Quyết định 78/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định 78/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 78/2004/QĐ-BNV về việc ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạnh viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 78/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B N I V S 78/2004/Q -BNV NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC NG CH CÔNG CH C VÀ NG CH VIÊN CH C B TRƯ NG B N IV Căn c Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a V trư ng V Công ch c - Viên ch c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành danh m c các ng ch công ch c trong các cơ quan nhà nư c và danh m c các ng ch viên ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c th c hi n vi c xây d ng và qu n lý i ngũ cán b , công ch c. (Có danh m c c th kèm theo Quy t nh này). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quang Trung ( ã ký) DANH M C CÁC NG CH CÔNG CH C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 78/2004/Q -BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B N i v )
  2. I- Ng ch chuyên viên cao c p và các ng ch công ch c chuyên ngành tương ương: TT Ng ch Mã s 1. Chuyên viên cao c p 01.001 2. Thanh tra viên cao c p 04.023 3. K toán viên cao c p 06.029 4. Ki m soát viên cao c p thu 06.036 5. Ki m toán viên cao c p 06.041 6. Ki m soát viên cao c p ngân hàng 07.044 7. Ki m tra viên cao c p h i quan 08.049 8. Ki m d ch viên cao c p ng th c v t 09.066 9. ThNm k viên cao c p 12.084 10. Ki m soát viên cao c p th trư ng 21.187 II- Ng ch chuyên viên chính và các ng ch công ch c chuyên ngành tương ương TT Ng ch Mã s 1. Chuyên viên chính 01.002 2. Ch p hành viên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 03.017 3. Thanh tra viên chính 04.024 4. K toán viên chính 06.030 5. Ki m soát viên chính thu 06.037 6. Ki m toán viên chính 06.042 7. Ki m soát viên chính ngân hàng 07.045 8. Ki m tra viên chính h i quan 08.050 9. Ki m d ch viên chính ng - th c v t 09.067 10. Ki m soát viên chính ê i u 11.081 11. ThNm k viên chính 12.085 12. Ki m soát viên chính th trư ng 21.188 III- Ng ch chuyên viên và các ng ch công ch c chuyên ngành tương ương:
  3. TT Ng ch Mã s 1. Chuyên viên 01.003 2. Ch p hành viên qu n, huy n, th xã, thành ph thu c 03.018 t nh 3. Công ch ng viên 03.019 4. Thanh tra viên 04.025 5. K toán viên 06.031 6. Ki m soát viên thu 06.038 7. Ki m toán viên 06.043 8. Ki m soát viên ngân hàng 07.046 9. Ki m tra viên h i quan 08.051 10. Ki m d ch viên ng - th c v t 09.068 11. Ki m lâm viên chính 10.078 12. Ki m soát viên ê i u 11.082 13. ThNm k viên 12.086 14. Ki m soát viên th trư ng 21.189 IV- Ng ch cán s và các ng ch công ch c chuyên ngành tương ương: TT Ng ch Mã s 1. Cán s 01.004 2. K toán viên trung c p 06.032 3. Ki m thu viên thu 06.039 4. Th kho ti n, vàng b c, á quý (ngân hàng) 07.048 5. Ki m tra viên trung c p h i quan 08.052 6. K thu t viên ki m d ch ng th c v t 09.069 7. Ki m lâm viên 10.079 8. Ki m soát viên trung c p ê i u 11.083 9. K thu t viên ki m nghi m b o qu n 19.183 10. Ki m soát viên trung c p th trư ng 21.190
  4. V- Các ng ch nhân viên: TT Ng ch Mã s 1. K thu t viên ánh máy 01.005 2. Nhân viên ánh máy 01.006 3. Nhân viên k thu t 01.007 4. Nhân viên văn thư 01.008 5. Nhân viên ph c v 01.009 6. Lái xe cơ quan 01.010 7. Nhân viên b o v 01.011 8. K toán viên sơ c p 06.033 9. Th qu kho b c, ngân hàng 06.034 10. Th qu cơ quan, ơn v 06.035 11. Nhân viên thu 06.040 12. Ki m ngân viên 07.047 13. Nhân viên h i quan 08.053 14. Ki m lâm viên sơ c p 10.080 15. Th kho b o qu n nhóm I 19.184 16. Th kho b o qu n nhóm II 19.185 17. B o v , tu n tra canh gác 19.186 DANH M C CÁC NG CH VIÊN CH C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 78/2004/Q -BNVngày 03 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B N i v ) I- Các ng ch viên ch c chuyên ngành tương ương v i ng ch chuyên viên cao c p: TT Ng ch Mã s 1. Lưu tr viên cao c p 02.012 2. ChNn oán viên cao c p b nh ng v t 09.054 3. D báo viên cao c p b o v th c v t 09.058
