Quyết định 78/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định 78/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 78/2003/QĐ-UB về việc công nhận các thôn hiện có của các xã thuộc huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 78/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH À N NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 78/2003/Q -UB à N ng, ngày 21 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N CÁC THÔN HI N CÓ C A CÁC XÃ THU C HUY N HÒA VANG THÀNH PH À N NG CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN - Căn c Lu t T ch c H ND và UBND (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B N i v v vi c Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Thôn và T dân ph ; - Căn c Quy t nh s 61/2002/Q -UB ngày 26 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph à N ng v t ch c mô hình dư i phư ng, xã trên a bàn thành ph à N ng; - Xét ngh c a UBND huy n Hòa Vang t i T trình s 19/TTr-UB ngày 22 tháng 01 năm 2003 và theo ngh c a Trư ng ban Ban T ch c chính quy n thành ph à N ng, QUY T NNH i u 1: Nay công nh n 132 thôn hi n có c a 14 xã thu c huy n Hòa Vang, thành ph à N ng (có danh sách kèm theo). i u 2: Giao trách nhi m cho Ch t ch y ban nhân dân huy n Hòa Vang ch o Ch t ch y ban nhân dân các xã n nh t ch c các thôn hi n có và hư ng d n ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n quy nh t i Quy t nh s 13/2002/Q - BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B N i v v vi c Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Thôn và T dân ph . i u 3: Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng ban Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c S Tài chính - V t giá, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan, Ch t ch UBND huy n Hòa Vang và Ch t ch UBND các xã căn c Quy t nh thi hành./. CH TNCH UBND THÀNH PH À N NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Ban T ch c Thành y; - UB M t tr n TQVN t/ph
  2. - Công an t/ph - Kho b c t/ph Nguy n Bá Thanh - Lưu VT, XDCQ DANH SÁCH 132 THÔN C A HUY N HÒA VANG (Kèm theo Quy t nh s 78/2003/Q -UB ngày 21/4/2004 c a UBND thành ph à N ng) Tên xã S TT Tên thôn Ghi chú S thôn Hòa Xuân 1 1 Liêm L c 2 2 C Mân 3 3 Tùng Lâm 4 4 L Giáng 1 5 5 L Giáng 2 6 6 C nD u 7 7 Trung Lương 8 8 CNm Chánh 9 9 ng Nò Hòa Châu 10 1 CNm Nam 11 2 B uC u 12 3 ông Hòa 13 4 Tây An 14 5 Phong Nam 15 6 Quang Châu 16 7 Dương Sơn 17 8 Giáng ông Hòa Ti n 18 1 La Bông 19 2 L Sơn 1 20 3 L Sơn 2
  3. 21 4 An Tr ch 22 5 Nam Sơn 23 6 Dương Sơn 24 7 Y n Nê 1 25 8 Y n Nê 2 26 9 CNm Nê 27 10 Th ch B 28 11 B c An Hòa Phư c 29 1 Mi u Bông 30 2 C n Mong 31 3 Quá Giáng 32 4 Nhơn Th 33 5 Tân H nh 34 6 Trà Ki m 35 7 Giáng Nam 1 36 8 Giáng Nam 2 Hòa Phong 37 1 An Tân 38 2 CNm To i Tây 39 3 Dương Lâm 2 40 4 CNm To i ông 41 5 Nam Thành 42 6 Khương M 43 7 B B n 44 8 Th ch B 45 9 Dương Lâm 1 46 10 Tuý Loan ông 47 11 Tuý Loan Tây 48 12 CNm To i Trung Hòa Phú 49 1 Phú Túc 50 2 Hòa H i
  4. 51 3 ông Lâm 52 4 Hòa Th 53 5 An Châu 54 6 Hòa Phư c 55 7 H i Phư c 56 8 Hòa Phát 57 9 ng Lăng 58 10 Hòa Xuân Hòa Nhơn 59 1 Phú Hòa 1 60 2 Phú Hòa 2 61 3 Th ch Nham Tây 62 4 Th ch Nham ông 63 5 Hòa Khương 64 6 Phư c Thu n 65 7 Phư c H u 66 8 Thái Lai 6 9 Phư c Hưng 68 10 Ninh An 69 11 Trư c ông 70 12 Diêu Phong 71 13 Phư c Thái Hòa Khương 72 1 Phú Sơn Nam 73 2 Phú Sơn 1 74 3 Phú Sơn 2 75 4 Phú Sơn 3 76 5 Phú Sơn Tây 77 6 Gò Hà 78 7 La Châu 79 8 Thôn 4 80 9 Thôn 5 81 10 Phư c Sơn
  5. Hòa B c 82 1 Phò Nam 83 2 Nam Yên 84 3 Nam M 85 4 L cM 86 5 An nh 87 6 Giàn Bí 88 7 Tà Lang Hòa Ninh 89 1 M Sơn 90 2 ông Sơn 91 3 Thôn 5 92 4 Hòa Trung 93 5 An Sơn 94 6 Thôn 1 95 7 Trung Nghĩa 96 8 Sơn Phư c Hòa Sơn 97 1 An Ngãi ông 98 2 An Ngãi Tây 1 99 3 An Ngãi Tây 2 100 4 An Ngãi Tây 3 101 5 Tùng Sơn 102 6 Phú Thư ng 103 7 Hòa Khê 104 8 Xuân Phú 105 9 Phú H 106 10 i La Hòa Liên 107 1 Trư ng nh 108 2 Quan Nam 1 109 3 Quan Nam 2 110 4 Quan Nam 3
  6. 111 5 Trung Sơn 112 6 Vân Dương 1 113 7 Vân Dương 2 114 8 Hư ng Phư c 115 9 Hi n Phư c 116 10 Tân Ninh Hòa Th 117 1 CNm Hòa 118 2 Y nB c 119 3 Phong B c 1 120 4 Phong B c 2 121 5 Phong B c 3 122 6 Bình Thái 1 123 7 Bình Thái 2 124 8 CNm B c 1 125 9 CNm B c 2 Hòa Phát 126 1 ông Phư c 127 2 Nghi An 128 3 Hòa An 1 129 4 Hòa An 2 130 5 Hòa An 3 131 6 Phư c Tư ng 1 132 7 Phư c Tư ng 2
Đồng bộ tài khoản