©y: c c¸ch visau  ­ Gi¶  ¹o    m khaiman     chøng  õ kÕ     t   to¸nhoÆc  th«ng  ng  p  éc  ®å Ð bu kh¸ch  hµng    ¹o,khaigian tµiliÖu kÕ      tham  tµis¶n  ña  µ   íc; gi¶m           to¸n®Ó   «    c Nh n ­ Thu, chiquü,xuÊt nhËp  Ët t           v  ,chuyÓn  Òn,bµn  ti   giao tµis¶n     kh«ng  ã  c chøng  õ; t ­Hîp    ph¸p ho¸ chøng  õkÕ      t   to¸n; ­ Thñ  ëng  µ  ëng    tr v Tr Ban  (Phßng) TC­KT     hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     to¸n c¸c    ®¬n  Þ  v kh«ng  îcký      êsÐc  ®   tªntrªnt   hoÆc  chøng  õcßn  ¾ng; t  tr ­ Xuyªn  ¹choÆc   è    µm    Öch  éi dung, b¶n  Êt ho¹t®éng    t  c ý l sail n    ch     kinh  tÕ,tµi Ýnh       ch ph¸tsinh; ­Söa  ÷a,tÈy xo¸trªnchøng  õkÕ     ch         t   to¸n; ­Huû  á    b chøng  õkhicha  Õt  êih¹n l tr÷theo quy  nh; t    h th    u      ®Þ ­Sö  ông    Óu  É u    d c¸cbi m chøng  õkh«ng  îp lÖ. t  h  §i Ò u    ×nh  ùlu©n  29: Tr t  chuyÓn  chøng  õkÕ   t   to¸n: ­ TÊt  c¸c chøng  õ kÕ     ®¬n  Þ  Ëp    c¶    t   to¸ndo  v l hay  bªn  µichuyÓn  do  ngo   ®Õ n   u   ®Ò ph¶itËp    trung ë  é  Ën  Õ     b ph k to¸n ®¬n  Þ. Bé   Ën  Õ     v   ph k to¸n ph¶i     kiÓm     ÷ng  tranh chøng  õ ®ã   µ  t   v chØ   sau    Óm       khiki trax¸c minh  µ ®óng  × l  th   míidïng chøng  õ®ã         Õ       t   ®Ó ghisæ k to¸n; ­Tr×nh  ùlu©n    t  chuyÓn  chøng  õkÕ     å m     ícsau: t   to¸ng c¸cb   +  Ëp  L chøng  õ kÕ   t   to¸n vµ    ph¶n ¸nh    c¸c nghiÖp  ô  v kinh  Õ  µichÝnh  t t  vµo  chøng  õ; t +  KiÓ m  tra, ©n  lo¹ ,s ¾p  xÕp  chøng tõ kÕ  to¸n µ  ®Þnh  kho¶n   ph i   v nghiÖp  ô  v kinhtÕ;   +      Õ   Ghi sæ k to¸n; +  u  ÷, L tr   b¶o  qu¶n  chøng  õkÕ   t   to¸n. §i Ò u    éi dung  ña  Öc  Óm    30: N   c vi ki trachøng  õkÕ   t   to¸n: ­ KiÓ m     Ýnh  â rµng,trung thùc,®Çy    ña      trat r        ®ñ c c¸cchØ      Õu  è tiªu, y c¸c t  ghitrªnchøng  õkÕ      t   to¸n; ­ KiÓ m     Ýnh  îp lÖ,hîp ph¸p  ña    trat h     c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh ®∙      ghi trªnchøng  õkÕ     t   to¸n; ­KiÓ m     Ýnh  Ýnh    ña  è  Öu ghitrªnchøng  õkÕ     trat ch x¸cc s li       t   to¸n; ­ KiÓ m     Öc  Êp  µnh    travi ch h quy  Õ   ch qu¶n  ýnéibé  ña  ÷ng  êilËp, l     c nh ng     kiÓm    Ðt duyÖt chøng  õ®èi víi õng lo¹ nghiÖp  ô  tra,   x   t      t  i   v kinhtÕ.   