  5. 4. Giám nh viên cao c p thu c b o v th c v t - thú y 09.062 5. Ki m nghi m viên cao c p gi ng cây tr ng 09.070 6. Ki n trúc sư cao c p 12.087 7. Nghiên c u viên cao c p 13.090 8. K sư cao c p 13.093 9. nh chuNn viên cao c p 13.097 10. Giám nh viên cao c p 13.100 11. D báo viên cao c p 14.103 12. Giáo sư - Gi ng viên cao c p 15.109 13. Bác sĩ cao c p 16.116 14. Dư c sĩ cao c p 16.132 15. Biên t p - Biên k ch - Biên d ch viên cao c p 17.139 16. Phóng viên - Bình lu n viên cao c p 17.142 17. Phát thanh viên cao c p 17.145 18. Quay phim viên cao c p 17.148 19. o di n cao c p 17.154 20. Di n viên h ng I 17.157 21. H a sĩ cao c p 17.160 22. B o tàng viên cao c p 17.164 23. Thư vi n viên cao c p 17.168 24. Phương pháp viên cao c p 17.172 25. Hu n luy n viên cao c p 18.179 26. Âm thanh viên cao c p 17a.191 27. Thư m c viên cao c p 17a.194 II- Các ng ch viên ch c chuyên ngành tương ương v i ng ch chuyên viên chính: TT Ng ch Mã s 1. Lưu tr viên chính 02.013 2. ChNn oán viên chính b nh ng v t 09.055
  6. 3. D báo viên chính b o v th c v t 09.059 4. Giám nh viên chính thu c b o v th c v t - thú y 09.063 5. Ki m nghi m viên chính gi ng cây tr ng 09.071 6. Ki n trúc sư chính 12.088 7. Nghiên c u viên chính 13.091 8. K sư chính 13.094 9. nh chuNn viên chính 13.098 10. Giám nh viên chính 13.101 11. D báo viên chính 14.104 12. Phó giáo sư - Gi ng viên chính 15.110 13. Giáo viên trung h c cao c p 15.112 14. Bác sĩ chính 16.117 15. Dư c sĩ chính 16.133 16. Biên t p - Biên k ch - Biên d ch viên chính 17.140 17. Phóng viên - Bình lu n viên chính 17.143 18. Phát thanh viên chính 17.146 19. Quay phim chính 17.149 20. D ng phim viên cao c p 17.151 21. o di n chính 17.155 22. Di n viên h ng II 17.158 23. H a sĩ chính 17.161 24. B o tàng viên chính 17.165 25. Thư vi n viên chính 17.169 26. Phương pháp viên chính 17.173 27. Hu n luy n viên chính 18.180 28. Âm thanh viên chính 17a.192 29. Thư m c viên chính 17a.195 III- Ng ch viên ch c chuyên ngành tương ương v i ng ch chuyên viên: TT Ng ch Mã s
  7. 1. Lưu tr viên 02.014 2. ChNn oán viên b nh ng v t 09.056 3. D báo viên b o v th c v t 09.060 4. Giám nh viên thu c b o v th c v t - thú y 09.064 5. Ki m nghi m viên gi ng cây tr ng 09.072 6. Ki n trúc sư 12.089 7. Nghiên c u viên 13.092 8. K sư 13.095 9. nh chuNn viên 13.099 10. Giám nh viên 13.102 11. D báo viên 14.105 12. Quan tr c viên chính 14.106 13. Gi ng viên 15.111 14. Giáo viên trung h c 15.113 15. Bác sĩ 16.118 16. Y tá cao c p 16.120 17. N h sinh cao c p 16.123 18. K thu t viên cao c p y 16.126 19. Dư c sĩ 16.134 20. Biên t p - Biên k ch - Biên d ch viên 17.141 21. Phóng viên - Bình lu n viên 17.144 22. Phát thanh viên 17.147 23. Quay phim viên 17.150 24. D ng phim viên chính 17.152 25. o di n 17.156 26. H a sĩ 17.162 27. B o tàng viên 17.116 28. Thư vi n viên 17.170 29. Phương pháp viên 17.174 30. Hư ng d n viên chính 17.175
  8. 31. Tuyên truy n viên chính 17.177 32. Hu n luy n viên 18.181 33. Âm thanh viên 17a.193 34. Thư m c viên 17a.196 IV- Các ng ch viên ch c chuyên ngành tương ương v i ng ch cán : TT Ng ch Mã s 1. Lưu tr viên trung c p 02.015 2. K thu t viên lưu tr 02.016 3. K thu t viên chNn oán b nh ng v t 09.057 4. K thu t viên d báo b o v th c v t 09.061 5. K thu t viên giám nh thu c b o v th c v t - thú y 09.065 6. K thu t viên ki m nghi m gi ng cây tr ng 09.073 7. K thu t viên 13.096 8. Quan tr c viên 14.107 9. Giáo viên ti u h c 15.114 10. Giáo viên m m non 15.115 11. Y sĩ 16.119 12. Y tá chính 16.121 13. N h sinh chính 16.124. 14. K thu t viên chính y 16.127 15. Dư c s trung c p 16.135 16. K thu t viên chính dư c 16.137 17. D ng phim viên 17.153 18. Di n viên h ng III 17.159 19. H a s trung c p 17.163 20. K thu t viên b o t n, b o tàng 17.167 21. Thư vi n viên trung c p 17.171 22. Hư ng d n viên (ngành văn hóa thông tin) 17.176 23. Tuyên truy n viên 17.178
  9. 24. Hư ng d n viên (ngành th d c th thao) 18.182 V- Các ng ch nhân viên: TT Ng ch Mã s 1. Quan tr c viên sơ c p 14.108 2. Y tá 16.122 3. N h sinh 16.125 4. K thu t viên y 16.128 5. Y công 16.129 6. H lý 16.130 7. Nhân viên nhà xác 16.131 8. Dư c tá 16.136 9. K thu t viên dư c 16.138
Đồng bộ tài khoản