Khi kiÓm      trachøng  õ kÕ     Õu    Ön  ã  µnh      ¹m  Ýnh  t   to¸nn ph¸thi c h viviph ch s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö    ®é th l kinh tÕ   µichÝnh  ña  µ   ícvµ  ÷ng    ­t   c Nh n   nh quy  nh  ña  ®Þ c Quü   HTPT   × tõchèingay  Öc  th       vi cho  vay,b¶o    l∙nh, Êp  èn  ç  î   Êt,cÊp   c v h tr  i l∙su   vèn  û    u th¸cthanh  to¸n,xuÊt vËt t hµng         ho¸,®ång  êib¸o    th   c¸o  íiThñ  ëng  v  tr ®¬n  Þ  Õt®Ó   ö  ý. v bi   x l
 16. 16 §èivíi ÷ng     nh chøng  õ kÕ     Ëp kh«ng  ng  ñ tôc,néidung  µ    t   to¸nl   ®ó th       v con sè, ch÷  Õt kh«ng  â  µng  ×  êi kiÓm       vi   rr th ng   tra hoÆc   êi ghi sæ   ng     ph¶ith«ng    b¸o vµ    ¹ cho  êilËp,n¬ilËp biÕt®Ó   µm  ¹ hoÆc       tr¶l  i ng           l l  i bæ sung thªm  ñ tôc th     vµ  iÒu  ® chØnh, sau    íilµm    ®Ó       Õ     ®ã m   c¨n cø  ghisæ k to¸n. §i Ò u    31: Qu¶n  ýchøng  õkÕ   l  t   to¸n: Chøng  õ kÕ   t   to¸n ph¶i® îc qu¶n  ývµ u  ÷ theo  ng       l   l gi   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc. n M äi  êng  îp m Êt,thÊtl¹cchøng  õ kÕ     u   tr h       t   to¸n®Ò ph¶ib¸o    íi ñ  ­   c¸o v  Th tr ëng  n  Þ  µ  ëng  ®¬ v v Tr Ban (Phßng) TC­KT     ã  Ön    ®Ó c bi ph¸p  ö  ýkÞp  êi. x l  th   Riªng tr ng  îp m Êt  Ðc  ¾ng,Ên   ê h   s tr   chØ  ã    c gi¸ph¶ib¸o    ngay  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Õtsè îng chøng  õ bÞ   Êt,hoµn  bi   l   t  m   c¶nh  Þ   Êt    ã  Ön  b m ®Ó c bi ph¸p  ö  x lý,x¸c minh     theo ph¸p  Ët, ng  êicã  Ön  lu  ®å th   bi ph¸p  th«ng  vµ  hiÖu    b¸o  v«  ho¸ c¸cchøng  õbÞ  Êt.   t  m   §i Ò u      µ    µnh  Óu  É u   32: Inv ph¸th bi m chøng  õ: t TÊt  c¸c ®¬n  Þ       Óu  É u   c¶    v khi in bi m chøng  õ kÕ   t   to¸n cña  ü     Qu HTPT   ph¶itheo ®óng  éidung  ÕtkÕ   Óu  É u       n  thi   bi m chøng  õquy  nh. t  ®Þ BiÓu  É u     ¹ biªnlai   Òn,biÓu  É u   m c¸clo i     ti     thu m chøng  õkÕ     éc néi t   to¸nthu     dung    ép  ©n  thu n Ng s¸ch Nhµ   ícdo  é  µichÝnh  èng  Êt ph¸thµnh.   n  BT  th nh     C¸c  µ    nh inkh«ng  îctù®éng  ®    thay ® æi  éidung    Óu  É u     n  c¸cbi m chøng  õ t  kÕ  to¸n,kh«ng  îcnhËn      É u   Óu    ®  in c¸c m bi chøng  õ kÕ       íiquy  nh   t   to¸ntr¸ v   i ®Þ trongchÕ     µy.   ®é n §i Ò u    ö  ýviph¹m  Ò   33: X l     v chøng  õkÕ   t   to¸n: M äi  µnh      ¹m  Ò   h viviph v chøng  õkÕ   t   to¸n,tuú theo tÝnh  Êtvµ       ch   møc    ®é viph¹m  îcxö  ýtheo  ng    ®   l  ®ó quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  Õ     v k to¸nhoÆc   ú theo tÝnh  Êtvµ  tu     ch   møc      ¹m  ã  Ó  Þ  ¹t ®é viph c th b ph   hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s c h ¬ n g  III h Ö  th è ng t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n  k §i Ò u 34: Tµi kho¶n  Õ     µ ph¬ng    k to¸n l   ph¸p  Õ   k to¸n dïng    ©n     ®Ó ph lo¹ vµ  Ö   èng        i h th ho¸ c¸cnghiÖp  ô  v kinh tÕ    µichÝnh      ­t   ph¸tsinh theo néidung       kinh tÕ.Tµikho¶n  Õ         k to¸nph¶n  ¶nh  µ  Óm    êng  v ki so¸tth xuyªn,li   ôccã  Ö     ªnt   h thèng  ×nh  ×nh  t h cho vay,thu  åi nî,nhËn  èn, huy  ng  èn  µ      h   v  ®é v v c¸c kho¶n  thu chikh¸ccña  ån  èn      n  Þ  ña  ü        ngu v ë c¸c®¬ v c Qu HTPT.
 17. 17 §i Ò u    µikho¶n  Õ     îcm ë   35: T   k to¸n®   cho  õng  i t ng kÕ     ã  éi t ®è  î   to¸nc n   dung  kinh  Õ  t riªng biÖt.H Ö   èng  µikho¶n  Õ       th t  k to¸n cña  ü     Qu HTPT   µ bé  l  phËn  Êu  µnh  c th quan  äng cña  Õ     tr   k to¸nbao  å m   ÷ng    nh  èng  Êt g nh qui®Þ th nh   vÒ   ©n  ¹ tµikho¶n,sè îng tµikho¶n,ký  Öu,tªngäivµ  ¬ng  ph lo i       l      hi       ph ph¸p  ¹ch h  to¸ncña  õng tµikho¶n.   t    §i Ò u    Ö   èng  µikho¶n  Õ     ña  ü   36: H th t  k to¸nc Qu HTPT  ® îcx©y  ùng     d theo nguyªn t¾c  ùa  µo    d v b¶n  Êt vµ  éidung  ¹t®éng  ña    ch   n   ho   c c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ    cho  vay trong lÜnh  ùc  u    ã  Ën  ông    v ®Ç tc v d nguyªn t¾c  ©n  ¹       ph lo im∙ , ho¸ cña  Ö   èng  µikho¶n  Õ       h th t  k to¸ndoanh  nghiÖp,nh»m:    ­ §¸p    øng  y       ®Ç ®ñ c¸c yªu  Çu  c qu¶n  ývµ  Óm       èn  Ýn  ông  l   ki so¸tchiv t d ®Ç u      iÓn cña  µ   íc,vèn  tph¸ttr   Nh n   b¶o l∙nh,vèn  ç  î   Êt sau  u  ,vèn    h tr  i l∙ su   ®Ç t  uû th¸c,nhËn  û    u th¸c,vèn,quü      kh¸c ®ång  êitho¶    th   m∙n  cÇu  yªu  qu¶n  ýc¸c l    kho¶n    Ëp  µ    Ý  ña  õng Chi nh¸nh  ü; thu nh v chiph c t     Qu ­ Ph¶n    ¸nh  y       ¹t®éng  ®Ç ®ñ c¸c ho   kinh tÕ    µichÝnh      ­t   ph¸tsinh cña      c¸c Chi nh¸nh  ü   µ  ü     éc m äi  ¹  ×nh, m äi  Ünh  ùc,phï hîp víim«     Qu v Qu TW thu   lo ih   l v        h×nh  chøc  µ  Ýnh  Êtho¹t®éng  ña  ã; tæ  vt ch     cn ­ §¸p    øng  cÇu  ö  ýth«ng    yªu  x l  tinb»ng    ¬ng  Ön kü  ËthiÖn  i, c¸cph ti   thu   ®¹   tho¶ m∙n  y     ®Ç ®ñ nhu  Çu    c c¸c th«ng    tincho    ¬  c¸c c quan qu¶n  ýchøc  l  n¨ng  cña  µ   íc. Nh n §i Ò u 37: H Ö   èng  µikho¶n  Õ     ña  ü   th t  k to¸n c Qu HTPT   å m     µi g c¸c t   kho¶n trong B¶ng  © n   i kÕ     µ    µikho¶n  µiB¶ng  © n   i kÕ     C ®è   to¸nv c¸c t   ngo   C ®è   to¸n; C¸c  µikho¶n  t  trong B¶ng  © n   i kÕ       C ®è   to¸nph¶n  toµn  é    ¸nh  b c¸cchØ   tiªu kinh tÕ      ph¸tsinh ë  n  Þ  ü     ®¬ v Qu HTPT    ¹ch      µikho¶n  .H to¸nc¸ct   trong b¶ng  ­   ® îcthùc hiÖn      theo ph¬ng    ph¸p "kÕ      Ðp";   to¸nghik C¸c  µi t  kho¶n  µiB¶ng  © n   i kÕ     ngo   C ®è   to¸nph¶n    ÷ng  ¸nh nh chØ    tiªukinh  tÕ  ∙  ® ph¶n  ¸nh      µikho¶n  ë c¸c t   trong B¶ng  © n   i  Õ     C ®è k to¸n,nhng  Çn    c theo  dâi®Ó   ôc  ô    ph v cho  yªu  Çu  c qu¶n  ý,nh÷ng  µis¶n  Ön  ã    n  Þ  ng  l  t  hi c ë ®¬ v nh kh«ng  éc  thu quyÒn  ë  ÷u  ña  n   Þ   µi s¶n  s h c ®¬ v (T   thuª ngoµi,nhËn  ÷ hé,     gi     nhËn    giac«ng,t¹m  ÷.. )   gi . . H¹ch    µikho¶n  µib¶ng  îcthùc hiÖn  to¸nt   ngo   ®    theo  ¬ng  ph ph¸p  Õ    "k to¸n ghi ®¬n"  Üa  µ khighi vµo  ét  µikho¶n  ×    ngh l      m t  th kh«ng ph¶ighi ®èi     øng  íi v  c¸c tµikho¶n     kh¸c,sè    ña    µikho¶n  µy    d c c¸c t   n kh«ng  n»m  trong B¶ng  © n   C ®èi kÕ     to¸n. §i Ò u    ü   38: Qu HTPT  kh«ng  îctùý  ë   ®     m thªm  µikho¶n  Êp    Êp    t  c 1,c 2, cÊp  ngoµih Ö   èng  µikho¶n  Õ     3    th t  k to¸n chung. ViÖc  ë     m thªm    µikho¶n  c¸c t   cÊp    Êp    Êp  ph¶icã    Õn  Êp  Ën  ña  é   µi chÝnh  1, c 2, c 3    ý ki ch thu c B T   b»ng    v¨n b¶n.
 18. 18 C h ¬ n g  IV h Ö  th è ng S æ  k Õ  to¸n §i Ò u 39: Sæ   Õ     µ nh÷ng  Ón    k to¸n l   quy sæ hoÆc   ê    t sæ theo  É u   m nhÊt ®Þnh, cã  ªnh Ö       li   chÆt  Ïvíi ch     nhau  ïng ®Ó     Ðp  Ö   èng  µ u  ÷ d   ghich h th v l gi   toµn  é    b c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh cã  ªnquan  n   n  Þ    li   ®Õ ®¬ v theo  ng  ®ó ph¬ng ph¸p kÕ       ¬  ë  è  Öu cña    to¸ntrªnc s s li   chøng  õkÕ   t   to¸n. TÊt  c¸c ®¬n  Þ   éc  ü   c¶    v thu Qu HTPT   ph¶i m ë     Õ     sæ k to¸n,ghi chÐp,      qu¶n  ý, l  b¶o  qu¶n,l tr÷sæ   Õ      u    k to¸ntheo ®óng      c¸cquy  nh  ña  Õ       ®Þ c ch ®é sæ kÕ   to¸n. §i Ò u      Õ     å m   lo¹i 40: Sæ k to¸ng 2  : ­ Sæ   ña  Çn  Õ       c ph k to¸ntæng  îp  äilµ sæ   Õ     h g     k to¸ntæng  îp gå m:    h  Sæ C¸i,   Ët  ý;   Nh k sæ ­Sæ   ña  Çn  Õ       Õtgäilµsæ,  ÎkÕ       Õtgå m     ¹    c ph k to¸nchiti       th  to¸nchiti   c¸clo i sæ  theo  õng  ¹  t lo inghiÖp  ô: TiÒn  Æt,  Òn  öi,cho  v  m ti g   vay,cÊp  èn  ç  îl∙   v h tr    i suÊtsau  u  ,vèn  û    ®Ç t  u th¸c,  thanh to¸n,   ån  èn. ngu v a/ Sæ     ïng      Ðp      C¸i:D ®Ó ghich c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ  µichÝnh      t  ph¸tsinh  theo  éidung  n  kinh tÕ    (theo tµikho¶n  Õ      k to¸n). è   Öu trªnSæ       li     S C¸iph¶n    ¸nh m ét  c¸ch tæng  îp t×nh  ×nh  µis¶n,cho    h  h t    vay,thanh    to¸n,nhËn  µ    v huy  ng  ®é vèn  µ    v c¸ckho¶n      thu chitrong ho¹t®éng  ña  ü.    c Qu Cã   Ó   Õt  îp  Öc    Ðp  th k h vi ghi ch theo  ×nh  ù  êi gian  tr t th   ph¸t sinh  ña    c nghiÖp  ô  v kinhtÕ        trªnSæ C¸i. Sæ     C¸iph¶n    y      Õu  èsau: ¸nh ®Ç ®ñ c¸cy t  1­ Ngµy,th¸ngghisæ;        2­ Sè   Öu,ngµy,th¸ng cña    hi       chøng  õ dïng  µm    ghisæ   µy    t  l c¨n cø    (ng ph¸t sinhcña    nghiÖp  ô  v kinh tÕ);   3­  ã m   ¾t néidung  ñ  Õu  ña  T t    ch y c nghiÖp  ô  v kinh tÕ,tµichÝnh  ∙         ® ph¸t sinh; 4­  è   Òn  ña  S ti c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh theo  õng  éi dung    t n  kinh tÕ    (ghivµo  Nî,bªn  ã     µikho¶n).   bªn    C c¸ct   b/ Sæ   Ët  ý:Dïng      Ðp      Nh k   ®Ó ghich c¸cnghiÖp  ô v kinh tÕ,tµichÝnh         ph¸t sinh  trong  õng  ú  Õ   t k k to¸n vµ    trong  ét  m niªn ®é   Õ     k to¸n theo  ×nh  ù thêi   tr t    gian vµ    quan  Ö   i øng    µi h ®è   c¸ct   kho¶n  ña    c c¸cnghiÖp  ô  .  è  Öu kÕ     v ®ã S li   to¸n trªnsæ   Ët  ý    Nh k ph¶n  ¸nh tæng  è    s ph¸tsinh bªn  î  µ    N v tæng  è    s ph¸tsinh bªn    Cã   ña  Êtc¶    µikho¶n  Õ     ö  ông    ü     µ    c t   c¸ct   k to¸ns d ë Qu TW v chinh¸nh  ü.Qu Sæ   Ët  ý  Nh k ph¶iph¶n  ®Çy      Õu  èsau:   ¸nh  ®ñ c¸cy t  1­ Ngµy,th¸ngghisæ;        2­ Sè   Öu,ngµy,th¸ng cña    hi       chøng  õ dïng  µm    ghisæ   µy    t  l c¨n cø    (ng ph¸t sinhcña    nghiÖp  ô  v kinh tÕ);   3­ Néi dung  ñ  Õu  ña     ch y c nghiÖp  ô  v kinh tÕ  ∙      ® ph¸tsinh; 4­ Sè  Òn cña    ti   nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinhtheo tõng néidung         kinhtÕ.   
 19. 19 c/Sæ,  ÎkÕ       Õtdïng      Ðp    Õtc¸c®èi t ng kÕ       th  to¸nchiti   ®Ó ghich chiti      î   to¸n theo  cÇu  yªu  qu¶n  ý.Sè   Öu trªnsæ   Õ       Õtcung  Êp    l   li     k to¸nchiti   c c¸c th«ng    tin phôc  ô  v cho  Öc  vi qu¶n  ýtrong néibé  ¬  l      c quan,phôc  ô    v cho  Öc  Ýnh  µ  Ëp  vi t vl c¸cchØ      tiªutrong b¸o c¸o quyÕt to¸n.       §i Ò u      Õ     ë   µo  u   ú  Õ     41: Sæ k to¸nm v ®Ç k k to¸nn¨m. §èivíi n  Þ  íi      ®¬ v m   thµnh  Ëp  l ph¶im ë     Õ     õ ngµy  µnh  Ëp.ViÖc      Õ     Êt   sæ k to¸nt   th l  ghi sæ k to¸n nh   thiÕtph¶ic¨n cø  µo        v chøng  õ kÕ   t   to¸n.M äi  è  Öu ghitrªnsæ   Õ     éc    s li       k to¸nbu ph¶i cã    chøng  õ kÕ   t   to¸n hîp    ph¸p,hîp  Ö, chøng    l  minh; ph¶i ph¶n      ¸nh  y   ®Ç ®ñ, trung thùc,chÝnh    Þp  êi, ã  Ö   èng  ×nh  ×nh  Ën  ån  èn,     x¸c,k th   h th c t h nh ngu v   cho vay  èn  v b¶o  l∙nh,hç  î   Êt sau  u  ,cÊp  èn  û    tr  il∙su   ®Ç t  v u th¸c,nhËn  û      u th¸c tÝn  ông  d §TPT,    c¸c kho¶n    Ëp      Ý   thu nh ­ chiph nh»m   cung  Êp  c th«ng    Çn  tinc thiÕt®Ó   Ëp b¸o c¸o tµichÝnh.   l         ViÖc      Õ     ghisæ k to¸nph¶itheo tr×nh tùthêigian ph¸tsinh cña                nghiÖp  ô  v kinhtÕ,tµichÝnh.Th«ng    è  Öu ghitrªnsæ   Õ     ña         tin, li       k to¸nc n¨m  s sau ph¶ikÕ     tiÕp th«ng    è  Öu ghitrªnsæ   Õ     tin, li       k to¸nn¨m  íc liÒn kÒ.    Õ     s tr     Sæ k to¸nph¶i   ghili   ôc tõ khim ë     n       ªnt       sæ ®Õ khikho¸ sæ.    Th«ng    è  Öu ghitrªnsæ   Õ   tins li       k to¸n ph¶i b»ng  ót m ùc  Õu        b  (n ghi b»ng tay);khi ghi h Õt      trang ph¶i céng  è    s liÖu tæng  éng  ña    c c dßng  èitrang vµ  cu     chuyÓn  è  Öu tæng  éng  s li   c sang trang  kÕ   Õp. ti Cuèi kú  Õ     íc khilËp    k to¸ntr     b¸o  tµichÝnh  n  Þ  c¸o    ®¬ v ph¶ikho¸ sæ   Õ      k to¸n. §i Ò u      Õ       îcqu¶n  ýchÆt  Ï,ph©n  42: Sæ k to¸nph¶i®   l  ch   c«ng  â rµng  r  tr¸chnhiÖm     ©n  ÷ sæ   µ      c¸ nh gi   v ghi sæ.    Õ     Sæ k to¸n giao  cho  ©n    µo  nh viªnn th×  ©n      nh viªn®ã ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   ÷ng  iÒu      v nh ® ghitrong sæ   µ  ÷   v gi   sæ  trong suètthêigian dïng sæ.          Khi cã  ù    s thay ® æi  ©n    ÷sæ   µ      nh viªngi   v ghisæ,  êiphô  ng   tr¸chkÕ       to¸n ph¶itæ    chøc  µn  b giao tr¸chnhiÖm       qu¶n  ývµ      Õ     ÷a nh©n    l   ghisæ k to¸ngi   viªn kÕ  to¸n cò  íinh©n    Õ     v  viªn k to¸n míi.Nh ©n     Õ      viªn k to¸n cò    ph¶i chÞu    tr¸ch   nhiÖ m   Ò   µn  é  ÷ng  iÒu    v to b nh ® ghi trong sæ     trong suèt thêigian  ÷ vµ         gi   ghi sæ.  ©n     Õ   Nh viªn k to¸n míi chÞu     tr¸chnhiÖ m   õ ngµy  Ën  bµn    t  nh   giao.Biªn     b¶n  µn  b giao ph¶i® îcTrëng       Ban (Phßng) TC­KT    hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ         to¸nx¸c nhËn. §i Ò u 43:    Õ     Sæ k to¸n ph¶idïng  É u     ½n  µ  ng  µnh  Ón     m in s v ®ã th quy hoÆc     ê rêi  ®Ó t   . C¸c  ê sæ   êikhidïng  t  r     xong ph¶i®ãng  µnh  Ón   u    th quy ®Ó l tr÷. Tríckhidïng sæ   Õ        k to¸n,   ph¶ihoµn  Ön c¸cthñ tôcsau:   thi         §èivíi   Õ     ¹ng  Ón:     k to¸nd sæ quy Trang  u     ®Ç sæ ph¶ighirâ tªn®¬n  Þ, tªnsæ,  µy  ë          v   ng m sæ,      Õ   niªn®é k to¸n,hä,tªnngêigi÷sæ   µ            v ghisæ,  µy  Õt  óc ghisæ   ng k th     hoÆc   µy  ng chuyÓn  giao cho  êi kh¸c.Ph¶i ®¸nh  è  ng       s trang vµ  ÷a hai trang sæ     gi       ph¶i®ãng  Êu    d cña  n  Þ   äilµ ®ãng  Êu      ñ  ëng  n  Þ   ®¬ v (g     d gi¸p lai) Th tr . ®¬ v ph¶i ký    Ën    x¸c nh vµo trang ®Ç u   µ    v trang cuèicña    Õ       sæ k to¸n.
 20. 20 §èivíi   êrêi:     t  sæ §Çu  çi    ê rêiph¶ighirâ    n  Þ, sè  m sæ t         tªn®¬ v   thø  ù cña  õng  ê sæ,    t  t t  tªn sæ,  µy  ng th¸ngsö  ông,hä,tªnngêigi÷sæ   µ     d         v ghisæ. C¸c  êsæ   êitr ckhidïng  t   r   í    ph¶i® îcThñ  ëng  n  Þ  ý    Ën, ®ãng     tr ®¬ v k x¸cnh   dÊu  µ    µo    v ghiv Sæ §¨ng  ý  ö  ông    êrêi. ksd sæ t   C¸c    êrêiph¶i® îcs ¾p  Õp  sæ t        x theo m ét  ËttùnhÊt ®Þnh  µ    tr       v ph¶i®¶m     b¶o  ù  toµn,d Ô   ×m. s an   t  Trêng  îp ghisæ   Õ     h     k to¸nb»ng  m¸y    Ýnh: vit Sæ   Õ     Ëp    k to¸nl trªnm¸y    Ýnh  vit ph¶ithÓ  Ön  y        hi ®Ç ®ñ c¸c chØ     tiªuqui ®Þnh  cho  õng  É u     µ    nh  t m sæ v qui®Þ riªngcho  ¹    lo isæ.  èi kú  Õ       Cu   k to¸nsau khi®∙  µn  ÊtviÖc    ho t   kho¸ sæ     theo    nh  qui®Þ cho  õng  ¹  t lo isæ,  ph¶iintoµn  é     b sæ   Õ     giÊy  µ  ng  µnh  Ón  k to¸n ra  v ®ã th quy riªngcho  õng  ú  Õ       t k k to¸n n¨m  µ  v lµm  y    ñ tôcph¸p lýnh    Õ       ®Ç ®ñ th         sæ k to¸nghib»ng  tay. ChØ   ÷ng    Õ     nh sæ k to¸nsau    µm  y    ñ tôctrªnmíicoilµhîp lÖ. khil ®Ç ®ñ th               §i Ò u    ×nh  44: H thøc kÕ       ông    to¸n¸p d cho    n  Þ  c¸c®¬ v trong h Ö   èng    th Quü   HTPT   µh×nh  l  thøc kÕ     Ëtký    to¸n“Nh   chung”. 1.§Æc   ng  ¬  :   tr c b¶n §Æc   ng  ¬  tr c b¶n  ña  ×nh  ch thøc  Õ   k to¸n Nh Ët  ý    k chung: TÊt  c¸c   c¶    nghiÖp  ô  v kinh tÕ  µichÝnh      t  ph¸tsinh ®Ò u     ph¶i® îcghivµo    Ët  ý,m µ       sæ Nh k   träng  ©m   µ sæ   Ët  ý  t l  Nh k chung, theo  ×nh  ù thêigian    tr t    ph¸tsinh  µ  nh     v ®Þ kho¶n  Õ     ña  k to¸nc nghiÖp  ô  ,  v ®ã sau    Êy sè  Öu trªnc¸c sæ   Ët  ý    ®ã l   li       Nh k ®Ó ghisæ       C¸itheo tõng nghiÖp  ô        v ph¸tsinh. 2.C¸c  ¹ sæ   ñ  Õu:   lo   ch y i ­Sæ   Ët  ý    Nh k chung; ­Sæ     C¸i; ­C¸c    sæ,  ÎkÕ       Õt. th  to¸nchiti 3.Néi    dung, tr×nh  ù      Õ     t ghi sæ k to¸n theo  ×nh    h thøc  Ët  ý  Nh k chung   (xem B¶ng  è  s 01): a/H¹ch    to¸n hµng  µy   ng Hµng  µy,c¨n cø  µo  ng     v chøng  õ® îcdïng lµm    ghisæ,  ích Õt    t      c¨n cø    tr   ghi nghiÖp  ô    v ph¸tsinh vµo    Ët  ý    sæ Nh k chung,sau      sè  Öu ®∙        ®ã c¨n cø  li   ghitrªn sæ   Ët  ý  Nh k chung      µo      ®Ó ghi v sæ C¸i theo    µikho¶n  Õ   c¸c t   k to¸n phï hîp.     §ång  êivíi Öc      Ët  ý  th     vi ghisæ Nh k chung,c¸c nghiÖp  ô       v ph¸tsinh ® îcghivµo      c¸csæ   Õ       Õtli     k to¸nchiti   ªnquan. b/ Tæng   îp,kiÓ m     éng    èikú  Õ     h  tra,c sæ cu   k to¸n Cuèi th¸ng,cuèiquý,cuèin¨m, céng  è  Öu trªnsæ     Ëp              s li     C¸i,l B¶ng  © n   C ®èi tµikho¶n.    Sau    ∙  Óm     i  Õu  íp  ng,  è  Öu          µ  khi ® ki tra ®è chi kh ®ó s li ghi trªnSæ C¸i v B¶ng tæng  îp    Õt(®îc lËp  õ c¸c sæ   Õ   h chiti     t     k to¸n chitiÕt)® îc dïng    Ëp       ®Ó l   B¸o    µi Ýnh. c¸o t  ch
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2